А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен
ИмеА. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер51.21 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

А. П. Г., ЕГН *, адрес Г.Б., У.Г. С. Р., Н. П. Г., ЕГН *, адрес Г.Б., У.Г. С. Р., И. П. Г., ЕГН *, адрес Г.Б., У.Г. С. Р., М. П. П., ЕГН *, адрес Г.С., съдебен адрес Г.Б., У.Г. С. Раковски 14, партер, кантора на адвокат Д.Б. П. Х. П., ЕГН *, адрес Г.С., съдебен адрес Г.Б., У.Г. С. Раковски 14, партер, кантора на адвокат Д. Б., Ц. Х. П., ЕГН *, адрес Г.С.съдебен адрес Г.Б., У.Г. С. Р., партер, кантора на адвокат Д.Б., и Е. А. П., ЕГН *, съдебен адрес Г.Б., У.Г. С. Р., кантора на адвокат Д.Б., са подали искова молба против О. Б., адрес Г.Б., пл.Г. И., представлявана от кмета К. С. П. Правното основание на претенцията е чл.124, ал.1 ГПК. Иска се постановяване на съдебно решение за признаване за установено по отношение на ответника, че ищците, като наследници на П.А. Г., бивш жител на Г.Б., роден на 20.02.1910 г. и починал на 30.04.1967 г., са собственици на 1304 кв.м. от поземлен имот 04279.609.3 по кадастралната карта на Г.Б., адрес Г.Б., ж.к.З., площ - 8208 кв.м., трайно предназначение - урбанизирана територия, трайно ползване - високо застрояване (над 15 м.), стар идентификатор - 9018, съседи - 04279.609.48, 04279.618.10, 04279.609.46, 04279.609.45, 04279.609.5, 04279.609.1, 04279.609.4 и 04279.609.2, които 1304 кв.м. намиращи се и разположени при съседи - 04279.609.1, 04279.609.4, 04279.609.2 и 04279.618.10, а по кадастралния план от 1955 г. в местността Бресто, Г.Б., пл.№ 1660 и по кадастралния план на града, одобрен със заповед № РД-02-14-1549/16.08.2000 г. на кмета, при съседи - от север - У.И. М., имот № 4 - собственост на О. Б. и от юг-югозапад - сервиз и У.Д.С.

Ответникът оспорва иска като неоснователен.

По делото са събрани писмени доказателства. Приети са експертни заключения.

Исковата молба е допустима и следва да бъде разгледана по същество.

Изясниха се следните факти по случая:

Ищците са наследници на П.А. Г., бивш жител на Г.Б., роден на 20.02.1910 г. и починал на 30.04.1967 г.

С нотариален акт, издаден по обстоятелствена проверка, № 31, том ІІ, регистър 1091, нотариално дело № 490/1942 г. на Горноджумайския околийски съд, Й. А. Г., П.А. Г. и Д. А. Г. са признати за собственици на нива в землището на Г.Горна Джумая (сега Г.Б.), местността При бресто, от 5 дка, при съседи - М. Х. П., наследници на С. Н., П. К. и Царевоселско шосе.

На 12.01.1957 г. П.А. Г. внесъл в ТКЗС Г.Б. нива в местността Бресто, при граници - Й. Г., шосе - бресто и ... (не се чете), площ - 1.7 дка.

С решение № 140/03.11.1992 г. Общинска поземлена комисия-Б. възстановява правото на собственост на наследниците на П. А. Г. върху нива от 1.7 дка в местността Бресто, при съседи - М. П., наследници на С. Н.П.К. и Царевоселско шосе. В решението е отбелязано, че то е предварително, като точните размери, граници, съседи, категория и местоположение на имота ще се определят при въвеждането във владение.

Съгласно удостоверение № 389/14.04.1993 г., издадено от отдел ТСУС на О. Б. на основание чл.13, ал.4 ППЗСПЗЗ, имотът, описан в нотариален акт, издаден по обстоятелствена проверка, № 31, том ІІ, регистър 1091, нотариално дело № 490/1942 г. на Горноджумайския околийски съд, собственост на Й. А. Г., П.А. Г. и Д. А. Г., влиза в чертата на регулационния план на Г.Б., като по същия е отреден за комплексно жилищно строителство и предвиждащият се комплекс е осъществен.

Въз основа на горното удостоверение, с уведомление изх.№ 08-200/08.07.1993 г. Поземлена комисия Г.Б. съобщава на наследниците на П. А. Г., че правото на собственост върху нива от 1.7 дка, девета категория, находяща се в землището на Г.Б., местността Бресто-РЗ, не може да се възстанови поради проведени мероприятия, които не позволявали реституцията на имота.

Според удостоверение № 694/09.05.1994 г., издадено от отдел ТСУС на О. Б., нивата от 1.7 дка в местността Брестовете, отредена за дворно място на МТС, може да се върне след процедура по чл.32 ЗТСУ.

Ответникът представя протокол № 12/21.11.1958 г., съставен от нарочна комисия, назначена да оцени имотите, отчуждаващи се по общия регулационен план на Г.Б. за терен на МТС и ДСП Петрол. По т.7 от протокола е оценена нива, отбелязана по плана на града с пл.№ 1660, отчуждаваща се за двор на МТС, състояща се от 1870 кв.м., притежание на С. А. Г..

Вещото лице-геодезист И.А. А. пише в заключението си, че имот пл.№ 1660 по помощния кадастрален план от 2002 г. съответства на имот пл.№ 1660 по плана от 1955 г. по конфигурация и площ, но не и по местоположение, като е изместен в западна посока с около 30 м. В границите на процесния имот по действащата в момента кадастрална карта на Г.Б. попадат блокове с № 54 и 55 от ж.к.Запад, построени преди 1989 г. Имотът попада изцяло в границите на ж.к.Запад. По плана от 1975 г. имотът попада в парцел І, отреден за жилищен комплекс, магазини, услуги и заведения за обществено хранене.

Според заключението на вещото лице-геодезист И.А. М., процесният имот попада в територия за комплексно жилищно строителство, което е реализирано през седемдесетте години на миналия век.

Съгласно писмо изх.№ ПО-7-18/2/ от 04.02.2011 г. на Общинска служба по земеделие-Б., към решение № 140/03.11.1992 г. на Общинска поземлена комисия-Б. не е издавана скица, защото това решение е било предварително. Имотите, визирани в него, влизали в регулационния план на Г.Б. и били отредени за комплексно жилищно строителство. Общинска поземлена комисия не се е произнасяла с окончателно решение за възстановяване.

Изложеното налага извод за неоснователност на исковата молба.

Безспорно е, че през 1957 г. П. А. Г. е внесъл процесния имот в ТКЗС Г.Б.. През 1958 г. по отношение на имота е била започната процедура по отчуждаване по реда на Закона за плановото изграждане на населените места. През 1975 г. имотът попада в парцел І, отреден за жилищен комплекс, магазини, услуги и заведения за обществено хранене. И според двете вещи лица - И.А. и И.М. - този жилищен комплекс (ж.к.Запад в Г.Б.) е реализиран, като върху имота се намират блокове с № 54 и 55 от комплекса, построени преди 1989 г.

Следователно, имотът е напуснал патримониума на наследодателя на ищците още през 1957 г. Не се събраха доказателства да е бил реституиран - било по реда на ЗСПЗЗ, било по реда на Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността. Решение № 140/03.11.1992 г. на Общинска поземлена комисия-Б. не е придружено със скица, то е предварително такова. Общинска поземлена комисия не се е произнасяла с окончателно решение за възстановяване.

С оглед на горното следва да се приеме, че към момента ищците не се легитимират като собственици на имота на посоченото от тях правно основание - наследство от общия им наследодател П.А. Г., защото преди той да почине през 1967 г. имотът вече не е бил негово притежание и е нямало как после да се придобие от неговите наследници. Предявеният по чл.124, ал.1 ГПК установителен иск за собственост подлежи на отхвърляне.

По тези съображения съдът


РЕШИ:


ОТХВЪРЛЯ исковата молба на А. П. Г., ЕГН *, адрес Г.Б., У.Г. С. Р.20, .3, ап.6, Н. П. Г., ЕГН *, адрес Г.Б., У.Г. С. Р. 20, .2, ап.4, И. П. Г., ЕГН *, адрес Г.Б., У.Г. С. Р. ап.5, М. П. П., ЕГН *, адрес Г.С., съдебен адрес Г.Б., У.Г. С. Р. 14, партер, кантора на адвокат Д. Б., П. Х. П., ЕГН *, адрес Г.С., съдебен адрес Г.Б., У.Г. С. Р.кантора на адвокат Д.Б., Ц. Х. П., ЕГН *, адрес Г.С. съдебен адрес Г.Б., У.Г. С. Раковски 14, партер, кантора на адвокат Д.Б., и Е. А. П., ЕГН *, съдебен адрес Г.Б., У.Г. С. Р., кантора на адвокат Д. Б., подадена против О. Б., адрес Г.Б., пл.Г. И., представлявана от кмета К. С. П. с правно основание чл.124, ал.1 ГПК, за признаване за установено по отношение на ответника, че ищците, като наследници на П. А. Г., бивш жител на Г.Б., роден на 20.02.1910 г. и починал на 30.04.1967 г., са собственици на 1304 кв.м. от поземлен имот 04279.609.3 по кадастралната карта на Г.Б., адрес Г.Б., ж.к.Запад, площ - 8208 кв.м., трайно предназначение - урбанизирана територия, трайно ползване - високо застрояване (над 15 м.), стар идентификатор - 9018, съседи - 04279.609.48, 04279.618.10, 04279.609.46, 04279.609.45, 04279.609.5, 04279.609.1, 04279.609.4 и 04279.609.2, които 1304 кв.м. намиращи се и разположени при съседи - 04279.609.1, 04279.609.4, 04279.609.2 и 04279.618.10, а по кадастралния план от 1955 г. в местността Бресто, Г.Б., пл.№ 1660 и по кадастралния план на града, одобрен със заповед № РД-02-14-1549/16.08.2000 г. на кмета, при съседи - от север - У.Иван М., имот № 4 - собственост на О. Б. и от юг-югозапад - сервиз и У.Димитър Солунски.

На страните да се връчат копия от решението, което може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Б. чрез Районен съд Б. в двуседмичен срок от връчването.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconЗа признаване за установено по отношение на ищците, че ответниците З. П. А., с Егн *, А. Е. М., с Егн 740829140 и М. Е. М., с Егн *, не са собственици
Производството е образувано по искова молба от Й. Г. Х., с Егн *, Л. Г. Ц., с Егн *, Ф. С. Ц., с Егн *, М. И. К., с Егн *, К. И....
А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconИ за да се произнесе взе в предвид следното
З., с Егн *, В. А. З., с Егн *, М. Т. Т. Ш., с Егн *, Д. К. Х., с Егн *, Н. А. П., с Егн *, С. А. П., с Егн *, К. А. П., с Егн *,...
А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconИщци в процеса са К. Й. Г., Егн *, адрес Г. Б. У. Д. Х. Т. В. В, И. К. Г., Егн *, адрес Г. Б. У. Д., Р. К. Г., Егн *, адрес Г. Б. У и Е. И. К., Егн *, адрес Г. Б
Г. Б. административен адрес на сградата Г. Б. бУ. В. Левски 60, която сграда е разположена в имот 04279. 619. 6, със застроена площ...
А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Подадена е искова молба от О. В. Д., с Егн *, и С. Т. Д., с Егн *, и двамата с адрес : гр. Б., ж к. “Е.”, бл. 3, ап. 9, и със съдебен...
А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
А. Г. М. с Егн *, И. И. М., с Егн *, К. Г. П., с Егн и А. А. П. с Егн *, всички с адрес за призоваване, У. “Р. Д.” 12. 3 против К....
А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconК. С. К., Егн *, и В. Г. К., Егн *, и двамата с адрес гр. С. съдебен адрес гр. С., кантора на адв. Д. М., са предявили срещу К. Д. С., Егн *, адрес гр. С. Г. М
Ищците претендират да са собственици на горепосочените две избени помещения и искат осъждане на ответниците да им ги предадат
А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от гкп с егн: и дсп, с егн:, двамата с постоянен адрес,, чрез процесуален
Пз и посочен съдебен адрес : гр. Благоевград, ул.”Тодор Александров” №41, офис 107 против икш, с егн:, вс ш, с егн:, двамата с посочен...
А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
З. Н. Ш., с Егн адрес: Г. Б., У. Г. П. "№. Ц. Н. М., с Егн г. Б., У. А. Й."№. Г. Л. И., с Егн г. Б., Ж. З. Б.,А. А. Л. Я., с Егн...
А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconИскова молба, подадена от Н. С. Х
Н. С. Х. с Егн и Г. С. С. с Егн *, и двамата с адрес: Б., бул. “С. Д. С.” №10. 1, с която срещу Н. С. О. с Егн *, С. К. Г. с Егн...
А. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., Н. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., И. П. Г., Егн *, адрес Г. Б., У. Г. С. Р., М. П. П., Егн *, адрес Г. С., съдебен iconЗа осъждане на ответниците И. и Р. К. за сумата в размер на 2907. 82 лева
П. С. К. с Егн и Е. А. К. с Егн, и двамата с адрес: Г. С., Жк “М. 1” Б. 9, ет. 5, А. 9, са предявили срещу М. Н. Р. с Егн, С. Н....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом