Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас
ИмеНачалник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас
Дата на преобразуване05.04.2013
Размер26.59 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/bf883f35-e6e6-49d3-8585-2596ec012903/ЗИП-ІІІ кл.-програма.doc
Утвърдил:.........................

Инж.А.Захариева

Началник на РИО

гр. Монтана


У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А


ЗА


ЗИП по М А Т Е М А Т И К А за ІІІ клас


учебна 2009-2010 година


Изготвил: ................................................... – начален учител

ОУ “Св.св.Кирил и Методий” с.Габровница, област Монтана


Съгласувано:.............................

К.Давидова

Експерт по НО в РИО-гр.Монтана


Цели на обучението по ЗИП – Математика:


 1. Да се задълбочат знанията на учениците за:

  • числата до 1000;

  • аритметичните действия събиране и изваждане с числата до 1000;

- умножение и деление на трицифрени числа с едноцифрено число;

  • геометричните фигури –права и крива линия, лъч, ъгъл;

  • видове ъгли и видове триъгълници според ъглите;

  • косвените текстови задачи;

  • мерните единици – грам и тон, за време – век и секунда, за дължина милиметър и километър.

 1. Стимулиране на познавателната активност на учениците.

3. Да се задълбочи интереса към математическите знания.

4. Развитие на творческите способности на учениците.


Хорариум: 64 учебни часа.


Обучението се осъществява в 32 учебни седмици по 2 час седмично.


Учебно съдържание:

1. Числата от 0 до 1000 - 4 часа

2. Събиране и изваждане на числата до 1000 - 24 часа

3. Умножение и деление на трицифрени числа

с едноцифрено число - 26 часа

4. Геометричен материал - 4 часа

5. Мерни единици - 4 часа

6. Текстови задачи - 2 час

______________________________________________________

Общо - 64 часа

Очаквани резултати:


 1. Ученикът познава числата от 0 до 1000, може да ги брои,

да ги сравнява и записва.

2. Ученикът владее алгоритмите за писмено събиране и

изваждане до 1000. Умее да пресмята изрази със скоби.

3. Ученикът може да извършва аритметичните действия събиране и изваждане на трицифрени числа и действията умножение и деление на трицифрени числа с едноцифрено число.

4. Ученикът може да класифицира триъгълници според страните и според ъглите им.

5. Ученикът може да използва изучените мерни единици за дължина, маса и време.

6. Ученикът може да решава различни видове текстови задачи, задачи в права и косвена форма.

7. Ученикът знае реда на действията.


Специфични методи и форми за оценяване

постиженията на учениците:


1. Устни изпитвания – задачи и дидактични игри.

 1. Писмени изпитвания

  1. Контролни работи.

  2. Самостоятелни работи.

  3. Индивидуални изпитвания – чрез дидактични игри,

решаване на числови изрази и текстови задачи.

  1. Тестове.


Изготвил:............................

/ .................... /

Директор:...........................

/..................../
Свързани:

Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconУчебнапрограм а по зип български език и литература за трети клас
Проверил: Утвърждавам
Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconВх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад
Относно: разпределение на часовете по зип (непрофилирана, профилирана и професионална подготовка) и часовете по сип по учебни предмети,...
Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconЗип клас годишен тематичен план по математика за клас – зип
Усвояване понятието рационално число. Припомняне на превръщане на периодична дроб в обикновена дроб. Установяване на съществуване...
Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconТренировъченизпи т поматематика 7 клас

Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconСписък за класиране на учениците след VII клас, Второ класиране в рио монтана
Биляна петрова борисова жена 19. 697 Финансово-стопанска гимназия 5 Електронна търговия
Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconИзучаване на ентропия в курс "топлинни явления и процеси" за зип по физика в 11 клас в статията се представя един дидактически проблем, свързан с мотивиране на учениците за изучаване на физичната величина
Веселина Димитрова, Весела Димова, мотивиране на учениците за изучаване на ентропия в курс “топлинни явления и процеси” за зип по...
Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconУчебна програма по зип история осми
Учебната програма по зип – история за осми клас е съобразена с държавните образователни изисквания. Тя е насочена към овладяването...
Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconУчебна програма по зип история седми
Учебната програма по зип – история за пети клас е съобразена с държавните образователни изисквания. Тя е насочена към овладяването...
Началник на рио гр. Монтана учебнапрограм а за зип поматематика за ІІІ клас iconГлавен инспектор Димитър Митов – началник на сектор в Областно звено "Охрана – Враца"; главен инспектор Йордан Стефанов – началник на сектор в Областно звено "Охрана – Монтана"
Асен Крумов Шкалов – началник на отдел “Призоваване, принудително довеждане и конвоиране”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом