328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
Име328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер20.82 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/plovdiv/images/stories/obs/p14/R328.doc

Р Е Ш Е Н И Е


328

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 14 ОТ 02. 08. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Откриване на нови социални услуги, чрез компенсирани промени между отделни социални услуги в Община Пловдив


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив


На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.20 от ЗМСМА и чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-302 от 09. 07. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив


Р Е Ш И :


І. Възлага на Кмета на Община Пловдив :

1. Да предложи на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика със заповед да разреши откриване на социалната услуга „Приют” за бездомни лица с капацитет - 10, делегирана от държавата дейност и с адрес : гр. Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев” №33. Численост на персонала – съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Дата на влизане в сила на разрешението – 01.10.2012г.

2. Да предложи на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика със заповед да разреши откриване на социалната услуга „Кризисен център” за деца с девиантно поведение, просещи деца и деца в конфликт със закона с капацитет - 7, делегирана от държавата дейност и с адрес : гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” № 11. Численост на персонала – съгласно Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Дата на влизане в сила на разрешението – 01.10.2012г.

3. Да предложи на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика със заповед да разреши промяна на капацитета на социалната услуга „Център за временно настаняване” с адрес : гр. Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев” №33 от 20 на 10 места. Дата на влизане в сила на разрешението - 01.10.2012г.

4. Да предложи на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика със заповед да разреши промяна на капацитета на ДДЛРГ „Рада Киркович” с адрес : гр. Пловдив, ул. „Димитър Цончев” №11 от 60 на 50 места. Дата на влизане в сила на разрешението - 01.10.2012г.


МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.20 от ЗМСМА и чл.36в, ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и в изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Пловдив 2011-2015 г.


РАЗГЛАСЯВАНЕ:


1. в-к „Марица” – 09. 08. 2012 г.;


2. Интернет страницата – 09. 08. 2012 г.;


3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 09.08.2012 г.

Свързани:

328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г iconПравилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, житeли на община пловдив приет с Решение №250, взето с Протокол №12 от 28. 06. 2012 г на Общински съвет – Пловдив, изм с Решение №285, взето с Протокол №13 от 12. 07. 2012 г
Приет с Решение №250, взето с Протокол №12 от 28. 06. 2012 г на Общински съвет – Пловдив, изм с Решение №285, взето с Протокол №13...
328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г icon297 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
Пловдив, приети с Решение №344, взето с Протокол №18 от 02. 08. 2011 г., изменено и допълнено с Решение №409, взето с Протокол №20...
328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за разполагане на преместваеми
Г., решение №148, взето с протокол №12 от 13. 05. 2010 Г., решение №440, взето с протокол №31 от 25. 11. 2010Г., решение №505, взето...
328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г icon295 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
Източен”, както и семейства/ домакинства, настанени в общински жилища по съответния административен ред, съгласно т. V от Решение...
328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г iconПроект наредба за изменение и допълнение на наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване в общински жилища и продажбата им
Г., изм. С решение №462 от 14. 12. 2006 Г., изм. И доп. С решение №385 от 13. 11. 2008 Г., изм. И доп. С решение №20, взето с протокол...
328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г iconОбщински съвет пловдив
Пловдив, приети с Решение №344, взето с Протокол №18 от 02. 08. 2011 г., изменено и допълнено с Решение №409, взето с Протокол №20...
328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за началния размер на наемните цени на имоти общинска собственост
Отокол №28 от 14. 10. 2010Г., Изм. И доп. С решение №131, взето с протокол №12 от 12. 05. 2011Г., Изм. И доп. С решение №222, взето...
328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г iconНаредба за изменение и допълнение на наредба за началния размер на наемните цени на имоти общинска собственост, приета с приета с решение №393, взето с
Бственост, приета с приета с решение №393, взето с протокол №28 от 14. 10. 2010Г., Изм. И доп. С решение №131, взето с протокол №12...
328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г icon305 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
Сгкк-пловдив, за които е отреден упи і-окръжна болница, кв. 4 по регулационния план на Комплекс „Паисий Хилендарски”, одобрен с Решение...
328 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г icon312 взето с протокол №14 от 02. 08. 2012 г
Оп “Общинска охрана”, приет с Решение №15, взето с Протокол №1 от 19. 01. 2012г на Общински съвет Пловдив, изм и доп с Рос №118/29....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом