Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
ИмеИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
страница14/26
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер2.59 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Regional_strategy_Gabrovo.doc
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Обобщена таблица за планираните услуги в област Габрово
Услуга, вид

Потребители

Капацитет

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата

Местополо

жение

Статус - налична / нова (година за стартиране)
Целеви групи

Териториален обхват

2010

2015


1

Център за обществена подкрепа (ЦОП) – държавно де-легирана дейност (ДДД)

Деца и семейства в риск;

Деца от 0 до 18 години; Семейно консултиране; Самотни родители и семейства; Кандидат приемни родители осиновители; Деца в СИ; Младежи напускащи институции за отглеждане на деца; Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; Деца жертви и извършители на насилие.

Габрово

20

60

Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Габрово

Налична.

Планира се обединяване на общински ЦОП, ЦОП -ИМКА на територията на община Габрово и Звено „Майка и бебе” и увеличаване на цялостния капацитет на ЦОП с поне 60 места. Обединяването се планира за 2013 г.

2Център за обществена подкрепа (ЦОП)

към ИМКА

(ДДД)

Деца и семейства в риск;

Деца от 0 до 18 години; Семейно консултиране; Самотни родители и семейства; Кандидат приемни родители осиновители; Деца в СИ; Младежи напускащи институции за отглеждане на деца; Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; Деца жертви и извършители на насилие.

Габрово20


25

Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

ГабровоНалична, планирано е разширяване на капацитета с поне 5 места през 2011 г.3


Център за обществена подкрепа (ЦОП) Към SOS-детски селища

(Субсидиран то международната организация SOS Киндердорф Интернационал и от индивидуални дарения)

Деца и семейства в риск;

Деца от 0 до 18 години; Семейно консултиране; Самотни родители и семейства; Кандидат приемни родители осиновители; Деца в СИ; Младежи напускащи институции за отглеждане на деца; Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; Деца жертви и извършители на насилие. Средногодишно обслужва 120 потребители.

Общините Габрово и Трявна

120 потребите-ли


120

потребите-лиПревенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.


Габрово и Трявна

Налична, 120 потребители.

4

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

(ДДД)

Деца и семейства в риск;

Деца от 0 до 18 години; Семейно консултиране; Самотни родители и семейства; Кандидат приемни родители осиновители; Деца в СИ; Младежи напускащи институции за отглеждане на деца; Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; Деца жертви и извършители на насилие.

Дряново

15

25

Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Дряново

Налична, предвижда се увеличаване на капацитета на ЦОП от 15 а 25 места с цел мобилна социална услуга през 2012г.

5

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

(ДДД)

Деца и семейства в риск;

Деца от 0 до 18 години; Семейно консултиране; Самотни родители и семейства; Кандидат приемни родители осиновители; Деца в СИ; Младежи напускащи институции за отглеждане на деца; Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; Деца жертви и извършители на насилие.

Севлиево

25

30

Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Севлиево

Налична

Планира се увеличаване на капацитета през 2011 г. и обединяване на ЦОП, НЖ 1, 2 и ДЦДМУ. Създаване на комплекс от услуги през 2011 г.

6

Център за обществена подкрепа (ЦОП)

Деца и семейства в риск;

Деца от 0 до 18 години; Семейно консултиране; Самотни родители и семейства; Кандидат приемни родители осиновители; Деца в СИ; Младежи напускащи институции за отглеждане на деца; Деца необхванати, отпаднали и в риск от отпадане от училище; Деца жертви и извършители на насилие.

Трявна

-

20

Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Град Трявна

Планирана нова за разкриване 20 места през 2013 -2014 г.


7

Звено “Майка и бебе” (ДДД)

Бременни жени в последните месеци, майки с деца до 3 г., които има риск да изоставят децата си.


Всички общини от областта

6 двойки (майка и бебе)

6

двойки (майка и бебе)

Превенция на изоставяне на деца (0 до 3 год.). Временно настаняване до 6 м. на бременни и майки в риск да изоставят децата си, насърчава родителската привързаност, подпо-мага млади майки чрез социално, психологическо и юридическо консултиране и подкрепа

Град Габрово

Планира се обединяване с ЦОП Габрово през 2013г.

8

Дневен център за заместваща грижа за деца със специални потребности и Център за майчино и детско здраве

Деца със специални потребности до 3 год. Родители и семейства, които отглеждат деца със специални потребности.

Гр. Габрово и областта

0

20

Ранна диагностика, медицински, социални, психологически консултации, родителски умения за грижа за деца със специални потребности

Габрово

Нова , планирана за 2012 г.

9

Дневен център за деца и младежи с увреждания - (ДДД)

Деца на възраст от 3 до 18 години с двигателни, ментални и множествени увреждания с увреждания.

Община Габрово

20

30

Превенция на изоставянето

Консултиране, дневна,грижа, рехаби-литация, логопедична и психологична помощ, информиране и обучение, специали-зирани медицински грижи

Габрово

Налична, увеличаване на капацитета на 30 през 2011 – 2012 г . Запазване на устойчивостта и разширяване на материалната база.

10

Дневен център за деца и възрастни с увреждания - (ДДД)

Деца до 18 г. и лица над 18 г. с умствени, психически и физически увреждания.

Община Дряново

50

50

Обучение на хората с увреждания в следните дейности: независимост в битови умения, умения за самообслужване, социално поведение, участие в живота на обществото, психомоторно развитие, комуникация, емоционално развитие, образователно развитие и умения, здравно обслужване и рехабилитация.


Дряново

Налична. Предвижда се да се подобри материалната база, чрез осигуряване на достатъчна площ и отделни помещения за децата. Да се разшири сега действащата база или да се изгради нова такава на съществуващия собствен терен.

11

Дневен център за деца и младежи с увреждания - (ДДД)

Деца и младежи с увреждания.

Община Севлиево

24

24+

10+

4

Предоставя целодневна и/ или почасова грижа в зависимост от индивидуалните потребности на ползвателите. С децата се провеждат ежедневни занимания – педагогически, логопедични, рехабилитационни и психологически, съобразени с методиката за работа с деца със специални потребности.

Севлиево

Налична. Ще се обедини с ЦОП и НЖ 1, 2. Планира се създаване на център за ранна интервенция в ДЦДМУ и седмичен престой в ДЦДМУ с капацитет 4. Обединяването е планирано за 2011 г.

12

ЦСРИ за деца от аутистичния спектър „Келер”

/по проект до края на 2010г./

Деца на възраст от 3 до 18 години с проблеми от аутистичния спектър.

Община Габрово

20

30

Намаляване на социалната изолация и адаптация в общността на децата с проблеми от аутистичния спектър; подпомагане социалната интеграция на деца – аутисти; получаване на подкрепа от специалисти за близките и семействата на децата;

Габрово

Налична, планира се да остане като ДДД от 2011 г. Увеличаване на капацитета на 30.

13

ЦСРИ

/ДДД/

Лица /деца с физически или психически увреждания - от всички възрасти; Лица с временен здравословен проблем - от всички възрасти; Деца в риска /по смисъла на ЗЗД/ - от 0 до 18години; Лица/деца преживели или жертви на насилие- от всички възрасти.

Община Трявна

40

40

Интеграция на хора с увреждания, придобиване на основни умения и спомагане на трудова заетост. Провеждане на социална и медицинска рехабилитация. Пълноценно включване на хората с увреждания и децата в риск в обществения и социален живот,

Трявна

Налична. Запазване на устойчивостта.

14

Областен съвет по наркотични вещества и превантивно информационен център /ДДД/

Ученици; учители; педагогически съветници; медицински специалисти; родители; деца и млади хора, употребяващи наркотични вещества.

Област Габрово

ползвателите са 297
Работа по мултимодулна програма за превенция употребата на наркотици в училищата с различни целеви групи – ученици, учители, педагогически съветници, медицински специалисти и родители.

Габрово

Налична. Запазване на устойчивостта.

15

Център спешен прием на деца в риск

Деца в риск , жертви на насилие.

Община Севлиево

-

3

Временен престой на деца, настанени спешно от ОЗД, ДСП до решаване на казуса.

Севлиево

Нова, планирана за 2011 г.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Свързани:

Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРъководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
Оценка на анализа на икономическото и социалното развитие на общината (анализ на ситуацията), съдържателно отношение 12
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик : 121529513 Ю, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице,...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик: 107521117, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. “Априлов”, №8
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом