Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
ИмеИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
страница7/26
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер2.59 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Regional_strategy_Gabrovo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Анализ на дефицитите на услуги и мерки - обобщение

 1. Общи изводи за наличните социални услуги


Наличните социални услуги са разглеждани като услуги за деца, за възрастни лица с увреждания и стари хора, от гледна точка на предотвратяване на рисковете.

Общи изводи за услугите за деца:

 • В област Габрово има три специализирани институции за деца.

 • За децата настанени в институции е осигурена възможност да ползват социални услуги в общността.

 • Преобладава броят на социалните услуги в общността и е налице необходимост от повече услуги предоставяни в семейна или близка до семейната среда;

 • Съществуват услуги за уязвими семейства и деца в риск, които включват семейно консултиране и подкрепа, но все още не успяват да достигнат до някои от засегнатите групи (ЦОП-ве).

 • Развитие на социалните услуги според потребностите – преобразуване на услуги, които да се насочат не само към една рискова група, а да обхванат повече такива (ЦСРИ в ЦОП-Севлиево, в резултат на което услугите насочени към рисковаи групи деца са насочени и към техните родители – млади майки в риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет, подкрепа за осиновители и др.).

 • Все още са слабо развити формите на алтернативна семейна грижа/ приемна грижа.

 • Развити са услуги за деца с проблемно поведение, но те не успяват ефективно да покрият всички нуждаещи се;

 • Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които могат да окажат подкрепа на родители и деца, като по този начин да подпомогнат отглеждането и възпитанието на децата.

 • Необходимо е социалните услуги за деца да се предоставят като комплекс от услуги, числеността на тесните специалисти бибила оптимизирана, както и организацията на работа. Това би довело и до оптимизиране на бюджвтите на социални услуги.

Изводи за услугите за възрастни с увреждания и за стари хора:

 • Специализираните услуги за възрастни хора задоволяват потребността на желаещите и нуждаещите от настаняване хора от общината. На територията на областта има 7 специализирани институции за възрастни и Регионален хоспис.

 • Предлаганите социални услуги от институционален тип предоставят възможност за задоволяване до голяма степен индивидуалните потребности (сравнително малък капацитет и наличие на тесни специалисти на щат).

 • Развита е широка мрежа от социални услуги в общността, която е насочена към възрастни хора с увреждания и стари хора.

 • Значително е намаляла потребността от настаняване в институции, за сметка на прогресивно нарастване на потреблението на социални услуги в общността.

 • В последните години в цялата област се развиват услуги в общността за възрастни – традиционно развитият Домашен социален патронаж и новите услуги: Домашен помощник, Социален асистент, Личен асистент. Липсата на подготвени специалисти по социална работа в тези услуги, обаче, води до това, че дейностите се свеждат само по предоставяне на храна или до хигиенно и санитарно обслужване. Финансираните по проекти услуги в домашна среда са с определен период на изпълнение, има риск за тяхната устойчивост.

 • Във всички населени места работят читалища и пенсионерски клубове, които изпълняват много социални функции, близки до услугата Дневен център за възрастни хора.
   1. Идентифицирани потребности от развитие на човешките ресурси


Основните потребности от развитие на човешките ресурси и на организационния капацитет за осъществяване на стратегията, идентифицирани в процеса на анализа на ситуацията в етапа на разработване на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Габрово, които имат отношение към административния и организационен капацитет са свързани с:

 • Повишаване на капацитета на общинските администрации да управляват процеса на контрактиране и управление на предоставянето на социални услуги в общините от областта;

 • Промяна на съществуващите практики на ресурсно осигуряване на звената, координиращи предоставянето на социалните услуги в общините;

 • Повишаване на капацитета на персонала, ангажиран с администрирането, управлението и директното предоставяне на социалните услуги;

 • Повишаване на самостоятелността на общините в планиране на създаване, закриване и трансформиране на социални услуги, на база на променящите се потребности на населението в общините от областта;

 • Потребност от развитие на капацитета за подготовка и управление на проекти, осигуряващи развитие на социалните услуги в общините от областта и разширяване на обхвата на съществуващите услуги, осигуряване на качество и ефективност на предоставяните услуги;

 • Практически умения и механизми за осъществяване на междуобщинско и междуинституционално сътрудничество в сферата на социалните услуги.

Специфичните потребности от промяна и развитие, свързани с капацитета на човешките ресурси, които бяха идентифицирани в процеса на разработване на стратегията са:

 • Повишаване на квалификацията, професионалния опит и уменията на управляващите социалните услуги от резидентен тип и на услугите предоставяни в общността по отношение на подбор на персонал, ориентиране и обучение на персонала, планиране на работните задачи, мотивиране на персонала, стимулиране на работата в екип и работата в разширени/ мултидисциплинарни екипи.

 • Преодоляване на дефицита от човешки ресурси (социални работници и специализиран персонал), необходими за директното предоставяне на новоразкритите социални услуги.

 • Основна потребност за развитието на управленския персонал е повишаване на професионалните компетенции, свързани с прилагане на иновативни практики за повишаване на качеството и ефективността на предоставяните услуги, както и с въвеждане на механизми за ефективна оценка на положения труд, съобразени със спецификата на различните дейности по предоставяне на социалните услуги и обвързване на възнагражденията на служителите с реалната работа по обслужване на клиентите. Управленският персонал на съществуващите доставчици на социални услуги има потребност от развитие на уменията за добро управление и задържане на персонала от специалисти и стимулиране на тяхното непрекъснато развитие.

 • Професионалистите, ангажирани със създаването и управлението на нови социални услуги, имат потребност от нов тип управленски умения и практика, свързана със създаване на методологии за предоставяне на новите услуги, изграждане на стратегии за популяризиране на услугитe и спечелване на доверието на клиентите, развитие на междуинституционалното сътрудничество и включване на гражданското общество в процеса на развитие на новите услуги.

 • Потребностите на специалистите (социални работници, психолози, специални педагози, рехабилитатори и др.) и на помощния персонал ангажирани в директното предоставяне на социалните услуги в област Габрово са свързани с: обогатяване на знанията и опита им за ефективна работа по случай, индивидуализиране на оценката на потребностите на клиента, осигуряване на активното участие на клиента в процеса на работата по удовлетворяване на неговите потребности, необходимост от методическа подкрепа по отношение на осъществяване на адекватен подбор на специфичните дейности, свързани с предоставянето на социалната услуга, оценка на въздействието, документиране на добрите практики в работата по случай.

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

Свързани:

Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРъководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
Оценка на анализа на икономическото и социалното развитие на общината (анализ на ситуацията), съдържателно отношение 12
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик : 121529513 Ю, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице,...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик: 107521117, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. “Априлов”, №8
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом