Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07
ИмеМедиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07
Дата на преобразуване05.04.2013
Размер175.25 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://old.kab.bg/press/January_2007/03_01_07.doc
Медиен мониторинг по тема:


Архитектура


03.01.07
„Щрабаг" да се извини за летището


Проф. Йонко ПЕНЕВ*

Поправиха опасния таван след намеса на експерти, следват пътеките за рулиране

Преди дни прочетох във в. "24 часа" изказване на г-н Нематолах Фарокния, член на борда на ди­ректорите на австрийската фирма "Щрабаг". Той каз­ва, че при големи проекти като летище София про­блемите са неизбежни как­то при строителството, та­ка и със сроковете. И до­пълва, че работата по но­вия терминал била като "сблъсък на две култури".

Ако има предвид общия смисъл на две култури, то­ва е политически скандал, а коя култура е по-стара, е друг въпрос.

Аз бих го приел като две различни технически кул­тури. И в никакъв случай не бих му се разсърдил, ако под това разбира: култура­та, на която той е представител, който безогледно иска да спечели, без да се интересува дали термина­лът ще влезе в безопасна експлоатация; който заба­ви 2 г. строежа и доведе не­кадърни специалисти.

А другата култура, на която аз съм представител, са висококвалифицирани­те експерти, които спряха тези безумия.

Тогава съм съгласен. Но господинът вероятно мис­ли точно обратното.

Ще дам няколко приме­ра. Още в началото те пред­лагаха терминалът да бъде построен върху стоманено-бетонни стълбове, излети през насипите, от които се е вадела баластрата. Пред­ставяте ли си - дупки от при­мерно 10 м, в тях се изливат пилоните, върху които стъпва сградата. Това се прави често, но когато е до­пустимо. В този случай те стърчат над земята, т.е. тер­миналът щеше да стане ка­то наколно жилище. И как­во става в земетръсни усло­вия? То не е устойчиво.

Мотивът на "Щрабаг" да променят недопустимо проекта за основите са па­рите. Едно пилотно фундиране е много скъпо. Те искаха да оскъпят обекта с около 25 млн. евро.

За решението как да се излезе от критичната си­туация много помогна доц. Добрин Денев, който е спе­циалист по основите. По то­зи начин обаче строежът се забави от 6 месеца до 1 г.

После дойде аварията с окачените външни тавани. Те са на открито, играят ро­ля на звукоизолатор и скри­ват инсталациите. За да не харчат пари, "Щрабаг" решили да правят каквото си искат, без каквито и да било проекти. Консултантът -холандската фирма НА­КО, пък ги е одобрил, без да му мисли.

Таваните падат веднъж -по щастлива случайност без човешки жертви. "Щрабаг" обаче решават, че ще ги направят отново по същия начин.

Представете си плочи, разположени на около 6 де­кара, всяка по 8 кг, висящи на около 5 м височина. Ако

започнат да падат верижно и има хора? Но на австрий­ците не им пука. Казват -ние имаме застраховка.

Бяха направени две ек­спертизи. Едната - на ек­сперти от УАСГ. Аз също предложих независима без­платна експертиза на транспортния министър Петър Мутафчиев, в която бяха включени специали­сти от УАСГ, от Камарата на инженерите - София, ек­сперти от летището и от "Щрабаг". И двете показа­ха, че в този вид окачените тавани са в перманентно предаварийно състояние и трябва да се премахнат.

След това обаче зам.-министър Весела Господинова поръча трета експерти­за, която забави пускането на терминала с нови 3 месе­ца. Така според изчисления на специалисти от забавя­нето заради окачения таван сме загубили 1,5-2 млн. евро.

Преди 2 месеца "Щра­баг" вдигнаха бялото знаме и се съгласиха да съборят опасния окачен таван. Из­работи се проект от бъл­гарски специалисти, пре­гледан и подписан от мен като технически контрол. Таванът бе изграден по то­зи проект. Сега всичко е съ­гласно българските техни­чески норми.

По вина на "Щрабаг" ле­тището още не е напълно готово - пътеките за рули­ране трябва да се правят на­ново, защото не бяха каче­ствени. Сега трябва да се изгребе направеното и да се изпълни отново, но този път качествено.

Във всичките си неком­петентни и некоректни дей­ствия на терминала на лети­ще София "Щрабаг" беше поддържан от също толко­ва некомпетентния и недобросъвестен състав на хо­ландския консултант НА­КО. Те действаха като тан­дем, което е абсолютно не­допустимо. Така не могат да бъдат добрата култура, точно обратното. На тяхно място бих се извинил на българската страна.

*Авторът е строите­лен експерт, преподавател в Университета за архи­тектура, строителство и геодезия, член на Камара­та на инженерите, София.

в. 24 часа - стр. 12
2007-а ще е с рекорд за пътищата

София ТЕРЗИЙСКА

Ремонтите обаче пак ще са повече от новите шосета. За важните магистрали предстоят концесии

2006-а бе една от най-ус­пешните години за пътното строителство, твърдят хората от сектора. Доказател­ството за това са 1626 кило­метра. Толкова са общо из­градените нови пътища, ре­конструираните и ремонти­раните отсечки. От тях около 90 км са магистрали.

В последните 20 г. наисти­на не е работено толкова по пътищата ни. Но плановете са 2007-а да бие миналогодишния ре­корд.

Какво точно е свършено през 2006 г. и какво предстои през тази може да се види на пътната карта, изработена от фонд "Републиканска

пътна инфраструктура" и Министерството на регио­налното развитие и благоустройството. (Търсете я днес във в. "24 часа" - виж факсимилето на 15-а стр.). Програма World Bank По нея с пари от Световна­та банка ще бъдат ремонти­рани 460 км пътни отсечки. Проектирането им е започ­нало през 2006 г. За тези, които имат нужда от спешен ремонт, то трябва да при­ключи края на март. През лятото ще започне рехабилитацията. При останалите отсечки процедурата по проектиране ще отнеме 12 месеца.

Програма „Транзитни пъ­тища V"

1500-те км пътни отсечки 2-и и 3-и клас, които ще се ремонтират по програмата, са разделени на 9 лота. По ЛОТ 1 ще се обновят 94 км от пътя Русе-Харманли. С нова настилка ще са участъците Велико Търново-Дебелец, Нова Загора-Симеоновград, рехабилитация на са­мия Дунав мост. По ЛОТ 2 ще се ремонтират отсечки от Силистра-Лесово, които са с обща дължина 400 км. Включват се отсечките Шумен-Карнобат, Силистра-Шумен, Ямбол-Средец, Елхово-Бургас.

По подбалканската линия София-Бургас ще се изгради връзката на гр. Баня с авто­магистрала "Тракия", ще се

ремонтират пътят Калофер-Казанлък, обходът на Казанлък, пътят Шипка-Шейново-Дунавци, Гурково-Мъглиж, Гурково-Сливен. Общата дължина е 165 км.

От пътя София-Варна ще се ремонтират 60 км - учас­тъкът между Велико Търново и пътен възел Ляско­вец, отсечките Ястребино-Омуртаг, Търговище-Белокопитово и връзката с маги­страла "Хемус".

Ремонт на участъка меж­ду Пловдив и Смолян е пред­виден по ЛОТ 5. Отсечките са Асеновград-Проглед, Пампорово-Смолян, пътен възел Мухово до Пловдив. Общата дължина е 170 км.

Ще се ремонтират и три второкласни пътя с дължи­на 130 км - Мездра-Ребърково-Елисейна, Своге-Нови Искър-Борован - Кнежа-Петроханския проход, Йон­чеви ханове-Благово. 200 км отсечки по напра­вление Русе-Тутракан, Тутракан-Силистра, Силистра-Добрич, Дуранкулак-Каварна също ще бъдат ре-хабилитирани. Това очаква и отсечките Юндола-Якоруда-Разлог, Ветрен-Септември, Звъничево-Велинград-Юндола.

По лот 9 ще се ремонти­рат общо 160 км - обходът на Кюстендил, връзката с Дупница, обходният път на града, пътят Дупница-Самоков, Самоков-Живково към Ихтиман и връзката с "Тракия", пътният възел Драгичево и Мухово.

Участъци от програма „Транзитни пътища IV"

По нея ще се рехабилитират 350 км пътни отсечки, разпределени в 10 лота. Срокът за изпълнение е 2006-2008 г.

През изминалата година по 7 от лотовете бяха избра­ни изпълнители, консултантски фирми и надзор. Сред тях са отсечките Калотина-Сливница и Сливница-София с обща дължина 47 км. Срокът за завършване­то им е в края на 2007-а. То­гава ще бъде пуснат в ек­сплоатация и пътят Русе-Разград.

Общо 20 км ще бъдат ре­монтирани по направление­то Каварна-Балчик до лятото. Започва работата по от­сечката Прохода на републиката-Велико Търново-Гурково, която трябва да е готова до 2008 г.

Завършва се част от от­сечката Дупницаа-Даскалово и продължава рехабилитацията на следващия учас­тък от нея. Ще се ремонтира и по пътя София-Варна и София-Плевен-Русе.

Пирдоп-Карлово и връз­ката на Ботевград с маги­страла "Хемус" с обща дъл­жина 30 км ще се направи до февруари 2008 г. Предстои рехабилитацията на Луковит-Коритна, Ябланица-Севлиево. Работата по тях ще завърши юни 2008 г. През април същата година пък трябва да бъде пуснат в ек­сплоатация участъкът Вар-на-Бяла. Ремонтираните 30 км от пътя Кюстендил-Перник ще се пуснат през юли.

Програми „Доизгражда­ме на автомагистрали - в строителство" и „Доизграждане на автомагистрали -за строителство".

С пари от тях бяха изгра­дени участъците по маги­страла "Тракия", пуснати през миналата година. Остават да се доизградят от­сечките Стара Загора-Нова Загора, Нова Загора-Ям-бол с обща дължина 117 км, отсечката от Калотина до София и обходният път на столицата.

Продължава строител­ството на магистрала "Ма­рица", която свърза Пловдив с ГКПП Капитан Андреево. Общата й дължина е около 90 км.

Магистрала "Струма" от София до Кулата също ще се прави с пари от тези програми. Изграждането ще става поетапно заради про­блемните участъци около Кресненското дефиле, къ­дето има трудни трасета и защитени територии. Очак­ва се до средата на тази годи­на да приключат процеду­рите и да започне строителство на първите отсечки.

Бъдещата магистрала "Черно море" от Бургас до Варна също ще се изгражда с пари по тези програми.

Инвестиционната про­грама на правителството предвижда да започнат процедури за концесионирането на магистралите "Стру­ма", "Хемус", "Черноморе" и продължаване изгражда­нето на "Тракия", обясни Асен Гагузов.

Програма „ФАР Транс-гранично сътрудничество" почти приключва. По нея се финансираха проекти за пътни отсечки около грани­ците със съседните ни страни.

През октомври 2006 г. бе­ше завършен проектът с Гърция за Подкова-Маказа. 12 км от отсечката Симитли-Градево-Разлог също са готови. На втория етап, кой­то предстои да се реализира 2008 г., остава отсечката Разлог-Банско-Гоце Делчев-Садово. Общата дъл­жина на ремонтираните

участъци е 36 км. Готов е проектът на пътя Рудозем-Ксанти и се очаква старт на ремонтните дейности.

Поетапно ще се рехабилитира участъкът Чепеларе-Соколовци и обходът на Рудозем. Предстои прове­ждане на тръжна процедура за избор на изпълнител и супервизия.

През април тази година ще започне работата по пъ­тя между Малко Търново и едноименния ГКПП на границата с Турция. Срокът за въвеждане в експлоатация е март 2009 г.

През септември 2007 г. пък ще започне рехабили­тацията на отсечката Лом-Монтана. Тя трябва да е го­това до септември 2009 г.

Тази година с пари от структурните фондове на ЕС България ще може да ремонтира 20-километров участък от международния път Е-79 в частта Видин-Монтана - Димово - Бела

Ружинци. Работата трябва да приключи през 2009 г. Ще се изгради и ново трасе, зада се заобиколят населени ме­ста.

„Ремонтна програма", „Капитално строителство -ново строителство", „Капитално строителство - осно­вен ремонт"

По тези програми през 2006 г. са ремонтирани 365 отсечки от републиканска­та пътна мрежа, 14 мостове и съоръжения, два тунела,

подпорни стени, 23 водоско­ка, 60 свлачища.

Новопостроени са обхо­дите на Малко Търново и на Габрово, отсечките Провадия-Айтос, Черноочене-Асеновград, Гложене-Ябланица, Русе-Кубрат-Исперих, Сливен-Ямбол, Елхово-ГКПП Лесово и др.

По програма „Транзитни пътища 3 ИСПА" са завър­шени 60 км от пътя Сливен-Бургас. Откриването беше през юли 2006 г.

в. 24 часа - стр. 14-15
Асен Гагаузов, министър на регионалното развитие и благоустройството: 2000 километра ще изградим и обновим

София ГЕОРГИЕВА

- Г-н Гагаузов, кои от големи­те инфраструктурни проекти са приоритетни в следващите 2-3 г.?

- Според инвестиционната про­грама на правителството трябва да започнем процедурите по концесионирането на магистралите "Струма", "Хемус" и "Черно мо­ре" и да продължим изграждане­то на "Тракия". Желанието и ам­бициите ни са до края на този мандат да завършим магистра­лите "Марица" и "Тракия", а останалите да бъдат започнати. Паралелно с това трябва да на­правим всичко възможно и зави­сещо от нас, за да оползотворя­ваме част от средствата по оперативна програма "Регионално развитие", предвидени за второ­класните и третокласните пъти­ща.

Едновременно с това е необхо­димо да започнем и изпълнението на програмата "Транзитни пътища V", която се финансира от Европей­ската инвестиционна банка. Тя включва рехабилитация, ча­стична реконструкция и ново строителство на около 1500 км пътища в страната, основно по направления на общоевропейските коридори. Очакваната стойност на програмата е 507 млн. евро, като заемът от ЕИБ е 380 млн. евро, а съфинансирането от държавния бюджет е 127 млн. евро.

- Подготвени ли сме предва­рително за тези амбициозни за­дачи?

- В началото на новия строите­лен сезон ще има изготвени тех­нически проекти за около 700 км пътища. Плановете ни са тяхното изпълнение да е в периода 2007-2010 година.

В приблизително същия период - 2007 - 2011 г. планираме рехабилитация и реконструкция на около 4600 км второкласни и третокласни пътища в страната, от които със заем от Световната банка ще се рехабилитират око­ло 460 км. До март тази година очакваме бордът на банката да одобри искания от правителството заем за тях в размер на 90 млн. евро, а държавното съфинансиране ще е 88,5 млн. евро. През 2007 г. задачата ни е рехабилитираните, реконструира­ните и новоизградени пътища да достигнат до около 2000 км.

- Колко от тях са магистра­ли?

- Магистралите няма да са толкова, колкото миналата година.

Пуск ще има на магистрала "Тра­кия"- завършването на втория етап Чирпан - Стара Загора, ще има пуск и на "Марица".

- Какво да очакваме около казуса с магистрала „Тракия"?

-Потокът на автомобили-леки и товарни - по магистралата ра­сте постоянно и затова вече се налага тя да бъде изградена по най-бързия възможен начин. Надявам се до края на месеца правителството да е определило

окончателния вариант, по които да стане това. Сега по магистра­лата се работи отсечката Чирпан - Стара Загора и през 2008 г. тряб­ва да започне изграждането на още два или три нови участъка.

До 30 септември 2006 г. бяха пуснати нови 52 километра от "Тракия". Планираме до 31 юли 2007 г. да бъдат въведени в ек­сплоатация и оставащите 22 ки­лометра от ЛОТ 1. Вече е пусната в движение 17-километрова от­сечка от автомагистрала "Мари­ца" и етапната връзка Тополов­град - Харманли.

Най-значимите обекти по про­грама "Капитално строител­ство", по които активно ще се работи и през тази година, са участъкът Любимец - Свилен­град от автомагистрала "Мари­ца" и Южната дъга на софийския околовръстен път.

- По предприсъединителната програма ФАР работихте по ня­колко проекта за развитие на пътищата в пограничните райони. Какви са резултатите досега?

- Заедно с фонд" Републиканс­ка пътна инфраструктура" МРРБ управлява проектите по ФАР -трансгранично сътрудничество с Румъния, с Македония, с Гърция и Турция. Те са свързани с гра­ничната инфраструктура и трансевропеиските коридори до границите на България към съо­тветната страна. С Турция по фи­нансов меморандум 2004 се ра­боти за строителството на пътя Малко Търново - ГКПП с Репуб­лика Турция и доизграждане на обходния път край Малко Търново. Предстои и рехабилитацията на участък Плевен - Никопол по програмата с Румъния. Завърши проектирането на първокласния път Петолъчката - Елхово, който е дълъг 65 км. През тази година предстои избор на изпълнител и започване на ремонтните рабо­ти.

По програма ФАР - трансгра­нично сътрудничество с Гърция е пуснат в експлоатация участъ­кът Даскалово-Дупница, който е част от бъдещата автомагистра­ла "Струма". Рехабилитиран е и участък от път Е - 79 Долна Диканя - Дупница. Бяха завършени и тунелът на ГКПП Илинден, и път­ният подход до него, а през 2006 г. обектите получиха разреше­ние за ползване. Продължава рехабилитацията на пътя Симит­ли - Разлог и на Разлог - Банско -Гоце Делчев - Садово. Във фи­нансовите меморандуми 2005 и 2006 са включени проекти за по­добряване на състоянието на пътни участъци по направление Ксанти - Рудозем,по - конкретно рехабилитация на пътя Чепела­ре - Соколовци - Смолян - Рудо­зем.

Ако трябва да обобщя - в пе­риода 2005 - 2006 г. по програми­те за трансгранично сътрудниче­ство са завършени 4 обекта, по­строени са нови 38 км пътища и още 38 км са рехабилитирани и реконструирани. В процес на строителство са нови 10 км път и рехабилитация на около 100 км.

- Кога ще се обяви набиране на проекти по оперативната програма „Регионално разви­тие" за финансиране на второ­класни и третокласни пътища?

- Мисля, че още в началото на годината можем да започнем ра­бота по програмата, за да могат да се представят навреме проек­тите и да бъдат предложени за разглеждане от междинните звена или управляващите орга­ни.

Реалното изпълнение на проектите ще започне след утвърждаването на оперативните програми от Брюксел - вероятно в среда­та на годината.

Тук особено искам да под­чертая ролята, която ще имат общините, защото те са основ­ни бенефициенти по програма­та. И доколко те ще представят конкурентни и технически за­вършени проекти, зависи от тях. Индикативната стойност на програмата е 1,361 млрд. евро за периода 2007 - 2013 г. и в нея детайлно са разписани възможностите, по които мест­ните власти могат да канди­датстват. Експерти от МРРБ извършиха сериозна подготви­телна работа в страната, срещаха се с хората по области и общини и мисля, че оператив­ната програма "Регионално развитие" вече е добре позна­та по места.

- След като вече сме вън­шна граница на ЕС,предстои ли модернизацията на гранично-контролните ни пунк­тове?

- Има приета програма за из­граждане на ГКПП. Проблемът е, че от времето, когато е под­готвена, до реалното изпълне­ние на първите проекти се по­лучиха някои несъответствия с нуждите на страната като член на ЕС. Затова е нужна актуали­зация. Например за Гоце Дел­чев - Драма се оказва, че като страначленка на ЕС, Бълга­рия не се нуждае от толкова голям граничен пункт. В момен­та имаме готовност със строителството на пункта при Мака-за, включително и с направе­ния път и се очаква Гърция да изпълни поетите ангажименти. Те сега започват проектиране на участъка от пътя в тяхна те­ритория.Трябва да бъде довършена пътната инфраструк­тура около пункта край Лесово, защото предстои ремонт на Ка­питан Андреево от турска стра­на. От българска се проектира със завършването на магистрала "Марица" да има нов ГКПП с нова жп-гара към него. Предстои да договорим със Сърбия изгражда­нето на малките пропускателни пунктове.

- Кои са основните предизви­кателства пред страната ни в областта на регионалното раз­витие през тази година?

- Успешният старт на член­ството в ЕС по отношение на усвояването на средствата на структурните и от кохезионния фондове е сред основните предизвикателства. Това означа­ва наличие на добри и защитими проекти, както и изградени ад­министративни структури по европейските изисквания.

Друго предизвикателство е периодът до утвърждаването на оперативните програми. Вре­мето дотогава трябва да бъде използвано по най-добрия на­чин, за да се извършат догова­рянията и подготовката на проектите.

в. 24 часа - стр. 14
Архитект се жали от нарушаване на авторски права

Светла АНГЕЛОВА

Жалба до Камарата на архитектите е подал Александър Александров от София за нарушаване на авторските му права. Той проектирал административната сграда на община Радомир през 80-те години на миналия век, но обектът бе замразен на груб строеж за дълго заради липса на средства за довършване. Така сградата стоеше неизползваема повече от 20 години. "Тя не е въведена в експлоатация и няма разрешение за ползване. През октомври миналата година бях информиран от общината в Радомир, че са осигурени средства и работата по обекта ще продължи чрез нова проектна преработка, касаеща частична надстройка и вътрешно преустройство на изградената в груб строеж сграда. На среща с кмета Златко Стойчев и неговия заместник Владимир Зарков разбрах, че те са влезли в договорни отношения с колегата Александър Караджов. От мен се очакваше предложение да се споразумеем, да не предявявам претенции за авторски права", разказа Александров.

Архитектът обаче отказал. Според него договорът между радомирската община и Караджов е в нарушение на Закона за авторското право. Това било отбелязано и в писмено становище до Стойчев от главния архитект на общината Коце Коцев. Документът бил заведен официално в деловодството. "Юристите на Камарата на архитектите проучват случая и се ангажираха да изпратят становището си на Златко Стойчев", допълни Александров. Според кмета на Радомир исканията на столичния архитект са неоснователни. Той твърди, че са го търсили 2 години. "Когато решихме да довършим строежа, той се появи и започна да предявява претенции. Изпрати ни оферти за препроектиране с космически суми. Нашите юристи проверяват всички документи по случая. Ако има някакво нарушаване на авторските му права, ще му платим неустойка", категоричен бе Златко Стойчев.

в. 24 часа - Благоевград- стр. 3Вдигат 3 арки край Невестино


3 арки ще изгради на входа на селото - откъм Кюстендил, Благоевград и Дупница, общината в Невестино, съобщи кметът инж. Димитър Стаменков. Решението за изграждането на входните архитектурно-пластични „куливече е утвърдено от общинския съвет. „Възлагаме на екип, ръководен от проф. Иван Никифиров от СБА в София, да представи конкретна разработка и вариант за мястото, където ще се издигнат. На тях ще има пластични фигури, гербът на общината, надписът „Невестино". Както и други .добавки". Ще обявим конкурс за изпълнението на трите обекта", представи идеята шефът на общината инж. Стаменков. Всяка една от архитектурните композиции щее висока до 4 м и ще струва по около 5-6 хил. лв., уточниха от кметството. Арките няма да повторят и „конкурират" .дъгата", издигната на изхода за Радомир, казаха от управата.

в. Труд - Пирин - стр. 2
BLD ще строи ваканционно селище в Боровец

Лили ГРАНИЦКА

Фондът за имоти е инвестирал близо 30 млн. евро у нас

Фондът за имоти „Бългериън ленд дивелъпмънт" (Bulgarian Land Development (BLD) е закупил парцел от 56 дка в Боровец, върху който ще изгради ваканционен ком­плекс. Това съобщи Лондон­ската фондова борса, цити­райки изпълнителния дирек­тор на фонда Христо Илиев. По негови думи жилищата в комплекса ще бъдат продаде­ни за 35 млн. паунда(около 50 млн. евро).

Теренът се намира в бли­зост до началната кабинкова станция на бъдещия лифт от проекта „Супер Боровец", с лице откъм пътя Самоков -Боровец, каза Димитър Савов, директор на фонда. По думите му се предвижда да бъде построен жилищен комплекс от апартаменти и вили, хотелска част и магазини. Апаратаментите ще бъдат пуснати за про­дажба през лятото на година­та. Строителството на ком­плекса се очаква да започне най-късно в началото на 2008 г., като изграждането му ще протече на две фази. Освен на британския пазар се разчита и на купувачи от скандинавски­те държави и Русия. Заради близостта на комплекса до Со­фия се очаква интерес да има и от столичани.

„Бългериън ленд дивелъпмънт" в началото на ми­налата година набра капитал от 23 млн. паунда на алтерна­тивния сегмент на Лондонска­та фондова борса. От тях до момента са инвестирани около 80%, от които 30 млн. евро в България. Дружеството, което е регистрирано на остров Ман, има няколко проекта, които се реализират по Черноморието, както и в планинските курорти Пампорово и Банско.

Единият е ваканционно се­лище „Хармъни хилс", което се намира близо до Албена. Апаратаментите са пуснати за продажба, като купувачите са предимно ирландци и скандинавци. Другият проект е в бли­зост до голф игрищата край Каварна, където фондът купи 100 декара земя.

В столицата BLD ще строи жилищен блок върху кортовете на хотел „Кемпински Зо­графски", като в момента тече международен архитектурен конкурс. Планира се да се по­строи 13-етажна сграда с из­цяло нова концепция. Апар­таментите в комплекса ще се продават на представители на дипломатическия корпус, на корпоративни или физически клиенти от сферата на бизне­са и инвеститори. На партера на сградата ще има търговска част от около 6 хил. кв.м. На средните нива ще има около 150 апартамента, а на горни­те етажи ще са разположени VIP жилища. Целта на инвес­титорите е апартаментите да се продават на нива 3-4 хил. евро/кв.м, достигайки цените в централноевропейските сто­лици като Прага, Будапеща и Варшава, коментира неотдав­на Христо Илиев.

в. Дневник - стр. II

„Стаза-2" ще ремонтира Националната опера


Министерство на култу­рата възложи на „Стаза-2" ООД да извърши допълнителни строително-монтажни работи за реконструкция и преустройство на сградата на Националната опера и балет в София на бул. „Дондуков" 30. Това става ясно от информаци­ята за сключения договор, публикувана в електронния регистър на обществените поръчки. Компанията ще трябва да ремонтира покрива, който е построен през 50-те години на миналия век и е неремонтиран до този момент. Предвижда се и ремонт на вътрешните ВиК инсталации и подмяна на вътрешни ел. инсталации. Проектът е за 425 хил. лв.

в. Дневник - стр. VII

„Хранинвестстрой" ще реконструира стадион „Берое"


Община Стара Загора възложи на „Хранинвестстрой" ООД да извърши допълнителни строително-монтажни работи на стадион „Берое" в града. Това се казва в съобщението за сключения договор, публикувано в регистъра, воден от Агенцията по обществени поръчки. Стойността на проекта е над 31.8 хил. лв. Договорът е бил сключен на 19 декември след провеждане на договаряне с покана. Причината е, че поради непредвидени обстоятелства е необходимо възлагането на допълнителна услуга или строителство на същия изпълнител.

в. Дневник - стр. VIIГолф треска по нашето Черноморие


След изграждането на първите голф комплекси във вътрешността на страната строителството на нови игрища се насочи към Черноморието. За по-малко от година по северното крайбрежие започна реализацията на три големи проекта, консултирани от световни знаменитости в голфа - Black Sea Rama и Lighthouse Golf Resort до Балчик, както и на Thracian Cliffs Golf&Spa Resort до Каварна. Преди няколко месеца бе обявен и стартът на проект за изграждане на голф и развлекателен комплекс на 2000 дка в землището на град Каблешково. Голф треската не подмина и района на Банско и Разлог, където освен строящия се комплекс Pirin Golf&Country Club се очаква започването на голф и ски център в местността Кулиното. Преди дни испанската Фери груп подписа договор за покупка на държавен терен от 881 дка за разширение на строящия се Спортен център Кътина край софийското село. Плановете включват инвестиции от над 150 млн. EUR в изграждане на модерен спортен и голф комплекс.

в. Пари – стр. 11

Свързани:

Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 19. 01. 07
Съветниците от комисията по архитектура отложиха за следващо заседание решението за изграждане на канализация в с. Константиново
Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 22. 03. 07

Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 04. 10. 07

Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 04. 01. 06
Внушителен културен комплекс като този до операта в Ню Йорк да се обособи около ндк с изграждането на опера, филхармония и изложбени...
Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 17. 09. 07
Арх. Константин Пеев: Архитектурата на бъдещето зависи от развитието на технологията
Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 icon  Медиен мониторинг по тема: Архитектура 13. 07. 07
За председател бе избран инж. Симеон Пешов, президент на Главболгарстрой холдинг
Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 17. 07. 07
Собствениците на строителните борси по пътя за „Виница отново излизат на протест
Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 23. 10. 05
Средната височина на двете основни тела е четири етажа. Умишлено търсената от архитектите пластика на петата фасада покривите, се...
Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 07. 05. 07
На 18 май в София се събира балканска конференция за високите сгради в големия град
Медиен мониторинг по тема: Архитектура 03. 01. 07 iconМедиен мониторинг по тема: Архитектура 14. 09. 06
Да се спре презастрояването на жилищните квартали, е една от основните цели на общия устройствен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом