Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
ИмеИзводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12
страница1/26
Дата на преобразуване10.10.2012
Размер2.59 Mb.
ТипАнализ
източникhttp://www.gb.government.bg/Documents/Regional_strategy_Gabrovo.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Областна стратегия за развитие на социалните услуги

(2011 – 2015)


Област Габрово

Съдържание


Резюме 5

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите 8

 1. Контекст 8

  1. Предистория: как е създадена стратегията 8

  2. Обхват и фокус на стратегията 9

  3. Съответствие с международни, национални и местни политики 10

   1. Национални приоритети в развитието на социални услуги 10

   2. Институционална рамка на предоставянето на социални услуги 10

   3. Стратегически документи 11

 2. Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12

  1. Тенденции в развитието на област Габрово 12

  2. Идентифицирани рискови групи и потребности 15

  3. Обобщение на рисковите групи и потребностите им в област Габрово 17

   1. Деца 18

    1. Деца настанени в институции 18

    2. Деца със специални потребности 18

    3. Деца в риск 18

   2. Пълнолетни лица с увреждания 19

   3. Лица, трайно настанени в институции 20

    1. Хора с увреждания, настанени в специализирани институции 20

    2. Стари хора, които ползват услуги в специализирани институции 21

   4. Самотно живеещи стари хора 21

  4. Анализ на дефицитите на услуги и мерки – обобщение 21

   1. Общи изводи за наличните социални услуги 21

   2. Идентифицирани потребности от развитието на човешките ресурси 22

Раздел Б: стратегия за развитие на социални услуги 24

 1. Визия и стратегически цели 24

  1. Визия 24

  2. Ценности и принципи 24

  3. Приоритети на областната стратегия 25

   1. Приоритетни направления 25

   2. Целеви групи 26

  4. Общи и специфични цели 27

  5. Ключови индикатори за успех 29

 2. Интервенция – социални услуги и мерки 31

  1. Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск 31

  2. Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца 41

  3. Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение 46

  4. Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора 50

  5. Обобщена таблица за планираните услуги в област Габрово 53

 3. Система за мониторинг и оценка 65

  1. Цели задачи на мониторинга 65

  2. Логическа рамка и ключови индикатори за успех 66

  3. Изграждане на система за мониторинг и оценка на стратегията 77

   1. Създаване на звено за мониторинг 77

   2. Планиране нa изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка 78

Раздел В: План за действие 79

 1. Институционална рамка на изпълнението на стратегията 79

  1. Отговорности и роли в изпълнението на стратегията 79

   1. Областен управител и Областен съвет за развитие 79

   2. РДСП и ДСП 80

   3. Общини 81

   4. Държавна агенция за закрила на детето 83

   5. РИО на МОМН 83

   6. Регионален център по здравеопазване 84

   7. Дирекция Бюро по труда 84

   8. Неправителствени организации 85

6.2. Механизми на партньорството 85

 1. Ресурси 86

  1. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 86

  2. Източници на финансиране на Стратегията 93

   1. Необходими средства за финансиране на социалните услугив област Габрово 93

   2. Структура на средствата за финансиране на социалните услуги по общини 97

   3. Други необходими ресурси 96

   4. Източници на финансиране 97

 2. Комуникационна програма 98

  1. Цели, водещи принципи и дейности 98

  2. Механизми, подходи и техники 101

  3. Оперативно изпълнение 102

 3. Етапи в изпълнението на стратегията 102

  1. Основни етапи 102

  2. Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията 104

Раздел Г: Приложения 108

Приложение 1: Анализ на ситуацията и оценка на потребностите в област Габрово 108


Използвани съкращения (абревиатури)

АЗ

Агенция по заетостта

АСП

Агенция за социално подпомагане

АХУ

Агенция за хора с увреждания

ГРАО

Гражданска регистрация и административно обслужване

ДАЗД

Държавната агенция за закрила на детето

ДБТ

Дирекция Бюро по труда

ДДЛРГ

Дом за деца лишени от родителски грижи

ДДМУИ

Дом за деца и младежи с умствена изостаналост

ДДУИ

Дом за деца с умствена изостаналост

ДМСГД

Дом за медико-социални грижи за деца

ДРСЗ

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

ДП

Домашен помощник

ДСП

Дирекция „Социално подпомагане”

ДЦДМУ

Дневен център за деца и младежи с увреждания

ДЦДМУИ

Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост

ДЦДСП

Дневен център за деца със специални потребности

ДЦДУ

Дневен център за деца с увреждания

ЕКПО

Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН

ЗЖ

Защитено жилище

ЗМБ

Звено „Майка и бебе”

ЗМО

Звено за мониторинг и оценка

КСУДС

Комплекс за социални услуги за деца и семейства

ЛА

Личен асистент

МБАЛ

Многопрофилна болница за амбулаторно лечение

МКБППМН

Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

МТСП

Министерството на труда и социалната политика

МФ

Министерството на финансите

НЖ

Наблюдавано жилище

НПО

Неправителствена организация

НП ”ОСПОЗ”

Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост”

ОЗД

Отдел “Закрила на детето”

Отдел “СЗ”

Отдел “Социална закрила”

ПРООН

Програма за развитие на Организацията на обединените нации

РДСП

Регионална дирекция за социално подпомагане

РЗОК

Регионална здравноосигурителна каса

РЗП

Регионално звено за подкрепа

РИО на МОМН

Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката

РИОКОЗ

Районна инспекция по опазване и контрол върху общественото здраве

РПУ

Районно полицейско управление

РЦЗ

Регионален център по здравеопазване

РЦПИОВДУСОП

Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности

СА

Социален асистент

СИ

Специализирана институция

СОП

Специални образователни потребности

СУ

Социална услуга

ТЗ- УНИЦЕФ

Техническо звено за деинституционализация към АСП и УНИЦЕФ

ЦНСТ

Център за настаняване от семеен тип

ЦОП

Център за обществена подкрепа

ЦРДУ

Център за работа с деца на улицата

ЦСРИ

Център за социална рехабилитация и интеграция

Резюме

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Габрово (2011 – 2015) е разработена на базата на проведени и одобрени от съответните общински съвети общински анализи за състоянието на сферата на социалните услуги във всички общини на област Габрово. Стратегията е съобразена с Актуализирания документ за изпълнението на Областната стратегия за развитие 2009 – 2013 г.

Областната стратегия е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в областта (областна администрация, РДСП, общински администрации и съвети, структури на АСП, местни структури на централната държавна власт, социални услуги, НПО и други) с общата координация на Областна администрация – Габрово и РДСП Габрово и техническа помощ от страна на регионалния координатор на УНИЦЕФ.

Обхват. За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги Областната стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови групи и всички общини на територията на областта, със специално внимание към малките изолирани населени места, където също живеят групи и индивиди в риск. Стратегията проектира развитието на както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на проблемите на рискови групи.

Визия. Създаването и приемането на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Габрово изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика в областта. Тази стратегия изразява желанието за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск, защото реализацията е право на всеки един и допринася за развитието на общностите. Тя ще подкрепя съхраняването, поддържането и установяването на жизнени общности и интеграцията на всяко дете и възрастен в тях. За постигането на тези цели областната стратегия предвижда развиването на модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество.

В този контекст визията на Стратегията е следната:

Областната стратегия за развитие на социални услуги цели да създаде условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи, индивиди в риск като осигури достъпни и качествени социални услуги на територията на област Габрово.

Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. Чрез областната стратегия област Габрово се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност като осигурява достъпни и качествени социални услуги в област Габрово, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

Приоритетите, целите и дейностите на стратегията са изведени въз основа на заключенията и препоръките от направеното проучване и цялостен анализ на ситуацията и потребностите на рисковите групи в област Габрово, а именно:

  • Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск

  • Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца

  • Приоритетно направление 3: Рзавитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

  • Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора

  • Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси в сферата

Всяко направление обръща и специално внимание на възможностите за развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги.

Приоритетно направление 1: Превенция и услуги за деца и семейства в риск

Обща цел 1: Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на деца и семейства в риск. Подкрепа за интегритета на децата и семействата в риск чрез:

 • Специфична цел 1.1. Разширяване на мрежата от социални услуги във всички общини в областта за подкрепа на уязвимите семейства и децата за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие.

 • Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна грижа.

 • Специфична цел 1.3. Да се осигурят условия за развитие на децата със специални потребности отглеждани в семейството.

Приоритетно направление 2: Деинституционализация и превенция на настаняването на деца

Обща цел 2: Намаляване на дела на децата, настанени в специализирани институции, чрез:

 • Специфична цел 2.1. Извършване на подготовка за закриване и трансформация на всички специализирани институции за деца на територията на областта

 • Специфична цел 2.2. Настаняване на децата от институции в различни форми на семейна грижа.

 • Специфична цел 2.3. Създаване на нови социални услуги от резидентен тип със среда близка до семейната, за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на съществуващите услугите от резидентен тип.

 • Специфична цел 2.4. Закриване и трансформация на съществуващите специализирани институции за деца.

 • Специфична цел 2.5. Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи специализирани институции.

Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение

Обща цел 3: Да се създадат условия за социално включване/ интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи, чрез:

 • Специфична цел 3.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижи в общността.

 • Специфична цел 3.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции.

 • Специфична цел 3.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора

Обща цел 4: Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в област Габрово, чрез:

 • Специфична цел 4.1. Развитие на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в домашна среда;

 • Специфична цел 4.2. Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Приоритетно направление 5: Развитие на човешките ресурси в сферата

Обща цел 5: Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на територията на област Габрово, с активното участие на всички заинтересовани страни

 • Специфична цел 5.1. Изграждане на капацитет за управление и планиране на социални услуги в структурите на областно ниво.

 • Специфична цел 5.2. Изграждане на капацитет за управление на социални услуги в общините и доставчиците на социални услуги.

 • Специфична цел 5.3. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги.

 • Специфична цел 5.4. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги.

 • Специфична цел 5.5. Развиване на капацитет за наблюдение, оценка и повишаване качеството на социалните услуги.

Последното направление е функционално, което подпомага ефективното изпълнение основните дейности в Областната стратегия. То цели повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги.

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.

В допълнение – към приоритетното направление специално внимание ще се обърне на изграждането на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с цел повишаване на ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси – човешки и финансови, оперативен план с времева рамка за изпълнението на стратегията.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат общински програми за развитие на социалните услуги и план за действие.

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Свързани:

Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconС решение №6 прието на заседание
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon3 Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Монтана 10
Мерки и дейности по Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация 23
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 icon2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Добрич 13
Дейност 1 Продължаване на дейността на Дневен център за възрастни с психични разстройства гр. Добрич. Услугата е предоставена за...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconОдобрил: Николай Ангелов кмет на Община Балчик Съгласувал: Евдокия Великова Директор Дирекция „Социално подпомагане гр. Балчик Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в община Балчик стр. 9
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРъководител на екипа: Катя Горанова Русе, 19 Юни 2006 г. Съдържание списък на авторския колектив 3
Оценка на анализа на икономическото и социалното развитие на общината (анализ на ситуацията), съдържателно отношение 12
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Пластформ“ оод, гр. Габрово, код булстат: 107010172 Ю, с адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик : 121529513 Ю, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, ул.”Бодра смяна”, №21, с лице,...
Изводи от анализа на ситуацията и оценка на потребноститв в област Габрово 12 iconРепублика българия
Еик: 107521117, седалище и адрес на управлението: област Габрово, община Габрово, гр. Габрово, бул. “Априлов”, №8
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом