Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д
ИмеРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д
Дата на преобразуване05.04.2013
Размер26.5 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mrrb.government.bg/docs/73f233686e2279b3db0992f4817b8cd5.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на регионалното развитие и благоустройството


З А П О В Е Д


№ РД-02-14-253/-4.03.2013 г.


С оглед необходимостта на община Севлиево да бъдат реконструирани съществуващи азбестоциментови водопроводи на територията на област Ловеч и област Габрово, в т. ч. довеждащ водопровод от изравнител след ВЕЦ „Видима” до Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) „Стоките” и източен водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря – с. Добромирка, община Севлиево, Заявление с вх. № АУ 10-8/12.02.2013 г., допълнено с писмо с вх. № АУ 10-8(2)/26.02.2013 г. на Община Севлиево, на основание чл. 124а, ал. 4, във връзка с чл. 124а, ал. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), задание за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план, утвърдено от кмета на Община Севлиево, писмо изх. № ОВОС-280/20.02.2013 г. на Министерството на околната среда и водите, с което е преценено да не бъдат провеждани процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласувателно писмо изх. № 33-НН-59/23.01.2013 г. на Министерството на културата, Решение № 180 от Протокол № 24/31.01.2013 г. на Общински съвет Априлци, Решение № 301/20.12.2012 г. на Общински съвет Габрово, Заповед № РД-02-14-3004/18.12.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

Р А З Р Е Ш А В А М

на Община Севлиево да изработи проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода” - за участъците извън урбанизираните територии. Обектът е разположен на територията на:

област Ловеч, община Априлци, землището на гр. Априлци;

област Габрово, община Севлиево, землищата на селата Кръвеник, Стоките, Батошево, Търхово, Ловнидол, Идилево и Буря;област Габрово, община Габрово, землищата на селата Гъбене, Драгановци, Яворец и Здравковец.

При възлагането на проекта за ПУП – ПП да се спазят разпоредбите на чл. 24в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Проектът за парцеларен план да се изработи в съответствие с действащата нормативна уредба и заданието за изработване на ПП, приложение към настоящата заповед.

Преди внасяне на проекта за ПУП-ПП за одобряване в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) да се извършат процедурите по реда на чл. 128, алинеи 1, 2, 6, 7 и 8 от ЗУТ.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на МРРБ и да се изпрати на община Априлци, област Ловеч, община Севлиево, област Габрово и община Габрово за разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Заповедта не подлежи на оспорване.

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:

ДОБРОМИР СИМИДЧИЕВ


Съставил : инж. М. ПЕЕВА, ……………..

държ. експерт, отдел „НЕ”, д-я “УТ”

дата………….


Съгласували:

арх. Илко Илиев......................

н-к отдел „НЕ”, д-я „УТ”

дата: ..........................


арх. Лидия Станкова........................ Боянка Георгиева........................

директор на д-я “УТ” и.д. директор на д-я “Правна”

дата: .......................... дата: …………………..


_______________________________________________________________________________________

File \My doc\Парц планове и ПУП-ове\Разреш за израб\Заповеди за ПП Реконстр на водопровод Севлиево отп в 2 екз РД-02-21 стр 3 от 3гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19

тел. 94 059, факс 987 25 17

www.mrrb.government.bg

Свързани:

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството заверявам...
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011-2015 г
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството запове д
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и т. 1 от Заповед № рд-02-14-36 от 23.І. 2007 г
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Осъществени процедури за придобиване на земи за изграждането на язовир „Пловдивци” 3
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом