Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
ИмеИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
страница4/26
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер2.59 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Regional_strategy_Gabrovo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Габрово


Областната стратегия е разработена на база изготвени анализи на състоянието на социалните услуги и потребностите на жителите в четирите общини. Аналазите са приети на сесиите на съответните Общински съвети, в следствие на което е изготвен и обобщен анализ за област Габрово. Обсъдени са възможностите на съответните общини и изграждане на нови социални услуги в съответната община, но покриващи потребностите на областта. (Приложение № 1)

Проучването на ситуацията в област Габрово е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, съществуващите политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в областта. Рисковите групи са формулирани след анализ на техните социални и икономически предпоставки, идентифицирани чрез анализ на данните от цялостното проучване.

Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в област Габрово като осигурени ресурси (финансови и човешки), достъп, капацитет и качество на наличните услуги.

Изводите от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за планирането на социални услуги, които да осигуряват достъп на клиентите; избор на вид и капацитет на услугите; избор на видове финансиране; междусекторно и междуобщинско сътрудничество. Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както на различните участници в предоставянето на услугите – местна власт, териториални структури на АСП, граждански организации, доставчици, така и на настоящите и потенциалните ползватели – рискови групи и индивиди, за които са предназначени социалните услуги.
  1. Тенденции в развитието на област Габрово


Област Габрово се намира в северната централна част на Стара планина и на страната, като това стратегическо разположение определя многообразието от възможности за устойчиво развитие на региона. Общата територия на областта е 2 023 кв.км. и обхваща 356 населени места, администрирани в четири общини - Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна. По данни на Националния статистически институт населението на област Габрово към 31.12.2009 г. наброява 130 001 души. В градовете на областта живее 80,5% от населението.

Анализът на ситуацията идентифицира основните проблеми, които се отнасят до състоянието и развитието на социалните услуги на територията на област Габрово. В резултат от проучването са очертани основните фактори, които формират рисковите групи, нуждаещи се от социални услуги, както и причините, пораждащи конкретната ситуация на неравнопоставеност на уязвимите групи от населeнието на основата на социално-икономически и други неблагополучия.

Основните заключения за тенденциите в демографските процеси в област Габрово са:

 • Продължава устойчивата тенденция на намаляване на броя на населението в резултат на по-високата смъртност отколкото раждаемост. Намаляването на общия брой на населението и протичащите през демографски процеси довеждат до обезлюдяване на определени по-малките населени места, най-вече в селските и планинските райони.

    • Данните за област Габрово показват, че отрицателният естествен прираст на областта е по-висок от този за страната. За област Габрово коефицентът на естествения прираст на 1000 души от населението е -8,9%, а средното равнище за страната, е с коефицент –4,3%, което е следствие на по-ниски нива на раждаемост и по-високи нива на смъртност. Данните показват развитието на обезпокоителен процес, който води до обезлюдяване на малките общини. С най-неблагоприятен резултат по отношение на естествения прираст са общините Дряново (-13.1%) и Трявна (-9.9%).

 • Друга обезпокоителна тенденция за областта е застаряването на населението. Проблемът със застаряването му е най-вече в резултат на намалената раждаемост. В селата по-голямата част от жителите са над 65 годишна възраст, а броят на самотните стари хора сред тях е преобладаващ. През последните години равнището на раждаемост в областта е на сравнително по-ниско ниво от средното за страната. Прави впечатление, че през последните десетина години раждаемостта в страната бележи тенденция за увеличаване, за област Габрово обаче няма такава тенденция – стойностите варират между 6,5 и 7,5%. Ражданията в област Габрово за 2009 г. са 1164, като в сравнение с предходната година, когато ражданията са 1201 има намаление с 37.

 • В област Габрово се наблюдава процес на преструктуриране на населението по населени места, което е резултат от миграционните процеси. Тенденцията е към миграция на активното население към други райони на страната, в по-големите градове, в т.ч. и Габрово, както и емиграцията в чужбина и прогресивно намаление на относителния дял на лицата в трудоспособна възраст в малките общини от областта. Причина за това е възможността за работа, която носи по-добри доходи и съответно по-добър стандарт за живот.

Демографската картина за област Габрово, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси. Нарастването на обема на вътрешната миграция все по-често е продиктувано от икономически причини, в т.ч. търсене на работни места. Съществен проблем е струпването на населението в по-привлекателните райони и обезлюдяването на по-слабо развитите. В този контекст регионалната политика трябва да се насочи към подобряването на условията за живеене и бизнес в районите в които сега се наблюдава отлив на население, с оглед задържане на населението и по-добро използване на техния вътрешен потенциал за развитие.

Заключенията за тенденциите в икономическото развитие, заетостта и безработицата са:

 • Малките селища в областта притежават сходни белези на значителна изостаналост, спрямо условията на градската среда и по-ниско качество на живот. В чисто икономически план намалението на населението по населени места и неговото застаряване прави неефективни много от предлаганите обществени услуги, в т. ч. социалните услуги, медицинските и образователните, както и осигуряването на достъп до тях. Всичко това изправя пред сериозна дилема управляващите органи в областта, защото трябва да намерят естествения баланс между икономическа ефективност и необходимостта от задоволяване на различните потребности от услуги на уседналото население, което няма намерение или възможности да напусне родните си места.

 • Относителното и абсолютното намаление на населението в под трудоспособна възраст подсказва, че демографската картина в областта от гледна точка на миграцията ще търпи по-нататъшно влошаване, ако не се предприемат решаващи мерки за разкриване на нови работни места в малките населени места или в подобряване на пътната и съобщителна инфраструктура, за да се улесни достъпа до работни места в други населени места при запазване на родното място като място за живеене.

 • Пазарът на работната сила е неравномерно овладян и се наблюдава дисбаланс – по-висока безработица в малките общини в сравнение с областния град и в същото време - недостиг на квалифицирана работна ръка. В област Габрово равнището на безработицата остава по-ниско от среднот за страната (за месец юли 2010 г. – 6.39% при средно за страната 9.23% ).

 • Голямата част от работните места за специалисти с висше образование остават трайно незаети поради слабата мобилност на работната сила с висше образование (особено за работа в отдалечени селски райони). В структурата на безработицата традиционно е най-голям делът на нискоквалифицираните и нискообразованите безработни. От извършеният анализ е видно, че голяма част от групата на безработните лица са лица на възраст над 55 години, с много ниско образование, трайно безработни, неконкурентноспосбни на пазара на труда.

Здравеопазване:

Осигуряването на достъп на населението до базисни здравни грижи, осъществявани в първичната медицинска помощ е първостепенна задача на всяка здравеопазна система. Независимо от заявените принципи на достъпност и равнопоставеност на здравноосигурените лица при получаване на медицинска помощ и наличието на утвърдена здравна карта, населението на малките и особено на отдалечените населени места среща сериозни трудности при осигуряването й.

Изводите и оценките на здравно демографското състояние на населението и системата на здравеопазване в областта налагат поставянето на стратегически цели:

 • Повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина

 • Повишаване на качеството и обхвата на извънболничната медицинска помощ – първична и специализирана

 • Повишаване ефективността на болничната медицинска помощ

 • Въвеждане на електронното здравеопазване с цел подобряване на взаимодействието между институциите

В рамките на постигане на националните цели в сферата на здравеопазването, Регионален център по здравеопазване - Габрово координира и контролира изпълнението на здравните програми и проекти от национално, регионално и местно значение на територията на oбласт Габрово.

Образование:

Анализът на образователната система в региона изисква преди всичко анализ на основните й компоненти, които я характеризират в максимална степен, а именно: структура на образователната мрежа в региона, кадровото обезпечаване и състоянието на материално-техническата база.

Изводи и констатации:

Позитивни:

 • Наличие на относително добре структурирана образователна система.

 • Съхранена в значителна степен традиция на местното население за получаване на качествено и перспективно образование.

 • Наличие на достатъчен сграден фонд.

 • Относително високо образование и професионална квалификация на педагогическите кадри.

 • Обезпечено в значителна степен училищно здравеопазване.

Негативни:

 • Тенденция за прогресивно намаляване на броя на учениците, което води до закриване на училища и детски градини и изменение на структурата на регионалната образователна мрежа.

 • Слаба обвързаност на обществото и бизнеса с проблемите на образованието.

 • Разминаване между потребността от кадри на пазара на труда и предлаганите в професионалните училища професии и специалности.

 • Изменение на отношението на различните слоеве от обществото към образованието като ценност.

 • Тенденция за нарастване на делът на учениците, отпадащи по различни причини от училище в задължителна училищна възраст.

 • Тенденция за намаляване на заетите с педагогически услуги.

 • Тенденция за застаряване на педагогическите кадри.

 • Тенденция за недостиг на кадри за чуждоезиково обучение, информатика и информационни технологии, математика и природни науки.

 • Липса на алтернативни форми за ангажиране на свободното време на учениците и за развитие на потребностите им в малките населени места.

Жилища и жилищна политика:

Общините на територията на област Габрово разполагат с недостатъчен жилищен фонд, който е стар и амортизиран, а средствата, които се получават от наемите са недостатъчни за поддръжка на жилищния фонд. Не са купувани нови жилища, няма и ново строителство на такива. Липсват механизми, които да стимулират инвестиции в тази насока, което ограничава възможностите на общинските власти да провеждат адекватна социална жилищна политика.

Рискове и слаби страни:

 • Значителен процент остарял сграден фонд;

 • Недостатъчно сгради с жилищно предназначение, които да отговорят на потребностите на граждани с доказани жилищни нужди;

 • Недостиг на необходимите средства за основен ремонт и опазване на собствеността;

 • Разлика между наемните цени на свободния пазар и тези на общинските жилища;

 • Риск от грешни решения за разпореждане.

Възможности:

 • Терените отредени за изграждане на жилищни сгради да се предлагат на жилищно спестовни вложители и на граждани с трайно незадоволени жилищни нужди и едва тогава да се предлагат на търг. По този начин общините ще осъществяват своята жилищна политика и своите социални функции.

 • По възможност трябва да се извършват продажби на общинския амортизиран жилищен фонд и получените средства да се вложат в изграждане на нови общински жилища.

 • Възможност за актуализация на наемната цена, на база социално приемливо процентно съотношение спрямо наемите на свободния пазар
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Свързани:

Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРъководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
Оценка на анализа на икономическото и социалното развитие на общината (анализ на ситуацията), съдържателно отношение 12
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик : 121529513 Ю, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице,...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик: 107521117, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. “Априлов”, №8
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом