Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
ИмеЧлен на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен)
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер47.65 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.mu-pleven.bg/procedures/acad/9/Stanovishte_Ilieva.doc
С Т А Н О В И Щ Е


от проф. д-р Пенка Илиева Костадинова, д.м.н.,

член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент” по Епидемиология (03.01.29)

(Заповед № 2563 / 26.09.2011г.на Ректора на МУ Плевен)


Относно: Кандидатурата на гл. ас.д-р Милена Димитрова Карчева д.м. за заемане на академична длъжност ”Доцент” по епидемиология в катедра ”Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина” при Факултет „Обществено здраве”на МУ Плевен.


Процедурата за заемане на академичната длъжност ”Доцент” по Епидемиология (03.01.29) е обявена в ДВ брой 45 от 14.06.2011 г., за нуждите на преподаването в сектора по Епидемиология, паразитология и тропическа медицина в катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина” при ФОЗ на МУ-Плевен. Спазени са разпоредбите и изискванията на ЗРАСРБ (чл. 24), ППЗРАСРБ (чл. 53, 57, 58) и Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Плевен (Приложение 1/18.04.2011г.).

Единствен кандидат в конкурса е гл. ас. д-р Милена Димитрова Карчева, д.м. от катедрата в която е обявена процедурата. Кандидатката е подготвила прецизно и е представила всички необходими документи за участие в конкурса, които позволяват да се оцени комплексно нейната професионална и научно - преподавателска дейност.

Професионално развитие:

Д-р Милена Карчева има общ трудов стаж 13г. 5м., от които като преподавател по специалността в сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина” - 9г. и 8м. От 1995г. работи като лекар в ЦСМП-Плевен, от 2001г. след успешно издържан конкурс работи като асистент по епидемиология на инфекциозните болести, а от 2008г. е главен асистент в сектор „Епидемиология, паразитология и тропическа медицина”. Има придобита специалност по Епидемиология на инфекциозните заболявания през 2005г., придобива магистърска степен по Обществено здраве и здравен мениджмънт през 2007г.

Паралелно с учебно – преподавателската дейност, д-р Карчева проявява подчертан интерес към научна работа. През 2010г. след успешна защита на дисертационен труд на тема ”Проучване ефективността на масовата специфична имунопрофилактика при епидемичния паротит” придобива научната степен „Доктор” по научната специалност Епидемиология, шифър 03.01.29.

За повишаване на квалификацията си като преподавател и научен работник д-р Карчева е преминала 27 курса на обучение, подкрепени с удостоверения и сертификати.

През 2009г. д-р Карчева участва в разработването на изследователски проект „Проучване на колективния имунитет на населението в област Плевен при заболяването епидемичен паротит”, финансиран от МУ-Плевен.

Д-р Карчева е член на Българско научно дружество по епидемиология, Съюз на учените в България (СУБ), Българско сдружение по превантивна медицина, Българска академия на науките и изкуствата (БАНИ), Europen Society of Clinical Microbiology and Infectious diseases (ESCMID), European Public Helth Association (EUPHA).

Владее писмено и говоримо английски език, има придобита квалификация по основи на компютърните технологии. Притежава отлични умения за работа с приложни програми на MS Оffise.


Научна продукция и свързаните с нея приноси:

Научните интереси на д-р Карчева са многостранни, което се потвърждава от представените реални публикации в български и международни медицински списания и научни разработки. Д-р Карчева проучва различни инфекциозни заболявания в епидемиологичен, а някои от тях и в клиничен аспект. Проявява интерес и извършва епидемиологични проучвания на епидемични взривове както в Плевенска, така и в други области на страната и търси причините за възникването им.

Д-р Карчева участва в конкурса с 43 реални публикации, две от които отпечатани в чужди научни списания, една от които е с Impact factor 3,032. Три публикации са под печат, едната от които в чуждо списание. Има и монография „Епидемичен паротит (епидемиология)” , на която е единствен автор.

Участвала е в научни форуми – 28 от които 10 с международно участие и един в чужбина.

Основната част от проучванията на д-р Карчева - 20 (46.51%) са насочени към епидемиологията, клиниката и профилактиката на епидемичния паротит. Първи автор е на 26 (60.46%), а единствен на 6 (14.63%) от тях. Монографията на тема „Епидемичен паротит (епидемиология)” е единствена в страната, в която са обобщени актуални литературни данни, както и данни направени въз основа на собствени наблюдения и проучвания. За първи път в страната са направени проучвания относно колективния имунитет у имунизирани лица с триваксина. Важен е изводът направен от авторката, че около 20% от изследваните нямат протективен имунитет, поради което се наблюдават и най-вероятно ще продължат да се наблюдават единични заболявания и в по-големи възрастови групи.

Освен проучвания върху епидемичния паротит д-р Карчева има и проучвания при туларемия, морбили, лептоспирози, менингоенцефалити, енцефалити, бяс и др. Това създава впечатление, че тя проявява интерес към повечето инфекциозни заболявания, някои от които актуални на този етап в страната.

Въз основа на дисертационния труд, имунологичните проучвания за серопреваленса към епидемичния паротит при здрави хора и проучванията на други инфекциозни заболявания приносите могат да бъдат разделени както следва: оригинални теоретични приноси, приноси с научно - приложен характер и приноси с теоретичен характер, които оценявам като много полезни за науката, теорията и практиката.

Официалната справка представена от д-р Карчева показва общо 4 цитирания: три в български научни медицински списания и едно в чужбина.

Научните публикации с които д-р Карчева участва в конкурса отговарят на количествените и качествени критерии за заемане на академичната длъжност ”Доцент”.

Учебно-преподавателска дейност:

Д-р Карчева има интензивна учебно – преподавателска дейност. Участва в разработването на учебни програми и тестове за БЕО и АЕО по Епидемиология на инфекциозните болести. Водила е лекции, практически занятия, семинари, колоквиуми в БЕО и АЕО във факултета по медицина, участва в изпити на студенти по медицина, стажант-лекари. Води обучение на стажант – лекари, както и специализанти по Обща медицина. Във Факултет „Здравни грижи” провежда лекции, упражнения и изпити на специалностите „Медицинска сестра” и „Акушерка” - бакалавърска степен. Д-р Карчева участва и в обучението по специалността „Управление на здравните грижи” – бакалаври и магистри във Факултет „Обществено здраве”. От учебната 2008/2009г. участва в преподаването на студенти-медици АЕО.

За последните три години общата учебна натовареност на д-р Карчева е 1223 ч., а средно-годишно – 436 часа.

Д-р Милена Карчева притежава доказани качества на опитен преподавател и изследовател. Представената научна продукция отговаря по обем, качество и съдържание на изискванията на ЗРАСРБ за заемане на академичната длъжност ”Доцент” (чл. 24), ППЗРАСРБ (чл. 53, 57, 58) и Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Плевен (Приложение 1/18.04.2011г.).

Разнородната учебно-преподавателска и научна дейност на кандидатката ми дава основание да дам положителна оценка.

Убедително подкрепям кандидатурата на д-р Милена Карчева и предлагам на уважаемите членове на журито да гласуват положително тя да заеме академичната длъжност „Доцент” по научната специалност Епидемиология (шифър 03.01.29) към катедра „Инфекциозни болести, епидемиология, паразитология и тропическа медицина”.


01.11.2011г. Изготвил становището:

Плевен

/Проф. д-р Пенка Илиева Костадинова, д.м.н./

Свързани:

Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconСтановищ е
Вилиам Симеонов Монев, дм, член на научното жури по обявен конкурс за „доцент по епидемиология” от му-плевен (зап.№2563 от 26. 09....
Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconОт професор д с. н. Цветан Първанов Давидков член на научно жури в конкурс, обявен от ввму "Н. Вапцаров", за заемане на академичната длъжност "доцент" по
Доцент” по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извънсферата на материалното производство” за катедра „Социални,...
Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconСтановище от Доц д-р Миленка Трифонова Даскалова, дм член на Научното жури по обявен конкурс за „Доцент
О т н о с н о: кандидатурата на главен асистент Милена Атанасова Атанасова – Радева, д по процедурата за заемане на академичната...
Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconОтносно конкурс
Охридски”, избрана за член на Научно жури на заседание на Академичния съвет на му-плевен (Протокол №20/30. 05. 2011 г.) и със Заповед...
Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconОт проф д-р Любомир Стефанов Ковачев, д м, избран за член на Научно жури на заседание на Академичния съвет на му-плевен от 24. 10. 2011 г. (Протокол №23) и със
Му-плевен и на основание зрасрб, ппзрасрб и чл. 82 от Првилника за развитие на академичния състав, относно заемането на академичната...
Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconКонкурс за заемане на академичната длъжност„доцент" по научната специалност 05. 02. 24 „Организация и управление извън сферата на материалното производство"
Училище „Н. Й. Вапцаров” Варна и в съответствие със Закона за развитие на академичния състав в Република България (зрасрб), Правилника...
Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconКонкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната специалност "Теоретична химия" (01. 05. 01)
Йордан Андреев Ценов Институт по органична химия с цф бан, относно конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по научната...
Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconРеценци я
Светлана Димитрова Симова – иохцф-бан, член на научно жури, съгласно заповед №103 на Ректора на му плевен от 24. 01. 2012 г
Член на Научно жури по конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент по Епидемиология (03. 01. 29) (Заповед №2563 / 26. 09. 2011г на Ректора на му плевен) iconОт проф дфн Милена Кирова, член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност „професор по направление филология сравнително балканско
Сравнително балканско литературознание и Нова румънска литература на специалност Балканистика в су, както и лекции по три сид. Била...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом