Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска
ИмеПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска
Дата на преобразуване05.04.2013
Размер37.99 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://kresna-bg.com/docs/25_01_13/programa_imoti.doc
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост, за 2013 г.

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост е разработена на основание разпоредбите на чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на община Кресна за периода 2012 - 2015 г.

Програмата има отворен характер в своята реализация, позволяващ гъвкавост при нейното изпълнение и може да се актуализира през годината в зависимост от конкретните условия и нормативната уредба.

Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти - собственост на общината се извършва под контрол на Общински съвет, съобразно разпоредбите на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Кресна.

Конкретни действия по управление и разпореждане с имоти - общинска собственост:

ІІ. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА

1.Урегулирани поземлени имоти за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс:

1.1.УПИ І - 56, кв.5 по ПР на с.Горна Брезница, община Кресна с площ на имота от 7650 кв.м., ведно с 2МС с РЗП - 1165 кв.м.

1.2.УПИ І - 180, кв.32 с площ от 320,00 кв.м. по ПР на с.Горна Брезница, община Кресна.

1.3.УПИ ІХ - 180, кв.32 с площ от 300,00 кв.м. по ПР на с.Горна Брезница, община Кресна.

Имоти за продажба по чл.47, ал.1, т.3 от ЗОС

1.4.Жилищен апартамент № 3, ет.ІІ, вх.Б, в жилищен блок № 7, кв.24 по ПР на гр.Кресна, ул.”Яне Сандански” с площ от 73,68 кв.м.

1.5. Жилищен апартамент № 6, вх.Б, в жилищен блок № 10, кв.34 по ПР на гр.Кресна, ул.”Перун” с площ от 60,88 кв.м.

Имоти, които общината има намерение да предложи за учредяване на ограничени вещни права

1.6. Право на строеж в УПИ VІІ , кв.76 по ПР на гр.Кресна, с площ на имота от 484,00 кв.м.

При възникване на конкретни предложения и/или инвестиционни намерения същите ще бъдат процедирани по реда на чл.37 от ЗОС.

2.Земеделски имоти за продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс:

Имот №

НТП

Площ

Местност

Землище

№ 046083

Нива

0,903

„Ново село”

гр.Кресна

№ 021104

Нива

0,598

„Бански поток”

гр.Кресна

№ 038021

Нива

3,893

„Мело”

гр.Кресна

№ 038028

Нива

13,269

„Мело”

гр.Кресна

№ 020001

Ливада

10,078

„Банището”

с.Ощава

№ 003006

Нива

11,535

„Габровица”

с.Г.Брезница

№ 007006

Нива

1,100

„Пумпаловото”

гр.Кресна

№ 132020

Ливада

2,869

„Гр.скала”

с.Влахи

№ 035003

Нива

23,862

„Чешмата”

гр.Кресна

№ 009015

Нива

5,295

“Д.Шиявица”

с.Стара Кресна

№ 022028

Нива

8,060

„Град.бани”

Гр.Кресна

3.Описание на имотите, които общината има намерение да отдаде под наем

Имот №

Площ

Местонахождение

№ 000612

3,158

с.Горна Брезница, м.”Тисище”ІІІ.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ

При постъпване на предложения до кмета на общината същите ще бъдат процедирани по реда на чл.36 от ЗОС.

ІV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ

Имот №

Местонахождение

№ 000259 - Водоем

з.с.Будилци, община Кресна

Право на ползване на мин.вода от минерален извор

Обект „Парилото”, м.”Градешки бани”, землище на гр.КреснаV.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

№ по ред

Вид дейност

Прогнозен резултат в лв.
ОЧАКВАНИ ПРИХОДИА.От управление на имоти - общ.собственост
1.

Отдаване под наем на имоти

27 000

2.

Приходи от такси, свързани с управление на общински имоти

400

3.

От концесии

7500
Всичко от управление на имоти общ.собственост

34900
Б.От разпореждане с имоти - общ.собственост
1.

Продажба на имоти - общинска собственост

156000

2.

Учредени вещни права

5000
Всичко от разпореждане с имоти - общинска собственост

161000
Всичко приходи

195900
НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ
1.

За технически дейности /геодезически заснемания, кадастрални карти и процедиране на ПУП и др./

5 000

2.

За оценки

1 400

3.

За обявления

600

4.

За вписване на актове

600
Всичко разходи

7 600

Програмата има отворен характер и може да бъде актуализирана през годината с решение на ОбС - гр.Кресна.


НГ/НГ

Свързани:

Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013 Г
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconПрограма за управление и разпореждане
Закона за общинската собственост и чл. 4а, ал. 3 от Наредба №5 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 20
Прогноза за очаквани приходи, свързани с управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община кърджали през 2012 Г
Настоящата Програма отразява намеренията на Община Кърджали за управление и разпореждане с имоти – общинска собстевност през 2012...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconЗа управление и разпореждане
Настоящата програма отразява намеренията на Община Панагюрище за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2013...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconПрограма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост
Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинската собственост е разработена на основание разпоредбите на чл. 8,...
Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска iconПрограма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г в Община
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г в Община мадан
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом