Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего
ИмеПроизводството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего
Дата на преобразуване07.04.2013
Размер42.34 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.judiciary-bg.org/Courts/DC/VelikoTarnovo/wa.nsf/e9ad594936a2d375c225765e00752e55/fa7b5
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от АК – В. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. – синдик на СД „Гостего – Велеви и сие”, гр. В. Т., представлявано от Р. С. Т. от гр. С. – синдик против Решение № 290/16.03.2012 год., постановено по гр. д. № 1015/2011 г. по описа на Великотърновски районен съд.

С обжалваното Решение № 290/16.03.2012 год., постановено по гр. д. № 1015/2011 г. по описа на Великотърновски районен съд е осъдено СД „Гостего – Велеви и сие” – в несъстоятелност гр. В. Т., ЕИК .., представлявано от синдика Р. С. Т., да отстъпи собствеността и да предаде фактическата власт върху движима вещ – машина за производство на вафлени кори, употребявана, модел SWA 24E, фабр. № 4443, произведена в Австрия през 1990 г., на В. И. Р. от гр. В. Т., ул. „А. К.” № 50, ЕГН *. Със същото решение е осъдено СД „Гостего – Велеви и сие” – в несъстоятелност гр. В. Т., ЕИК 104073317, представлявано от синдика Р. С. Т., да заплати на В. И. Р. от гр. В. Т., ул. „А. К.” № 50, ЕГН * сумата 300 /триста/ лв. – направени по делото разноски за заплатена държавна такса.

Първоинстанционният съд в производството по гр. д. № 1015/2011 г. по описа на Великотърновски районен съд е връчил препис от исковата молба и от постановеното решение не на представляващия дружеството, а на синдика Р. С. Т..

С Решение № 1/13.01.2009 г., постановено по гр.д. № 1172/2008 г. по описа на Великотърновски окръжен съд е обявена неплатежоспособността на СД „Гостего – Велеви и сие”, със седалище и адрес на управление: гр. В. Т., ул. ”Н. Габровски” № 77, представлявано от съдружника Марийка Йорданова Димова от гр. Павликени, бул. ”Дондуков” № 39, регистрирано по ф.д. № 355/1990 г., рег. 6, т. 20, стр. 292 партида 30 по ф.д. 355/1990,г. на ВТОС, с начална дата 15.9.2006 г. и е открито производство по несъстоятелност на СД „Гостего – Велеви и сие”, със седалище и адрес на управление: гр. В. Т., ул. ”Н. Габровски” № 77, като е назначен за временен синдик Р. С. Т., ЕГН * с адрес: гр. С. 1612, бул. ”Ц. Б. І.” № 19, вх. Б, . 8. Видно от справка в Търговския регистър до настоящия момент не е налице решение по чл. 711 от ТЗ за обявяване в несъстоятелност.

Вярно е, че жалбоподателят (ответник в първоинстанционното производство) с Решение № 1/13.01.2009 г., постановено по гр.д. № 1172/2008 г. по описа на Великотърновски окръжен съд е обявен в неплатежоспособност, срещу него е открито производство по несъстоятелност, назначен е синдик, определена е дата на първо събрание на кредиторите, допуснати са обезпечителни мерки. За образуваното производство по гр. д. № 1015/2011 г. по описа на Великотърновски районен съд и за постановеното решение обаче, жалбоподателят (ответник в първоинстанционното производство) не е бил надлежно уведомен, като призовките и съобщенията са връчвани на синдика, а не на законния му представител, чиито права на орган на дружеството към този момент не са прекратени по реда на чл. 711, ал. 1, т. 3 от ТЗ.

На следващо място жалбоподателят (ответник в първоинстанционното производство) се е представлявал в първоинстанционното производство, както и пред настоящата инстанция от адв. Христо Дишев от АК – В. Т., упълномощен от синдика, който по аргумент на чл. 711, ал. 1, т. 3 от ТЗ до постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност не притежава такива правомощия.

Адв. Христо Дишев от АК – В. Т. е подал и жалбата против обжалваното решение, въз основа на която е образувано въззивното производство.

Констатирайки горното, с протоколно определение от 26.06.2012 г., на основание чл. 101 от ГПК, настоящият състав на въззивния съд, упражнявайки правомощията си на въззивна инстанция е разпоредил да се връчи препис от исковата молба и Решение № 290/16.03.2012 год., постановено по гр. д. № 1015/2011 г. по описа на Великотърновски районен съд на жалбоподателя (ответник в първоинстанционното производство) на адреса му посочен в търговския регистър, като е дал седмодневен срок на дружеството да потвърди извършените процесуални действия от адв. Христо Дишев от АК – В. Т..

Съобщението до дружество на адреса посочен в търговския регистър се е върнало с отбелязване „че няма такава фирма на посочения адрес – 28.06.2012 г.”, което съобразно разпоредбата на чл. 50 ал. 2 във вр. с ал. 1 от ГПК съдът е счел за връчено и е приложил по делото.

В дадения седмодневен срок не са изпълнени дадените указания, като не са потвърдени извършените процесуални действия от адв. Христо Дишев от АК – В. Т..

Настоящият състав на въззивната инстанция намира, че жалбата срещу първостепенното решение до Окръжен съд – В. Т., подадена от Христо Дишев от АК – В. Т. е подадена без представителна власт пред съд, произтичаща от изложеното по-горе, че до постановяване на решение за обявяване в несъстоятелност синдикът не притежава такива правомощия, а именно да представлява дружеството, респ. да упълномощава адвокат да го представлява следва, че не е налице валидно сезиране на съда. Представителната власт е абсолютна предпоставка за допустимост на жалбата, предявена от представител, за наличието, на която съдът следи служебно. Липсата на представителна власт не е непоправима. За да запази действията, извършени без представителна власт, законът допуска те да бъдат потвърдени и задължава съдът да даде срок за потвърждаването – чл. 101 от ГПК. В случая въззивният съд е процедирал съобразно изискванията на този законов текст и е дал срок на страната да потвърди извършените процесуални действия пред въззивния съд от адв. Христо Дишев. Указанията не са изпълнени в дадения срок, поради което, въззивното производство следва да бъде прекратено.

При тези съображения жалбата като подадена без представителна власт следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по нея прекратено.

По изложените съображения, съдът


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ въззивна жалба от адв. Христо Дишев от АК – В. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. – синдик на СД „Гостего – Велеви и сие”, гр. В. Т., представлявано от Р. С. Т. от гр. С. – синдик против Решение № 290/16.03.2012 год., постановено по гр. д. № 1015/2011 г. по описа на Великотърновски районен съд, като недопустима.

ПРЕКРАТЯВА производството по в.гр.д. № 669/2012 г. по описа на Великотърновски окръжен съд.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Върховен касационен съд на Република България с частна жалба в едноседмичен срок от съобщението, че е изготвено, ведно с мотивите.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:

1.


2.

Свързани:

Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconДелото е образувано въз основа на депозирана пред съда въззивна жалба от адвокат К. И., пълномощник на С. А. Г., от град Б., У. "Ш. П." №25. 4, и М. А. Г., от
Делото е образувано въз основа на депозирана пред съда въззивна жалба от адвокат К. И., пълномощник на С. А. Г., от град Б., У. “Ш....
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconПроизводството по делото пред Окръжен съд Б. е образувано по реда на глава ХХІ от нпк, въз основа на постъпилата в срок въззивна жалба от адв. Х. защитник на Г
Производството по делото пред Окръжен съд Б. е образувано по реда на глава ХХІ от нпк, въз основа на постъпилата в срок въззивна...
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconПроизводството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба от адв. М м-пълномощник на г и. Е. със седалище и адрес на управление: гр. Б
Производството е по реда на чл. 258 и сл. Гпк и е образувано по въззивна жалба от адв. М м-пълномощник на “ г и. Е. със седалище...
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconПроизводството по делото пред Окръжен съд Б. е образувано по реда на глава ХХІ от нпк въз основа на постъпилата в срок въззивна жалба от адвокат О. Я. в
Ххі от нпк въз основа на постъпилата в срок въззивна жалба от адвокат О. Я. в качеството му на защитник на подсъдимият Н. С. Н. и...
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconПроизводството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. Б., повереник на пострадалите в процеса, против постановление на оп-б за
Производството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. Б., повереник на пострадалите в процеса, против постановление...
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconПроизводството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. М., защитник на подс. П. М., Л. В. и И. Д., против присъда
Производството по делото е въззивно и е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. М., защитник на подс. П. М., Л. В. и И....
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconПроизводството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. А., защитник на подс. Г. П., против решение №2462/11. V. 2009 г., постановено по анхд
Производството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. А., защитник на подс. Г. П., против решение №2462/11....
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconПроизводството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. И. А., в качеството му на пълномощник на С. Т. С. С., със седалище и адрес на
С., ул.”Х. К.”, №25, против постановление от 27. 10. 2011 год на оп – Б. за прекратяване на дп(сл д.) №730/2000 год по описа на Окръжен...
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconПроизводството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. Н., защитник на Х. П., против присъда №8532/01. ХІ. 2012 год., постановено по нохд
Производството по делото е образувано въз основа на постъпила жалба от адв. Н., защитник на Х. П., против присъда №8532/01. ХІ. 2012...
Производството е образувано въз основа на въззивна жалба от адв. Христо Дишев от ак в. Т., като пълномощник на Р. С. Т. от гр. С. синдик на сд „Гостего iconОкръжен съд – В. Т., като взе предвид наведените в жалбата оплаквания и като прецени представената по делото преписка по заявление, рег. № *3846/13. 09. 2011 г
Образувано е въз основа на жалба от адв. Боряна Мечкова от ак – В. Т., като пълномощник на Ангел Стефанов Ангелов, в качеството му...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом