Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
ИмеМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер92.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.blagoevgrad.iag.bg/data/news/998/obqva_razlog_10_2012_karuci_avtomobili.doc


МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ


РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ - БЛАГОЕВГРАД

Благоевград, ул. „Васил Коритаров” № 2, п.код 2700, тел. 073 / 88 50 09, факс 073 / 88 50 04
На основание чл.1, ал.2 и чл. 2, т.1 и Раздел ІІ-ри от Наредба № 7 / 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост във връзка с чл. 273, ал.3 и ал.4 от Закона за горите и заповед № 627 / 01.07.2011 г. на изпълнителния директор на ИАГ, заповед № РД 297/ 17.10.2012г на директора на РДГ Благоевград

ОБЯВЯВА

Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи (автомобили и каруци – послужили за извършване на нарушението), задържани с актове за установяване на административни нарушения и влезли в сила Наказателни постановления, отнети в полза на държавата:

А. АВТОМОБИЛИ

партида (позиция)

ДГС

МАРКА

Регистрационен номер

цена.лв

гаранция, лв.

място, на което миже да се извърши огледа

1.

ДГС Разлог

ВАЗ

РВ 90 72 ХК

400,00

40,00

стопански двор ДГС

2.

СЕАТ

Е 74 39 ВН

600,00

60,00

3.

ЛАДА

Е 21 73 АК

400,00

40,00

4.

ВАЗ

Е 65 68 ВТ

400,00

40,00

5.

Москвич

Е 60 55 ВА

450,00

45,00

6.

ЛАДА

Е 66 90 ВК

400,00

40,00

7.

Жигула

Е 96 77 АМ

400,00

40,00

8.

Жигула

Е 40 61 ВВ

400,00

40,00

9.

ГАЗ 66

Бл 37 08 ТВ

2500,00

250,00

10.

Ремарке №4

няма

100,00

10,00

11.

Ремарке №5

няма

130,00

13,00

12.

Ремарке №6

няма

200,00

20,00Б. КАРУЦИ

ДГС

Каруца №

Цена , лв.

Гаранция, лв.

Каруца №

Цена , лв.

Гаранция, лв.

Каруца №

Цена , лв.

Гаранция, лв.

Каруца №.

Цена , лв.

Гаранция, лв.

място, на което миже да се извърши огледа

ДГС Разлог

1

60,00

6,00

9

60,00

6,00

17

60,00

6,00

25

60,00

6,00

стопански двор ДГС

2

60,00

6,00

10

60,00

6,00

18

60,00

6,00

29

60,00

6,00

3

60,00

6,00

11

60,00

6,00

19

60,00

6,00

30

60,00

6,00

4

60,00

6,00

12

60,00

6,00

20

60,00

6,00

36

60,00

6,00

5

60,00

6,00

13

60,00

6,00

21

60,00

6,00

44

60,00

6,00

6

60,00

6,00

14

60,00

6,00

22

60,00

6,00

45

60,00

6,00

7

60,00

6,00

15

60,00

6,00

23

60,00

6,00


8

60,00

6,00

16

60,00

6,00

24

60,00

6,00


Депозитът за участие в търга представляващ 10 % от началната тръжна цена за пакета от вещи, се внася по IBAN номера на банковата сметка на РДГ – Благоевград, № BG95BUIB78373304053000, BIC код BUIBBGSF СИБАНК клон Благоевград до 16,00 часа на 26.10.2012 г. включително.

Документи за участие в търга могат да бъдат получени всеки работен ден след публикуване на обявата от 09.00 часа до 16.00 часа до 25.10.2012г., включително от гл.специалист «Управление на собствеността» в Регионална дирекция по горите - Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, ул. ”Васил Коритаров” № 2 и на адрес www.blagoevgrad.iag.bg.

Търгът да се проведе на 29.10.2012 г. от 14.00 часа в административната сграда на Регионална дирекция по горите - Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, ул.”Васил Коритаров” № 2.

Офертната цена за участие в търга се подава в запечатен непрозрачен плик всеки работен ден от публикуване на обявата от 09.00 часа до 16.00 часа до 26.10.2012 г., включително при главния счетоводител на Регионална дирекция по горите - Благоевград, находяща се гр. Благоевград, ул.”Васил Коритаров” № 2.

При подаване на офертната цена участниците в търга представят заявление за участие по образец; документ за внесен депозит; копие от документ за самоличност (за физически лица) или удостоверение за съдебна регистрация (ЕИК) за юридическо лице; декларация, че кандидатът е запознат с пакета от вещи, за който кандидатства (по образец).

Председателят на комисията или определен от него член на тръжната комисия да проверява дали са спазени условията за участие в търга и да поставя върху плика с офертната цена тръжния номер на кандидата и номера на позицията на вещта . Плика с офертната цена да се пуска в запечатена урна, в присъствието на кандидата.

Оглед на вещите може да се прави от 19.10.2012 г. до 26.10.2012 г., включително от 09.00 часа до 16.00 часа по местонахождението, в присъствието на упълномощен представител от директора на РДГ - Благоевград.

До участие в търга се допускат физически лица, еднолични търговци и юридически лица.

С протокол на комисията се обявяват за спечелили търга кандидатите, предложили най - висока цена.

Определените за купувачи следва да платят предложената от тях цена в срок от три работни дни от датата на обявяването на резултатите.

Купувачите следва да вдигнат закупената вещ в срок от пет дни от плащането на цената,като за всеки ден закъснение се дължи магазинаж в размер на 1 % от стойността на закупените вещи, предмет на търга

ДИРЕКТОР:

ИНЖ. ИВАН ГЕРГОВ


Свързани:

Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconО изпълнителна агенция по горите
Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните е партньор при изпълнението на проект „futureforest” по...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите пазарджик
Бул. “Александър Стамболийски” №50, тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96, e mail
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к
...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Ж. к. Възраждане,бл. 78,вх а,ет. 1,ап. 3, тел./факс 052/510 679, e-mail
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 89 и чл. 90 от Кодекса на труда...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № рд 49-160/08. 10. 2010г на Министъра на земеделието и храните, Държавно...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите – берковица
Берковица, ул. “Митрополит Кирил” №13, тел. 0953/80300, факс 0953/80301,e-mail
Министерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом