Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г
ИмеЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/ZBDOO_99_12_09.rtf
  1   2   3   4   5
ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г.

Обн., ДВ, бр. 99 от 15.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил. лв., както следва:П О К А З А Т Е Л И


Сума

(хил. лв.)


1


2


3


І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


8 375 654,3


1.


Осигурителни приходи


5 827 519,4


1.1.


Осигурителни вноски


3 523 783,0


1.1.1.


Вноски за работници и служители от работодатели за държавното общест-

вено осигуряване


2 070 290,8


1.1.2.


Вноски от работници и служители (лична вноска)


1 218 257,4


1.1.3.


Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)


204 934,8


1.1.4.


Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното общест-

вено осигуряване от Националната агенция за приходите


15 300,0


1.1.5.


Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Ко-

декса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните

разпоредби на Кодекса за социално осигуряване


15 000,0


1


2


3


1.2.


Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора

на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


2 303 736,4


2.


Неданъчни приходи


24 100,5


2.1.


Приходи и доходи от собственост


4 657,1


2.2.


Глоби, санкции и наказателни лихви


19 245,0


2.2.1.


Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено

осигуряване от Националната агенция за приходите


6 400,0


2.2.2.


Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния

осигурителен институт след 31 декември 2005 г.


4 000,0


2.2.3.


Други глоби, санкции и неустойки


8 845,0


2.3.


Други неданъчни приходи


198,4


2.3.1.


Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд „Гаранти-

рани вземания на работниците и служителите“


188,4


2.3.2.


Други неданъчни приходи


10,0


3.


Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


–807,9


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


462 563,8


5.


Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет

за покриване на недостига от средства


2 062 278,5(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 372 863,4 хил. лв., както следва:
І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


8 372 863,4


1


2


3


1.


Разходи


8 365 213,4


1.1.


Пенсии


7 135 011,4


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


6 628 810,5


1.1.2.


Пенсии за сметка на републиканския бюджет


399 067,9


1.1.3.


Пенсии по международни спогодби


60 000,0


1.1.4.


Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


47 133,0


1.2.


Социални помощи и обезщетения


1 085 746,8


1.3.


Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


82 696,9


1.3.1.


Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения


41 822,0


1.3.2.


Други възнаграждения и плащания за персонала


4 526,7


1.3.3.


Задължителни осигурителни вноски от работодатели


8 022,6


1.3.4.


Издръжка


19 946,3


1.3.5.


Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


83,5


1.3.6.


Капиталови разходи


8 295,8


1.4.


Отбрана и сигурност


1 120,5


1.5.


Разходи за лихви


637,8


1.5.1.


Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции

(Световната банка)


636,8


1.5.2.


Други разходи за лихви към местни лица


1,0


1.6.


Резерв за реформата в социалното осигуряване


60 000,0


2.


Предоставени трансфери


7 650,0


2.1.


На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 150,0


2.2.


На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия на труд“


4 000,0


2.2.1.


Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2.


За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


1 000,0


2.2.


На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“


500,0(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


2 790,9


ФИНАНСИРАНЕ


–2 790,9


Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-)

Наличност в края на периода


–2 790,9

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 4 972 845,8 хил. лв., както следва:І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


4 972 845,8


1.


Осигурителни приходи


4 912 295,8


1.1.


Осигурителни вноски


2 608 559,4


1.1.1.


Вноски за работници и служители от работодатели за държавното обществено осигуряване


1 469 242,7


1.1.2.


Вноски от работници и служители (лична вноска)


926 628,4


1.1.3.


Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)


182 388,3


1.1.4.


Главница по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено осигуряване от Националната агенция за приходите


15 300,0


1.1.5.


Приходи от професионалните пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от Ко-декса за социално осигуряване и § 4, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване


15 000,0


1.2.


Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година


2 303 736,4


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


60 550,0(2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 6 744 484,4 хил. лв., както следва:І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


6 744 484,4


1.


Разходи


6 744 484,4


1.1.


Пенсии


6 683 119,4


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


6 578 962,8


1.1.3.


Пенсии по международни спогодби


60 000,0


1.1.4.


Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)


44 156,6


1.2.


Социални помощи и обезщетения


1 365,0


1.6.


Резерв за реформата в социалното осигуряване


60 000,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


–1 771 638,6Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 401 713,8 хил. лв., както следва:
І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


401 713,8


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


401 713,8(2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 401 732,0 хил. лв., както следва:
І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


401 732,0


1.


Разходи


401 732,0


1.1.


Пенсии


401 713,8


1.1.2.


Пенсии за сметка на републиканския бюджет


399 067,9


1.1.4.


Издръжка (пощенска такса и ДДС)


2 645,9


1.2.


Социални помощи и обезщетения


18,2(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


–18,2Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 116 827,6 хил. лв., както следва:
І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


116 827,6


1.


Осигурителни приходи


116 827,6


1.1.


Осигурителни вноски


116 827,6


1.1.1


Вноски за работници и служители от работодатели за държавното

обществено осигуряване


116 827,6(2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 62 163,9 хил. лв., както следва:
І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


62 163,9


1.


Разходи


58 063,9


1.1.


Пенсии


50 178,2


1.1.1.


Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване


49 847,7


1.1.4.


Издръжка (пощенска такса и ДДС)


330,5


1.2.


Социални помощи и обезщетения


7 885,7


2.


Предоставени трансфери


4 100,0


2.1.


На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за соци-

ално подпомагане съгласно чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване


100,0


2.2.


На Министерството на труда и социалната политика за фонд „Условия

на труд“


4 000,0


2.2.1.


Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионал-

ните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване


3 000,0


2.2.2.


За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Ко-

декса за социално осигуряване


1 000,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


54 663,7Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 626 368,1 хил. лв., както следва:
І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


626 368,1


1.


Осигурителни приходи


626 368,1


1.1.


Осигурителни вноски


626 368,1


1.1.1.


Вноски за работници и служители от работодатели за държавното общест-

вено осигуряване


376 845,8


1.1.2.


Вноски от работници и служители (лична вноска)


226 975,8


1.1.3.


Вноски от самонаети лица (самоосигуряващи се лица)


22 546,5(2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 817 297,5 хил. лв., както следва:
І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


817 297,5


1.


Разходи


814 247,5


1.2.


Социални помощи и обезщетения


814 247,5


2.


Предоставени трансфери


3 050,0


2.1.


На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за соци-

ално подпомагане съгласно чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване


3 050,0(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


–190 929,4Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 172 327,9 хил. лв., както следва:
І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


172 327,9


1.


Осигурителни приходи


172 027,9


1.1.


Осигурителни вноски


172 027,9


1.1.1.


Вноски за работници и служители от работодатели за държавното общест-

вено осигуряване


107 374,7


1.1.2.


Вноски от работници и служители (лична вноска)


64 653,2


4.


Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване


300,0(2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 262 230,4 хил. лв., както следва:
І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


262 230,4


1.


Разходи


262 230,4


1.2.


Социални помощи и обезщетения


262 230,4(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)


–89 902,5Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 2 085 571,1 хил. лв., както следва:
І.


ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


2 085 571,1


2.


Неданъчни приходи


24 100,5


2.1.


Приходи и доходи от собственост


4 657,1


2.2.


Глоби, санкции и наказателни лихви


19 245,0


2.2.1.


Лихви по ревизионни актове за начет в приход на държавното обществено

осигуряване от Националната агенция за приходите


6 400,0


2.2.2.


Начети и лихви по ревизионни актове за начет, съставени от Националния

осигурителен институт след 31 декември 2005 г.


4 000,0


2.2.3.


Други глоби, санкции и неустойки


8 845,0


2.3.


Други неданъчни приходи


198,4


2.3.1.


Приход в размер на 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд „Гаран-

тирани вземания на работниците и служителите“


188,4


2.3.2.


Други неданъчни приходи


10,0


3.


Внесени ДДС и други данъци върху продажбите


–807,9


5.


Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет

за покриване на недостига от средства


2 062 278,5(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 84 955,2 хил. лв., както следва:
І.


РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО


84 955,2


1.


Разходи


84 455,2


1.3.


Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта


82 696,9


1.3.1.


Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения


41 822,0


1.3.2.


Други възнаграждения и плащания за персонала


4 526,7


1.3.3.


Задължителни осигурителни вноски от работодатели


8 022,6


1.3.4.


Издръжка


19 946,3


1.3.5.


Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности


83,5


1.3.6.


Капиталови разходи


8 295,8


1.4.


Отбрана и сигурност


1 120,5


1.5.


Разходи за лихви


637,8


1.5.1.


Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции

(Световната банка)


636,8


1.5.2.


Други разходи за лихви към местни лица


1,0


2.


Предоставени трансфери


500,0


2.2.


На Министерството на транспорта, информационните технологии и съ-

общенията за Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и

информационни системи“


500,0(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:
ДЕФИЦИТ /-/ , ИЗЛИШЪК /+/


2 000 615,9


РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ


-2 000 615,9


Погашения по заеми от Световната банка – № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие


-2 790,9


Наличност в края на периода


1 997 825,0Чл. 8. Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2010 г.:


1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;


2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица - 420 лв.;


3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;


4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

Чл. 9. Определя се за 2010 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв.

Чл. 10. От 1 юли до 31 декември 2010 г. се определя размер на добавката по чл. 84а от Кодекса за социално осигуряване за пенсионери, навършили 75-годишна възраст, в зависимост от размера на пенсията или сбора от получаваните пенсии и добавки към тях, както следва:


1. до 150 лв. - 50 лв.;


2. от 150,01 до 200 лв. - 40 лв.;


3. от 200,01 до 250 лв. - 30 лв.;


4. от 250,01 до 300 лв. - 20 лв.

Чл. 11. Определя се за 2010 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 6 лв., и дневен максимален размер - 12 лв.

Чл. 12. Определя се за 2010 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.

Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.

Чл. 14. Определя се за приход по бюджета на Националния осигурителен институт (НОИ) 1,5 на сто от приходите от вноски във фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.

Чл. 15. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.

Чл. 16. Резервът за реформата в социалното осигуряване по чл. 1, ал. 1, т. 4 в размер 60,0 млн. лв. се използва в зависимост от хода на реформата с разрешение на министъра на финансите.

Чл. 17. (1) Определя се вноската за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" в размер 0,1 на сто.


(2) За 2010 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 720 лв.


(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  1   2   3   4   5

Свързани:

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconДържавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г
Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил лв., както...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г
Промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (збдоо) 2012 г и промените в Кодекса за социално осигуряване (ксо),...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
Чл.  (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconЗакон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconЗакон за изменение и допълнение на
В приложение №1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (обн. Дв, бр. 98 от 2010...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20. 12. 2011 г.)
Размери и разпределение за 2012 г на вноските за държавно обществено осигуряване (доо), допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом