Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
ИмеИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
страница2/26
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер2.59 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Regional_strategy_Gabrovo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Контекст

 1. Предистория: как е създадена стратегията


През април 2010 г. се приеха промени в Закона за социалното подпомагане и Правилника за за неговото прилагане, с което се въведе задължението всяка областна администрация да разработи и приеме областна стратегия за развитието на социални услуги за период от 5 години (2011г. – 2015г.). След утвърждаването на областната стратегия, Общинските съвети ще могат да приемат стратегии и годишни планове за развитието на социални услуги на общинско ниво. Целта на стратегията е да се гарантира разкриването на социални услуги, които да отговарят на конкретните потребности на хората от целевите групи не само на територята на общината, но и в областта.

Анализът на ситуацията и оценката на потребностите на рисковите групи в област Габрово е част от планирането на областната стратегия за развитие на социални услуги. Той се базира на проведени и одобрени от съответните общински съвети общински анализи за състоянието на сферата на социалните услуги във всички общини на област Габрово. В аналитичния доклад се включва анализ на социално икономическия профил, за който е използвана наличната статистическа информация, административната статистика и отчетност на компетентните в съответния сектор организации. Ситуационния анализ цели да се направи оценка на наличните ресурси и услуги в областта, детайлна информация за броя на индивидите и групите в риск и въз основа на това да се планират адекватно реалните нужди от разкриването на нови социални услуги и подобряването на съществуващи такива.

Със заповед на областен управител беше определен областен оперативен екип за изготвяне и планиране на стратегията, който включва експерти от областна администрация, общинска админстрация Габрово, Регионална дирекция «Социално подпомагане» и Дирекция «Социално подпомагане» на общинско ниво. В процеса на изготвяне на анализа на ситуацията се включиха представители на четирите общинските администрации, териториалните звена на държавната администрация, неправителствени организации и други институции.

При разработването на стратегията са следвани следните принципи, подходи и ценности на планиране:

Принципи:

 • Планиране с участието на заинтересованите страни на областно, общинско и национално ниво;

 • Съответствие с реалните нужди на групите в риск;

 • Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции;

 • Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки.

Подходи:

 • Планиране на социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;

 • Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя чрез индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя;

 • Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип, които се ползват само в краен случай;

 • Осигуряване на възможности за равен достъп до услуги на всички жители на област Габрово и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

 • Максимален достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението;

 • Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;

 • Проактивност в обхващането на рисковите групи;

 • Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на Областната стратегия;

Ценности:

 • Уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група;

 • Толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс за развитие;

 • Благосъстояние на децата и на всички жители на област Габрово;

 • Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на Областната стратегия;

 • Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални услуги.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Свързани:

Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРъководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
Оценка на анализа на икономическото и социалното развитие на общината (анализ на ситуацията), съдържателно отношение 12
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик : 121529513 Ю, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице,...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик: 107521117, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. “Априлов”, №8
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом