Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
страница3/3
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер258.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/NOVI/assets/cms/File/archiveus/upravitelen_savet/us_19_11_2008/do
1   2   3


5. Изисквания към материалната база

5.1. Учебен кабинет

Обучението по теория се провежда в специализирани кабинети по Чертане и конструиране; Технологии; Дървообработващи машини; Компютри и др.

5.1.1. Основно оборудване - учебни маси, чертожни маси, столове, учебна дъска, технически средства и аудиовизуална техника/шрайбпроектор, компютри, мултимедия и др/.

5.1.2. Помощно оборудване - чертожни инструменти, линеали, мостри, пробни образци

5.1.3. Учебни помагала-табла с мостри,образци на основни и спомагателни материали за съответната специалност,схеми за устройството на различните видове машини,каталози на мебели и други изделия от дървесина,БДС за съответните изделия,учебници по изучаваните предмети,вкл.електронни курсове/ако има такива/.

5.2. Учебна работилница

В учебни работилници се провежда обучението по практика на професията. Те се оборудват с: ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, съоръжения, приспособления, машини, тезгяхи, както и със съответни помагала, съобразно усвояваната професия и специалност. Учебните работилници трябва да осигуряват работни места за всички обучавани, както и работно място за обучаващия.

5.2.1.Учебна работилница по дървообработване

Учебната работилница по дървообработване за обучението по професия “Оператор в дървообработването” трябва да бъде оборудвана с: универсални дървообработващи машини - циркуляр, банциг, абрихт, щрайхмус, фреза (по една за група от седем ученика) лентова шлайф машина, тезгяхи, ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).

Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, чукове, калибри, шаблони, спомагателни материали/лепило PVA, шкурка, лакове/ рулетки, моливи и др.

5.2.2. Учебна работилница по мебелно производство

Учебната работилница по мебелно производство за специалност “Производство на мебели” трябва да бъде оборудвана със: специализирани дървообработващи машини-пробивна машина, дърводелски струг, преса, лакозаливна машина /по една за група от седем обучавани/, тезгяхи, ръчни инструменти, преносими ел.инструменти, шприцпистолети, пневматичен пистолет, приспособления (вайми,стяги, кнехтове, чукове, отвертки).

Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, калибри, шаблони, спомагателни материали/лепило PVA, шкурка, лакове/рулетки, моливи и др.

5.2.3. Учебна работилница за производство на врати и проорци

Учебната работилница за врати и прозорци по специалност “Производство на врати и прозорци” трябва да бъде оборудвана със: специализирани дървообработващи машини/фреза, шипорезна машина, преса, шлайф машина/по една за група от седем обучавани /, ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, приспособления (вайми, стяги, кнехтове, чукове, отвертки).

Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, калибри, шаблони, рулетки, спомагателни материали/лепило PVA, шкурка, лакове/отвеси, моливи и др.

5.2.4. Учебна работилница по тапицерство

Учебната работилница за производство на тапицирани изделия по специалност “Производство на тапицирани изделия” трябва да бъде оборудвана с: универсален банциг; лентова кроячна машина; шевна машина/всяка машина е по една за група от седем обучавани/; съоръжения/ пневматични пистолети, съоръжения за опъване на колани/; инструменти/ножове, клещи, шила, игли/.

Спомагателни материали - тапицерски кламери, скоби, винтове, гвоздеи, моливи, рулетки и др.

5.2.5.Учебна работилница за производство на вътрешно обзавеждане на кораби

Учебната работилница за специалност “Производство на вътрешно обзавеждане на кораби” трябва да бъде оборудвана с: фреза, пробивна машина, шипорезна машина, лентова шлайф машина, /по една група от седем обучавани/, тезгях и, ръчни инструменти, преносими ел. инструменти, шприц пистолет, пневматичен пистолет, приспособления (вайми, стяги, чукове, отвертки).

Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, шаблони, спомагателни материали/лепило PVA, шкурка, лакове/рулетки, отвеси, моливи и др.

5.2.6. Обучението по практика за специалност “Моделчество и дървостругарство” се извършва в: учебна работилница по мебелно производство, както и в реални производствени условия.

5.2.7. Обучението по практика за специалностите:

“Дърворезно, амбалажно и паркетно производство”, ”Производство на дървесни плочи” и ”Производство на фурнир и слоиста дървесина” се извършва в реални производствени условия.

5.2.8.Учебна работилница за дървени детски играчки

Учебната работилница по специалност “Производство на дървени детски играчки”трябва да бъде оборудвана със: специализирани дървообработващи машини - фреза, пробивна машина, дърводелски струг, /по една за група от седем обучавани/, тезгяхи, ръчни инструменти, преносими електрически инструменти, шприц пистолети, пневматичен пистолет, приспособления (стяги, чукове, отвертки).

Помощно оборудване - прахосмукачка, ютия, шаблони, спомагателни материали/лепило PVA, шкурка, лакове/рулетки, моливи и др.


6. Изисквания към обучаващите

Право да преподават теория имат лица с висше образование и образователнно-квалификационна степен “магистър” или “бакалавър” по специалност от детайлна област 543 “Производствени технологии” - дървесина, хартия, пластмаси, стъкло” на Класификация на областите на образование и обучение /КОО-2008/ на Национален статистически институт.

Право да преподават практика имат лица, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър”, ”бакалавър” и ”специалист” /придобита до влизане в сила на изменението на Закона за висшето образование, обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г./ или “професионален бакалавър” по специалност от детайлна област 543 “Производствени технологии” - дървесина, хартия, пластмаси, стъкло” на Класификация на областите на образование и обучение /КОО-2008/ на Национален статистически институт.

Препоръчително е на всеки 3 години обучаващите да преминават курс за актуализиране на професионалните си знания и умения.
Проектът на ДОИ за придобиване на квалификация по професията “Оператор в дървообработването” - втора степен на професионална квалификация е преработен от инж. Нина Костова, учител-методик в ПГ “Захарий Зограф ”- Плевен на базата на продукт от проект “Професионална квалификация” Europe Aid/1201/D/SV\BG 2003/04/-937.05.03,финансиран по програма ФАР.

Проектът е одобрен от експертна комисия по професионално направлени “Производство на текстил и изделия от текстил, кожа и дървесина” на Националната агенция за професионално образование и обучение.

Проектът на ДОИ за придобиване на квалификация по професията “Оператор в дървообработването” - втора степен на професионална квалификация е приет от Управителния съвет на НАПОО с Протокол № ..............

1   2   3

Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В са представени специалностите, включени в професията “Монтьор на железопътна техника”, съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом