Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник
ИмеПейчо Георгиев Директор на гпче правилник
страница1/4
Дата на преобразуване01.04.2013
Размер0.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://gpcherazgrad.com/doc/Olimp/Pravilnik.doc
  1   2   3   4
Утвърждавам: Пейчо Георгиев

Директор на ГПЧЕ


Правилник


за устройството и дейността

на ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград

през 2010/2011 година


Настоящият правилник е разработен въз основа на Закон за изменение на ЗНП, ЗНП, Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, ППЗНП и нормативните документи на МОМН


ГЛАВА I


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл.1.С този правилник се определя специфичното в структурата на училището, управлението, ораганизацията и ръководството на образователно-възпитателния процес, правата и задълженията на учителите, класните ръководители и учениците на ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград.

Чл.2.Правилникът има за цел да осигури правилна организация на работата и да регламентира специфичните особености на гимназията.

Чл.3.Правилникът е задължителен за ръководителите, учителите, класните ръководители и учениците в ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград.

Чл.4.ГПЧЕ е средно общообразователно училище - профилирана гимназия с прием на ученици след VII клас, при ред и условия, определени в Наредба №11 от 28.04.2005г., осъществява дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

Чл.5.Учениците, постъпили в VIII клас с интензивно изучаване на чужд език, IX, X, XI и XII клас през учебната 2010-2011, година се обучават по учебен план, разработен въз основа на Наредба №6 на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразоватения минимум по класове, етапи и степени на образование от 28.V.2001 година.

Чл.6.Профилът в ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград е “Чуждоезиков”

Чл.7.ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград има свобода да решава основните въпроси на ОВП в съответствие с училищното законодателство, нормативните документи на МОН и специфичните условия, при които работи училището. Училището работи с делегиран бюджет.

Чл.8.ГПЧЕ”Екзарх Йосиф” е общинско училище съгласно чл.10 ал. 1 от ЗНП, сградният фонд е общинска собственост, принадлежи на община Разград и пребиваването в сградите на ГПЧЕ и прилежащите територии(училищен двор и спортна площадка) на граждани става при ред и условия, определени със заповед на директора на гимназията.

Чл.9. Обучението и възпитанието на на учениците се провежда на книжовен български език. Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

Чл.10. ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград има училищно знаме, лого, химн. Ежегодно провежда традиционен тенис турнир посветен на дългогодишния спортен деятел и учител в ГПЧЕ - Стефан Гатев.


ГЛАВА II


ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОДГОТОВКА В

ГПЧЕ "ЕКЗАРХ ЙОСИФ"


РАЗДЕЛ I


Ораганизация на обучението


Чл.11.Учениците в VIII клас с интензивно изучаване на чудж език се обучават при следното седмично разписание: български език и литература - 4 ч/с; математика - 3 ч/с; чужд език - 18 ч/с; физическа култура и спорт - 2 ч/с; музика - 1 ч/с; изобразително изкуство - 1 ч/с; информационни технологии - 1 ч/с; СИП - 4 ч/с. Учениците в VIII клас имат 1 ч/с допълнително ФВС.

Чл.12.Обучението по информационни технологии се извършва на групи, като всяка паралелка се дели на две групи, всяка група през първия и втория срок изучава информационни технологии с 1 час седмично (36 часа годишно) и приключва с годишна оценка.

Чл.13.Обучението в IXа,б,в,г клас по предметите - БЕЛ, математика, информационни технологии, I-ви и II-ри чужд език, психология и логика, музика, изобразително изкуство, физическа култура и спорт се осъществява по учебни програми за IX клас утвърдени от МОН, а по останалите учебни предмети се реализират учебни програми за VIII клас.

Чл.14.Профилираното обучение започва в IX клас както следва - Профил “Чуждоезиков” - IXа,б,в,г класове с два профилиращи предмета

I - ви ПП - I - ви чужд език - 216 часа/г за IXа,б,в,г класове

II - ри ПП - II - ри чужд език - 162 часа/г за IXа,б,г класове

- II - ри чужд език - 108 часа/г за IXв клас

Чл.15.Учебните предмети

с хорариум 54 ч/г или 1,5 часа седмично се разпределят в IX клас по учебни срокове както следва - за IXа,б,в,г класове география и икономика - 1 ч/с за I - ви срок и 2 ч/с за II срок; психология и логика - 2 ч/с за I - ви срок и 1 ч/с за II срок; физика и астрономия - 2 ч/с за I срок и 1 ч/с за II срок; химия и опазване на околната среда - 2 ч/с за I срок и 1 ч/с за II срок; история и цивилизация - 1 ч/с за I срок и 2 ч/с за II срок;

с хорариум 162 ч/г или 4,5 часа седмично се разпределят в IX клас по учебни срокове както следва - за IXа,б,г класове II ­- ри чужд език 4 ч/с за I срок и 5 ч/с за II срок.

с хорариум 54 ч/г или 1,5 часа седмично се разпределят в IX клас по учебни срокове както следва - за IXв клас информационни технологии ЗИП 1 ч/с за I срок и 2 ч/с за II срок.

Чл.16.Обучението по информатика и ИТ се извършва на групи, като всяка паралелка се дели на две групи, всяка група през първия и втория срок изучава информатика или ИТ с 1 час седмично (36 часа годишно) и приключва с годишна оценка.

чл.17. На чужд език се води обучението по следните предмети:

  1. География и икономика и психология и логика на английски език за 9а,б,в

  2. Биология и здравно образование на немски език за 9г клас

Чл.18.Профилирано обучение за Xа,б,в,г клас, профил “Чуждоезиков” се осъществява по три ПП както следва:

I - ви ПП - I - ви чужд език - 216 часа

II - ри ПП - II - ри чужд език - 108 часа

III - ти ПП – БЕЛ - 144 часа за Xа,в,г класове

- Математика - 144 часа за Xб клас

Чл.19.За учениците от XА,Б,В,Г клас, за целите паралелки се въвежда изучаването на III ЧЕ – руски език по 1 ч/с ЗИП и 1 ч/с СИП.

Чл.20.Учебните предмети с хорариум 54 ч/г или 1,5 часа седмично се разпределят в X клас както следва:

География и икономика - 1 ч/с за I - ви срок и 2 ч/с за II срок; етика и право - 2 ч/с за I - ви срок и 1 ч/с за II - ри срок.

Чл.21.Обучението по информатика и ИТ се извършва на групи, като всяка паралелка се дели на две групи. Всяка група през първия и втория срок изучава информатика или ИТ с 1 ч/с (36 ч/г) и приключва с годишна оценка.

Чл.22.Профилирано обучение се осъществява за XIа,б,в,г клас за профил “Чуждоезиков” по три ПП за XI а,б,в,г както следва:

I - ви ПП - I - ви чужд език - 216 ч/г

II - ри ПП - II - ри чужд език - 144 ч/г

III - ти ПП - БЕЛ за XIа,г клас - 180 ч/г

- БЕЛ за XIв клас - 144 ч/г

- Математика за XIб клас - 144 ч/г

ЗИП - Математика за XIв клас - 36 ч/г

Чл.23.Учебните часове с хорариум 54 ч/г или 1,5 ч/с в XI клас за профил “Чуждоезиков” се разпределят както следва:

География и икономика - 2 ч/с за I - ви срок и 1 ч/с за II срок; философия - 1 ч/с за I - ви срок и 2 ч/с за II - ри срок

Чл.24.Профилирано обучение за XIIа,б,в,г клас профил “Чуждоезиков” се осъществява както следва:

I-ви ПП - I - ви Чужд език - 217 ч/г

II-ри ПП - II - ри Чужд език - 124 ч/г

III-ти ПП - за XIIа,в,г клас БЕЛ - 186 ч/г

- за XIIб клас Математика - 186 ч/г

IV-ти ПП - за XIIа клас История и цивилизация - 155 ч/г

- за XIIв клас Математика – 155 ч/г

- за XIIг клас География и икономика – 124 ч/г

ЗИП - за XIIб клас БЕЛ - 62 ч/г

Чл.25.Учениците от XII клас избират ЗИП, съобразно желанието и интересите си и възможностите на училището на прехода XI - XII клас. Изборът се прави чрез заявление (молба) до директора на училището до 15 юни в края на предходната учебна година.

Чл.26.Обучението по ЗИП за XII клас профил „Чуждоезиков“ се води на сборни групи, както следва: ИТ, Математика, Биология, История, География.

/1/ Учениците от XIIа клас профил “Чуждоезиков” имат право да избират 2ч/с ЗИП по Информационни технологии – 62 ч/г (2 ч/с) или Математика – 62 ч/г (2 ч/с), или Биология и здравно образование – 62 ч/с (2ч/с), или География и икономика - 62 ч/г (2 ч/с);

/2/ Учениците от XIIБ клас профил “Чуждоезиков” имат право да избират 2ч/с ЗИП по Информационни технологии – 62 ч/г (2 ч/с) или История и цивилизация – 62 ч/г (2 ч/с ) или Биология и здравно образование – 62 ч/с (2ч/с), или География и икономика - 62 ч/г (2 ч/с); обучението по ЗИП – БЕЛ 62 ч/г (2 ч/с) се води за цялата парлелка;

/3/ Учениците от XIIВ клас профил “Чуждоезиков” имат право да избират 2ч/с ЗИП по Информационни технологии – 62 ч/г (2 ч/с) или История и цивилизация – 62 ч/г (2 ч/с), или Биология и здравно образование – 62 ч/с (2ч/с), или География и икономика - 62 ч/г (2 ч/с);

/4/ Учениците от XIIГ клас профил “Чуждоезиков” имат право да избират 2ч/с ЗИП по Информационни технологии – 62 ч/г (2 ч/с) или Математика – 62 ч/г (2 ч/с), или Биология и здравно образование – 62 ч/с (2ч/с), или История и цивилизация - 62 ч/г (2 ч/с);

Чл.27.Учениците подават заявление за участие в групите по СИП до 15 юни

Чл.28.Групите за СИП и ЗИП се утвърждават чрез Образец 1 и със заповед на директора до 10 октомври

Чл.29.Паралелките на ГПЧЕ осъществяват трети допълнителен час по физическо възпитание и спорт по модул “Туризъм”. Изборът на модули се извършва след обсъждане от педагогическия съвет. Хорариумът от 36 часа/год. за VIII-XI клас и 31 часа/год. за XII клас се вписват към хорариума по ФВС; знанията и уменията участват при формиране на срочна и годишна оценка по ФВС

Чл.30.Училищното ръководство и класните ръководители са задължени да проведат поне 4 родителски срещи с родителите на учениците отVIII клас

1. На първата родителска среща учениците и родителите да се запознаят с актуализираните училищни и нормативни документи на МОН:

- С Правилника за дейността на Гимназия с преподаване на чужди езици "Екзарх Йосиф";

- Наредби за организация и провеждане на образователно-възпитателния процес;

- Училищния учебен план, профилите и профилиращите предмети;

- Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

- Съгласуване и обсъждане на плановете за часа на класа

2. За учениците от IX,X,XI и XII клас да се проведат поне 3 родителски срещи

3. Учениците от XII клас и техните родители да бъдат информирани на родителските срещи с начина на провеждането на ДЗИ. Информацията за реда и условията за явяване на ДЗИ да се постави на информационни табла, които периодически да се актуализират


РАЗДЕЛ II


Ораганизация на учебната година


Чл.31.Учебната година започва на 15 септември и се разделя на два срока:

I срок - от 15.09.2009 г. до 28.01.2010 г. - 18 учебни седмици

II срок - от 01.02.2010 г. до 07.05.2010 г. - 13 учебни седмици за учениците от XII клас

от 01.02.2010 г. до 30.06.2010 г. - 18 учебни седмици за учениците от VIII,IX,X и XI кл.

Чл.32.През учебната година учениците са във ваканция според график утвърден от МОМН:

Ваканции за VIII - XII клас

- Коледна - от 24.12.2009 г. до 03.01.2010 г.

- Срочна - от 29.01.2010 г. до 11.01.2010 г.

- Пролетна - от 01.04.2010 г. до 11.04.2010 г. – за VIII – XI клас

от 01.04.2010 г. до 06.04.2010 г. – за XII клас

Неучебни дни:

01.11.2009 г. – Ден на народните будители

14.05.2010 г. – ДЗИ по български език и литература

17.05.2010 г. – Втори ДЗИ

25.05.2010 г. – неучебен ден по повод Деня на славянската писменост

Чл.33.Обучението в ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград е двусменно:

- Първа смяна с начало 7,20 часа и край 13,10 часа

- Втора смяна с начало 13,20 часа и край 19,10 часа

Чл.34.Учебната седмица за учениците от ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" е 5 – дневна при двусменен режим на обучение

Чл.35.Продължителността на всеки учебен час е 40 мин.

Чл.36.Междучасията са с продължителност 10 мин., а голямото междучасие - 20 мин.

Чл.37.Дежурството в гимназията се организира както следва:

1.Учителите дежурят по график, определен със заповед на директора

2.Учениците се сменят седмично по списъка на паралелката, като имат следните задължения: почистват черната или бялата дъска, осигуряват тебешир или маркер, проветряват учебната стая, отговарят за реда и чистотата на учебната стая в междучасието и след приключване на часовете в съответната смяна, получават информация от дежурния директор или учител за отсъстващи учители

3.Учениците от осми до дванадесети клас дежурят на входа на сградите, под ръководството на дежурния учител, с което подпомагат пропусквателния режим преди започването на първа и втора смяна. Дежурството се осъществява по график, по 1 седмица за паралелка, разработен от педагогическия съветник

Чл.38.Образователно-възпитателния процес в ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград се регламентира:

/1/ Чрез седмично разписание, график за индивидуални часове по музикален инстумент(пеене) и задължително пиано;

/2/ чрез дейностите СИП, ДЧК, ДЧФВС и консултации на учители по всички учебни предмети провеждани по график утвърден от директора

Чл.39.Гимназията провежда по договореност двуседмична езикова практика в Германия и/или Франция, и/или Великобритания. Ръководителите се считат в командировка без финансови ангажименти по пътуването и престоя в чужбина. Часовете на ръководителите се взимат от друг преподавател и заплащането им е от бюджета на гимназията.

Чл.40.Паралелките могат да провеждат:

/1/ Зелени училища в учебно време, спазвайки всички нормативни актове за организация при наличие на резерв учебно време

/2/ Еднодневни или двудневни екскурзии в неучебно време се провеждат само със съгласието на родителите и ръководителите. Гимназията не поема финансови ангажименти по командировките на ръководителите

/3/ Условията и редът за организиране и провеждане на детския и ученически отдих и туризъм в страната и в чужбина се извършва съгласно Наредба № 2 от 24 април 1997 за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, издадена от МОН

/4/ Планирането на екскурзиите да бъде направено предварително още в плановете на кл.ръководител за учебната 2010 - 2011 година


РАЗДЕЛ III


Оценяване знанията на учениците

Оценяването се извършва съгласно Наредба № 3 за системата на оценяване


Чл.41.Знанията и практическите умения на учениците се оценяват с Отличен 6,00; Мн.добър 5,00; Добър 4,00; Среден 3,00; Слаб 2,00

Чл.42.За всеки учебен срок на всеки ученик се поставят срочни оценки на базата на текущи оценки, получени чрез различни форми на проверка на учениковите знания. В зависимост от текущите и срочните оценки в края на учебната година се оформя годишна оценка по всеки учебен предмет

Чл.43.Срочните и годишни оценки се формират както следва:

/1/ Срочната оценка се оформя от учителя с точност до 1,00, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок, и при вземане предвид на текущите оценки, получени през срока

/2/ Срочната оценка, когато предметът се води от двама преподаватели, се оформя съгласувано от двамата с точност до 1,00, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебния срок, и при вземане предвид на текущите оценки, получени през срока

/3/ Годишната оценка се оформя от учителя с точност до 1,00, като се отчитат знанията и уменията на ученика върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година, и при вземане предвид на срочните оценки

/4/ Учители въвеждат за всеки ученик портфолио, отразяващо състоянието и оценяването на учениците.

Чл.44.Броят на текущите оценки се регламентира в изисквания на МОН, които са задължителни за всички учители

/1/ За учебен предмет, който по учебен план се изучава с четири и повече учебни часове седмично - две оценки от устни изпитвания и три оценки от писмени и/или практически изпитвания;

/2/ За учебен предмет, който по учебен план се изучава с три учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и две оценки от писмени и/или практически изпитвания;

/3/ За учебен предмет, който по учебен план се изучава с два учебни часа седмично - две оценки от устни изпитвания и една оценка от писмено или практическо изпитване;

/4/ За учебен предмет, който по учебен план се изучава с един учебен час седмично - една оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или практическо изпитване;

/5/ По учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" и по учебна практика - три оценки от практически изпитвания

Чл.45.Контролните и класните работи се провеждат по график съгласно чл.17 от Наредба №3 на МОН и се нанасят с черен химикал в задължителната документация. Датите на класните работи се приемат на заседание на Педагогическия съвет в началото на всеки срок и се променя само с решение на педагогическия съвет

Чл.46.Класни работи не се насрочват в последната седмица от учебния срок. Коригират се и се рецензират от проверяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя

Чл.47.Не се оформя срочна оценка по предмет, по който ученикът не е правил класна работа. Оформянето на срочна оценка става чрез изпит съгласно чл. 25 т.3 от Наредба 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване. Получената оценка се вписва като текуща

Чл.48.Учителят лично вписва поставените от него оценки в съответната задължителна училищна документация:

1.В деня на изпитването за текущите оценки от устните изпитвания

2.До две седмици след провеждане на изпитването – за текущите оценки от писмени изпитвания

3.В деня на оформянето им – за срочните и годишните оценки

4.Оценките по ПП са текущи, срочни и годишни. Текущите оценки по профилиращите предмети могат да се нанасят в една и повече графи, поради специфичните особености на обучението. Въз основа на тези оценки се формира срочна оценка, а от срочните - годишна

Чл.49.По учебен предмет, изучаван в СИП се оформят самостоятелни срочни и годишни оценки. Тези оценки не влияят при оформянето на срочните и годишни оценки по ЗП за същия учебен предмет. Ако СИП се изучава с 1 ч/с, оформя се само годишна оценка

Чл.50.Ако учебният предмет се изучава като ПП, се оформя само като самостоятелна оценка (срочна и годишна), която се вписва като годишна оценака по ЗП

Чл.51.По профилиращите предмети се оформя една оценка за задължителна подготовка по предмета

Чл.52.За ученици, които са отсъствали продължително време и нямат оформени оценки за срока или годината по отделни учебни предмети, начинът на приключване на срока или годината е чрез изпити съгласно чл. 25 т. 3 и т.4 от Наредба 3 за системата на оценяване

Чл.53.Система за обжалване на оценки

1.Всеки ученик има право да подаде писмена жалба, ако преценява, че е оценен неправилно в съответствие с Наредба No 3 за системата на оценяване

2.Учителят, срещу когото е подадена жалбата, отговаря в седемдневен срок от датата на завеждане на жалбата

3.Директорът уведомява писмено ученика в срок до 14 дни от датата на завеждане на жалбата


РАЗДЕЛ IV


Изпити в процеса на обучение и външно оценяване


Чл.54.В ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" се провеждат следните изпити:

1.Приравнителни

2.За промяна на оценка

3.За определяне на срочна оценка по учебен предмет

4.За определяне на годишна оценка по учебен предмет

Чл.55.За учениците от VIII клас с интензивно изучаване на чужд език на 23.06.2010 г. се провежда външно оценяване по изучавания чужд език по задание от МОН

Чл.56. Изпитите за промяна на оценка по учебен предмет са:

1.Поправителни изпити

2.Изпити за промяна на годишна оценка

3.Изпити за промяна на окончателна оценка

Чл.57.Поправителни изпити

/1/ Поправителните изпити се организират и провеждат в съответствие с реда и условията на раздел VI чл.111 от ППЗНП

/2/ Графикът за провеждане на поправителните изпити се определя от директора на гимназията както следва:

1. За учениците от XII клас месец май

2. За учениците VIII – XI клас месец юли

3. За учениците VIII – XII клас месец август-септември

4. За ученици по здравословни причини може да се проведе допълнителна поправителна сесия, но не по-късно от 10 октомври с разрешение на министъра

Чл.58. Изпити за ученици самостоятелна форма

/1/ Изпитите се организират и провеждат в съответствие с реда и условията на раздел VI чл.111 от ППЗНП

/2/ Графикът за провеждане на изпитите се определя от директора на гимназията както следва:

1. За учениците от XII клас месец септември, януари и март-април

2. За учениците VIII – XI клас месец септември, януари и юли

Чл.59. Ученици, които имат годишна оценка Слаб (2,00) от ЗП, профилирана или ЗИП на редовните и/или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, повтарят класа

Чл.60. Директорът и пом.директорът по учебната дейност на гимназията организират и контролират изпитните поправителни сесии

1.Директорът назначава със заповед комисии за организиране и провеждане на поправителните изпити по отделните предмети, утвърждава графика за съответната сесия

2.Пом.директора разработва график за провеждане на поправителните изпити и го предлага на ПС за одобряване

3.След заседанието на ПС директорът утвърждава чрез подпис и печат графика, комисиите и заданията за провеждане на поправителните изпити

4.Помощник директорът подпомага и контролира поправителната сесия и е отговорен за своевременното отразяване на резултатите от поправителните изпити в съответната задължителна училищна документация

Чл.61.Класният ръководител в 3-дневен срок след утвърждаване на графика уведомява писменно родителите и учениците за датите на поправителните изпити. Уведомителното писмо се подписва от директора и се извежда от изходящия дневник на гимназията

Чл.62.Учителят по съответния учебен предмет, чиито ученици се явяват на поправителен изпит, подготвя конспект и го предоставя на директора за утвърждаване и на учениците за подготовка в срок до 3 дни след определяне на графика

Чл.63.Училищна комисията за провеждане и оценяване на поправителния изпит по съответния учебен предмет:

1.Състои се най-малко от двама правоспособни учители по съответния предмет, като един от тях е председател

Същите изготвят изпитните билети по предложения конспект

2.Изпитната комисия проверява и оценява писменната работа на всеки ученик, както и представянето му на устния или практически изпит (ако се провежда такъв), като отразява оценките си в индивидуален протокол. Всеки поправителен изпит завършва с окончателен протокол. Окончателната оценка се формира с точност до 1,00

3.Писмената работа на всеки ученик се рецензира и се вписва окончателната оценка, под която се подписват двамата проверяващи

4.Училищната комисия по организиране на изпита не може да включва лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебен предмет, по който се провежда изпитът

Чл.64. Поправителните изпити са:

1.Писмени, с продължителност 3 астромически часа за гимназиалния и 2 за прогимназиалния етап

2.По чужди езици поправителните изпити са писмен и устен. Продължителността на устния изпит се определя от изпитната комисия, но не повече от 30 минути. Устният изпит се провежда в същия ден след писменния изпит

3.По физическо възпитание и спорт поправителният изпит е само практически

4.За предметите: информатика, информационни технологии, изобразително изкуство и музика - ЗП поправителяният изпит е комплексен и се състои от два компонента – теоритичен и практически

Чл.65. Окончателната оценка от поправителен изпит се формира както следва:

1.За учебни предмети, по които се полага само писмен или практически изпит – средноаритметичната оценка от оценките на комисията, изчислена с точност до 1,00

2.За учебни предмети, по които се полага писмен и устен изпит – средноаритметичната оценка от оценките на писмения и устния изпит с точност до 1,00. Ако една от оценките на поправителният изпит (писмен или устен) е Слаб (2,00), ученикът се явява през следващата сесия и на писмен и на устен изпит по този учебен предмет. Ако ученикът се е явил на писмен, но не се е явил на устен, то той се явява през следващата сесия и на писмен, и на устен по този учебен предмет

3. За учебни предмети, по които се провежда комплексен изпит (теоритична и практическа част) окончателнта оценка е средноаритметична от оценките на комисията изчислена с точност до 1,00

Чл.66. Изпитните комисии приключват поправителните изпити с рецензия върху писменната работа и оценка, подписана от председателя и членовете, която предават на директора. Комисията отразява оценките си в първични и окончателни протоколи, които предава на директора за одобряване

Чл.67. Поправителните изпити се провеждат с квестори. Квестори не могат да бъдат лица, притежаващи учителска правоспособност и квалификация по учебния предмет, по който се провежда изпита

Чл.68.Изпити за промяна на годишна оценка и изпити за промяна на окончателна оценка се провеждат след завършен гимназиален етап

Чл.69.Учениците в гимназията имат право да променят оценките си само при завършване на гимназиална степен в съответствие с реда и условията на чл.27 от Наредба №3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване

Чл.70.Графикът и комисиите за провеждане на изпити за промяна на оценките по чл.71 от настоящия правилник се определя от директора на училището със заповед. В заповедта директорът конкретизира реда и условията в съответствие с нормативната база и настоящия правилник

Чл.71.В срок до 3 (три) работни дни преди приключване на учебните занятия учениците от XII клас подават заявление, подписано и от родител (настойник), до директора на гимназията, с което изразяват своето желание за промяна на оценката

Чл.72.Всеки ученик представя декларация, че е запознат с факта, че получената оценка на изпита е окончателна и когато е Слаб (2,00) ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл.111 ал.2 от ППЗНП

Чл.73.Изпитът за промяна на годишна оценка се полага:

1.Върху учебното съдържание за съответния клас от гимназиалния етап

2.В съответствие с посочения ред и условия за провеждане на поправителни изпити, посочени в настоящия правилник

Чл.74.Получената оценка на изпита за промяна на годишната оценка е окончателна оценка и се вписва като окончателна по съответния предмет за дадения клас в задължителната училищна документация. Ако ученикът не се е явил на този изпит се вписва (остава) оформената годишна оценка в документацията

Чл.75.Изпитите за промяна на окончателна оценка:

1.Се полагат върху учебното съдържание, изучавано в класовете от гимназиалния етап по съответния предмет

2.Са само практически по физическа култура и спорт

3.Са писмен и практически по музика, изобразително изкуство, информатика и информационни технологии

4.Са само писмен по всички останали предмети

5.Са с продължителност 5 (пет) астрономически часа за писмената част

6.Оформят окончателна оценка с точност до 0,01

Чл.76.Приравнителни изпити в гимназията се провеждат както следва:

1.По чужд език – самостоятелна форма на обучение

2.При преместване на ученика в паралелка на същото или от друго училище, когато съществува различие между съответните училищни учебни планове, изпити се провеждат при ред и условия, определени за поправителни изпити с излючение по чуждия език, който се провежда при условията, определени в този правлник

3.За ученик, прекъснал обучението си, който желае да го продължи ако действащия учебен план е различен от учебния план, по който е започнал обучението си

Чл.77.Приравнителните изпити по ЧЕ се провеждат в съответствие с разпоредбите на ППЗНП и ред и условия определени от ПС в настоящия правилник, както следва:

1.Приравнителните изпити по ЧЕ за VIII, IX, X, XI, XII клас са писмен и устен

2.Приравнителните изпити по ЧЕ за VIII, IX, X, XI, XII клас не са анонимни

3.Писменият приравнителен изпит по ЧЕ е с продължителност 3 /три/ астрономически часа (Наредба №3, чл.29Е, т.3-а )

4.Изпитните материали за писмен и устен приравнителен изпит по ЧЕ се подготвят от комисия, която се състои от трима правоспособни учители по съответния чужд език

5.Писменият приравнителен изпит се състои от компоненти, определени от комисията.

Чл.78.Всяка писмена работа се проверява и оценява от двамата членове на комисията, независимо един от друг. Всеки проверител поставя оценка с точност до 0,01

Крайната оценка от писмения изпит е средноаритметична от оценките на двамата проверители с точност до 0,01

Чл.79.При средоаритметична оценка от компонентите по-ниска от 3,00, окончателната оценка е Слаб 2,00

Чл.80.Ученик, получил оценка Слаб 2,00 на писмен приравнителен изпит по ЧЕ, не се допуска до устен изпит

Чл.81.Устният изпит се провежда от комисия, която се състои от трима членове, единият от които е председател

1.Всеки член на комисията поставя индивидуална оценка с точност до 0,01.

2.Крайната оценка от устният изпит е средноаритметична от оценките на тримата проверители с точност до 0,01

Чл.82.Крайната оценка от приравнителният изпит по ЧЕ се оформя като средноаритметична с точност до 1,00 от оценките от писмения и устния изпит и се вписва в книгата за самостоятелна форма на обучение

Чл.83 Изпитите за определяне на срочна и годишна оценка по всички учебни предмети се провеждат при ред и условия на поправителни изпити:

1.Изпитът за определяне на срочна оценка за I-ВИ уч.срок се провежда до началото на

II-РИ уч.срок;

2. При продължително отсъствие по здравословни причини изпитът се провежда при ред и условия определени със заповед на диектора

Чл.84. ал.1. Когато ученик по неуважителни причини не е правил класна работа, приключва срока чрез изпит за определяне на срочна оценка.

ал.2. Когато ученик по уважителни причини / престой в болнично заведение, заповед на институция за отсъствие/ не е правил класна работа, се назначава нова дата с решение на ПС.

Чл.85. Изпитите за самостоятелна форма на обучение за завършване на съответния клас се провеждат:

/1/ По график определен от директора в 3 сесии

/2/ Изпитите се провеждат при условия и ред на чл.29 е, т.3 от Наредба No 3 за системата на оценяване

/3/ В самостоятелна форма на обучение може да се премине с решение на ПС

/4/ Изпитите се полагат по всички учебни предмети включени в учебния план на дневна форма на обучение за съответния клас

/5/ Самостоятелна форма на обучение се провежда само за ученици започнали обучението си в гимназията, завършили основно образование (IX клас) и навършили 16 години.


РАЗДЕЛ V


Завършване на образователна степен


Чл.86.Гимназията провежда задължително обучение на всички ученици, постъпили в VIII клас до 16 годишна възраст. Носи отговорност за задържането им и успешното им обучение

Чл.87.Основно образование в ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград се придобива след успешно завършен IX клас. Свидетелството за основно образование се оформя съгласно изискванията на МОН

Чл.88.Средно образование в ГПЧЕ "Екзарх Йосиф" - гр. Разград се придобива съгласно ЗНП и допълнения към закона свързани с полагане на ДЗИ

Чл.89.Гимназията издава свидетелство по образец за приравнителен изпит по ЧЕ на лица, успешно положили приравнителени изпити по ЧЕ от VIII до XII клас

Чл.90.Ученици с хронични заболявания се освобождават по физическа култура и спорт от реализиране на учебната програма за съответния клас, но същите са задължени да присъстват в учебните часове. За срочна и годишна оценка се вписва “освободен”. Редът за освобождаване е както следва - наличие на медицински документ; предложение на класния ръководител и мнение на медицинското лице; мнение на ПС и заповед на директора, в която се определя престоя на освободените ученици от физически натоварвания


ГЛАВА III

  1   2   3   4

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconГеорги Георгиев Директор на гпче "Н. Й. Вапцаров" графи к

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconУтвърждавам: Георги Георгиев Директор на гпче графи к за провеждане на 3 час фвс II срок 2011/12 г

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconУтвърждавам: Георги Георгиев Директор на гпче графи к за провеждане на 3 час фвс I срок 2011/12 г

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconУправителен съвет на окз
Милко Багдасаров директор на соу"П. Р. Славейков" 12. Йорданка Чавдарова директор на гпче"Хр. Ботев" 13. Златко Атанасов директор...

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconУтвърждавам: Директор на пгиче "Св. Методий" М. Попова правилник
Настоящият правилник е приет от педагогическия съвет на основание на чл. 150, ал. 1, т. 2 от ппзнп

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconИнтервю на петя василева-груева с господин георгиев, димитровград, 02. 10. 2012 г
Господин Георгиев, род. 1954 г., висше образование, кмет и заместник-кмет на Димитровград в началото на 90-те. В момента директор...

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconГодишен план за дейността на гпче „христо ботев през учебната 2010/20011 година
През учебната 2009/2010 година гпче “Христо Ботев” продължи да укрепва завоюваните си лидерски позиции и да се налага като водещо...

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconРезултати от националния кръг на състезанието по английски език за ниво А1, проведено на 13. 03. 2010 г в Пгиче „Св. Методий, гр. София Излъчени победители
Гпче хр. Ботев, Кърджали 50 т и Дидем Серкан, гпче хр. Ботев, Кърджали 50 т и Елена Тупарова, пмг акад. С. П. Корольов, Благоевград...

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconМерки за подобряване на Търговския Регистър
Валентин Георгиев, изпълнителен директор на Американска търговска камара в България

Пейчо Георгиев Директор на гпче правилник iconПрограма 10. 00 10. 1
Представяне на състезанието „Климатична купа за граждани на Европа” – инж. Здравко Георгиев, изпълнителен директор на софена

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом