Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год
ИмеРешение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год
Дата на преобразуване04.04.2013
Размер92.72 Kb.
ТипРешение
източникhttp://rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/R GrD 787_10.rtf
Р Е Ш Е Н И Е № 2


гр. Раднево, 04 януари 2011 год.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д АРадневският районен съд - гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и първи декември през две хиляди и десета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЛЮБА ПЕТРОВА


при секретаря М.П., с участието на прокурора……, като разгледа докладваното от съдия ПЕТРОВА гражд. дело № 787 по описа за 2010 год., за да се произнесе взема предвид следното:

Предявени са обективно съединени искове с правно основание чл. 344, ал. 1, т. 1 и 2, от Кодекса на труда, по реда на глава 25, чл.310 от ГПК - бързо производство.

Ищецът М.Г. ***, чрез процесуалния си представител адвокат Т. от АК-Стара Загора, моли съда да постанови решение, с което да признае за незаконно и като такова, да отмени уволнението му, да го възстанови на предишната работа и да осъди ответника да му заплати обезщетение за времето, през което е останал без работа, както и да му заплати направените разноски за производството по делото, по изложените в исковата молба съображения.

Ответникът ”Т. М. И. 2” ЕАД с.К., общ. Р., чрез юрисконсулт Е., оспорва исковете, като моли съдът да отхвърли, като неоснователни и недоказани, обективно съединените искове по съображения, изложени в отговора на исковата молба.

Съдът, след като прецени събраните по делото писмени и гласни доказателства и с оглед доводите на страните, намира за установено следното:

Не се спори между страните, а и от представения трудов договор се установява, че ищецът е работил при ответника по трудово правоотношение по силата на сключен трудов договор от 02.06.1998 г. до 15.10.2010 г. на длъжността ”монтьор на ГТО” в цех ВС, като считано от последната дата, трудовото му правоотношение било прекратено по силата на заповед № хх от 15.10.2010 г. на Управителя на ответното дружество, на основание чл. 330, ал. 2, т. 6, вр. с чл. 188, т. 3, вр. с чл. 187, т. 1 и т. 2, вр. с чл. 190, ал. 1, т. 2 и т. 7 от Кодекса на труда. Като основание за налагане на дисциплинарното наказание е посочено грубо нарушаване на трудовата дисциплина на 16.08.2010 г. Същото се изразявало в употреба на алкохол или друго упойващо вещество през работно време.

В настоящия казус от събраните по делото доказателства безспорно се доказа както извършеното от работника нарушение на трудовата дисциплина, така и че дисциплинарното наказание уволнение е изцяло законосъобразно определено и наложено при спазване на всички законови изисквания и на предвидената в КТ процедура за налагане на дисциплинарни наказания.


По отношение спазването на процедурата по закон за налагане на дисциплинарно наказание:


Поради извършените от ищеца Г. на 16.08.2010г. груби нарушения на трудовата дисциплина е било образувано дисциплинарно производство, като на 19.08.2010 г. му е изпратено препоръчано писмо с изх. № ххххх /19.08.2010г., с обратна разписка, с което на основание чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда му е поискано да представи писмени обяснения за случилото се на 16.08.2010г. в тридневен срок. Г. е представил писмени обяснения с вх. № ххххх /26.08.2010г., които работодателят е взел предвид при определяне вида на дисциплинарното наказание.

С оглед неявяването на ищеца на работа след датата 16.08.2010г., с куриерска фирма ”Е.” ООД - гр. С. са изпратени до него препоръчани писма, с обратна разписка, с изх. № ххххх /14.09.2010г., № ххххх /14.09.2010г.. и № ххххх /14.09.2010г., с които му е поискано в тридневен срок от получаването им да представи писмени обяснения по смисъла на чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда, от които да стане видна причината за отсъствието му от работа в периодите 18.08.2010г.-20.08.2010г., 23.08.2010г.-27.08.2010г. и 30.08.2010г.- 03.09.2010г.

На 24.09.2010г. писмата са били върнати невръчени, поради факта, че ищеца не е открит на посочения адрес. Същите са връчени на Г. срещу подпис на 04.10.2010г. по месторабота. На същата дата - 04.10.2010г. е поискал от работодателя документи за пенсиониране, видно от подадената писмена молба с вх. № ххххх /04.10.2010г.

С оглед неявяването на ищеца на работа в периодите 07.09.2010г.-10.09.2010г., 13.09.2010г.-17.09.2010г. и 20.09.2010г.-24.09.2010г. са му връчени лично срещу подпис писма с изх. № ххххх /23.09.2010г., № ххххх /23.09.2010г. и № ххххх /23.09.2010г., с които му е поискано в тридневен срок от получаването им да представи писмени обяснения по смисъла на чл. 193, ал. 1 от Кодекса на труда, от които да стане видна причината за отсъствието му от работа.

Ищецът не е представил пред ответното дружество -работодател писмени обяснения и документи, с които да обоснове причината за неявяването си на работа през посочените периоди.

За неявяването си на работа в периода 27.09.2010г. до 13.10.2010г. на ищеца е изпратено искане за представяне на писмени обяснения изх. № ххххх /13.10.2010г. Същият е изпратил на официалния електронен адрес на дружеството писмо от дата 14.10.2010г., което работодателят е взел предвид при определяне вида на дисциплинарното наказание.

В законоустановения срок работодателят е издал мотивирана писмена заповед. От така установените обстоятелства съдът приема, че при издаване на заповедта за дисциплинарно наказание са били спазени изискванията на чл.195, ал.1 от КТ, както и чл.193, ал.1 от КТ – заповедта е мотивирана, в нея е посочен нарушителя, нарушението и кога е извършено, наказанието и законният текст въз основа на който се налага.

Спазена е също така и процедурата по прекратяване на трудовото правоотношение с ищеца без предизвестие с оглед разпоредбите на чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ като е поискано предварително разрешение от Дирекция ”Инспекция по труда” гр. Стара Загора, видно от писмо изх. № ИТ-хх-хх/08.10.2010г., на основание чл. 333, ал. 1, т. 2 и 3 от КТ, приложено като доказателство по делото.

Спазена е и процедурата по Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила по чл. 333, ал. 1 от КТ. С оглед факта, че ищецът боледува от болест, посочена в Наредбата е взето необходимото мнение на ТЕЛК, оформено в Експертно решение № хххх от 24.09.2010г., представено като доказателство по делото.


По отношение на извършените нарушения на трудовата дисциплина:


Ответната страна е представила като доказателство по делото личното трудово досие на ищеца. Видно от приложените в него рапорти, доклади и протоколи, съставени от служители на ответното дружество, на 16.08.2010 г. ищецът е нарушил грубо трудовата дисциплина като е употребил алкохол или друго упойващо вещество през работно време и това му е попречило да изпълни служебните си задължения.

От показанията на разпитаните в с.з. свидетели – А.Д. на длъжност ”Експерт здраве и безопасност при работа” в дружеството - работодател, И.П. - на длъжност ”Експерт гражданска защита” в дружеството – работодател и М.М., служител в ”ПЗ Е.” ООД, което въз основа на договорни отношения осъществява охрана и пропускателен режим на територията на ответното дружество безспорно се установи , че ищецът на посочената дата е бил в нетрезво състояние през работното време, като това състояние, в което сам се е привел в нарушение на изричната забрана за употреба на алкохол на територията на ответното дружеството не му е позволявало да изпълнява трудовите си функции и дори с поведението си е представлявал потенциална опасност за живота и здравето на другите работници. Установи се категорично, че умишлено е направил отказ да му бъде направена проба за алкохол в издишания въздух, като е плюел по ”дрегера”, въпреки, че неколкократно му е показван начинът, по който следва да надува, за да може да отчете апарата, съзнавайки състоянието, в което се е привел и неизгодните последици за себе си от това. Свидетелката А.Д. твърди в своите показания, че ищецът е бил във видимо нетрезво състояние, силно миришел на алкохол, потял се и бил агресивен и неадекватен. Несъстоятелни са твърденията на ищцовата страна за заболяване, възпрепятстващо проба за алкохол в издишания въздух, поради нуждата от физически усилия за това. В подкрепа на твърдението на свидетелката А.Д. за умишлен отказ на ищеца да му бъде извършена алкохолна проба, са и показанията на свидетелите И.П. и М.М., присъствали лично. Показанията на свидетелите установяват агресивното, неуважително и неадекватно поведение на ищеца.

В приложения като доказателство по делото Протокол за констатирано съдържание на алкохол в издишания въздух от дата 16. 08. 2010г. е отбелязана съпротивата и отказа на работника да му бъде взета проба, като протоколът е подписан от свидетелката А.Д. и трима членове – И.П., М.М. и Д.Д., които са свидетели и на действията на Д. в качеството й на длъжностно лице по безопасност и на поведението на ответника М.Г.. А в исковата молба /стр.2/, ищецът Г. сам потвърждава, че е отказал да му бъде взета кръв, за да му бъде направена кръвна проба за наличие на алкохол, обстоятелство, което съвкупно с всички събрани по делото доказателства още веднъж потвърждава причината за поведение на ищеца.

В изпълнение на изрична заповед за временно отстраняване от работа по чл. 199 от КТ за период, необходим за изтрезняване и възстановяване на годността да изпълнява трудовите си задължения, издадена от Заместник Изпълнителния директор на ответното дружество и Инструкция за пропускателен режим в ”ТЕЦ М. и. 2” , на ищеца е отнет и блокиран пропускът, осигуряващ достъп до територията на о т в е т н о т о д р у ж е с т в о. Временното отстраняване от работа е било за периода 16 - 17.08.2010 г., като след което ищецът по своя инициатива не се е явил повече на работа, въпреки че е можел и е бил длъжен да се яви за изпълнение на трудовите си задължения. Възстановяването на пропуска за достъп логично става при явяване на работното място за изпълнение на трудовите задължения.

За периодите на неявяването на ищеца на работа до издаване на заповедта за уволнение са съставени множество рапорти, представени като доказателство по делото и неоспорени от ищеца, които по безспорен начин установяват фактът, че същият не се е явявал на работа през посочения период, като е могъл и е бил длъжен да стори това и без да посочи уважителна причина за неявяването си.

От приложения по делото Рапорт /протокол/, с вх. № ххххх /23.09.2010г. от К.К. - Ръководител отдел ”С и УК” е видно, че на ищеца е предложено от страна на служителите, натоварени с тези функции да получи обратно пропуска си за достъп на територията на дружеството работодател, но същият е отказал да го получи. Този факт се потвърждава и от самия ищец в исковата молба /стр. 3/, което недвусмислено показва нежеланието му да се върне на работа и да изпълнява трудовите си задължения, както и, че работодателят по никакъв начин не го е възпрепятствал да изпълнява трудовите си задължения.

С оглед гореизложеното, обжалваната заповед за прекратяване на трудовото правоотношение се явява законосъобразна и предявеният от ищеца иск да признае за незаконно уволнението му и като такова, да отмени се явява неоснователен и следва да се отхвърли като такъв. С оглед отхвърляне на главния иск, следва да се отхвърлят и акцесорните такива за възстановяване на ищеца на заеманата преди уволнението длъжност и за заплащане на обезщетение за времето, през което е останал без работа.

При този изход на делото, ищецът следва да заплати в полза на съда държавна такса в размер на 60 лева и сумата от 100 лева за юрисконсултско възнаграждение.

Мотивиран от гореизложеното, съдът,

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от М.Г.Г., с ЕГН **********,*** срещу ”Т. М. и. 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: с.К., общ.Р., ЕИК хххххххх, представлявано от Изпълнителния директор Г. Х. за признаване за незаконно уволнението, извършено със заповед № хх от 15.10.2010 г. на Изпълнителния директор на ”Т.М. и. 2” ЕАД – Г. Х. , с която на основание чл. 330, ал. 2, т. 6, вр.с чл.188, т.3, вр. с чл.187, т.1 и т.2, вр. с чл. 190, ал. 1, т. 2 и т.7 от Кодекса на труда, считано от 15.10.2010 г., е прекратено трудовото правоотношение с М. Г.Г., като неоснователен и недоказан.

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от М.Г.Г., с ЕГН **********,*** срещу ”Т.М.и. 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: с.К., общ.Р., ЕИК ххххххх, представлявано от Изпълнителния директор Г. Х. за възстановяване на заемана преди уволнението длъжност ”монтьор на ГТО” в цех ВС при ”Т.М.и. 2” ЕАД, като неоснователен и недоказан.

ОТХВЪРЛЯ предявеният иск от М. Г.Г., с ЕГН **********,*** срещу ”Т. М. и. 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: с.К., общ.Р., ЕИК ххххххх, представлявано от Изпълнителния директор Г.Х. за изплащане на обезщетение за времето, през което е останал без работа, като неоснователен и недоказан..

ОСЪЖДА М. Г.Г., с ЕГН **********,***, да заплати на ”Т.М.и. 2” ЕАД, със седалище и адрес на управление: с.К., общ.Р., ЕИК хххххххх, представлявано от Изпълнителния директор Г. Х. сумата от 100 лева, представляваща направените по делото разноски за юрисконсултско възнаграждение.

ОСЪЖДА М.Г.Г., с ЕГН **********,***, да заплати в полза на Радневски районен съд държавна такса в размер на 60 лева.

Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Старозагорски окръжен съд в двуседмичен срок, считано от 04.01.2011г.

Районен съдия:

Свързани:

Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconРешение №6 гр. Раднево 14. 02. 2011 год
Радневският районен съд в публичното заседание на четиринадесети януари през двехиляди и единадесета година, в състав
Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconРешение №26 гр. Раднево, 21 февруари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесети януари през две хиляди и единадесета година,...
Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconРешение №28 гр. Раднево, 22 февруари 2011 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести януари през две хиляди и единадесета...
Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconРешение №9 гр. Раднево 31. 01. 2013 год
Радневския районен съд в публичното заседание на eдинадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав
Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconРешение №10 гр. Раднево 01. 02. 2013 год
Радневския районен съд в публичното заседание на единадесети януари двехиляди и тринадесета година, в състав
Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconРешение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на седми декември през две хиляди и дванадесета година,...
Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconС решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
Гоцеделчевския районен съд е образувано по повод на акт за констатиране на дребно хулиганство №35/14. 07. 2011 год., съставен от...
Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconПостъпила е възивна жалба вх.№413/22. 02. 2011 год от О. Г. Ч. Ч. А. К. срещу решение №9/10. 02. 2011 год по Г. дело №217/2010 год по описа на Ч. районен съд в
Изводите на съда са незаконосъобразни и неправилни и моли съда да постанови решение, с което да се отмени решение №9/10. 02. 2011...
Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconРешени е №8 гр. Раднево, 29 януари 2013 год. Виметонанарод а
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и четвърти януари през две хиляди и тринадесета...
Решение №2 гр. Раднево, 04 януари 2011 год iconРешение №216 гр. Раднево 08. 11. 2011 год
Радневския районен съд в публичното заседание на десети октомври две хиляди и единадесета година, в състав
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом