Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас
ИмеУчебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер143.98 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://bulgaria.ja-ye.eu/f/d/pp-8-profil-tehnologichen-7klas.doc
Приложение № 8


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


УЧЕБНА ПРОГРАМА

ЗА ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА


ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ХІІ клас


ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОФИЛ – ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС

с прием след завършен VІІ клас


УЧЕБНА ПРОГРАМА


За обучение по: “География и икономика”

Технологичен профил: “Предприемачество и бизнес” с прием след VII клас

Клас: XII

Брой часове: 93 ч.

Разпределение на учебното време:

І срок 18 учебни седмици по 3 ч. = 54 уч. часа

ІІ срок 13 учебни седмици по 3 ч. = 39 уч. часа

_____________________________________________

oбщо - 93 уч.часа

от тях:

за нови знания - 51 уч. часа

за упражнения и обобщение - 42 уч. часа


І. Общо представяне на програмата

Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната инициатива.


ІІ. Цели на обучението

Целта на обучението по География и световна търговия в XII клас е да се разширят и задълбочат географските знания на учениците чрез разкриване съвременните особености и проблеми на географското познание на примера на избрани теми от природната и социално- икономическата и политическа география.

Изучаването на дисциплината има за цел да систематизира, разшири, задълбочи и обобщи знанията на учениците за политическата и стопанската организация на обществото, за регионите и страните в тях. Чрез тази дисциплина учениците имат възможност да се запознаят с обединителните процеси, протичащи в Европа, с отношенията между България и Европейския съюз.

Целите на програмата се постигат чрез следните задачи:

 • Да се допринесе за усвояването на теоретични знания за:

 • Природните ресурси и природоползване

 • Политическата и стопанската организация на обществото

 • Глобализацията и регионализацията на обществото

 • Евроинтеграцията

 • Да се разшири и задълбочи ориентацията на учениците в съвременните икономически събития, тяхната социална ориентация и реализация, участието им в обществения живот

 • Да се формират и усъвършенствуват уменията на учениците за: подбор, обработка и анализ на информация, свободно изказване на собствено мнение, дискутиране по определени икономически проблеми

 • Да се формират у учениците компетентности за работа в екип и вземане на самостоятелни решения, свързани с географските и икономическите аспекти на проблемите на света и България

 • Да се формират модели на поведение във връзка с решаването на задачи в областта съвременната икономика

 • Да се формира критично мислене у учениците към съвременните икономически събитияІІІ. Тематичен план
Наименование на темите

Нови знания

Упражнения, обобщение

Общо часове

Раздел 1.

Природни ресурси и природоползване

9

5

14

1.1

Природно-ресурсен потенциал

2

1

3

1.2

Природоползване

2

1

3

1.3

Световни проблеми за опазване на околната среда

3

3

6

1.4

Природоползване и екологични проблеми

2

-

2

Раздел 2.

Политическа и стопанска организация на обществото. География на световното стопанство

15

10

25

2.1

Географски концепции за развитието на света

2

1

3

2.2

Икономически концепции за развитието на света

2

2

4

2.3

Развитие и същност на политическата география

2

1

3

2.4

Геополитически концепции за развитието на света

2

1

3

2.5

Геополитическо положение и геостратегии

2

1

3

2.6

Геополитическа структура на света

2

2

4

2.7

Международно разделение на труда

3

2

5

Раздел 3.

Глобализация и регионализация на съвременното развитие

14

9

23

3.1

Глобални и регионални тенденции на съвременното развитие

2

2

4

3.2

Типология на страните в света

3

-

3

3.3

Световни икономически организации

3

3

6

3.4

Световни политически организации

3

2

5

3.5

Стопанска глобализация и регионализъм

3

2

5

Раздел 4.

Евроинтеграция

15

13

28

4.1

Въведение в евроинтеграцията

2

1

3

4.2

Функции на европейските институции

2

2

4

4.3

Общи политики

3

2

5

4.4

Икономически и валутен съюз

2

2

4

4.5

България и Европейският съюз

4

2

6

4.6

Перспективи за развитието на евроинтеграцията

2

2

4

Раздел 5.

Резерв, казуси

5

5

5
Общо

51

42

93


ІV. Учебно съдържание


Раздел 1. Природни ресурси и природоползване


Тема 1.1. Природно–ресурсен потенциал

   1. Същност и изучаване на природно-ресурсния потенциал

   2. Регионални особености в използването на природно-ресурсния потенциал


Тема 1.2. Природоползване

1.2.1. Същност на природоползването

1.2.2. Видове природоползване

1.2.3. Управление на природоползването


Тема 1.3. Световни проблеми за опазване на околната среда

1.3.1. Същност и глобални изменения на съвременните екологични проблеми

1.3.2. Екологични проблеми, свързани с използването на природните ресурси

1.3.3. Екологични проблеми, свързани със замърсяването на околната среда


Тема 1.4 Природоползване и екологични проблеми

1.4.1. Извеждане на причините за регионалните различия в използването на ресурсите

1.4.2. Разкриване на тенденциите в замърсяването на атмосферния въздух


Раздел 2. Политическа и стопанска организация на обществото. География на световното стопанство


Тема 2.1. Географски концепции за развитието на света

2.1.1. Географска среда

2.1.2. Географски детерминизъм

2.1.3. Географски посибилизъм


Тема 2.2. Икономически концепции за развитието на света

2.2.1. Типове икономически системи

2.2.2. Глобалните прогнози и модели на римския клуб

2.2.3. Пространствени икономически модели


Тема 2.3. Развитие и същност на политическата география

2.3.1. Политикогеографски идеи през древността и Средновековието

2.3.2. Развитие на политическата география през 18 – 19 век

2.3.3. Същност на съвременната политическа география


Тема 2.4. Геополитически концепции за развитието на света

2.4.1. Развитие и същност на геополитиката

2.4.2. Сакрална география и геополитика

2.4.3. Глобално геополитическо противостоене между Изтока и Запада

2.4.4. Мондиализъм и традиционализъм


Тема 2.5. Геополитическо положение и геостратегии

2.5.1. Формиране и структура на световното политическо стопанство

2.5.2. Геополитика и геостратегия

2.5.3. Главни центрове на силата в съвременния свят


Тема 2.6. Геополитическа структура на света

2.6.1. Геополитически модели за развитието на света

2.6.2. Големи пространства

2.6.3. Геополитически възли и ключови зони

2.6.4. Геополитическо положение на Балканите и България


Тема 2.7. Международно разделение на труда

2.7.1. Същност на международното разделение на труда

2.7.2. Форми на международното разделение на труда

2.7.3. Тенденции в развитието на международното разделение на труда


Раздел 3. Глобализация и регионализация на съвременното развитие


Тема 3.1. Глобални и регионални тенденции на съвременното развитие

3.1.1. Глобализация на световното развитие

3.1.2. Регионализация на съвременното развитие

3.1.3. Съвременна регионална структура на световното стопанство


Тема 3.2. Типология на страните в света

3.2.1. Критерии и показатели за типология на страните

3.2.2. Типове страни в света


Тема 3.3. Световни икономически организации

3.3.1. Организация на Обединените нации

3.3.2. Световна банка

3.3.3. Световна търговска организация

3.3.4. Международен валутен фонд

3.3.5. Други световни икономически организации

3.3.6. Транснационални корпорации


Тема 3.4. Световни политически организации

3.4.1. Глобализация на политическите процеси

3.4.2. Военни конфликти

3.4.3. Междудържавни политически организации

3.4.4. България и глобализиращият се свят


Тема 3.5. Стопанска глобализация и регионализъм

3.5.1. Регионализация на световното стопанство

3.5.2. Регионални икономически организации


Раздел 4. Евроинтеграция


Тема 4.1. Въведение в евроинтеграцията

4.1.1. Същност на европейската интеграция

4.1.2. Етапи на европейската интеграция

4.1.3. Трите стълба на европейската интеграция

4.1.4. Механизми на европейската интеграция

4.1.5. Институции на ЕС

4.1.6. Символи на ЕС


Тема 4.2. Функции на европейските институции

4.2.1. Европейски съвет и Съвет на министрите

4.2.2. Европейска комисия и Европейски парламент

4.2.3. Съд на ЕО, Сметна палата, помощни органи


Тема 4.3. Общи политики

4.3.1. Обща селскостопанска политика

4.3.2. Обща търговска политика

4.3.3. Обща транспортна политика

4.3.4. Регионална политика на ЕС


Тема 4.4. Икономически и валутен съюз

4.4.1. Историческо развитие на Икономическия и валутен съюз

4.4.2. Механизъм и функциониране на европейската валутна система

4.4.3. Етапи на изграждане на Икономическия и валутен съюз


Тема 4.5. България и Европейският съюз

4.5.1. Историческо развитие

4.5.2. Процесът на интегриране на България


Тема 4.6. Перспективи за развитието на евроинтеграцията

4.6.1. Общи цели и приоритети

4.6.2. Възможности за развитие


V. Очаквани резултати

В края на обучението ученикът ще може да:

- познава същността на природно-ресурсния потенциал

- обяснява глобалните проблеми за опазване на околната среда

- дискутира екологичните проблеми

- проследява етапите в развитието на географските концепции и разкрива специфичните им особености

- познава основните икономически тенденции в развитието на света

- характеризира основните етапи в развитието на политическата география и геополитика

- оценява връзката между стопанското развитие и политическата организация на обществото

- познава теориите за жизненото пространство: за геополитическия бизнес в света; за сблъсъка на цивилизациите; мондиализма и евроазиатството

- разкрива предимствата и ограниченията на геополитическото положение

- оценява геополитическото положение на Балканите

- разкрива връзката между промените в съвременната политическа карта и стопанското развитие в света и по региони

- познава структурата на съвременните икономически и военно-политически съюзи

- разкрива тенденциите в развитието на международното разделение на труда

- познава структурата на транснационалните компании

- доказва глобализацията на света като закономерност на съвременното развитие

- сравнява икономическите полюси в света по икономически показатели

- извежда проблемите на икономическите полюси и разкрива причините за тях

- доказва ролята на световните икономически организации за националните стопанства

- проучва дейността на световните икономически организации

- познава световните политически организации

- познава същността на глобализацията и регионализма

- оценява последиците от глобализацията

- разкрива същността на европейската интеграция

- обяснява особеностите на европейската интеграция

- разграничава трите стълба на ЕС

- обяснява механизмите на европейската интеграция

- познава институциите на ЕС

- разбира и коментира значението на символите на ЕС

- познава функциите на европейските институции

- анализира общите политики на ЕС

- дискутира значението на отделните политики на ЕС

- коментира историческото развитие на Икономическия и валутен съюз

- разбира необходимостта от създаване на единна европейска валута

- характеризира етапите на изграждане на Икономическия и валутен съюз

- анализира историческото развитие на отношенията между България и ЕС

- разбира необходимостта от интегриране на България в ЕС

- обяснява предимствата от интегрирането на България в ЕС

- познава дейността на правителството на Република България по интегрирането на страната в ЕС

- познава и оценява приноса на България в европейската култура


Да може:

 • да работи в екип

 • да разработва реферати

 • да анализира статистически, графични и картографски материали

 • да изработва маркетингово проучване

 • да проучва документи и участва в дискусии

 • да използува възможностите на интернет за събиране на информация

 • да изработва картосхеми

 • да изработва учебни проекти


VІ. Система на контрол

Системата за контрол включва:

 • Входящ контрол

 • Изходящ контрол

 • Текущ контрол

 • Тематичен контрол

 • Практически задания


VІІ. Методология

Комбинация от традиционната теория в съчетание с практически упражнения. Упражненията включват: дискусии, игри, прожектиране на видеофилми, творчески задачи, тестове, анкети, работа в екип, игри по роли и др.

Свързани:

Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии предприемачество ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии маркетинг и реклама ХІІ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика ІХ клас
Учебната програма е съобразена с образователните и възпитателните цели за обучение на младите хора в България, с ценностите на свободната...
Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconУчебна програма за профилирана подготовка по технологии пазарна икономика Х клас
Чрез комбинация от теория, компютърна симулация и практически занимания учениците придобиват знания и умения, необходими за всеки...
Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconСписък на учебниците за 12. клас
...
Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconКонспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година

Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconПротоко л
География и икономика изготви настоящия протокол за резултатите на учениците от общинския кръг на олимпиада по География и икономика...
Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconОкончателният протокол на Националната комисия по география и икономика на допуснатите до национален кръг ученици от състезателна група VІІ и Х-ХІІ клас е качен на сайта на момн в рубриката „Олимпиади и състезания

Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconУчебници -2009 / 2010 учебна година
Учебник за 8 клас- автори Лазаров и Желев- изд.”Анубис”; Помагало по география на английски език-„Physical Geography for the 9 grade”-...
Учебна програма за профилирана подготовка по география и икономика ХІІ клас iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка по икономика на предприятието професионално направление
Стопанско управление и администрация, за специалностите Икономика и мениджмънт и Предприемачество и мениджмънт. В тази програма са...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом