Отчетите. Основни положения
ИмеОтчетите. Основни положения
Дата на преобразуване05.04.2013
Размер74.43 Kb.
ТипОтчет
източникhttp://www.tugab.bg/downloads/n_deinost/sistema_za_finansirane_06_01_2008.doc
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

СИСТЕМА

за организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания


 1. Основни положения.

2. Изисквания към съдържанието на заявките за финансиране на научноизследователски проекти.

3. Критерии за оценяване и процедура за класиране на заявките.

4. Изисквания към съдържанието на отчетите за резултатите от работата по научноизследователски проекти.

5. Критерии за оценяване на резултатите и процедура за приемането на отчетите.

Основни положения


1. Техническият университет (ТУ) – Габрово организира и провежда ежегодно конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания на базата на средства от бюджетната субсидия. Конкурсът се организира и провежда от Университетска комисия, определена със заповед на Ректора. Академичният съвет (АС) ежегодно приема график за провеждане на конкурса.

2. Целта на конкурса е да се подпомогне научноизследователската дейност, като се финансират проекти в следните направления:

а) проекти за научни изследвания по научните направления на университета, в които се обучават студенти и докторанти;

б) проекти за подготовка на участие в международни научни програми;

в) проекти за частично финансиране на научни или творчески прояви;

г) допълнителна подкрепа за проекти финансирани от национални или международни организации;

д) проекти за подпомагане на разработки на докторанти.


Проектите по точка 2а) могат да бъдат с продължителност от една до три години, докато всички останали са за една година.

3. В конкурса могат да участвуват отделни преподаватели на основен трудов договор в ТУ-Габрово, докторанти или студенти, колективи с ръководител хабилитиран преподавател, не навършил възраст за пенсиониране, катедри и лаборатории. Всеки преподавател или докторант може да участва само в един проект.

4. Ръководителите на проекти, спечелили конкурса сключват договор с Ректора.

5. Финансово-счетоводното обслужване на договорите се извършва от Университетския център за научни изследвания и технологии (УЦНИТ). Средствата по договорите се изразходват за материални разходи, командировки и такси за правоучастие в научни прояви. По сключените договори не се изплащат възнаграждения на участниците и на лица, работещи в ТУ-Габрово. Закупуването на основни средства се съблюдава с конкурсите, организирани от ТУ - Габрово съгласно Закона за обществени поръчки (ЗОП) и се извършва централизирано.

6. Отчитане на изпълнението на договорите:

6.1. В края на всяко тримесечие, което включва:

 • напредъка на изпълнението на проекта, съгласно план програмата;

 • изразходвани средства, съгласно план сметката;

 • констатираните проблеми по изпълнението и мерките за тяхното преодоляване;

 • мерките за осигуряване на публичност на резултатите;

6.2. В края на годината (окончателен отчет) – до края на месец декември на текущата година, съгласно приетите критерии, описани по-долу.

Всички отчети се представят в УЦНИТ.

За всеки окончателен отчет за договорите по точка 2а) Университетската комисия определя рецензент. Заплащането на рецензента е за сметка на договора.

7. Окончателните отчети по всички договори се обсъждат на катедрен съвет и се представят на заседание на съвета на основното звено. Протоколите от тези заседания, заедно с отчетите и рецензиите се представят в Университетската комисия. Комисията изготвя доклад за постигнатите научни и научно-приложни резултати, както и за финансовите разходи и го внася за обсъждане в АС.


Изисквания към съдържанието на заявките за финансиране на научноизследователски проекти


 1. Тема на проекта.

 2. Състояние на проблема. Необходимост от изследване.

 3. Цел и задачи на изследванията.

 4. Очаквани научни и практически резултати.

 5. Приложимост на резултатите в практиката и в учебния процес.

 6. План-програма за целия период.

7. План-сметка за периода и подробно описание на разходите за календарната година.

 1. Списък на публикациите и постиженията на членовете на колектива в областта, към която се отнася проектът.

 2. Списък и подписи на членовете на работния колектив.

Забележка: Максимален обем на заявката – до 10 страници.

Критерии за оценяване и процедура за класиране на заявките

Заявките се оценяват по точкова система по следните критерии:

 • Съответствие с национални и университетски приоритети – 0-10 т.

 • Актуалност на научно-изследователския проект – 0-10 точки;

 • Реализуемост и приложимост – 0-10 точки;

 • Възможности на колектива и професионален опит по темата - 0-10 т;

 • Обвързаност с докторантури – 0-8 т.

 • Оформяне и представяне на проекта – 0-2 точки.

Университетската комисия определя за всяка подадена заявка рецензенти. Рецензиите се представят в едноседмичен срок и съдържат оценка на заявката по горните критерии и мнение относно целесъобразността от финансиране на проекта. На рецензентите се заплаща хонорар определен от Университетската комисия за сметка на средствата предвидени за финансиране на научните изследвания.

Заявките се класират на заседание на Университетската комисия, като се отчитат мнението на рецензентите и сумарния брой точки. Комисията съставя протокол, който съдържа класирането на заявките и взема решение за финансиране на определени проекти. Решението на комисията се утвърждава от Ректора.


Изисквания към съдържанието на отчетите за резултатите от работата по научноизследователски проекти

(Примерно съдържание на отчета)

Анотация


І Глава

Анализ на състоянието на проблема

………

Цел и задачи на проекта.


ІІ Глава

Теоретични изследвания

………

Основни теоретични резултати.


ІІІ Глава

Практическо решаване на проблема

………

Основни практически резултати.


ІV Глава

Експериментални изследвания

………

Анализ на експерименталните резултати.

Изводи


Обобщаване на всички получени резултати по проекта, като се посочат научните, научно-приложни и приложни приноси (предложени, разработени, създадени нови или модифицирани методи, методики, алгоритми, модели, устройства, технически и/или програмни системи и други с доказана полезност за практиката). От приносите трябва да се разбира, че поставените задачи са решени и то с използване на научни методи и средства и целта на проекта е постигната. Да се направят предложения за използване на резултатите и вижданията за насоките на по-нататъшната работа.

Приложения


 • Списък на публикуваните или приети за публикуване доклади и статии;

 • Служебни бележки за внедряване и очакван ефект;

 • Списък на преподавателите, докторантите и студентите участвали в разработката на проекта;

 • Други.Финансов отчет

Съгласува се със счетоводството на УЦНИТ. Трябва да се направи съпоставка между финансовия план, включен в договора и действителните разходи по отделните направления.

Отчетите се изготвят в два екземпляра и се докладват в катедрата, където работи ръководителят на договора. След това отчетите заедно с протокола от катедрения съвет се представят в УЦНИТ.


Критерии за оценяване на резултатите и процедура

за приемането на отчетите

За всеки отчет със заповед на Ректора се определя рецензент по предложение на Университетската комисия. Рецензентите трябва да са хабилитирани в съответната научна област лица.

Отчетът за научните резултати и финансовият отчет се рецензират и оценяват чрез точкова система по следните показатели:

1. Съответствие между заявените и постигнати резултати (0-5) - не съответстват (0); частично съответстват (1-3); напълно съответстват (5).

2. Оценка на постигнатите научни резултати (0-15):

- предложени, разработени, създадени нови или модифицирани методи, методики, модели, устройства, технологии, технически или програмни средства и системи (0-5);

-създадена, разширена, модернизирана база за изследване и обучение(0-3);

 • научни публикации – брой и място на публикуване (0-5);

 • научни публикации на докторанти и студенти – брой и място на публикуване (0-2).

3. Приложимост или перспективи за приложение на постигнатите резултати – възможност за внедряване на резултатите в производството; насоки за сключване на нови проекти и договори; перспективи за бъдещи изследвания. (0-10).

4. Възможности за приложение на научните резултати в процеса на обучението (0-5).

5. Принос на резултатите от проекта за научното израстване на научно-преподавателския състав (0-5).

Рецензентите формират окончателна оценка за всеки проект и мнение за продължаване или не на финансирането по проекта през следващата година. Рецензентите изготвят рецензиите в едноседмичен срок от получаване на отчета и ги представят в два екземпляра при сътрудника на зам.-ректора по научноизследователската дейност. На рецензентите се заплаща хонорар в размер до 50 лева, който е за сметка на съответния договор и се предвижда във финансовия план. Окончателната сума на хонорара за всеки отделен проект се определя от Университетската комисия, след представяне на рецензията.

Резултатите от изпълнението на проектите и оценките от рецензирането се приемат ежегодно от съветите на основните звена.

Ежегодно Университетската комисия формира средна оценка за изпълнение на проектите за всяко основно звено и внася отчет в Академичния съвет.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПОЯСНЕНИЯ:

 • Дълготрайни материални активи (ДМА) са такива, чиято стойност надвишава 500.00 лв. или такива, които са предназначени за дълготрайно използване като инструменти, приспособления и др. Закупените по договор ДМА се изписват от МОЛ на съответната катедра. Ако в резултат на договора бъде създаден обект, представляващ ДМА, същият подлежи на заприходяване към катедрата.

 • Услугите, извършвани от външни за ТУ-Габрово организации се заплащат след издаване на фактура. При стойност над 500 лева се сключва договор със страната, извършваща услугата. И в двата случая се представя протокол, подписан от двете страни за извършената работа.

 • Таксите правоучастие се отчитат с фактура.

 • Заповедите за командировки по договори се подписват от Зам.-ректора и се отчитат според Наредбата за командировките.

 • Разходите за възнаграждения по извънтрудови правоотношения на лица нямащи трудови отношения с ТУ-Габрово, се изплащат след представяне на доклад за извършената работа от Ръководителя на договора до Зам.-ректора по НИД. В доклада точно се описват видовете работа и пълните паспортни данни на лицата – изпълнители.


Системата е актуализирана съгласно наредба № 9 и приета на заседание на АС на 23.12.2008 г.

Свързани:

Отчетите. Основни положения iconТема: строителство, строителен контрол
Сметната палата. За да участва в изборите, всяка от партиите трябва да получи документ от Сметната палата, че три поредни години...
Отчетите. Основни положения iconОтчетите за дейността на рдсп за първо тримесечие на 2010 г
Същият представя обобщена информация и данни за постигнатите резултати, динамика и тенденции за развитие въз основа на отчетите за...
Отчетите. Основни положения iconI. основни положения
За допълнителните митнически и транспортно спедиторски услуги в пристанищата 21
Отчетите. Основни положения iconЗакон за нарастващите алтернативни разходи (знар)
Основни положения в концепцията за кривата и границите на производствените възможности
Отчетите. Основни положения iconКамелия лозанова вътрешни правила
Общи положения и основни изисквания към служителите във връзка с деловодната дейност и документооборота
Отчетите. Основни положения iconОсновни положения
Чл. Съдилищата са длъжни да разгледат и разрешат всяка подадена до тях молба за защита и съдействие на лични и имуществени права
Отчетите. Основни положения iconЦел и основни положения на закона
...
Отчетите. Основни положения iconРепубликабългари я министерство на труда и социалната политика агенция по заетостта
Общи положения и основни изисквания към служителите във връзка с деловодната дейност и документооборота
Отчетите. Основни положения iconІ. общи положения, основни принципи и изисквания
Настоящата счетоводна политика се разработва в съответствие с действащото българско законодателство и осигурява прилагането на единна...
Отчетите. Основни положения iconД основни положения
Университета и Факултета, желанието ми Биологическият Факултет да е модерен европейски Факултет, бяха мотивите които надделяха при...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом