Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език
ИмеПравилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език
страница1/4
Дата на преобразуване01.04.2013
Размер379.35 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://gpaeburgas.org/wp-content/uploads/2012/09/Pravilnik_12_09_2012-new.doc
  1   2   3   4
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

В ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ГЕО МИЛЕВ” ГРАД БУРГАС


ЗА УЧЕБНАТА 2012 – 2013 ГОДИНА


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. ГПАЕ, като част от системата на народната просвета, полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява:

1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

5. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

Чл. 2. Учениците ползват правото си на безплатно образование в държавните и общинските училища, като:

1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

Чл. 3. В ГПАЕ ”Гео Милев”-Бургас имат право да кандидатстват ученици, завършили същата година седми клас, но не по-възрастни от 16 години. Приемът за редовно обучение се осъществява съгласно Наредба на МОМН за прием в профилирани гимназии.

Чл. 4. (1) Обучението и възпитанието на учениците в ГПАЕ ”Гео Милев“ се провежда на книжовен български език.

(2) Светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

(3)Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.

(4)Учителят е длъжен да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

(5)Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището.

II. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 5. (1) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование.

(2) Учениците нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

Чл. 6 Училището организира дневна, индивидуална и самостоятелна форма на обучение.

Чл. 7. В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за самостоятелната и индивидуалната форма обучението се организира за отделен ученик.

Чл. 8. (1) Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7.00 и 19.00 ч. в учебните дни.

(2) Индивидуалната форма на обучение се организира и провежда съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗНП и чл. 83. и чл. 85. от ППЗНП.

(3) Самостоятелна форма на обучение се организира и провежда съгласно разпоредбите на чл. 31 от ЗНП и чл. 84 и чл. 85 от ППЗНП.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл. 9. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.

(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за всички форми, с изключение на случаите по чл. 83, ал. 2, т. 2. от ППЗНП.

(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.

Чл. 10. (1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.

(2) Паралелките от един клас се обозначават с началните букви на българската азбука, които се поставят след номера на класа.

(3) Училището може да организира сборни групи за свободноизбираема подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите могат да се формират от ученици от различни класове (випуски и/или паралелки).

Чл. 11. (1) Броят на учениците в паралелка, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение се определят с наредба на министъра на образованието и науката.

(2) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

(3) Класният ръководител организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.

(4)Часовете по учебния предмет „безопасност на движението“ се водят от квалифициран преподавател.

ІV. УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл.12. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

Чл.13. През учебната година учениците ползват ваканции съобразно графика на учебното време, определен със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

Чл.14. Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица е:

1. тридесет учебни часа в VIII клас;

2. тридесет и два учебни часа в IX, X, ХI и ХII клас;

Чл.15. Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

Чл.16. Продължителността на учебния час в дневна форма на обучение е четиридесет минути с разрешение на началника на РИО-Бургас;

Чл.17. Обучението в ГПАЕ ”Гео Милев”-Бургас се извършва на две смени по определен график.

(1)Учебните занятия започват точно в 7.15/13.15 часа.

(2) Учениците и учителите трябва да бъдат в училището най-късно десет минути преди започването на смяната.

(3)Учебният час започва с биенето на втория звънец и завършва с биенето на звънеца за излизане.

(4) Междучасията са както следва:

- след първия час - 10 минути

- след втория час - 10 минути

- след третия час - 15 минути

- след четвъртия час - 10 минути

- след петия час - 10 минути

- след шестия час - 10 минути

(5) Ученик, закъснял до 13 минути, получава 1/3 неизвинено отсъствие.

(6) Не се разрешава напускане на учебния час. Изключение се допуска при необходимост от оказване на спешна медицинска помощ или други извънредни обстоятелства.

(7) Всяко напускане на учебния час от ученик се отразява в дневника на паралелката.

Чл.18. (1) Ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна или годишна оценка по един или няколко учебни предмета от задължителната или от задължителноизбираемата подготовка (съобразно разпоредбите на Наредба № 3 за системата на оценяване и утвърдените за учебната година критерии на методическите обединения), полагат изпити за определяне на срочната или годишната оценка.

(2) Отсъствия, които не позволяват оформяне на срочна или годишна оценка, са отсъствията, които представляват 20 % от общия брой на действително проведените учебни часове по съответния предмет за всеки учебен срок.

(3) Случаите на ученици, обучавани в дневна форма, чиито отсъствия от учебни занятия не позволяват формиране на срочна или годишна оценка, се докладват на заседание на педагогическия съвет от педагогическия съветник/психолога на училището.

Чл.19. Ученик повтаря класа, когато в края на учебната година няма оформена оценка, без да са налице уважителни причини за това.

Чл.20. (1) Промените в седмичното разписание на часовете се извършват с разрешение на директора или помощник директора, а при отсъствието им от изпълняващия длъжността „директор“.

(2) Не се допуска сливането на часове.

(3) Класовете, които нямат занятие по даден предмет, посещават училищната библиотека или столовата, като не създават пречки за нормалното провеждане на учебните занятия в училището.

Чл.21. Ако до 10 минути след започването на часа учителят не е в клас, дежурният ученик информира директора или помощник директора и получава необходимите указания.

Чл.22. Учениците имат право да бъдат освободени по здравословни причини от часовете по учебния предмет “физическо възпитание и спорт”. Видът на заболяването и заключението за освобождаване се определят както следва:

(1) За краткосрочно освобождаване - с медицинско удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар, със срок за “допускане” или “недопускане“ да се упражнява спортна дейност. Извършеният преглед се вписва в медицинската документация, издадена от лечебното заведение.

(2) При наличие на медицински документ за краткосрочно недопускане за упражняване на спортна дейност присъствието на ученика се контролира от учителя по физическо възпитание и спорт.

(3) Освобождаването за учебен срок и/или учебна година става след представянето на следните медицински документи:

1. протокол от лекарска комисия (ЛКК) по профила на заболяването;

2.протокол от районна експертна лекарска консултативна комисия (РЕЛКК), която има предназначение да определя инвалидността на деца до 16 години и /или от ЛКК, ако ученикът е освидетелстван вече от РЕЛКК по друг повод.

(4) В случаите по ал.1. и ал.3. на учениците, освободени по здравословни причини от упражняване на физическо възпитание и спорт, в задължителната училищна документация се записва текст ”освободен”.

(5) Въз основа на представените медицински документи директорът определя със заповед как учениците, освободени по здравословни причини по учебния предмет “физическо възпитание и спорт” за учебен срок и/или учебна година, прекарват и уплътняват времето за тези часове. Директорът уведомява родителите на ученика писмено с обратно писмено уведомление.

Чл.23. Допълнителният час по учебния предмет “физическо възпитание и спорт” се организира и провежда по следния ред:

(1) Допълнителният учебен час по учебния предмет “физическо възпитание и спорт”, регламентиран в чл.16, ал.4 от ЗСООМУП, се групира по модули.

(2) Обучението по модули се организа и провежда на групи, като занятията са извън утвърденото седмично разписание на училището.

(3) Модулите са с продължителност 2 учебни часа и се провеждат един път през седмица по график или като мероприятия на открито под формата на спортни празници и състезания.

(4) Действително проведените учебни часове по утвърдените модули за съответната група/паралелка се отразяват в задължителната училищна документация.

(5) Резултатът на учениците от обучението по избраните от тях модули участва при формирането на срочната, годишната и окончателната оценка по учебния предмет “физическо възпитание и спорт”.

(6) Допълнителните часове за съответния клас на обучение се включват в общия хорариум на часовете от задължителната подготовка.

Чл.24. Отсъствие на ученика от учебни занятия.

(1) Ученикът може да отсъства от училище по уважителни причини:

1. при заболяване в учебно време;

2. поради участие през учебно време в спортни мероприятия и състезания от спортния клуб, в който членува;

3. поради участие през учебно време в конференции, ученически състезания по различните предмети, олимпиади, конкурси; проекти и обществени мероприятия в които представя училището;

4. поради призоваване в учебно време от органите на държавната или съдебната власт;

5. по семейни причини (до 3 дни в една учебна година с писмено уведомление от родителя до класния ръководител)

6. по семейни причини (до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмено заявление от родителя).

7. поради извънредни (форсмажорни) обстоятелства.

(2) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.

Чл.25. (1)Освобождаването от учебни занятия и извиняването на отсъствията се извършва лично от родителя/настойника (пълномощника), който попълва необходимото заявление/ уведомление/придружително писмо (по образец) при портиера в работни дни от 6.30 до 20 часа и в почивните дни от 8.30 до 15.30.

(2)Портиерът входира съответното заявление/уведомление/придружително писмо (по образец), заедно с извинителния документ в специална Книга за регистриране на извинителните документи на учениците след представяне на документ за самоличност на родителя/настойника (пълномощника).

(3)Родител, който не живее в Бургас, има право да упълномощи трето лице да представя извинителните документи в училището. В този случай е необходимо да представи на класния ръководител пълномощно. Класният ръководител входира пълномощното в канцеларията (стая №212).

(4) 1. Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити: титулна страница с вид, наименование и местонахождение на училището, наименование на документа "Книга за регистриране на извинителните документи на учениците", дати на започване и завършване на книгата; празни страници с редове за регистриране на документите със следните колони: № по ред, дата, име на ученика, клас на ученика, име на родителя/настойника (пълномощника) или длъжностното лице, вид на документа заявление/ уведомление/ придружително писмо, приложени документи (медицинска бележка, амбулаторен лист, бележка от спортен клуб и пр).

4.2. Вписването в книгата се извършва на ръка със син или черен химикал.

4.3. Вписването в книгата се извършва с един общ входящ номер за документа заявление/ уведомление/ придружително писмо и приложените документи (медицинска бележка, амбулаторен лист, бележка от спортен клуб и пр). в деня на тяхното представяне.

4.4. Със заповед на директора се определя мястото на съхранение на книгата до приключването й.

4.5. Книгата се съхранява в архива на училището след приключването й за срок от една година.

(5) Медицинското лице в училището и длъжностното лице от учебен отдел(стая №212) ежедневно получават от портиера входираните извинителни документи.

(6) Длъжностното лице изготвя електронни списъци по паралелки и в началото на всяка следваща представянето на документите седмица съставя по паралелки електронни списъци в табличен вид, съдържащи следните реквизити: трите имена на ученика, датите и причините за извинените отсъствия, датата на изготвянето на списъка, и изпраща списъците на класните ръководители и педагогическия съветник/психолога чрез служебната им електронна поща.

(7) Класният ръководител извинява отсъствията на ученика до края на работната седмица, в която е получил електронен списък за отсъствията на учениците от паралелката от длъжностното лице и съхранява всички списъци в електронен архив.

Чл.26. (1)Освобождаването от учебни занятия и извиняването на отсъствията се извършва в следните случаи и при спазването на чл.25 по съответния ред:

(1) При заболяване в учебно време отсъствията се извиняват от класния ръководител по списък, изготвян всяка седмица от училищното медицинско лице при спазването на следната процедура:

1. Родителят/настойникът лично уведомява в първия работен ден класния ръководител за отсъствието на ученика поради заболяване.

2. Класният ръководител регистрира в дневника на паралелката уведомяването.

3. Родителят/настойникът(пълномощникът) лично попълва придружително писмо(по образец) към медицинския документ и лично го входира в журнала при портиера (до една седмица от първия ден на отсъствието), заедно с двата медицински документа – амбулаторен лист (в архива може да се остави копие) и медицинска бележка. Ако амбулаторният лист съдържа поверителна медицинска информация може да се представи в запечатан плик.

3.1.В случай на по-дългосрочно лечение, родителят/настойникът (пълномощникът) лично попълва придружително писмо(по образец) и лично го входира в журнала при портиера (до една седмица от първия ден на отсъствието), а медицинските документи представя допълнително, които се вписват в журнала под входящия номер на придружителното писмо.

4. Училищното медицинско лице ежедневно получава постъпилите медицински документи от портиера и ги вписва в специално водената за целта Книга за регистриране на извинителните медицински документи на учениците.

4.1. Книгата се състои от корица - твърда подвързия, и страници със следните реквизити: титулна страница с вид, наименование и местонахождение на училището, наименование на документа "Книга за регистриране на извинителните медицински документи на учениците", дати на започване и завършване на книгата; празни страници с редове за регистриране на медицинските документи.

4.2. Вписването в книгата се извършва на ръка със син или черен химикал.

4.3. Вписването в книгата се извършва с един общ входящ номер за двата медицински документа в деня на тяхното представяне.

4.4. Книгата се съхранява при медицинското лице до приключването.

4.5. Книгата се съхранява в архива на училището след приключването й за срок от една година.

5. Училищното медицинско лице архивира всички постъпили медицински документи в класьори на класовете (5 броя за цялото училище), съдържащи папки на паралелките, като съхранява медицинските документи на всеки ученик в отделен джоб.

6. При съмнение в достоверността на представените документи училищното медицинско лице извършва проверка.

7. В началото на всяка следваща представянето на документите седмица училищното медицинско лице съставя по паралелки списъци, съдържащи следните реквизити: трите имена на ученика, срока на отсъствието и входящия номер от , както и датата на изготвянето на списъка и името на медицинското лице.

8. Училищното медицинско лице предава списъците на длъжностното лице, определено от директора, което ги изпраща на класните ръководители и педагогическия съветник/психолога чрез служебната им електронна поща.

9. Класният ръководител извинява отсъствията на ученика до края на работната седмица, в която е получил електронен списък за отсъствията на учениците от паралелката от длъжностното лице и съхранява всички списъци в електронен архив.

(2) В случаите на отсъствие поради участие през учебно време в спортни мероприятия и състезания от спортния клуб, в който членува при спазването на следната процедура:

1.Родителят/настойникът лично уведомява предварително (в среща или телефонно обаждане) класния ръководител за предстоящото отсъствие на ученика.

2.Класният ръководител регистрира в дневника на паралелката уведомяването.

3. Родителят/настойникът (пълномощникът) спазва Чл.25.

(3) В случаите на отсъствие поради участие през учебно време в конференции, ученически състезания по различните предмети, олимпиади, конкурси; проекти и обществени мероприятия в които представя училището при спазването на следната процедура:

1. Ученикът лично уведомява предварително (в среща или телефонно обаждане) класния ръководител за предстоящото отсъствие по горепосочената причина.

2.Класният ръководител регистрира в дневника на паралелката уведомяването.

3. Писмено уведомление до директора от лице, което е упълномощено от организацията, отговорна за провеждане на съответното мероприятие и заверено с печата на същата (организацията). Оправдателният документ от организацията може да бъде представен и след събитието, ако не е издаден предварително.

4.Писменото уведомление до директора се приема от длъжностното лице(в стая №212) и се представя за резолюция на директора.

5.Длъжностното лице получава документа с резолюция от директора и го вписва в Книгата за регистриране на извинителните документи.

(4) В случаите на отсъствие поради призоваване в учебно време от органите на държавната или съдебната власт;

1.Родителят/настойникът лично уведомява предварително (в среща или телефонно обаждане) класния ръководител за предстоящото отсъствие на ученика.

2.Класният ръководител регистрира в дневника на паралелката уведомяването.

3. Родителят/настойникът (пълномощникът) спазва Чл.25.

(5) В случаите на отсъствие по семейни причини (до 3 дни в една учебна година с уведомление от родителя до класния ръководител) при спазването на следната процедура:

1.1.Родителят/настойникът лично уведомява предварително (в среща или телефонно обаждане) класния ръководител за предстоящото отсъствие на ученика.

2.Класният ръководител регистрира в дневника на паралелката уведомяването.

3. Родителят/настойникът (пълномощникът) спазва Чл.25.

(6) В случаите на отсъствие по семейни причини (до 7 дни в една учебна година с разрешение на директора на училището въз основа на писмено заявление от родителя) при спазването на следната процедура:

1. Родителят/настойникът (пълномощникът) поне два дни преди отсъствието лично подава при портиера заявление по образец с посочен срок на отсъствието.

2.Родителят/настойникът лично уведомява предварително (в среща или телефонно обаждане) класния ръководител за подаването на заявление за искане на разрешение от директора за предстоящото отсъствие на ученика.

3.Класният ръководител регистрира в дневника на паралелката уведомяването.

4.Заявлението се представя от длъжностното лице(в стая №212) за резолюция на директора.

5.Длъжностното лице получава документа с резолюция от директора и информира родителя в случай на отказ.

(7) В случаите на отсъствие поради извънредни (форсмажорни) обстоятелства.

1.Директорът издава писмено разрешение за извиняване на отсътсвието(ята) на ученика(ците).

2.Длъжностното лице входира документа, издаден от директора в Книгата за регистриране на извинителните документи на учениците.

3.Длъжностното лице информира незабавно класния ръководител за разрешението от директора.

4.Класният ръководител своевременно уведомява родителя на ученика (учениците).
  1   2   3   4

Свързани:

Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconБиография име Павел Вичев Баджаков
Гимназия с преподаване на чужди езици “Иван Вазов” гр. Пловдив (профил английски и руски език)
Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconВъзможен диалог между два езика(английски език и български език)
Настоящата презентация има за цел представянето на някои аспекти на влияние между българския и английския език,както и използването...
Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconПърва езикова гимназия с преподаване на английски и немски език
На основание чл. 147, ал. 1, т. 1 от ппзнп и протоколи от заседание на Педагогическия съвет при Първа ег №16 от 29. 06. 2010г
Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconБиография Лична информация
Преподаване на Методика на обучението по чужд език в детската градина и практически английски език, Лингвистични особености при усвояването...
Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconУченици от Варна, Бургас, Добрич, Кубрат и Балчик спечелиха първото регионално състезание "Eвроскола"
В страсбург за симулация на заседание на Европейския парламент. Победителите са отборите на Първа езикова гимназия — Варна, Гимназия...
Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconУченици от Варна, Бургас, Добрич, Кубрат и Балчик спечелиха първото регионално състезание "Eвроскола"
В страсбург за симулация на заседание на Европейския парламент. Победителите са отборите на Първа езикова гимназия — Варна, Гимназия...
Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconКурс І приложна лингвистика английски език с китайски език в /В1, В2/ английски език с италиански език-с/С1,С2/, английски с немски език- д, английски с руски език-е
Първи семестър Специалност приложна лингвистика английски език с испански език а/А1, А2/ Курс І
Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, Втори семестър турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Курс І 201 1 /201 2 г
Последна редакция: 21. 02. 2012 г. Специалност приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconПриложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30 приложна лингвистика английски език и китайски език в /В1,В2/ -25 английски и/ немски език-9, френски език-2, руски език-6, турски език/2/, новогръцки език-4/ обща група – С1,С2 Първи семестър Курс І 2011/2012 г
Последна редакция: 03. 10. 2011 г. Специалност: приложна лингвистика английски език и испански език а/А1,А2/-30
Правилник за дейността в гимназия с преподаване на английски език iconРазпределение на дискове с документалния филм „Горяни
Частна профилирана гимназия с изучаване на английски език"Софийска езикова гимназия"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом