Задача по Информатика
ИмеЗадача по Информатика
Дата на преобразуване05.04.2013
Размер75.22 Kb.
ТипЗадача
източникhttp://gabrielapavlova.files.wordpress.com/2012/12/personal-text-file2.docx
http://tbn0.google.com/images?q=tbn:rdujp6vzy3weem:http://forum.unwe-informatics.com/templates/xand/images/unwelogo.gif


Курсова задача по Информатика


Изготвили:

Елица Тодорова Иванова – Фак.: 12112444

Габриела Николаева Павлова – Фак. №: 12112419 1. Анализ на проблема

Базата данни Personal, която сме създали е предназначена за данни, свързани с персонала в една организация. Във всяко едно предприятие, в което работят подчинени се наблюдава проблем с информацията относно заеманите от тях длъжности и съответно заплатите, които получават. Ние разработихме едно примерно решение на този проблем, като създадохме примерна база данни на Microsoft Access 2007. Тази база данни помага за решението на няколко основни подпроблема в организацията, а именно:

 • Съхранява данни за всеки един от подчинените;

 • Съхранява данни за звената в организацията;

 • Съхранява данни за длъжностите, които биват заемани от персонала в организацията;

 • Съхранява данни за заплатите, които подчинените са получили за известен период от време;

 • Обработва всички събрани данни според нуждите на организацията.

За решаването на всеки проблем обаче е нужно задължително и събирането на подходяща информация, която да ни спомогне в разработването на база данни според нуждите на организацията. Първоначално трябва да бъде анализирана самата организация и мащаба на неината нужда. Например: за малко предприятие, в което не работи многоброен персонал и информацията, която трябва да бъде съхранявана не е голямо количество е най-подходяща по-малка база данни (като Microsoft Access например), която бива по-евтина и ефикасна за фирмата; в по-големи предприятие обаче възниква нуждата от място, в което трябва да бъдат съхранявани много по-големи количества данни, за тези предприятия е по-подходяща друга база данни (като Oracle например). Ключът към правилното решение на проблема се крие до голяма степен в правилното му дефиниране, защото как бихме могли да решим проблем ако не знаем какъв е точно той? Анализирайки проблемната ситуация на зададената ни организация, ние създаваме база данни с помощта на Microsoft Access, която да регулира съхраняването и обработката на данните относно персоналът в предприятието. Информацията, която ни е нужна за изработването на решението е:

 • Информация за съществуващите отдели в предприятието;

 • Информация за съществуващите работни длъжности;

 • Информация за хората, заемащи съответните длъжности;

 • Информация за заплатите и премиите, които взима персонала.

От голямо значение за правилното функциониране на базата данни е тази информация да бъде:

 • Оптимална;

 • Устойчива;

 • Актуална;

 • Точна;

 • Полезна. 1. Описание на базата данни

Базата данни, която сме изготвили се състои от обекти. Те са – таблици, форми и отчети.

 1. Таблици в Microsoft Access

Във всяка таблица се въвеждат данни за определена тема, в нашия случай – за отделите, длъжностите, служителите и заплатите в една организация. Всеки запис в отделната таблица съдържа информация за един елемент, например отдел в организацията. Този запис от своя страна се състои от полета, за дадения по-горе пример това са шифър на отдела и неговото наименование. Можем да наречем записът – ред, а полето – колона. Трябва внимателно да планираме и проектираме базата данни, за да осигурим правилността й и да избегнем внасянето на много промени на по-късен етап.

В database Personal има четири таблици, наименовани както следва: Otdel, DI, Kadri, Zaplati.

 • Таблица Otdel – в тази таблица се съдържат данните за различните отдели в организацията. Тя е създадена в новата база данни Personal чрез Create -> Table (по аналогичен начин са създадени и другите три таблици). Таблицата се състои от две колони с наименования CodeOtdel и NameOtdel (Шифър на отдел и Наименование на отдел). В нея има два записа – за отдел Финанси и отдел Маркетинг. Първичният ключ в тази таблица е CodeOtdel.

otdel.bmp

 • Таблица DI – съдържа информация за различните длъжности в организацията. Състои се от две колони – CodeDI и NameDI (Шифър на длъжност и Наименование на длъжност). В нея има три записа, съответно за три длъжности в предприятието и техните шифри. Първичният ключ тук е CodeDI.

di.bmp

 • Таблица Kadri – служи за съхраняването и обработването на данни свързани с персонала в предприятието. В нея има четири полета – Lnom, Ime, CodeOtdel, CodeDI, съответно за Личен номер на служителя, Име и фамилия, Шифър на отдела, Шифър на длъжността. Създаваме три записа, както следва за трима подчинени, техния личен номер, отдела и длъжността, която заемат. Първичният ключ в тази таблица е LNom. Полетата CodeOtdel и CodeDI са създадени чрез “Lookup Wizard” (колона за избор). В тях не могат да бъдат въвеждани произволни данни, а са дефинирани като списъчни полета, които взимат данни от CodeOtdel в таблицата Otdel; и CodeDI в таблицата DI. Това спомага за предотвратяване на проблема, отнасящ се до въвеждане на невярна информация в базата данни и се създава по следния начин: при създаване на полето в таблицата (в режим DesignView), в полето DataType избираме Lookup Wizard. Отваря се прозореца Lookup Wizard, в който посочваме I want the lookup column to look up the values in a table or query и кликваме върху Next. В следващия прозорец избираме таблицата, от която да бъдат взимани данните за нашата колона за избор. След като кликнем върху Next, дефинираме и колоната от избраната таблица в предишната стъпка, чийто данни да използваме. Натискайки Next, Microsoft Access ни дава възможност да сортираме данните, но в нашия случай това не е нужно и отново преминаваме към следващия прозорец, където избираме Finish и колоната за избор е създадена.

kadri.bmp

 • Таблица Zaplati – тук са данните, отнасящи се до сумите, които получават подчинените в организацията. Таблицата е с пет колони – God, Mesec, Lnom, Salary и Prem (Година, Месец, Личен номер на служителя, Заплата и Премия). Имаме шест записа: сумите, които е получил служител “х” за три месеца, служител “y” за два месеца и служител “z” за един месец. Различното тук е, че имаме три, а не един първичен ключ. Дефинирането на повече от един първичен ключ става по следния начин: в режим DesignView на таблицата маркираме трите реда, който искаме да бъдат първични ключове с помощта на CTRL (в нашия случай това са God, Mesec и LNom) и избираме бутона Primary Key в горния ляв ъгъл на бутоните за избор. В тази таблица също има колона за избор (lookup wizard) и това е колоната LNom. Тя е дефинирана като списъчно поле, което взима информация от таблицата Kadri, поле LNom. Това става по аналогичен начин на по-гореописания, отнасящ се за таблицата Kadri.

zaplati.bmp

Доброто проектиране на database се основава на премахването излишъка от данни или тяхното дублиране. За тази цел е нужно да бъдат създадени релации между таблиците, а не една и съща информация да бъде въвеждана отново и отново. Откривайки и задавайки правилно връзките между таблиците, ние предоставяме на Microsoft Access възможност да възстановява разделената информация и да я извежда в нужния за нас вид. Дефинирането на връзки между таблиците става по следния начин: от таба Database Tools избираме Relationships. Автоматично се отваря прозорец Show Table, в който Microsoft Access ни дава възможност да посочим между кои таблици (или заявки) желаем да създадем релации. За добавяне на таблица (или заявка) кликваме върху Add. След като Show Table се затвори виждаме избраните от нас таблици, между които ще установяваме връзки. За да дефинираме връзката плъзгаме поле от дадена таблица (обикновено първичния ключ) в общото поле (външния ключ) в друга таблица. В проектираната база данни Personal имаме три връзки между таблиците: CodeDI/DI е свързана с CodeDI/Kadri; CodeOtdel/Otdel е във връзка с CodeOtdel/Kadri; LNom/Kadri е в релация с LNom/Zaplati.

relationships.bmp

 1. Форми в Microsoft Access

Формите в Microsoft Access обикновено служат за три цели: позволява на потребителя да работи с данните (да ги добавя, актуализира, заличава); да въвежда информация, на базата на която да се изпълняват задачи; служи като начин за навигация през системата. В базата данни Personal има две форми за обновяване на таблиците Otdel и DI и форма с подформа, чрез която се обновяват таблиците Kadri и Zaplati.

 • Самостоятелни форми Otdel и Dlujnosti – за създаването на форма в Microsoft Access е нужно първо да изберем от списъка с таблици в ляво тази, на която искаме да направим самостоятелна форма. След това отиваме на таба Create, където избираме Form.

 • Форма с подформа в Microsoft Access - за създаване на форма с подформа отново отиваме на таба Create, но избираме More Forms, след което Form Wizard. Отваря се прозореца Form Wizard, в който трябва да изберем полетата от дадените таблици, които желаем да участват във формата. След избирането им кликваме върху Next, където Microsoft Access ни пита как искаме да бъдат изобразени данните. По подразбиране е избрано Form with subform(s) затова чрез Next отиваме на следващата стъпка, в която трябва да посочим как да бъдат подредени данните във формата, след което избираме Finish и формата е готова.

 1. Отчети в Microsoft Access

В Microsoft Access могат да бъдат създавани различни отчети – прости или сложни. Независимо дали е прост или сложен, трябва първо да бъдат определени кои полета съдържат данните, които искаме да видим в отчета, и в кои таблици или заявки се намират. В проектираната база данни се съдържат два отчета – отчет, предоставящ списък на служителите (който съдържа техните номер и име); и отчет, предоставящ обща сума на заплатата, премията и възнаграждението за всички служители. Най-лесно отчети могат да бъдат създадени чрез съветника Report Wizard, който ни превежда през поредица въпроси и в зависимост от нашите отговори генерира даден отчет.

 • Прост отчет (списък) - след отиване на таба Create и избиране на Report Wizard се отваря прозореца Report Wizard. В първата стъпка от създаването се избират съответните таблични полета, който искаме да участват в отчета. След това Wizard-a ни задава въпроса дали искаме някакво групиране на нива, но в нашия случай това не е нужно и преминаваме към следващата стъпка с помощта на Next. Имаме възможност да изберем сортиране на записите (възходящ или низходящ ред по дадена колона). Избирайки Next отново Microsoft Access ни дава възможност да изберем изгледа и ориентацията (пейзаж, портрет) на отчета. Избираме Finish, с което отчетът ни е изготвен.

 • Отчет, предоставящ обща сума – създава се отново с помощта на Report Wizard. Стъпките са аналогични, както при създаване на първия отчет, до момента, в който имаме възможност да изберем сортирането на записите (възходящ или низходящ ред). В тази стъпка има бутон Summary Options. Избирайки го, се отваря прозорец Summary Options, в който можем да дефинираме каква функция желаем да използваме (сумиране, средно-аритметично, максимум, минимум), също така е възможно да изберем начина на показване (дали да се покаже детайлното смятане и крайната сума или само крайната сума), както и да изчислим проценти от цялото за отделните сумирания. В нашия случай избираме функцията Sum и отбелязваме Detail and Summary, след което потвърждаваме чрез OK и минаваме на следващата стъпка. В нея дефинираме изгледа и ориентацията на отчета (както и при първия отчет). Избирайки Finish нашия отчет, предоставящ обща сума е изготвен.

 1. Главна форма в Microsoft Access

Създавайки Главна форма (или още Main Form) в своята база данни ние си осигуряваме по-лесен достъп до направените вече форми и отчети. В базата данни Personal сме създали главна форма с шест командни бутона:

 • Open Form Otdel – за отваряне на формата за обновяване на таблицата Otdel;

 • Open Form Dlujnosti – за отваряне на формата за обновяване на таблицата DI;

 • Open Form Kadri – за отваряне на формата за обновяване на таблицата Kadri;

 • Open Form zaplati subform – за отваряне на подформата към формата Kadri за обновяване на двете таблици;

 • Preview Report Kadri – за показване на отчет Kadri;

 • Preview Report Zaplati – за показване на отчет Zaplati.

За създаването на главна форма отиваме на таба Create, от където избираме Blank form. Формата се отваря по подразбиране в Layout View, но ние преминаваме към Design View. В лентата Controls горе кликваме върху Button,

main form.bmp

след което избираме мястото, на което ще се намира бутона в главната форма и кликваме върху него. Отваря се прозореца Command Button Wizard. В него има две колони – Categories и Actions. В колоната Categories ние посочваме дали бутонът ще ни служи за форма или за отчет (за форма избираме – Form Operations, а за отчет – Report Operations). Втората колона Actions служи за дефиниране на действието, което искаме да извършим с дадената форма или отчет при натискане на командния бутон, а в случая това е показване на формата или отчета (за форма избираме Open form, а за отчет – Preview report). Отиваме на следващата стъпка от създаването на командния бутон с помощта на Next, където Microsoft Access ни задава въпроса коя форма или кой отчет да бъде показан при избиране на командния бутон. Избирайки го, преминаваме на последната стъпка, в която оформяме изгледа на бутона. Той може да бъде текст (наименование) или картина (лична или от предоставените шаблони). След като сме готови с външния изглед на бутона избирамеFinish и вече командния бутон е създаден.

Свързани:

Задача по Информатика iconТест Информатика 2012 Отворете празен файл в Ексел. Направете 5 различни страници и ги наименувайте Задача 1, Задача 2, Задача 3, Задача 4, Задача 5 Първа задача
На първата страница – направете таблица със следните редове и колони. В тази таблица ще сложите автоматична информация от другите...
Задача по Информатика iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Задача по Информатика iconЗадача №1 Задача №2 Задача №3 Задача №4 Задача №5 Апелляция Кочегаров Сергей Сергеевич моу «Гимназия»
Члены жюри: Волокитина Т. И., Виниченко В. Д., Сурков С. В., Белова Н. Н., Воронова Н. И., Черняева И. В
Задача по Информатика iconИкономически университет – варна факултет "информатика" катедра "информатика" утвърждавам
Дисциплината “Уеб-технологии“ има за задача да даде необходимите знания и умения в областта на създаването на съвременни уеб-сайтове....
Задача по Информатика iconАлгоритъм на решението на задача 2
Предложената задача съществено се отличава от задача 1 по сложност. Докато в предишната задача алгоритъма не беше особено сложен...
Задача по Информатика iconЗадача по Информатика на
Задачата е да се състави база от данни, която ни дава информация за покупките извършени от дадена фирма
Задача по Информатика iconФакултет по математика и информатика
Вниманието е насочено към предварителното проучване на данните и задачата за прогнозиране на количествена променлива (регресионна...
Задача по Информатика iconЗадача segment файловете съвпадат дори и по време на създаване
Списък на ученици, които са преписвали на общинския кръг на олимпиадата по информатика, проведен на 11 март 2006 Г
Задача по Информатика iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Професор  по научна специалност: 01. 01. 12 Информатика (База данни, информационни системи), професионално направление: 6 Информатика...
Задача по Информатика iconСпециалност информатика mагистърска програма "Електронен бизнес" образователно-квалификационна степен
За тази магистърска програма могат да кандидатстват кандидати, завършили специалност Информатика или преминали допълнително обучение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом