С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на
ИмеС решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер54.41 Kb.
ТипРешение
източникhttp://83.228.23.161:82/BCAP/Blg_Adm/webaccess.nsf/0561aea5f858ab59c225763e006da751/9bfa720b2e01
и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е касационно по чл. 14, ал. 3 от Закона за собствеността и

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) във връзка чл. 208 и чл.227, ал.2 от

Административно процесуалния кодекс (АПК).

С Решение № 851/11.06.2012 год., постановено по к.адм.д.№ 272 по описа на

Административен съд – Б. за 2012 год. е отменено Решение № 749/27.02.2012 год.,

постановено по адм.д.№ 478 по описа на Районен съд – Г. Д. за 2010 год., делото

е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание и е задължена Общинската

С. по З. (ОСЗ) Г.Г. Д. да представи по делото заверени копия от скица №

79/29.06.1999 год., удостоверение № 94-00-1476/01.07.1999 год., скица №

75/29.06.1999 год. и удостоверение № 94-00-1475/01.07.1999 год. на О.

администрация Г.Г. Д..

В съдебното заседание страните не се представляват.

Становището на представителя на Прокуратурата е, че оспорваното решение на ОСЗ

Г.Г. Д. е незаконосъобразно, немотивирано и следва да се отмени.

След като обсъди, доказателствата по делото, становищата на страните и в

рамките на съдебната проверка по чл.168 от АПК, Административния съд Г.Б. в

настоящия си състав, намира следното:

Административното производство е започнало по заявление на З.С.

Б., в качеството й на наследник на Е.С.А. за

възстановяване правото на собственост върху подробно описани земеделски земи. С

атакуваното решение Решение № 5248А/20.10.1999 год. на О. С. “З. и гори”

(понастоящем ОСЗ) Г.Г. Д. е признато правото на собственост и е отказано

възстановяването в стари реални граници върху: овощна градина с площ 2.794 дка

в м.”Лъженлъка”, понастоящем намиращ се в строителните граници на Г.Г. Д. –

части от кв.173 и 174 по плана на града и нива с площ 3.094 дка в м.”Мочура”,

понастоящем в строителните граници на Г.Г. Д. – парцел V, кв.246 по плана на

града. В решението са посочени скица № 79/29.06.1999 год., удостоверение №

94-00-1476/01.07.1999 год., скица № 75/29.06.1999 год. и удостоверение №

94-00-1475/01.07.1999 год. на О. администрация Г.Г. Д.. Решението е оспорено

пред Районен съд Г.Г. Д. в частта му, с която е отказано възстановяването.

Цитираните удостоверения и скици бяха изискани от ОСЗ Г.Г. Д., като с писмо изх.

№ ПО-06-270/22.06.2012 год. съда е уведомен, че същите не се съхраняват по

административната преписка. С разпореждане на съда беше задължена Община Г. Д.

да ги представи по делото. Видно от писмо изх.№ 11-00-273/28.06.2012 год.,

същите не се съхраняват и в архива на Общинската администрация.

При така установеното от фактическа страна се налагат следните изводи:

Жалбата против административния акт е постъпила в законния срок (няма данни за

връчване), изхожда от надлежна страна и производството е процесуално допустимо.

Разгледана по същество жалбата е основателна.

Оспореният административен акт е издаден от компетентен орган, в писмена форма,

поради което е валиден. При издаването му не са спазени процесуалните правила и

е същия е немотивиран.

В случая предмет на съдебния контрол е решение на ОСЗ, с което на основание чл.

10б от ЗСПЗЗ е отказано възстановяване на земеделски земи, включени в

урбанизирана територия. Съгласно чл.11, ал.1 от ППЗСПЗЗ Общинската С. по З.

постановява решение за възстановяване правото на собственост върху имоти в

границите на урбанизираните територии въз основа на удостоверение и скица по

чл. 13, ал. 4, 5 и 6 и чл. 13а. Застроената част се определя служебно от

техническата С. на общината, а решението на техническа С. се одобрява със

заповед на кмета (виж ал.4 на чл.11 от ППЗСПЗЗ). Посочено е в административния

акт, че в пункт 1: съгласно скица № 79/29.06.1999 год. и удостоверение №

94-00-1476/01.07.1999 год. на О. администрация Г.Г. Д. имотът попада в част от

квартали 173 и 174 и по пункт 2: съгласно скица № 75/29.06.1999 год. и

удостоверение № 94-00-1475/01.07.1999 год. на О. администрация Г.Г. Д. имотът

попада в парцел V, кв.246. Тези скици и удостоверения обаче не се представиха

по делото, въпреки процесуалните усилия на съда.

Производството по реда на чл. 11, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, в рамките на което се

издадват удостоверение и скица от О. администрация – Г. Д. е междинно

производство, развиващо се преди произнасянето на ОСЗ по заявленията за

възстановяване правото на собственост върху бивши земеделски земи, които сега

се намират в границите на урбанизираните територии на населеното място. То

включва решението на техническата С. на общината, което следва да бъде одобрено

със заповед на кмета, с което съгласно техническите норми и правила, се

определя застроената (свободна от застрояване) част от имота. Определянето на

застроена част касае онези имоти, които попадат в приложното поле на чл. 10б,

ал. 1 от ЗСПЗЗ, т. е. или са застроени или върху тях са проведени мероприятия,

които не позволяват възстановяване на собствеността, какъвто е и настоящия

случай. Заповедта на кмета е административен акт, който подлежи на оспорване по

реда на АПК. Не бяха представени доказателства оспорения административния акт

да е издаден в производство по чл.11, ал.1 от ППЗСПЗЗ след представяне на

удостоверение и скица. Липсата на удостоверения и скици, каквито се изискват от

закона е съществено нарушение на процесуалните правила, което налага отмяна на

административния акт и връщане на делото, като преписка на административния

орган за ново произнасяне.

ОСЗ Г.Г. Д. ще следва да се произнесе едва след представяне на удостоверения и

скици, издадени от О. администрация – Г. Д. в производство по чл.11 от ППЗСПЗЗ.

Водим от горното и на основание чл.227, ал.2 във връзка с чл.222, ал.1 от АПК,

съдът

РЕШИ:

ОТМЕНЯ Решение № 5248А/20.10.1999 год. на О. С. “З. и гори” (понастоящем О. С.

по З.) Г.Г. Д., в частта му с който е отказано възстановяването на правото на

собственост в стари реални граници върху: овощна градина с площ 2.794 дка в м.”

Лъженлъка”, понастоящем намиращ се в строителните граници на Г.Г. Д. – части от

кв.173 и 174 по плана на града и нива с площ 3.094 дка в м.”Мочура”,

понастоящем в строителните граници на Г.Г. Д. – парцел V, кв.246 по плана на

града.

Връща делото, като преписка на О. С. по З. Г.Г. Д. за ново произнасяне при

спазване указанията дадени в мотивите на съдебното решение.

Решението е окончателно.


Председател:/п/ Мария Тодорова Членове:

1/п/ Стоянка Пишиева-Сахатчиева


2/п/ Иван Шекерлийски


Вярно с оригинала!

К

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconЗа оспорващия „. Е. с У. М. А. М. редовно призован, законен представител не
Административен съд-б с решение №3505/12. 03. 2012 год., постановено по адм дело №4805/2011 год по описа на

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconС решение №39/05. 01. 2009 г постановено по адм д.№9234/2008 г на Върховен
С решение №77/25. 02. 2008 г постановено по к адм дело №548/2007 г по описа на Административен съд-Б., е отменено обжалваното по-горе...

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconС решение №7394/03. 06. 2010 год., постановено по адм д.№16727 по описа на
Административен съд – Благоевград за 2009 год и делото е върнато за разглеждане на спора от друг състав на съда

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconПроизводството е образувано по жалба на М. Г. К. и И. Г. К. против решение №958/24 2012 г., постановено по адм д. №781 по описа за 2004 г на Районен
Производството е образувано по жалба на М. Г. К. и И. Г. К. против решение №958/24 2012 г., постановено по адм д. №781 по описа за...

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconДава ход на делото и докладва
Н. на рднск благоевград, Решение №462/29. 03. 2012 г., постановено по адм д. №907/2011 г по описа на Административен съд

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconЗакона за Г. и правилника няма легално определение на понятието съхранява
...

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconРешение №462/16. 03. 2012 г на Административен съд Благоевград, постановено по адм д. №907/2011 г по описа на съда. Наведени са доводи за липса на мотиви
Б., област Благоевград против писмо изх. № Бд-3520-10-145/27. 10. 2011 год на Н. на Д. относно изпълнение на влязла в сила Заповед...

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconС решение №3 от 04. 05. 2011 год по конституционно дело №19/2010 год
Гоцеделчевския районен съд е образувано по повод на акт за констатиране на дребно хулиганство №35/14. 07. 2011 год., съставен от...

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconРешение №118/05. 01. 2012 год., постановено по н а. Х д. №1090 по описа на
В касационната жалба се релевират доводи за неправилност и незаконосъобразност на обжалваното решение. Твърди се, че районния съд...

С решение №851/11. 06. 2012 год., постановено по к адм д.№272 по описа на iconРешението на Районен съд П. и да потвърди нп №21-0000770/17. 09. 2011 год на
О. О. „. Д. Г. Б. против решение №210/23. 02. 2012 год постановено по Н. А. Х. Д. №1569/2011 год по описа на Районен съд П. и е правно...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом