Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
ИмеИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
страница6/26
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер2.59 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Regional_strategy_Gabrovo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Обобщение на рисковите групи и потребностите им в област Габрово


При анализа на рисковите групи се целеше да се обхванат всички лица, които попадат в случаите на потенциален риск от социално изключване. За съжаление беше констатирана липса на достатъчно точни данни за броя на лицата, които попадат в някои от съответните групи. Една от причините е липса на единна статистическа информация за рисковата група (например за деца със зависимости), а от друга страна не всички хора, които са в риск от социално изключване могат да се обхванат от системите на социално подпомагане и социални услуги.

Данните за броя на лицата от съответните групи (с изключение на настанените в специализирани институции) са приблизителни, тъй като рискът от соцално изключване е резултат от съчетаване на фактори от различно естество, а не резултат от една единствена характеристика. Така например, само наличието на много деца в семейството не може да бъде предпоставка за социално изключване, ако към тази характеристика не са включени и други, като продължителна безработица, липса на жилище, ниско образование на родителите.
   1. Деца


    1. Деца,настанени в институции

На територията на област Габрово функционират 3 специализирани институции за деца. Две, от които се намират в община Габрово и една е в община Севлиево. По по данни на самите институции към декември 2009 година има настанени 245 деца и младежи. Политиката на държавата е насочена към деинституционализация на децата от домовете чрез създаване на алтернативни на институционалния тип грижи, като Центрове за настаняване от семеен тип. Финансовите средства, предназначени за посрещане на нуждите на децата да следват потребителите, които са успешно изведени от институции, като съответно се намалява капацитета и финансирането на институцията с всяко изведено дете. Един от приоритетите ще бъде деинституционализацията на деца със специални потребности от домовете за медико социални грижи за деца.

    1. Деца със специални потребности

По данни на общините регистрираните деца със специални потребности в областта през 2009 г. са 278. Проведеното проучване на нуждите сред близки на деца със специални потребности показа следните направления, в които има нужда от подкрепа: осигуряване на достъпна среда, диференциране на услуги за деца с различни по вид и степен увреждания, осигуряване на транспорт от селата и в рамките на града до социалните и здравни услуги; осигуряване на гъвкава дневна и почасова грижа, увеличаване на достъпа до образование, интеграция на децата със специални потребности с връстниците им. Осигуряването на подкрепяща среда за семейството и близките на децата със специални потребности е водеща потребност при планирането на социалните услуги.

    1. Деца в риск

Това са специфични рискови групи, обхващащи семейства изпаднали в ситуация на уязвимост по една или друга причина. В нея влизат:

 • Деца изоставени на ниво родилен дом

 • Деца в риск от отпадане от училище

 • Деца на непълнолетни родители и майки под 18 години

 • Деца в многодетни семайства

 • Деца на самотни родители

 • Деца, жертви на насилие и трафик и получили полицейска закрила

 • Деца с противообществени прояви

 • Деца със зависимости

Това са проблеми, свързани с обективни трудности при отглеждане на децата, т.е дадености, които са факт и нямат отношение към личността на родителите, като липса на жилище; липса на постоянни доходи в семейството; многодетни семейства. Както и проблеми са свързани предимно със субективните трудности на родителите за осъзнаване и посрещане на потребностите на децата – в случаи на непълнолетни родители; непълни семейства, разведени родители; родители с увреждания, родители, които са в чужбина. А част от тези специфични рискови групи са проблемно поведение на детето. Може да се твърди, че системата за закрила на детето не разпознава в достатъчна степен тези деца като деца в риск, т.е. те не са приоритетна група, независимо че социален работник взема участие в работата на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Налице е различен подход към детето от страна на органите, които прилагат ЗЗД и ЗБППМН. Логично за системата за закрила е да възприема проявата на детето като симптом, като сигнал за проблем, който е основание за закрила, а не повод за наказание.

Много често проблемите при децата са провокирани от проблеми, свързани с родителския капацитет и липсата на услуги за подкрепа на родителите. В повечето случаи, децата са вече случай на ОЗД. Голяма част от случаите са деца с проблеми в училище. В тази връзка, има недостиг на услугите, предлагащи превенция на отпадането от училище, подкрепа в образователния процес и повишаване на мотивацията на децата да учат.

Потребностите на деца жертва на насилие или трафик, и получили полицесйка закрила са свързани с предоставяне на специализирана консултантска помощ за децата и техните родители, осигуряване на подслон, храна, дрехи, лекарства, консумативи; достъп до здравни и образователни услуги; компетентна родителска грижа, основана на любов и привързаност; грижи в семейна среда; разбиране и предоставяне на закрила, вместо наказание; преодоляване на травмите от преживяно насилие. Рискът от институционализация за тази група деца е особено висок, ако няма адекватни услуги по превенция, тъй като все още се смята, че домовете предоставят възможност за физическото оцеляване на децата.
   1. Пълнолетни лица с увреждания


Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта. Данните за лицата с увреждания са предоставени от дирекциите „Социално подпомагане” и отразяват броя на подпомаганите лица, основно по ЗИХУ. Към декември 2009 г. общо за област Габрово те са 18 344 души (лица с физически увреждания 9348; лица с умствени увреждания 308; лица с множествени увреждания 8261; лица с психични заболявания 427). Като цяло проблемите на хора с увреждания, които живеят в домашна среда са свързани с възможността за социално включване, т.е. получаване на образование, ефективен достъп до пазара на труда, качествена здравна грижа, общуване и придвижване. От общите данни за хората с увреждания няма данни каква част от тях имат нужда от допълнителна подкрепа извън паричното подпомагане. От подкрепа и заместване се нуждаят и семействата на хора, които изискват непрекъсната грижа.

   1. Лица, трайно настанени в институции

    1. Хора с увреждания, настанени в специализирани институции

Специализираните институции за хора с увреждания са разделени според вида на проблема. На територията на област Габрово функционират 5 дома за хора с увреждания и са разположении съответно: Дом за възрастни с физически увреждания, гр. Габрово; Дом за възрастни хора с деменция (ДВД) и Дом за възрастни с психични разстройства (ДВПР) в гр. Дрянво; Дом за възрастни с физически увреждания (ДВФУ), с. Столът и Дом за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ), с. Батошево, които функционират на територията на община Севлиево. За всички хора, настанени в специализирани институции е характерна потребността да живеят в близка до домашната среда, да получават адекватни на състоянието си грижи и да поддържат взаимоотношения с близките си.

    1. Стари хора, които ползват услуги в специализирани институции

На територията на област Габрово функционират три институции за стари хора – Дом за стари хора в с. Стоките /с отделение за лежащо болни/ към община Севлиево, Дом за стари хора в с. Добромирка към община Севлиево и Дом за стари хора в гр. Трявна. Старите хора, настанени в специализирани институции имат потребност от битови условия, които да създават възможности за достоен живот, както и грижи, съобразно състоянието им. Настаняването трябва да бъде осъзнат избор от страна на възрастните хора и техните близки, а не последна възможност за оцеляване. Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в домове са: нужда от грижа, особено за лежащите, предоставяне на грижа, достъп до медицинско обслужване, осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси на клиентите.
   1. Самотно живеещи стари хора


Животът на старите хора в отдалечени и изолирани населени места е изключително затруднен, основно поради липсата на достатъчно средства и затруднения достъп до здравеопазване, невъзможността или затрудненията с осъществяването на комунално-битовите дейности и най-вече социалната изолация. Във всички села в общините този проблем е поставен на първо място. Броят на старите хора, които се нуждаят, но не са обхванати от социални услуги е неясен. В градовете е много трудно да се определи броят на хората, които попадат в тази рискова група, а по селата чрез сътрудничеството на кметовете и кметските наместници броят им може да се определи сръвнително точно поради това, че в селата хората са по –малко и се познават помежду си. За община Габрово по селата живеещите самотни стари хора са 886, за община Дряново: за града са - 172 и за селта – 82, за община Севлиево по селата 1210 човека. За община Трявна нямаме данни за самотно живеещите стари хора. Самотните стари хора, които живеят в отдалечени населени места или са в състояние на социална изолация имат нужда от подкрепа в ежедневието си. Обхватът на програмите, които развиват услугите Социален асистент и Домашен помощник не са достатъчни, за да задоволят всички техни потребности. Мерките за преодоляване на проблемите предвиждат планиране и разкриване на мрежа от услуги за стари хора, която може да стъпи на вече съществуващи структури в населените места – например, на читалищата или действащите пенсионерски клубове.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Свързани:

Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРъководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
Оценка на анализа на икономическото и социалното развитие на общината (анализ на ситуацията), съдържателно отношение 12
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик : 121529513 Ю, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице,...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик: 107521117, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. “Априлов”, №8
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом