Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
ИмеЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
страница1/19
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер1.74 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/ZDOO_2011.rtf
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
ЗАКОН ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2011 Г.

В сила от 01.01.2011 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 14 Декември 2010г.

Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил. лв., както следва:

П О К А З А Т Е Л И

Сума

 

(в хил.лв.)

1

2

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

8 243 719,1

1. Осигурителни приходи

6 523 461,4

1.1. Осигурителни вноски

4 042 687,7

1.1.1. Вноски за работници и служители

2 363 630,6

от работодатели за държавното

 

обществено осигуряване

 

1.1.2. Вноски от работници и служители

1 418 185,0

(лична вноска)

 

1.1.3. Вноски от самонаети лица

223 402,1

(самоосигуряващи се лица)

 

1.1.4. Главница по ревизионни актове

10 620,0

за начет в приход на държавното

 

обществено осигуряване от

 

Националната агенция за приходите

 

1.1.5. Приходи от професионалните

 

пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от

 

Кодекса за социално осигуряване и § 4,

26 850,0

ал. 4 от преходните и заключителните

 

разпоредби на Кодекса за социално

 

осигуряване

 

1.2. Трансфери от републиканския

 

бюджет в размер 12 на сто върху сбора

2 480773,7

на осигурителните доходи на всички

 

осигурени лица за календарната година

 

2. Неданъчни приходи

25 553,6

2.1. Приходи и доходи от собственост

4 865,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

20 450,0

2.2.1. Лихви по ревизионни актове за

 

начет в приход на държавното

9 195,0

обществено осигуряване от

 

Националната агенция за приходите

 

2.2.2. Начети и лихви по ревизионни

 

актове за начет, съставени от

4 000,0

Националния осигурителен институт след

 

31 декември 2005 г.

 

2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки

7 255,0

2.3. Други неданъчни приходи

238,5

3. Внесени ДДС и други данъци върху

(796,6)

продажбите

 

4. Получени трансфери от централния

305 199,4

бюджет за държавното обществено

 

осигуряване

 

5. Получени допълнителни субсидии от

 

централния/републиканския бюджет за

1 390 301,3

покриване на недостига от средства

 (2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 240 706,8 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

8 240 706,8

1. Разходи

8 233 556,8

1.1. Пенсии

7 078 423,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното

6 669 842,7

обществено осигуряване

 

1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския

302 191,7

бюджет

 

1.1.3. Пенсии по международни спогодби

60 000,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и

46 388,7

други финансови услуги)

 

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 070 911,9

1.3. Програми, дейности и служби по

82 703,9

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

 

1.3.1. Заплати и възнаграждения за

41 822,0

персонала, нает по трудови правоотношения

 

1.3.2. Други възнаграждения и плащания

4 526,7

за персонала

 

1.3.3. Задължителни осигурителни

8 022,6

вноски от работодатели

 

1.3.4. Издръжка

19 946,3

1.3.5. Разходи за членски внос и участие

90,5

в нетърговски организации и дейности

 

1.3.6. Капиталови разходи

8 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

397,4

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от

396,4

международни организации и

 

институции (Световната банка)

 

1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица

1,0

2. Предоставени трансфери

7 150,0

2.1. На Министерството на труда и

 

социалната политика за Агенцията за

3 150,0

социално подпомагане съгласно чл. 11,

 

ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и

 

чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално

 

осигуряване

 

2.2. На Министерството на труда и

4 000,0

социалната политика за фонд "Условия

 

на труд"

 

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване

 

на трудовите злополуки и

3 000,0

професионалните болести съгласно чл.

 

24, т. 3 от Кодекса за социално

 

осигуряване

 

2.2.2. За диагностика на

1 000,0

професионалните болести съгласно чл.

 

24, т. 4 от Кодекса за социално

 

осигуряване

 (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

3 012,3

ФИНАНСИРАНЕ

(3 012,3)

Погашения по заеми от Световната банка -

 

№ 4081 от Международната банка за

(3 012,3)

възстановяване и развитие (-)

 

Наличност в края на периода

-Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по приходите и трансферите на обща сума 5 563 906,3 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

5 563 906,3

1. Осигурителни приходи

5 563 356,3

1.1. Осигурителни вноски

3 082 582,6

1.1.1. Вноски за работници и служители

1 733 178,4

от работодатели за държавното

 

обществено осигуряване

 

1.1.2. Вноски от работници и служители

1 111 114,3

(лична вноска)

 

1.1.3. Вноски от самонаети лица

200 819,9

(самоосигуряващи се лица)

 

1.1.4. Главница по ревизионни актове за

 

начет в приход на държавното

10 620,0

обществено осигуряване от

 

Националната агенция за приходите

 

1.1.5. Приходи от професионалните

 

пенсионни фондове по чл. 157, ал. 7 от

 

Кодекса за социално осигуряване и § 4,

26 850,0

ал. 4 от преходните и заключителните

 

разпоредби на Кодекса за социално

 

осигуряване

 

1.2. Трансфери от републиканския

 

бюджет в размер 12 на сто върху сбора

2 480 773,7

на осигурителните доходи на всички

 

осигурени лица за календарната година

 

4. Получени трансфери от централния

550,0

бюджет за държавното обществено

 

осигуряване

 (2) Приема бюджета на фонд "Пенсии" по разходите и трансферите на обща сума 6 729 571,0 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

6 729 571,0

1. Разходи

6 729 571,0

1.1. Пенсии

6 728 952,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното

6 625 018,7

обществено осигуряване

 

1.1.3. Пенсии по международни спогодби

60 000,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и

43 933,9

други финансови услуги)

 

1.2. Социални помощи и обезщетения

618,4(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(1 165 664,7)Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" по приходите и трансферите на обща сума 304 349,4 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

304 349,4

4. Получени трансфери от централния

304 349,4

бюджет за държавното обществено

 

осигуряване

 (2) Приема разходи и трансфери (субсидии, вноски) между републиканския бюджет и бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност" на обща сума 304 360,7 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

304 360,7

1. Разходи

304 360,7

1.1. Пенсии

304 349,4

1.1.2. Пенсии за сметка на

302 191,7

републиканския бюджет

 

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)

2 157,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

11,3(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Пенсии, несвързани с трудова дейност", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(11,3)Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по приходите и трансферите на обща сума 122 596,9 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

122 596,9

1. Осигурителни приходи

122 596,9

1.1. Осигурителни вноски

122 596,9

1.1.1. Вноски за работници и служители

122 596,9

от работодатели за държавното обществено

 

осигуряване

 (2) Приема бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест" по разходите и трансферите на обща сума 56 994,4 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

56 994,4

1. Разходи

52 644,4

1.1. Пенсии

45 121,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното

44 824,0

обществено осигуряване

 

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС)

297,1

1.2. Социални помощи и обезщетения

7 523,3

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на труда и

 

социалната политика за Агенцията за

350,0

социално подпомагане съгласно чл. 24, т.

 

5 от Кодекса за социално осигуряване

 

2.2. На Министерството на труда и

4 000,0

социалната политика за фонд "Условия

 

на труд"

 

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване

 

на трудовите злополуки и професионалните

3 000,0

болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за

 

социално осигуряване

 

2.2.2. За диагностика на професионалните

1 000,0

болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса

 

за социално осигуряване

 (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Трудова злополука и професионална болест", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

65 602,5Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по приходите и трансферите на обща сума 656 660,6 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

656 660,6

1. Осигурителни приходи

656 660,6

1.1 Осигурителни вноски

656 660,6

1.1.1. Вноски за работници и служители

395 146,8

от работодатели за държавното обществено осигуряване

 

1.1.2. Вноски от работници и служители

238 931,6

(лична вноска)

 

1.1.3. Вноски от самонаети лица

22 582,2

(самоосигуряващи се лица)

 (2) Приема бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство" по разходите и трансферите на обща сума 736 835,6 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

736 835,6

1. Разходи

734 035,6

1.2. Социални помощи и обезщетения

734 035,6

2. Предоставени трансфери

2 800,0

2.1. На Министерството на труда и

 

социалната политика за Агенцията за

2 800,0

социално подпомагане съгласно чл. 26, т.

 

4 от Кодекса за социално осигуряване

 (3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Общо заболяване и майчинство", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(80 175,0)Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд "Безработица" по приходите и трансферите на обща сума 181 147,6 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

181 147,6

1. Осигурителни приходи

180 847,6

1.1. Осигурителни вноски

180 847,6

1.1.1. Вноски за работници и служители

112 708,5

от работодатели за държавното обществено осигуряване

 

1.1.2. Вноски от работници и служители

68 139,1

(лична вноска)

 

4. Получени трансфери от централния

300,0

бюджет за държавното обществено

 

осигуряване

 (2) Приема бюджета на фонд "Безработица" по разходите и трансферите на обща сума 328 723,3 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

328 723,3

1. Разходи

328 723,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

328 723,3(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд "Безработица", както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

(147 575,7)Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и трансферите на обща сума 1 415 058,3 хил.лв., както следва:

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

1 415 058,3

2. Неданъчни приходи

25 553,6

2.1. Приходи и доходи от собственост

4 865,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

20 450,0

2.2.1. Лихви по ревизионни актове за

 

начет в приход на държавното обществено

9 195,0

осигуряване от Националната агенция за приходите

 

2.2.2. Начети и лихви по ревизионни

 

актове за начет, съставени от Националния

4 000,0

осигурителен институт след 31 декември 2005 г.

 

2.2.3. Други глоби, санкции и неустойки

7 255,0

2.3. Други неданъчни приходи

238,5

3. Внесени ДДС и други данъци върху

(796,6)

продажбите

 

5. Получени допълнителни субсидии от

 

централния/републиканския бюджет за

1 390 301,3

покриване на недостига от средства

 (2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите на обща сума 84 221,8 хил.лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ - ВСИЧКО

84 221,8

1. Разходи

84 221,8

1.3. Програми, дейности и служби по

82 703,9

социалното осигуряване, подпомагане и

 

заетостта

 

1.3.1. Заплати и възнаграждения за

41 822,0

персонала, нает по трудови правоотношения

 

1.3.2. Други възнаграждения и плащания

4 526,7

за персонала

 

1.3.3. Задължителни осигурителни вноски

8 022,6

от работодатели

 

1.3.4. Издръжка

19 946,3

1.3.5. Разходи за членски внос и участие

90,5

в нетърговски организации и дейности

 

1.3.6. Капиталови разходи

8 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

397,4

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от

396,4

международни организации и институции (Световната банка)

 

1.5.2. Други разходи за лихви към

1,0

местни лица

 (3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен институт, както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

1 330 836,5

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

(1 330 836,5)

Погашения по заеми от Световната банка -

(3 012,3)

№ 4081 от Международната банка за

 

възстановяване и развитие

 

Наличност в края на периода

1 327 824,2Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2011 г.:

1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;

2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица съобразно облагаемия им доход за 2009 г. като самоосигуряващи се лица:

а) до 5400 лв. - 420 лв.;

б) от 5401 лв. до 6500 лв. - 450 лв.;

в) от 6501 лв. до 7500 лв. - 500 лв.;

г) над 7500 лв. - 550 лв.;

3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители - 240 лв.;

4. максимален месечен размер на осигурителния доход - 2000 лв.

(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, които не са упражнявали дейност през 2009 г., както и за започналите дейност през 2010 и 2011 г. е 420 лв.

(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, за които осигурителният доход за социално и/или здравно осигуряване е обвързан с минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, се взема предвид доходът по ал. 1, т. 2, буква "а".


Чл. 9. Определя се за 2011 г. минимален размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст - 136,08 лв.


Чл. 10. Определя се за 2011 г. дневен минимален размер на обезщетението за безработица - 7,20 лв.


Чл. 11. Определя се за 2011 г. размер на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване - 240 лв.


Чл. 12. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд "Трудова злополука и професионална болест" по групи основни икономически дейности съгласно приложение № 2. Осигурителната вноска е за сметка на осигурителя.


Чл. 13. При временен недостиг на средства във фондовете на държавното обществено осигуряване могат да се ползват временни безлихвени заеми от централния бюджет или от други сметки и фондове със социално предназначение до размера на едномесечните осигурителни разходи. Заемите са отпускат с разрешение на министъра на финансите.


Чл. 14. (1) За 2011 г. не се внасят вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите".

(2) За 2011 г. се определя максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23, ал. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - 1000 лв.

(3) Приема се план-сметка на фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" съгласно приложение № 3.


Чл. 15. За 2011 г. не се прилага чл. 15, ал. 1, т. 4 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconДържавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г
Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил лв., както...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
Чл.  (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г
Промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (збдоо) 2012 г и промените в Кодекса за социално осигуряване (ксо),...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconЗакон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20. 12. 2011 г.)
Размери и разпределение за 2012 г на вноските за държавно обществено осигуряване (доо), допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г iconЗакон за изменение и допълнение на
В приложение №1 към чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 г. (обн. Дв, бр. 98 от 2010...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом