Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
ИмеИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
страница9/26
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер2.59 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Regional_strategy_Gabrovo.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Общи и специфични цели


За осъществяването на визията на Областната стратегия, във всяко от избраните приоритетни направления са набелязани общи и специфични цели и задачи:

Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск

Обща цел 1: Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и семейства в риск. Подкрепа за интегритета на децата и семействата в риск чрез:

 • Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги във всички общини в областта за подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

 • Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

 • Специфична цел 1.3. Да се осигурят условия за развитие на децата със специални потребности отглеждани в семейството.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца

Обща цел 2: Намаляване на дела на децата, настанени в специализирани институции, чрез:

 • Специфична цел 2.1. Извършване на подготовка за закриване и трансформация на всички специализирани институции за деца на територията на областта.

 • Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.

 • Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

 • Специфична цел 2.4. Закриване и трансформация на съществуващите специализирани институции за деца.

 • Специфична цел 2.5. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции.

Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Обща цел 3: Да се създадат условия за социално включване/ интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:

 • Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижи в общността.

 • Специфична цел 3.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции.

 • Специфична цел 3.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора

Обща цел 4: Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в област Габрово, чрез:

 • Специфична цел 4.1. Развитие на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда;

 • Специфична цел 4.2. Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната (с максимален капацитет до 20 места).

Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси в сферата

Обща цел 5: Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на област Габрово, с активното участие на всички заинтересовани страни

 • Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление и планиране на социални услуги в структурите на областно ниво.

 • Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общините и доставчиците на социални услуги.

 • Специфична цел 5.3. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги.

 • Специфична цел 5.4. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

 • Специфична цел 5.5. Развиване на капацитет за наблюдение, оценка и повишаване качеството на социалните услуги.

По отношение на Развитието на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги – тази сфера е застъпена като част от всяко едно направление. Това включва следните неща – повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество; стимулиране и развиване на междуобщинското партньорство в социалните услуги; развиване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и услуги.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Свързани:

Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРъководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
Оценка на анализа на икономическото и социалното развитие на общината (анализ на ситуацията), съдържателно отношение 12
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик : 121529513 Ю, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице,...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик: 107521117, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. “Априлов”, №8
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом