Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи
ИмеМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи
страница1/4
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер329.09 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://experta.biz/docs/MSS/mss 37.doc
  1   2   3   4
Top of Form

МЕЖДУНАРОДЕН СЧЕТОВОДЕН СТАНДАРТ (МСС) № 37 ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на КМСС през юли 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди, започващи на и след 1 юли 1999.

Въведение

1. МСС 37 съдържа предписания относно осчетоводяването и оповестяването на всички провизии, условните задължения и условните активи, с изключение на:

а) такива, които произтичат от финансови инструменти и се отчитат по справедлива стойност;

б) такива, които произтичат от подлежащи на изпълнение договори, освен ако договорите са обременяващи; подлежащи на изпълнение договори са такива договори, по които никоя от страните не е изпълнила нито едно от своите задължения или и двете страни са изпълнили своите задължения частично в еднаква степен;

в) такива, произтичащи от договори с притежатели на полици в застрахователните предприятия; или

г) такива, които се покриват от друг МСС.

Провизии

2. Стандартът определя провизиите като пасиви с несигурно проявление във времето или сума. Провизията се признава само тогава, когато:

а) предприятието има съществуващо задължение (правно или конструктивно), получено в резултат на минало събитие;

б) има вероятност (т.е. по-вероятно е да се случи, отколкото да не се случи) определен изходящ поток, съдържащ икономически ползи, да бъде необходим за покриване на задължението; и

в) може да бъде направена надеждна оценка на сумата на задължението; стандартът отбелязва, че само в изключително редки случаи не е възможно да се направи надеждна оценка.

3. Стандартът определя конструктивното задължение като задължение, което произлиза от дейността на дадено предприятие, където:

а) на базата на установен пример от предходна практика, публикувани политики или достатъчно специфично текущо твърдение предприятието е показало на други страни, че е готово да приеме определени отговорности; и

б) в резултат на това предприятието е създало у другите страни определено очакване, че ще изпълни своите отговорности.

4. В редки случаи, например при съдебни искове, може да не е ясно дали предприятието има сегашно задължение. В такива случаи се предполага, че миналото събитие е породило сегашно задължение, ако предвид на всички налични обстоятелства е по-вероятно такова сегашно задължение да съществува към датата на баланса. Предприятието признава провизия за такова сегашно задължение тогава, когато са изпълнени всички описани критерии. Ако е по-вероятно да не съществува сегашно задължение, предприятието оповестява условно задължение, освен ако необходимостта от изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи, е отдалечена.

5. Сумата, която се признава като провизия, трябва да бъде изчислена на база най-надеждната оценка на разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към датата на баланса, с други думи, сумата, която предприятието би разумно платило, за да уреди задължението към датата на баланса или за да го прехвърли на трета страна по същото време.

6. При оценяването на провизия от предприятието стандартът изисква:

а) да се вземат предвид рисковете и несигурността; независимо от всичко обаче несигурността не е достатъчно основание за създаването на свръхпровизии или преднамереното свръхотчитане на пасиви;

б) да се дисконтират провизиите, когато ефектът от времевата стойност на парите е съществен, като се използва дисконтовата норма (или норми) преди облагане с данъци, която отразява (отразяват) текущите пазарни оценки на времевата стойност на парите и онези специфични за пасивите рискове, които не са били отразени в най-надеждната оценка на разходите; при използването на дисконт, увеличението на провизиите, дължащо се на времевия фактор, се признава като разход за лихви;

в) да се вземат предвид бъдещи събития, като промени в законодателството или технологични промени, когато има достатъчно обективни обстоятелства, че такива промени ще настъпят; и

г) да не се отчитат печалби от очаквано освобождаване от предоставянето на активи, дори когато очакваното освобождаване е тясно свързано със събитието, от което произтича провизията.

7. Предприятието може да очаква възстановяване на някои или всички разходи, изискващи се за създаването на провизия (например посредством осигурителни договори, клаузи за обезщетение или гаранции на доставчиците). Предприятието трябва:

а) да признае възстановяването на разходи само тогава, когато на практика е сигурно, че дадено възстановяване на разход ще бъде осъществено, ако предприятието погаси задължението си; сумата, която се признава за възстановена, не трябва да надвишава сумата на провизията; и

б) да признава възстановените разходи за отделен актив; в отчета за доходите разходите, отнасящи се за провизии, могат да бъдат представени, намалени със сумата на възстановените разходи.

8. Провизиите трябва да бъдат преразглеждани на всяка дата на баланса и преизчислявани с цел да се отрази най-добрата текуща оценка. Ако повече не съществува необходимост от изходящи потоци, съдържащи икономически ползи, за погасяването на задължения, провизирането трябва да се прекрати.

9. Провизията трябва да се използва само за покриване на разходите, за които е създадена първоначално.

Провизии—специфични приложения

10. Стандартът обяснява приложението на обикновените изисквания за признаването и оценяването на провизиите в три специфични случая: бъдещи загуби от дейността, обременяващи договори и преструктуриране.

11. Провизии за бъдещи загуби от дейността не трябва да се признават. Очакването на бъдещи загуби от дейността е индикация за това, че определени активи на дейността може да са повредени или унищожени. В този случай предприятието следва да направи тест за обезценка на тези активи според предписанията на МСС 36 Обезценка на активи.

12. Ако предприятието е сключило обременяващ договор, сегашните задължения според договора трябва да се признаят и оценят като провизия. Обременяващ договор е такъв договор, по силата на който разходите, направени за покриване на задълженията, превишават очакваните от сключването на договора икономически ползи.

13. Стандартът определя преструктурирането като програма, която е планирана и контролирана от ръководството на предприятието и която ще промени съществено:

а) обхвата на дейността на предприятието; или

б) начина на осъществяване на дейността на предприятието.

14. Провизията за преструктуриране на разходи се признава само когато са изпълнени общите критерии за признаване. В този смисъл конструктивно задължение за преструктуриране възниква само когато предприятието:

а) има подробен формален план за преструктуриране, в който се посочват най-малко:

1) дейността или част от нея, която ще бъде засегната;

2) засегнатите принципни направления;

3) направлението, дейността и приблизителният брой служители, които ще бъдат компенсирани за прекратяването на тяхната работа;

4) разходите, които ще трябва да бъдат посрещнати; и

5) кога ще бъде внедрен планът;

б) се е погрижило засегнатите да получат съответната представа за преструктурирането, което ще се извърши по план, или е обявило основните моменти на преструктурирането пред засегнатите от него.

15. Решението на ръководството или съвета за преструктуриране не е причина за появата на конструктивно задължение към датата на баланса, освен ако преди датата на баланса предприятието е:

а) започнало внедряването на плана за преструктуриране на предприятието; или

б) разпространило плана за преструктуриране между засегнатите от него по достатъчно специфичен начин, за да се създаде у тях вярно очакване за предстоящото преструктуриране.

16. Когато преструктурирането включва продажба на дейност, не възниква задължение за продажба, докато предприятието не реши да продава, т.е. докато няма предварително споразумение за продажба.

17. Провизията за преструктуриране трябва да включва само непосредствените разходи, възникващи от преструктурирането, които трябва да отговарят на следните две условия:

а) да са породени по необходимост от преструктурирането; и

б) да не са свързани с продължаващата дейност на предприятието; по този начин провизията за преструктуриране не включва разходи, като преквалифициране и преориентиране на персонала, маркетинг или инвестиции в нови системи и дистрибуторски мрежи.

Условни задължения

18. Стандартът замества онези части от МСС 10 Събития след датата на баланса, които се отнасят за непредвидими обстоятелства. Стандартът определя условните задължения, като:

а) възможно задължение, възникнало вследствие от минали събития, съществуването на което може да се потвърди само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието; или

б) сегашно задължение, произтичащо от минали събития, което не е било признато поради това, че:

1) не е вероятно да се появи необходимост от изходящ поток от ресурси, съдържащи икономически ползи, за погасяване на задължението; или

2) сумата на задължението не подлежи на оценяване с необходимата надеждност.

19. Предприятието не трябва да признава условни задължения. Предприятието трябва да оповести условно задължение, освен ако вероятността за използването на потоци, съдържащи икономически ползи, за погасяване на задължението е отдалечена във времето.

Условни активи

20. Стандартът определя условните активи като възможни активи, възникващи като последствие от минали събития и чието съществуване може да се потвърди от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат напълно контролирани от предприятието. Например иск, предявен от предприятието посредством съдебен процес, изходът от който е несигурен.

21. Предприятието не трябва да признава условните активи. Условен актив трябва да се оповестява само ако входящи потоци на икономически ползи са вероятни.

22. В случаите, когато реализацията на доходи е действително сигурна, свързаните с нея активи не са условни активи и трябва да бъдат признати.

Влизане в сила

23. Този стандарт влиза в сила за годишните финансови отчети, обхващащи периоди, започващи на или след 1 юли 1999. По-ранното прилагане на стандарта се насърчава.

Международен счетоводен стандарт (МСС) 37

Провизии, условни задължения и условни активи

Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).

Цел

Целта на този стандарт е да осигури подходящи критерии за признаване и оценяване, които да се прилагат към провизиите, условните задължения и условните активи, както и да осигури оповестяването на достатъчна информация в поясненията към счетоводния отчет, за да се даде възможност на потребителите му да разберат техния характер, разположение във времето и сума.

Обхват

1. Този стандарт трябва да се прилага от всички предприятия при отчитането на провизии, условни задължения и условни активи, с изключение на:

а) такива, които произтичат от финансови инструменти и се отчитат по справедлива стойност;

б) такива, които произтичат от подлежащи на изпълнение договори, освен ако договорите са обременяващи;

в) такива, произтичащи от договори с притежатели на полици в застрахователните предприятия;

г) такива, покрити от друг МСС.

2. Този стандарт се отнася до финансовите инструменти (включително гаранциите), които не се отчитат по справедлива стойност.

3. Подлежащи на изпълнение договори са такива договори, по които никоя от страните не е изпълнила нито едно от своите задължения или и двете страни са изпълнили своите задължения частично в еднаква степен. Този стандарт не се отнася до подлежащи на изпълнение договори, освен ако не са обременяващи.

4. Този стандарт се отнася до провизии, условни задължения и условни активи на застрахователни предприятия, различни от възникналите по силата на договори с притежатели на полици.

5. В случаите, когато определени провизии, условни задължения или условни активи се разглеждат от друг МСС, предприятието следва да прилага съответния, а не настоящия (МСС 37) стандарт. Например за определени видове провизии се отнасят следните стандарти:

а) строителни договори (виж МСС 11 Договори за строителство);

б) данъци върху доходите (виж МСС 12 Данъци върху дохода);

в) лизинги (виж МСС 17 Лизинг);

г) доходи на наети лица (виж МСС 19 Доходи на наети лица).

6. Някои суми, третирани като провизии, може да се отнасят до признаването на приходи, например в случаите, когато предприятието дава гаранции срещу възнаграждение. Този стандарт не се отнася до признаването на приходи. МСС 18 Приходи определя обстоятелствата, при които се признават приходите, и предоставя практическо ръководство по приложението на критериите за признаване. Този стандарт не отменя изискванията на МСС 18.

7. Този стандарт определя провизиите като задължение с неопределени срочност или сума. В някои страни терминът “провизия” се използва също и в контекста на такива статии, като амортизация, обезценка на активи и съмнителни вземания: това са преизчисления на балансовите суми на активите и този стандарт не се отнася до тях.

8. Други МСС определят дали разходите да се третират като активи или пасиви. Тези проблеми не се третират в този стандарт. Съответно този стандарт нито забранява, нито изисква капитализация на признатите разходи, когато е направена провизия.

9. Този стандарт се отнася до провизиите за преструктуриране (включително преустановени дейности). Когато преструктурирането отговаря на определението за преустановена дейност, може да се изискват допълнителни оповестявания по силата на МСС 35 Преустановяващи се дейности.

Дефиниции

10. В този стандарт се използват термини със следните специфични значения:

Провизия е задължение с неопределени срочност или сума.

Пасив е сегашно задължение на предприятието, произтичащо от минали събития, уреждането на което се очаква да породи необходимост от изходящ поток от ресурси на предприятието, съдържащ икономически ползи.

Задължаващо събитие е събитие, което поражда правно или конструктивно задължение, което има за резултат липсата на реална алтернатива за уреждане на задължението.

Правно задължение е задължение, което произлиза от:

а) договор (според неговите изрични клаузи и по подразбиране);

б) законодателството; или

в) друго приложение на закона.

Конструктивно задължение е задължение, което произлиза от действията на предприятието, където:

а) по силата на установен пример, основаващ се на предходна практика, публикувани политики или достатъчно специфично текущо твърдение, предприятието е показало на други страни, че ще поеме определени отговорности; и

б) като резултат, предприятието създава у другите страни определено очакване, че ще изпълни тези отговорности.

Условно задължение е:

а) възможно задължение, което произлиза от минали събития и чието съществуване ще бъде потвърдено само от настъпването или ненастъпването на едно или повече несигурни бъдещи събития, които не могат да бъдат изцяло контролирани от предприятието; или

б) сегашно задължение, което произлиза от минали събития, но не е признато, защото:

  1   2   3   4

Свързани:

Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconМсс 37 – Провизии, Условни Пасиви и Условни Активи
...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconМеждународен счетоводен стандарт 37
...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconРегламент (ЕО) №1126/2008 на Комисията от 3 ноември 2008 година за приеманена някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО)№1606/ 2002 на Европейския парламент и на Съвета (Текст от значение за еип)закон за счетоводството (ЗСч) § 1,
Международен счетоводен стандарт (мсс) 37 Провизии, условни пасиви и условни активи
Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconСс №37 провизии, условни задължения и условни активи
Сс 37 определя реда за признаването, оценяването, отчитането и оповестяването на провизиите, условните задължения и условните активи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №36 обезценка на активи
Този международен счетоводен стандарт беше одобрен от Съвета на кмсс през април 1998 и влиза в сила за финансови отчети, обхващащи...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №38 нематериални активи
Този международен счетоводен стандарт е одобрен от Съвета на кмсс през юли 1998 и влиза в сила за финансовите отчети, обхващащи периоди,...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconМеждународен стандарт за финансово отчитане 3
Следователно придобиващият признава разграничимите активи, пасиви и условни задължения на придобивания по техните справедливи стойности...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №17 лизинг (преработен 1997)
Този преработен международен счетоводен стандарт заменя мсс 17 Отчитане на лизинг, одобрен от съвета в променен формат от 1994. Преработеният...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconМеждународен счетоводен стандарт (мсс) №2 материални запаси (преработен 1993)
Мсс заменя Международен счетоводен стандарт 2 Оценка и отчитане на материалните запаси в контекста на системата за историческата...
Международен счетоводен стандарт (мсс) №37 провизии, условни задължения и условни активи iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом