Обяснителна записка
ИмеОбяснителна записка
страница1/3
Дата на преобразуване04.04.2013
Размер392.11 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.milado-bg.com/survar/Formolyri_inspekzia_po_truda/Obysnitelna_zapiska_Ozenka_riska.do
  1   2   3
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА


относно: оценка на риска


Във фирма : "................................." ООД


ОБЕКТ: ...........................................................................


Оценката на риска е извършена в съответствие с изискванията на Нормативната уредба в България за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд / ЗБУТ / -Закона за здравословни и безопасни условия на труд / ЗЗБУТ / - обн. ДВ,бр. 124 от 23 декември 1997 година, изм. бр. 86 /1999 г., бр. 64 и 92 / 2000 г., бр. 25 от 2001 год., както и на основание на разпоредбите на Наредба № 5 от 11 май 1999 год. за реда, начина и периодичността на извършване оценката на риска на МЗ / Министерството на здравеопазването / и МТСП / Министерството на труда и социалната политика / - обн., ДВ ,бр. 47 от 21.05.1999 год. /

При разработване оценката на риска са ползувани и елементи от международното законодателство. Европейското споразумение за асоцииране на България към Европейския съюз / ЕС /, влязло в сила на 01.02.1995 год. с 10 годишен период на действие цели сближаване правото на България с Европейското законодателство. Сближаването на българското ТРУДОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО с правото на ЕС се свежда до приемането на Европейските стандарти, които се съдържат в ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ЗАКОН и приетите към него ДИРЕКТИВИ.

Две от разпоредбите на Общия Европейски закон определят политиката на ЕС по отношение на ЗБУТ, а именно:

ЧЛЕН 100 А урежда максималните изисквания по отношение на нивото на безопасността на машините, техническото оборудване и използуваните материали . Директивите, издадени въз основа но този член, определят нивото на безопасност на произвежданите стоки .

ЧЛЕН 118 А определя минималните изисквания по отношение на работната среда и условията на труд . На основание на този член се издават рамкови и специфични директиви , които определят по-конкретно изискванията по отношение на работните места и работната среда , които трябва да бъдат постигнати в законодателствата на страните, членки на ЕС и асоциирани към него.

Всички пълноправни и асоциирани членове на Европейския съюз трябва да съобразят и приведат своето законодателство с изискванията на директивите и да информират Комисията на ЕС за издадените въз основа но тях нормативни документи.Отказът за съобразяване и прилагане в националното законодателство на изискванията на директивите се разглежда в Европейския съд, който може да наложи санкция на съответната страна.

Политиката на общността е насочена към създаване на стабилни основи на минималните изисквания, необходими за опазване на здравето и безопасността на работниците чрез възприемане на директиви, приложими за максимален брой изложени на риск работници.

РАМКОВАТА ДИРЕКТИВА 89 /391 / EEC , влязла в сила в страните - членки на 31 декември 1992 год., определя основните принципи за обхващане на основните аспекти на безопасността при работа .

Общите принципи, изложени в Рамковата директива са :

/1/ Избягвайте рисковете.

/2/ Оценявайте рисковете, които не могат да бъдат избегнати

/3/ Овладявайте тези рискове при източника им.

/4/ Адаптирайте работата според индивида /ергономия /, особено що се отнася до проектирането на работните места и организацията на работните и производствени методи.

/5/ При изпълнението на тези задачи , не изоставайте от техническия прогрес.

/6/ По принцип замествайте опасното с неопасно или по- малко опасно.

/7/ Разработвайте последователна обща превантивна политика, която обхваща производството, организацията на работата, работните условия и диалога между управата и работниците.

/8/ Давайте приоритет на колективните средства за защита и прибягвайте до лични предпазни средства /ЛПС/ само ако ситуацията не позволява друго.

ИНДИВИДУАЛНИ ДИРЕКТИВИ - по силата на Рамковата директива Индивидуалните директиви съдържат конкретни разпоредби във връзка с : работните места, използуването на работно оборудване и изисквания към използуваните машини /машинна директива /, защита на работещите от шум на работното място, обща безопасност на продукцията, използуването на лични предпазни средства, оборудване с видеодисплеи, тежки товари, временни или мобилни обекти, знаци за обезопасяване на работата ,защита на работещите от опасности, предизвикани от химически, физически и биологически материали по време на работа, социална защита на труда, съгласно изискванията на чл. 118 А и др.

ОБЩИТЕ ПРИНЦИПИ , НА КОИТО СЕ ОСНОВАВАТ ДИРЕКТИВИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД СА ЗА :

/1/ ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА УСЛОВИЯТА НА ТРУД ;

/2/ ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРОФИЛАКТИЧНА ПОМОЩ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЛУЖБИ ;

/3/ ЕДНАКЪВ ДОСТЪП НА ВСИЧКИ РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ДО ТАКИВА СЛУЖБИ ;

/4/ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ СРЕЩУ ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ ;

/5/ ВЪВЕЖДАНЕ НА МАКСИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НО ПРОДУКЦИЯТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА.


ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА / МОТ /


От създаването си през 1919 год. МОТ е приела около 180 КОНВЕНЦИИ и почти толкова ПРЕПОРЪКИ по различни въпроси на трудовите и осигурителни отношения. Голяма част от тях са посветени на осигуряването на ЗБУТ , сред които българия е

ратифицирала и има международни задължения за прилагането на следните конвенции:

/1/ KN 45 от 1935 год. относно наемането на жени на подземни работи в мини от всякакъв вид /рат. 1947г., ДВ,бр. 207 от 1947 год., в сила от 29.12.1950 год.-обн. ДВ, бр. 39 от 1997 год.

/2/ KN 62 от 1937 г. относно техническата безопасност / строителство / - рат. 1949 год., ДВ, бр. 207 от 1949 год., в сила от 29.12.1949 год., обн. ДВ, бр. 38 от 1997 год.

/3/ KN 1 от 1919 год. за ограничаване да 8 ч. на ден и до 48 ч. на седмица работно време в индустриалните предприятия , реш. 1921 г., ДВ,бр. 189 от 1921 год., - обн. ДВ„ бр. 36 от 1997 год.

/4/ KN 14 от 1921 год. относно седмичната почивка в индустриалните предприятия -рат. 1924 год., ДВ, бр. 81 от 1924 год. - обн. ДВ, бр. 38 от 1977 год.

/5/ KN 105 относно премахването на принудителния труд - обн. ДВ , бр. 79 от 1998

год.

/6/ KN 111 от 1958 год. относно дискриминацията в областите на труда и професиите / рат. 1960 год., ДВ, бр. 46 от 1960 год., в сила от 22.07.1961 год., обн. ДВ, бр. 35 от 1997 год.


МОТ разработи МЕЖДУНАРОДНА ПРОГРАМА за подобряване на условията на труд, реализацията на която започна още през 1976 год. В нея са заложени следните основни принципи :

• работата трябва да се провежда в здравословна и безопасна работна среда ;

  • условията на труд трябва да обезпечават благосъстоянието на работещия и неговото човешко достойнство ;

  • работата трябва да открива реална възможност за лични постижения и възпроизводство, които да са в полза но обществото.

Особено внимание в международната програма на МОТ за подобряване на условията на труд се отделя на необходимостта от тристранно сътрудничество , т. е. взаимодействието между държавните органи, представителните организации на работодателите, работниците и служителите.

Разработените и приети в много страни документи на СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КЪМ ООН са също добра основа за хармонизиране на националните законодателства и практики към световните, в т.ч. и европейските принципи за опазване здравето на работещите. Един от основните принципи на здравеопазването, определен от Световната организация по здравеопазването е :

"здравето - това е състояние на пълно физическо, умствено и социално благосъстояние, а не просто отсъствие на неразположение или болести".


Основните нормативни актове, определящи функциите,задълженията и отговорностите в областта на осигуряването на ЗБУТ в България са:


КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ :


"Работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд, на минимално трудово възнаграждение и на заплащане, съответстващо на извършената работа, както и на почивки и отпуск при условия и по ред, определени със закон" / чл. 48 , ал. 5 /.


КОДЕКС НА ТРУДА


В Кодекса на труда /КТ/ са регламентирани общите права и задължения на страните в трудовия процес, свързани със създаването, поддържането и спазването на правилата и нормите по безопасни и здравословни условия на труд.

Основните изисквания към условията на труда са систематизирани предимно в ГЛАВА 13 - ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА. Задълженията на работодателя да осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че " опасносностите за живота и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени " са предвидени в ЧЛ. 275.

Контролът по спазването на трудовото законодателство и административнонаказателна отговорност за неговото нарушаване е съсредоточен В ГЛАВА 19.


ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД


С него стартира реформата в областта на безопасността и здравето при работа и бе направена важна крачка към хармонизиране на българското с европейското законодателство.


КОДЕКС ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ


Урежда осигуряването за трудова злополука и професионални болести , включително декларирането, разследването, документирането и квалифицирането на трудовата злополука; сигнализирането и документирането на професионалната болест , реда и начина на определяне на осигурителните вноски във фонд "трудова злополука и професионална болест ", мероприятията, които той финансира; задълженията на осигурителя и на осигуреното лице.


При извършване на оценка на работното място са използувани и материали на Министерството на здравеопазването по проект phare bg 9301 * оз * 02 "

преструктуриране на системата за трудова медицина в българия " .


ОЦЕНКАТА НА РИСКА Е ИЗВЪРШЕНА СЪГЛАСНО РАЗПОРЕДБИТЕ НА НАРЕДБА № 5, УРЕЖДАЩА РЕДЪТ, НАЧИНЪТ И ПЕРИОДИЧНОСТТА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СЪЩАТА/ДВ, бр. 47/21.05.1999 година ./


Изпълнен е ЧЛ. 2 / 1 / от Наредба № 5 съгласно който се обхващат всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата или обучението / на основание на чл. 2. / 1 / от Закона за здравословни и

безопасни условия на труд . Оценяването на риска обхваща:

  • работните процеси ;

  • работното оборудване;

  • помещенията ;

  • работните места ;

  • организацията на труда ;

  • използуването на суровини и материали ;

  • други странични фактори, които могат да породят риск .


ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ С УЧАСТИЕ НА СПЕЦИАЛИСТ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА , СЪВМЕСТНО С РАБОТНА ГРУПА ОТ ПРЕДПРИЯТИЕТО .


При извършване на оценката на риска като източници на информация са използувани нормативните разпоредби, данни от проведено експертно наблюдение, данни от измервания на факторите на работната среда/при наличие на такива/ ; данни за специфични показатели за безопасност на работни процеси, работно оборудване и работни места, данни за злополуки и професионални заболявания/при наличие на такива/, данни за аварии/при наличие на такива/ , ръководства и други материали за съответната дейност , периодични издания и база данни относно здраве и безопасност при работа, научна и техническа литература и всякаква друга информация, полезна за оценяване на риска.

ОЦЕНЯВАНЕТО НА РИСКА ВКЛЮЧИ СЛЕДНИТЕ ЕТАПИ :

•класификация на трудовите дейности и определяне на типовопредставителни работни места / по образец приложение № 1 /.

•идентификация на опасностите при различните трудови дейности / на различните типовопредставителни работни места/ чрез разработване на контролни карти ,даващи най-обща информация за класификацията на вредностите и за обща идентификация на възможните проблеми / по образец приложение № 2 /. Използувана е затворена контролна карта с пълен набор от проблеми .

•определяне на работниците и служителите, изложени на опасности ;

•определяне елементите на риска ;

•оценка на риска / включени в образец приложение № 4 - карта за оценка на професионалния риск по типовопредставителни работни места /. Всяка от тези карти съдържа идентифицираните опасности , експозицията, вероятността и тежестта на вредата, която може да възникне , обща оценка и степен на риска , конкретни действия и мерки за намаляване или предотвратяване на риска.

•разработване на методика за оценка на риска / образец приложение № 3 /.

•конкретни действия и мерки / препоръки / ,които е необходимо да бъдат предприети за намаляване или предотвратяване на риска /образец приложение № 5 /.

При определянето на изложените на опасности работници и служители са отчитани


работниците и служителите, чиято дейност е пряко свързана с опасността ; работници и служители, чиято дейност не е свързана с опасността, но могат да бъдат изложени на нейното въздействие ;

външни лица, които могат да бъдат изложени на въздействието на опасността ;

работници или служители, които се нуждаят от специална закрила, вкл. работници и служители, ненавършили 18 год., бременни и кърмещи работнички и служителки и тези с ограничена трудоспособност.

Идентифицирането на опасностите включи :

установяване на наличие на опасности и сравнителен анализ на опасностите по приоритети ;

възможни пътища и начини на въздействие на опасностите ;

обекти, които могат да бъдат увредени - хора, имущество, работна и околна среда ;

отчитане на необичайни операции по време на работа ;

отчитане на възможността за възникване на промишлени аварии ;

определяне на тези аспекти от дейността, които могат да причинят вреди ;

отчитане и на начина на взаимодействие на работниците и служителите с вредността и как това изменя риска и др.

ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ОПАСНОСТИ БЯХА КАТЕГОРИЗИРАНИ ПО ГРУПИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА И ЕСТЕСТВОТО ИМ .

ЗА ВСЯКА ИДЕНТИФИЦИРАНА ОПАСНОСТ БЯХА ОПРЕДЕЛЕНИ ЕЛЕМЕНТИТЕ НА РИСКА , КОЯТО ТЯ СЪЗДАВА .

тежестта на вредата се прецени съобразно :

вида на обектите, подлежащи на защита - хора,имущество, работна и околна среда ; тежестта на възможните наранявания или уврежданията на здравето - незначителни, сериозни, опасни, фатални ; обхвата на вредата .

ВЕРОЯТНОСТТА ЗА НАНАСЯНЕ НА ВРЕДА БЕ ПРЕЦЕНЕНА НА БАЗАТА НА : ЧЕСТОТАТА, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА И СПЕЦИФИКАТА НА ИЗЛАГАНЕ ; ВЕРОЯТНОСТТА ОТ НАСТЪПВАНЕ НА ОПАСНО СЪБИТИЕ ;

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДАТА;

ЧОВЕШКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДАТА-КВАЛИФИКАЦИЯ, ОПИТ И ПРАКТИЧЕСКИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, ОСМИСЛЯНЕ НА РИСКОВЕТЕ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ХОРАТА, ПСИХОЛОГИЧНИ, СОЦИАЛНИ И ЕРГОНОМИЧНИ АСПЕКТИ И ДРУГИ АСПЕКТИ, КОИТО МОГАТ ДА ОКАЖАТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ РИСКА.

С ОЦЕНКАТА НА РИСКА СЕ УСТАНОВИ ДОПУСТИМОСТТА НА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСК И НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА НЕГОВОТО ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ.


Документацията по оценяването на риска се съхранява от работодателя.


В заключителната си част тя съдържа препоръчителните мерки от оценителите .

Ще бъде разработена програма за приетите мерки, срокове и отговорни лица за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска и начини за контрол за изпълнение на тези мерки .

Ще бъдат спазени условията за преразглеждане на оценката съгласно чл.11.

Приложение№2


Обща контролна карта за оценка на работно място №2


ФИРМА:",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"ООД

Цех/отдел/: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Работно място: Управител-1

Персонал/общо/: 1

в т.ч. жени: Защитени / под 18г.,бременни,с намалена трудоспособност /№ по ред

показатели

Критерий, норма

Данни от измер­вания

да/не

I

Механична обезопасеност


1.

Опасност от движещи се машини и съоръжения

Наредба №7/99 год. Норм.актове за съотв.обор.

ползване на МПС

да

2.

Опасност от движещи се елементи на машини и съоръжения


3.

Опасност от изделия,заготовки и материали,премествани с машини


4.

Опасност от падащи и летящи частици


5.

Опасност от нарушаване целостта на конструкцията


СО

Опасност отрежещи и пробождащи предмети


7.

Опасност от удар в препятствия и падане на едно нивода

8.

Опасност от падане от височина


II

Опасност от поражения от ел.ток

норм.актове за съотв.вид оборудване

електротехни­чески изм.-не

изм.

1.

От директен допир


2.

От индиректен допирда

Ill

Опасност от пожар

Норм.акт.за сдъотв.вид об. и производство
да

IV

Опасност от взрив

Наредба№4/95г., норм. акт.V

Фактори на работната среда :


1.

Микроклимат

нормативна уредба


температура
не

изм.
Относителна влажност
не

изм.
Скорост на движение на въздуха
не

изм.
Топлинна /инфрачерв./ радиация


2.

Производствено осветление

нормативна уредба


естествено

изкуствено
не

изм.
смесено


3.

Производствен шум

нормативна уредба4.

Производствени вибрации

нормативна уредба5.

Полета и лъчения

Нормативни актове


Йонизиращи

Нормативни актове


Нейонизиращи :

Ел ектр., магн., електромагнитни

Нормативни актове


Оптични лазерни

Нормативни актове


Оптични полихроматични

Нормативни актове6.

Прах и частици,несъдържащ ПОХВ

нормативна уредба7.

Експозиция на потенциалноопасни за здравето и безопасността хим. вещества и препарати /ПОХВ /

Съответни БДС и норм. актове ,ПДК и експозиционь тестове8.

Експозиция на биолог.фактори

Сан.хиг.нормиIV.

Фактори на работния процес

Физическо натоварване

Сан.хиг. норми


Статично натоварване

Сан.хиг. норми
да
Работна поза

Свободна

Стояща

Седяща

принудителна

Сан.хиг.норми и изисквания Нормативни актове
да да
Темп на работа

Нервно-психично,нервно-емоц., нервно -сензорно натоварване

работа с видеодисплей
да
Режим на труд и почивки Дневна смяна, нощна смяна Двусменен режим Трисменен режим 12 часов график регламентирани почивки

Сан.хиг. норми и изисква­ния.

Нормативни актове.
да не

V.

Работно място

Квадратура Кубатура

Работна мебел -ергономична Производствено оборудване Хигиена на работната място: повръх ности ,подове,стени,тавани,стабил ност, достъп

Сан.хиг.норми и изисква­ния.

Нормативни актове

4,5кв.м. 13куб.м.

да да да

да

VI.

Санитарнобитово обслужване

Гардеробни

Бани

Тоалетни

Стаи за почивка и рекреация

Хранене

Транспорт

Аптечки за ПМП

Сан.хиг.норми и изисква ния.

Нормативни актове
да

да не

да

VII.

Колективни средства за защита

Естествена вентилация Изкуствена вентилация

Нормативни актове
да

VIII.

ЛПС и специално раб.облекло

Нормативни актове
не

IX.

Организация, управление и контрол

Документация Планове
не

X.

Производствен травматизъмне

XI.

Професионални заболяванияне

XII.

Задължителни предварителни и Период. Мед. прегледи

Нормативни актове
не

XIII.

Инструктаж

Нормативни актове
не

XIV.

Долекарска помощ

нормативни изисквания
не
  1   2   3

Свързани:

Обяснителна записка iconA. обяснителна записка

Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Граници на подучастъка от Околовръстния път на гр. София, за който се отнася проекта
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Обект: резиденция кричим: Архитектурно заснемане и проект за реновация на основната сграда
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Настоящият проект се изготвя по искане на инвеститора и въз основа на следните документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Информация за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград към 30. 06. 2009 Г
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Жилищната сграда с гараж и изгребна яма се намира в Бистрица, co район Панчарево-упи ix-88,89, кв. 42
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Към отчета за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове на община асеновград за 2008 година
Обяснителна записка iconОбяснителна записка общи положения
Залата на читалището е многофункционална. Тя ще се използва за кинопрожекции, театрални постановки, събрания, концерти и др
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Проектът за Бюджет 2008г на Община Русе е разработен съобразно изискванията на действащите нормативни документи
Обяснителна записка iconОбяснителна записка
Наредба№Із-1971 за Строително-Технически правила и норми за осигуряване на пожарна безопасност при пожар
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом