Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж" еад, се проведе среща между ръководствата на "бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически
ИмеЧаса по покана на Изпълнителния директор на „бдж" еад, се проведе среща между ръководствата на "бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, "бдж пътнически
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер126.31 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sjb-region-sofia.com/enigma_pictures/sjb_docs/404/EAD 1 3 Protokol CSS 02_09_2009.doc
ПРОТОКОЛ

На 02.09.2009 г. от 10.30 часа по покана на Изпълнителния директор на „БДЖ" ЕАД, се проведе среща между ръководствата на "БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД и ръководствата на синдикалните организации, страна по КТД - 2009 г. в "БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД и "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД.

На срещата присъстваха:

От страна на работодателя:

"БДЖ" ЕАД:

"БДЖ - Товарни превози" ЕООД "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД


От страна на синдикатите:

КНСБ:

СЖБ

СТСБ

СЛПБ

КТ„Подкрепа":

НЖС "Подкрепа" ФТР "Подкрепа"


инж. Христо Монов, Михаил Драгиев, Иван Вълчев, Петър Пешев, Минка Колева, Славка Иванова, Христина Белева

инж. Пенчо Попов

инж. Стефчо Събчев

инж. Чавдар Трендафилов

инж. Петър Бунев, инж. Любомир Милков, Дечо Гърков, Цонко Господинов

инж. Сашо Алексов, Теодора Цановска (упълномощена с писмо с изх. № 198/01.09.2009 г. на СТСБ)

Йордан Манов, Владислав Петков

инж. Божидар Тасев, Гочо Гочев Искра Иванова, инж. Пламен Митев

Страните приеха следния

Дневен ред:

 1. Обсъждане хода на намаление на персонала от Първия етап на структурната
  реформа в дружествата от „БДЖ" ЕАД група, съгласно утвърдените Разписания на
  длъжностите и основните заплати за тях в сила от 01.04.2009 г.

 2. Обсъждане на готовността за извършване на структурна и организационна
  реформа в дружествата от „БДЖ" ЕАД група по Втория етап на преструктурирането за 2009
  г.

 1. Разни

         1. По т. 1 от дневния ред:

От страна на Работодателя на Синдикатите беше предоставен разработен План за действие на „БДЖ" ЕАД Група до края на 2009 г., свързан с ефектите от финансовата и икономическата криза.

Изпълнителният директор инж. Хр. Монов предостави думата на Ив. Вълчев, който информира участниците в срещата за хода на изпълнение на Първия етап на структурната реформа в „БДЖ" ЕАД. Първият етап стартира на 01.04.2009 г. с изготвяне на Разписания на длъжностите и основните заплати за тях, с които се предвиждаше намаление на персонала с 30 бр. за „БДЖ" ЕАД, 100 бр. в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, 650 бр. в "БДЖ -Товарни превози" ЕООД и 520 бр. в "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД. Предвиждаше се този етап да приключи до 31.07.2009 г. Към 31.08.2009 г. остават 260 надщатни бройки, от тях: 2 бр. в „БДЖ" ЕАД, 40 бр. в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, 91 бр. в "БДЖ -Товарни превози" ЕООД и 127 бр. в "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД.

Общо за периода 01.04.2009 г - 31.07.2009 г. са освободени 504 броя персонал, като 26 от тях са поради съкращение, 203 по чл. 331 от КТ, 118 поради пенсиониране и 155 поради взаимно съгласие или изтичане на срока за изпитване в полза на Работодателя.

Общо за "БДЖ" ЕАД група от 1200 бр. за намаление са останали 260 надщатни бройки, които трябва да бъдат освободени. През август са освободени 227 души, и оперативната информация е, че болшинството са освободени по условията на чл. 325, т. 1, чл. 228 и чл. 331 от КТ. Във всички поделения на дружествата се среща несъгласие от председателите на низовите синдикални нива, те проявяват неразбиране за тежките проблеми и не желаят да поемат отговорността за даване на съгласие за персонал, за който е извършен подбор. По тази причина месеци наред хора без работа получават заплата. Независимо от предприетите мерки, хората, които остават несъкратени от Първия етап утежняват финансовото положение на дружествата и увеличават финансовата загуба.

След 01.10.2009 г. ще стартира Вторият етап от структурната реформа, а още не е приключил Първият, което е свързано със средства за работни заплати и осигуровки.

От страна на Синдикатите бяха изразени следните становища:

П. Бунев - Считаме, че Първият етап от структурната реформа се провежда успешно и са налице положителни резултати. Притеснява ни Втория етап - при сегашната организация на превозите дружествата няма да могат да функционират.

Б. Тасев - Ръководствата на дружествата са се справили много добре с Първия етап на преструктурирането. Причината за негативните резултати не е само финансовата и икономическата криза. Налице е структурна и управленска криза в железопътния транспорт. Не мога да взема отношение по предоставения материал, тъй като трябва да се запозная с него. Няколко пъти се променя Закона за железопътния транспорт за период от 20 години. При промените служителите кредитираха железопътния транспорт. И сега се стига до същите мерки. Необходимо е да се предприемат радикални мерки, ако не се прилагат резултатите ще са още по-тежки. Предлагам да се мисли за по-големи обезщетения, а не както досега служителите да кредитират реформите и накрая да бъдат изхвърлени. Пл. Митев попита колко души средномесечно са в болнични и неплатен отпуск. Ив. Вълчев отговори, че към 31.07.2009 г. са отчетени около 20 000 дни неплатен отпуск, но има затихване на този процес. Болничните не водят до икономия на средства, тъй като на места се полага извънреден труд от персонала, който е на работа.

Пл. Митев - Съкращенията също водят до извънреден труд.

Ив. Вълчев апелира към Синдикатите да информират низовите председатели на синдикални организации при обсъждане на Втория етап да проявят разбиране, за да може да се постигне финансово стабилизиране на дружествата и да не се стига до фалити. Независимо, че в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД състоянието е по-добро, има опасност и то да приключи годината със загуба, ако от държавния бюджет не постъпят предвидените средства. Във връзка с изплащането на обезщетения при освобождаването на персонал 2009 г. ще приключи с преразход на средства за работна заплата, но през 2010 г. ще се плаща на 2000 души по-малко.

Б. Тасев - При изплащането на по-големи обезщетения ще си отидат висококвалифицирани кадри. Това ще изправи дружествата пред затруднения.

Пл. Митев попита за колко от оставащите за съкращение 260 души причината е недадено съгласие от Синдикатите.

Ив. Вълчев - отговори, че няма съгласие за 73 бройки и за още 40, които са в процедура. Хр. Монов - Резултатите показват, че е работено по Първия етап на структурната реформа. Персоналът е с 1117 бр. по-малко в сравнение с 6-те месеца на 2008 г., а от началото на годината с 1040 бр. по-малко. Това е постигнато в условия на социален мир, благодарение на водените преговори и на конструктивните позиции на страните по КТД. Призовавам ви да работим така и занапред. Прогнозата е да приключим 2009 г. с не повече от 10 200 млн тона превозени товари, тя е същата и за 2010 г. Няма как да се натовари персонала с работа и трябва поетапно да се освобождава, като се запазят квалифицираните кадри.

По т. 2 от дневния ред:

Изпълнителният директор, инж. Хр. Монов представи накратко предоставения на Синдикатите План за действие на "БДЖ" ЕАД Група до края на 2009 г., като разясни, че Планът съдържа конкретни мерки общо за групата и за всяко дружество поотделно, както и очакваните финансови резултати. За 2009 г. очакваната загуба е 20-22 млн. лв.

Изпълнителният директор даде думата на Ив. Вълчев, директор „Обща администрация" да представи информация за готовността за провеждане на Втория етап на структурната и организационна реформа.

Ив. Вълчев припомни, че въпросът за Втория етап на структурната и организационна реформа беше коментиран на 28.07.2009 г., когато на Синдикатите бяха предоставени уведомленията по чл. 130бот КТ.

Вторият етап ще стартира от 01.10.2009 г. Предвиденото намаление на персонала е както следва: 25 бр. в „БДЖ" ЕАД, 100 бр. в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, 850 бр. в "БДЖ -Товарни превози" ЕООД и 355 бр. в "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД.

До 14.08.2009 г. директорите на поделения са уведомили всички низови ръководни структури на Синдикатите и Бюрата по труда по реда за масови уволнения. По реда на чл. 130 а от КТ е предоставена подробна информация за започване на преговори по места. Днес ще стартира обсъждането за намаление на 100 бр. и в "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД. Това намаление произтича от необходимостта да се приведат средствата за работни заплати в съответствие с намаления обем приходи и очакванията за изплащане на непълен размер на субсидията, въпреки, че се полагат усилия за изплащането й в пълен размер. Ив. Вълчев уведоми присъстващите, че работната група, на която е председател от 28.08.2009 г. е започнала работа по Третия етап от структурната реформа, който е обвързан с новия ГДВ и очакванията за Бюджет 2010 г. Предвижда се да се намалят 670 бр. персонал. На

03.08.2009 г. ще се проведе заседание, на което ще бъдат представени писмените предложения от тримата управители.

През Третия етап ще бъдат извършени структурни реформи - закриване на поделения и звена, ще се променят вътрешни административни наредби и правилници. Това предстои до края на 2009 г. Предложенията ще бъдат внесени за разглеждане от Съвета на директорите. Ще се утвърдят нови Разписания на длъжностите от 01.01.2010 г. Преди това трябва да е приключила работата по Втория етап.

По изложеното бяха изразени следните становища:

Й. Манов - За това, че по Първия етап е работено в условия на спокойствие и социален мир освен Работодателят заслуга имат и Синдикатите. Ние сме убеждавали хората да бъдат освободени по чл. 331 от КТ. Информацията за възможността за освобождаване по чл. 331 не се довежда винаги до знанието на служителите.

Б. Тасев - Плаши ме цифрата на задълженията - 554 млн. лева, положението е критично. Какво правим за "БДЖ -Товарни превози" ЕООД. Възможностите на ръководството са изчерпани. Но при криза и фалит държавата има механизми, с които да се намесва. Фалитът на това дружество ще повлече и останалите. От 01.01.2010 г. ще има жестока криза в железопътния транспорт. Спасете дружествата, защото за възстановяване на системата ще са необходими 3 до 5 пъти повече средства, ако тя спре.

П. Бунев - Считаме, че предложената структура с 3 ПТП не е най-оптималната. ПТП Варна и ПТП Бургас са на територията на пристанища и с възможност за увеличение на товарите. Налице е опасност ПТП да не могат да се справят с организацията на превозите при наличие на товар. Разбираме проблемите, но бройките за намаление са много за този кратък срок. Трябва да търсим варианти за спасяване на "БДЖ -Товарни превози" ЕООД. Ние не сме конкурентни при съществуващите инфраструктурни такси, в момент на криза трябва да искаме намалението им и едновременно да се намалява персонал, тъй като е много. Предвиденият период от 4 месеца е нереалистичен, трябва да се помисли и за обезщетенията. Да не отписваме товарните превози, този бизнес може да работи стига да е ефективен. Хр. Монов - Разчетите за структурата са правени от квалифицирани специалисти с дълъг стаж, считаме, че няма да има сътресения от закриването на ПТП Бургас и ПТП Варна. Целта ни е да намалим административния персонал, при закриването на 3-те поделения го намаляваме със 120 души.

Б. Тасев - Товарните превози на Швеция са били в същото положение, при което Парламентът се ангажира и се приема да не се плащат инфраструктурни такси. Има много методи и средства при тотална криза. Собственикът трябва да бъде убеден, досега не виждам да става такова нещо. След 2.5 години най-вероятно 50 % от обема на товарните превози ще отиде при частните превозвачи.

П. Попов - Те са по-ефективни от нас. Вторият етап на намалението на персонала е продиктувано от желанието ни да намалим административния персонал. Ще се централизира административната дейност. На районите на територията на ПТП Варна и Бургас ще бъдат дадени повече правомощия, работата няма да спре. От момента на декапитализация ни делят не повече от 4 месеца.

П. Бунев - Намалението на персонала в тези 4 месеца няма да даде ефект. П. Попов - Предприемаме и други мерки.

Б. Тасев - Чухме за структурните промени и други рестриктивни мерки, опиращи до разходите. Не казвате какво ще стане с приходите. Говорим, че най-големия ни враг е автомобилният транспорт, но той предлага услуга, която ние не можем. Трябва да се помисли за предоставяне на услугата „от врата до врата" при багажни и колетни пратки, за контейнерни превози, да се вгледаме в недостатъците на услугите ни и да ги подобрим.

Пл. Митев - Подкрепям предложението на П. Бунев за инфраструктурните такси, с какво ние

можем да помогнем в това отношение? Освен това има и норми за осно натоварване, както на

железопътния транспорт, така и на автомобилния. Може да се подскаже на министъра те да се

спазват, никой не контролира това. Тогава част от товарите ще дойдат при нас. Прекомерната

централизация не е най-доброто решение в условията на криза. Приключи ли работата на

консултантската фирма в "БДЖ -Товарни превози" ЕООД и може ли да ни запознаете с

резултатите от работата й.

П. Попов - Предложете формата на запознаване - презентация или друг начин.

Д. Гърков - След 20 години реформа и хубави приказки се отива към разформироване на

железопътния транспорт. Единственият потърпевш от реформите е железничарят. Реформата

се разбира само като съкращение.

М. Драгиев - Всичко опира до финанси и пари. През 2007 г. 1 човек от товарните превози е

докарвал към 4000 лв. месечно, а е получавал 600 лв. заплата. През 2009 г. докарва 2500 лв. и

получава 690 лв. заплата. И цялата администрация да махнем пак не могат да се осигурят

заплатите. 40 % от приходите отиват за заплати.

Пл. Митев - Не е ли насочен процесът към фалиране на товарните превози? „БДЖ" ЕАД е

на 2 млн. лв. печалба, може да намали наема на вагоните.

М. Драгиев - Печалбата е от продажба на активи и възстановяване на ДДС.

И. Манов - Сегашната организация е много тромава. На ръководителите в районите трябва

да се увеличат правомощията, да им се даде свобода на действие и от приходите да им

зависят доходите.

Л. Милков - Вр цех Карнобат може да работи, но липсват части и материали.

Б. Тасев - Защо не се продаде Фериботен комплекс Варна?

М. Драгиев - Той е публична държавна собственост и конкурентно предимство.

П. Бунев - Последният извод на консултантите за 2500 души необходим персонал в Товарни

превози ли е?

М. Драгиев - На този етап без наличие на информационни системи това не може да бъде

достигнато.

Ст. Събчев - В цяла Европа има спад на пътническите превози. За 8 месеца по оперативни

данни приходите намаляват със 7.08 % в сравнение със същия период на миналата година.

"БДЖ -Пътнически превози" ЕООД ще намали 100 бр. персонал на втория етап, изпратили

сме ви справка на 26.08.2009 г. Предвиждаме това да стане в началото на месец ноември.

Субсидиите се плащат с 10 % намаление и трябва да се предприемат адекватни мерки.

Б. Тасев - Може да се инвестира в автомобилни превози, за да се поеме пътникопотока.

Европейските превозвачи се ориентират в тази посока, и оттам са почти 50 % от приходите

им.

С. Събчев - Правили сме разчети, но трябва да има средства за наемане или закупуване на

автобуси. Имаме разрешение от Съвета на директорите за избор на превозвач при възникване

на аварии, за което подготвяме процедура.

П. Бунев - Имаме информация, че през последните дни има неотвозени влакове поради липса

на локомотиви. Коя е причината? Трябва да се подобри качеството на услугата.

Ч. Трендафилов - Дейността на "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД е в пряка зависимост от

останалите дружества. Синдикатите са получили информацията за Втория етап на

структурната реформа. От новия ГДВ отпадат 6 локомотива, което води до намаление на 60

бр. локомотивен и 53 бр. ремонтен персонал. Общото намаление е 355 бр., част от тях са

поради прехвърляне на охранителната дейност към частна фирма. Административният

персонал за намаление е 54 броя. Преговорите и изборът на охранителна фирма са

приключили и утре или вдругиден се подписват договорите. Във връзка със зададения от П.

Бунев въпрос - затрудненията с отвозване на товарите бяха поради проблеми с доставката на

резервни части, но до края на седмицата ще излезем от това положение.

Б. Тасев попита има ли сертификат за безопасност на "БДЖ" ЕАД?

П. Пешев отговори, че са подадени документи и в 4 месечен срок трябва да се получи

отговор. »

Л. Милков - Обособяването на локомотивно депо Бургас винаги е било свързано с 46 серия.

Как ще се работи при тази ситуация? За второто тримесечие има извънреден труд, правилно

ли са разпределени персоналът и работата между депата?

Ч. Трендафилов - С обособяването на 3 депа възможностите за разпределение на работата на

регионален принцип се подобряват.

Й. Манов - Не разчитайте на нас при ситуации на извънреден труд и на натрупан от

персонала неизползван платен годишен отпуск от минали години. Не може да има заковани

влакове само за определено депо. Това е становището на Управителния съвет и ние ще се

придържаме към него.

Б. Тасев - Работи ли системата за известяване на локомотивните машинисти? Има

информация, че не се поддържа.

Ч. Трендафилов - Системата за оповестяване работи, но не в досегашния вид поради

проблеми с разработващия досегашната система. Отдел „ИСТ" е разработил нов вариант и тя

се внедрява в момента поетапно.

След обсъжданията страните по КТД - 2009 г. взеха следното

Решение:

Страните се договориха в "БДЖ" ЕАД, "БДЖ - Товарни превози" ЕООД, "БДЖ -Пътнически превози" ЕООД, "БДЖ - ТПС /Локомотиви/" ЕООД да се проведат отделни срещи, на които да се обсъди провеждането на 2 етап от структурната и организационна реформа в дружествата на "БДЖ" ЕАД Група в срок до 30.09.2009 г.

По т. 3 от дневния ред:

Хр. Монов нформира за вчерашните вълнения сред локомотивния персонал и закъсненията на

влаковете в тази връзка. Тези действия са неправомерни, има установен ред за протестни

действия. Информира, че днес се превежда аванса за месец август и след това ще започне

изплащането на заплатите за месец юли. Ще полагаме усилия да изплащаме трудовите

възнаграждения в пълен размер с известно закъснение.

Й. Манов - От нашия Синдикат такива действия няма да получат подкрепа. Ако има забавяне

на заплатите молим за навременна информация, защото в противен случай се създава

напрежение.

Пл. Митев - Присъединявам се към Й. Манов, осигуряването на информация е израз на

уважение към всички железничари.

П. Бунев - Знаем какво е положението. Не мога да гарантирам спокойствие и какви ще са

действията на банки, ЧЕЗ, Топлофикация. Ако има протестни действия сред членовете на СЖБ

ще трябва да отида и да организирам тези действия.

Б. Тасев - В „БДЖ" ЕАД зрее напрежение от неравномерното изплащане на заплатите. Нека

това да се регулира, защото служителите ще са напрегнати и ще излязат от контрол.

Й. Манов - Ще се предоставят ли измененията на Наредба 58 на локомотивния персонал?

Ч. Трендафилов - Нанасят се измененията, готови сме да я отпечатаме и до 09.09.2009 г. всеки

машинист ще я има.

Л. Милков - От началото на годината на персонала в Локомотивно депо Бургас не са

изплащани командировъчни.

Ч. Трендафилов - Има места, на които са изплащани, на други не са в пълен размер.

Срещата приключи в 13,00 часа.- - - -

Свързани:

Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически iconОт 10. 30 часа, на основание § 5 от Преходни и заключителни разпоредби н ктд 2009 г и във връзка с писмо с изх. №62/16. 07*2010 г вх. №34-00-445/16. 07. 2010
Бдж" еад, "бдж товари превози" еоод, "бдж пътнически превози" еоод, "бдж тпс /Локомотиви/" еоод ръководствата на синдикалните организации...
Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически iconСтачно споразумение
Холдинг бдж" еад, "бдж товарни превози" еоод, “бдж пътнически превози" еоод, във връзка с възникнал колективен трудов спор по предявени...
Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически iconДо изпълнителния Директор На „Холдинг бдж" еад управителите На „бдж-пп" еоод управителите На „бдж-тп" еоод
От представителите на работниците и служителите влизащи в стачните комитети от кнсб и кт подкрепа по Колективния трудов спор в Дружествата...
Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически iconБдж-пътнически превози" еоод ул. „Иван Вазов" №3 гр. София оферт а
Представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от зоп с предмет...
Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически iconПриложение №1 бдж пътнически превози еоод
Провеждане на Национално маркетингово проучване на пътнически железопътни превози за „бдж – Пътнически превози“ еоод
Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически iconПриложение №4
Вас обществена поръчка по реда и условията на глава осем „а” от зоп с предмет : „Изграждане на локални компютърни мрежи и системна...
Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически iconРепубликабългари я народно събрание
Едноличното акционерно дружество “бдж” еад е правоприемник на Национална компания “бдж” по отношение на всички задължения на нк “бдж”...
Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически icon"Доставка на скрепителни елементи за нуждите на "бдж – Товарни превози" еоод"
Във връзка с участието ни в провеждането на обществена поръчка с предмет: “Доставка на скрепителни елементи за нуждите на “бдж –...
Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически icon„ Доставка на бои и разредители за нуждите на "бдж товарни превози" еоод "
Във връзка с участието ни в провеждането на обществена поръчка с предмет: „Доставка на бои и разредители за нуждите на “бдж товарни...
Часа по покана на Изпълнителния директор на „бдж\" еад, се проведе среща между ръководствата на \"бдж\" еад, \"бдж товарни превози\" еоод, \"бдж пътнически iconПроцедура за атестация и бонусиране на работници и служители на „бдж-пътнически превози" еоод и „бдж-товарни превози еоод", имащи право на допълнителни възнаграждения с непостоянен характер
Настоящата процедура регламентира процеса на атестация и определяне правото за получавне на бонус от служители и работници на двете...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом