Национална агенция за професионално образование и обучение
ИмеНационална агенция за професионално образование и обучение
страница2/3
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер258.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/NOVI/assets/cms/File/archiveus/upravitelen_savet/us_19_11_2008/do
1   2   3

София, 2008 г.


1. Входни характеристики

1.1. Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за възрастни в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО, обн. ДВ. бр. 68 от 1999 г., изм. бр. 1 от 2000 г., изм. бр. 108 от 2000 г., изм. бр. 111 от 2001 г., изм. бр. 103 от 2002 г., изм. бр. 120 от 2002 г., доп. бр. 29 от 2003 г., изм. бр. 28 от 2005 г., изм. бр. 77 от 2005 г., изм. бр. 94 от 2005 г., изм. бр. 30 от 2006 г., изм. бр. 62 от 2006 г., попр. бр. 63 от 2006 г., изм. бр. 13 от 2008 г., изм. бр. 26 от 2008 г.).

За обучение на ученици по професията 543020 “Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация минималното входящо образователно равнище е завършено основно образование, а за лица навършили 16 години е завършено основно образование или завършен клас от средното образование.

1.2. Изисквания за входящо квалификационно равнище или професионален опит.

За обучение на ученици по професията “Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация не се изисква предишна професионална квалификация или професионален опит.

За обучение на лица навършили 16 години по професията “Оператор в дървообработването” с придобиване на втора степен на професионална квалификация, които притежават професионален опит по тази професия, или са преминали курс на обучение по професията “Работник в дървообработването” - първа степен на професионална квалификация, съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО (утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката № РД 09-413/12.05.2003 г., изм. и доп. със Заповед № РД 09-04/08.01.2004 г., Заповед № РД 09-34/22.01.2004 г., Заповед № РД 09-255/09.04.2004 г., Заповед № РД 09–274/18.02.2005 г., Заповед № РД 09-1690/29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828/29.06.2007 г., Заповед № РД 09-1891/30.11.2007 г.), се организира надграждащо обучение за усвояване на компетенциите,описани в т. 4,които лицето не притежава.


2. Описание на професията

2.1. Трудови дейности, отговорности, личностни качества, особености на условията на труд, оборудване и инструменти, изисквания за упражняване на професията, определени в законови и подзаконови актове (здравословно състояние, правоспособност и др.)

Операторът в дървообработването може да работи в предприятия от дървообработващата и мебелната промишленост, в които се произвеждат изделия от дървесина – мебели, врати и прозорци, тапицирани изделия, вътрешно обзавеждане на кораби, фасонирани материали, амбалажи и подови настилки, дървесни плочи, фурнир и слоиста дървесина, дървени детски играчки, модели, струговани изделия и др.

В процеса на работа операторът подбира необходимите по количество и качество суровини, основни и спомагателни материали за производството на изделия от дървесина. Извършва разкрояване на суровините и материалите; обработва получените детайли до точни размери, изработва профили, отвори, длабове и конструктивни съединения. Прилага технологични режими на слепване на дървесината и шлайфане на дървесните повърхности.

Операторът в дървообработването ползва информация от техническата документация за производство, като: разчита чертежи, съставя спецификации на елементите и изчислява разхода на материали.

Операторът може да работи: в производствени помещения с дървообработващи машини; на работни места за ръчни и спомагателни операции; в складове за материали и готова продукция; в сушилни стопанства. Той отговаря за качеството на своята работа и на произведената продукция.

В своята професионална дейност операторът използва следните предмети и средства на труда:

 • суровини, основни и спомагателни материали, обков;

 • ръчни инструменти и приспособления;

 • универсални и специализирани дървообработващи машини, режещи инструменти, съоръжения, инсталации;

 • средства за вътрешно-заводски транспорт, опаковъчна техника, контролно -

измервателни уреди, компютър;

 • техническа документация /чертежи, спецификации, разходни норми, инструкции, схеми/;

 • работно облекло, лични и колективни предпазни средства.

Работната среда в предприятията за дървообработване и производство на мебели се характеризира със завишени нива на шум, прах, химически вещества, които по принцип не трябва да надхвърлят пределно допустимите норми. Тези условия на труд налагат операторт в дървообработването задължително да използва защитно работно облекло, маски за лице, ръкавици, очила, защитни приспособления за уши и др.

Работното време на оператора в дървообработването е с нормална продължителност, а за производства, които се характеризират със завишени количества на химически вещества/формалдехид в лепилата; ацетон, бензол, толуол в лаковете и др./ то е намалено, с продължителност съгласно Кодекса на труда.

Лицата, практикуващи професията, трябва да бъдат физически издръжливи, подвижни и сръчни.

В професионалната си дейност операторът трябва да проявява съоразителност, чувство за отговорност и умения да реагира правилно в критична ситуация. Необходимо е да осъществява ефективни комуникации с колеги, с клиенти, с ръководството на предприятието и да умее да работи в екип.

2.2. Възможности за продължаване на професионалното обучение

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия “Оператор в дървообработването” и съответната специалност обучаваният може да продължи обучението си по друга специалност от същата професия, като му се зачита обучението по общата задължителна професионална подготовка - единна за всички професионални направления и по отрасловата задължителна професионална подготовка - единна за всички професии от професионално направление “Производство на изделия от дървесина.

След придобиване на втора степен на професионална квалификация по професията “Оператор в дървообработването” обучаваният може да продължи обучението си за придобиване на трета степен на квалификация по професията “Техник-технолог в дървообработването”.


2.3. Възможности за професионална реализация съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД)

Придобилият втора степен на професионална квалификация по професията “Оператор в дървообработването” може да работи на следните длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите в Р България /НКПД/, утвърдена със заповед на Министъра на труда и социалната политика № 742 от 27.12.2005 г; № 416 от 08.06.2006 г; № 884 от 07.11.2006 г; № 969 от 28.12.2007 г: 7124-2001-дограмаджия; 7421-2002-дърводелец; 7421-2004-дърводелец, дървени конструкции; 7124-2006-дърводелец; 7124-2007-дърводелец, корабен; 7132-работник

по поставяне на подови настилки и облицовки; 8141-оператори в дърводобива,

дървообработващото и хартиено производство, съответно: агрегатчик, банцигар,

циркулярист, пресьор-шперплат, пресьор-фурнир; 8241-машинен оператор в

дървообработващото производство;


3. Цели на обучението

3.1. Цели на обучението по общата задължителна професионална подготовка – единна за всички професионални направления

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • познава и спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

 • опазва околната среда от замърсяване;

 • познава и спазва правата и задълженията си като участник в трудовия процес,

съгласно Кодекса на труда;

 • познава организацията на предприятието и икономическите отношения,

процеси и явления;

 • участва при разпределяне на работата между членовете на екипа; отнася се с

чувство на отговорност при изпълнение на задачите ;

 • разбира собсвената си роля в дейността на предприятието и необходимостта

от повишаване на квалификацията си;

 • осъществява ефективни комуникации с колеги, клиенти и с ръководството на

предприятието;

 • осъществява кратка комуникация на чужд език.

3.2. Цели на обучението по отрасловата задължителна професионална подготовка, единна за всички професии от професионално направление “Производство на изделия от дървесина”

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • познава и спазва изискванията на нормативните документи, регламентиращи

дейностите в производството на изделия от дървесина;

 • познава и ползва по предназначение суровини, основни и спомагателни

материали за производство на изделия от дървесина;

 • познава основните технологични процеси, машини и съоръжения в

дървообработването и изискванията за съхранение и транспорт на суровини, материали и готова продукция;

 • познава и изработва конструктивни съединения на детайли и агрегати;

 • извършва обработка на дървесината с ръчни инструменти и дървообработващи

машини, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

 • познава организацията на предприятието и правомощията на длъжностните

лица.

3.3. Цели на обучението по специфичната за професията “Оператор в дървообработването” задължителна професионална подготовка

След завършване на обучението по професията, обучаваният трябва да:

 • познава и прилага технологии за производство и начини за сглобяване и

опаковане на различни видове изделия от дървесина, извършва монтаж и ремонт на готовите изделия;

 • познава и прилага методите, машините и съоръженията за повърхностно

обработване на детайли и готови изделия;

 • познава конструкциите и конструктивните особености на различни видове

изделия от дървесина;

 • познава и ползва конструктивни и разходно-нормативни документи в

дървообработването;

 • познава и прилага методи за техническо сушене на дървесината;

 • извършва обработка на суровини и материали с ръчни и електрически

инструменти, с дървообработващи машини и съоръжения до получаване на детайли и/или готови изделия,като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд;

 • притежава необходимите икономически знания за упражняване на професията.
 1. Резултати от ученето
Компетенции

Резултати от ученето

Обучаваният трябва да:

Общи компетенции за професията
1. Спазва и прилага правилата за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда1.1. Изброява основните нормативни документи за безопасна работа в дървообработването.

1.2. Изброява правилата за безопасна работа с машини, инструменти, съоръжения и инсталации.

1.3. Разпознава опасни ситуации, които могат да възникнат по време на работа.

1.4. Работи правилно и безопасно с машини, инструменти и съоръжения.

1.5. Знае пределно допустимите норми на шум, прах и химически вещества в работната среда.

1.6. Подбира специално работно облекло и защитни приспособления в зависимост от вида на производството.

1.7. Открива проблеми в техническото състояние на машините и съоръженията.

7. Прилага правилата и процедурите за пожарна и аварийна безопасност.

1.8. Поддържа хигиена на работното място, изхвърля отпадните продукти на определените за целта места и не замърсява околната среда.

1.9. Оказва долекарска помощ на пострадал по време на работа.

2. Избира необходимите по количество и качество суровини и материали2.1. Класифицира видовете суровини, основни и спомагателни материали в зависимост от основните им качества и характеристики.

2.1. Описва видовете суровини, основни и спомагателни материали, използвани при производство на изделия от дървесина

2.3. Подготвя заявка за необходимите суровини, материали и инструменти.

2.4. Сортира правилно материалите по видове, размери и качество.

2.5. Ползва по предназначение суровини, основни и спомагателни материали в дървообработването.

2.6. Знае и прилага изискванията на стандартите за транспортиране и съхранение на суровини и материали.

2.7. Познава и прилага методи за сушене на дървесината и извършва замерване на влажността й с влагомер.

3. Работи с ръчни инструменти

3.1. Класифицира ръчните инструменти и приспособления според предназначение-

то им.

3.2.Описва видовете ръчни инструменти и приспособления.

3.3. Подготвя за извършване на конкретната операция необходимите ръчни инструменти и приспособления.

3.4. Извършва основни и довършителни операции с ръчни инструменти и приспособления.

3.5. Изброява и прилага правилата за безопасна работа с ръчни инструменти и приспособления.

4. Разкроява дървесина и дървесни материали на циркулярни и банциг машини, формира детайли на абрихт и щрайхмус

4.1. Изброява видовете рязане на дървесината.

4.2. Описва схемите за разкрояване на масивна дървесина и дървесни материали.

4.3. Обяснява устройството и принципа на действие на:

- циркулярни машини;

- банциг машини.

4.4.Демонстрира умения да подготвя за работа и настройва циркулярни машини

и банцизи за разкрояване на детайли с

необходимите размери.

4.5.Работи на циркулярни машини и банцизи,като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

4.5. Обяснява предназначението,

устройството и принципа на действие на абрихт и щрайхмус.

4.6.Подготвя и настройва за работа абрихт и щрайхмус.

4.7. Обработва детайли до точни размери на абрихт и щрайхмус.

4.7. Знае и прилага правилата за безопасна работа с абрихт и щрайхмус.

5. Изработва профили на детайли на фрезови, шипорезни машини и на дърводелски струг.

5.1. Изброява видовете профили,

машините за профилиране и режещите инструменти.

5.2. Описва устройството и принципа на действие на:

- фрезови машини,

- шипорезни машини;

- дърводелски струг.

5.3. Изпълнява операции за профилиране като спазва изискванията за точност и качество.

5.4. Знае и прилага правилата за безопасна работа с машини за профилиране.

6. Изработва конструктивни съединения на детайли и агрегати

6.1. Изброява видовете конструктивни съединения на детайли и агрегати.

6.2. Обяснява приложението на отделните видове конструктивни съединения.

6.3. Изработва конструктивни съединения:

- с ръчни инструменти;

- на дървообработващи машини.

6.4. Спазва изискванията за точност и качество на произведените конструктивни съединения.

7. Извършва слепване на детайли и агрегати и шлифоване на дървесни повърхности .

7.1. Изброява видовете лепила, използвани в дървообработването и приложението им.

7.2. Избира лепила и режими на слепване, като спазва технологичните изисквания.

7.3. Изпълнява операции за слепване на детайли и мебелни плочи, и за облицоване на плочи с фурнир и заместители.

7.4. Описва начините на шлифоване на дървесни повърхности и за предотвратяване на възможните дефекти при шлифоването.

7.5. Избира режими и машини за шлифоване на дървесни повърхности, като спазва технологичните изисквания.

7.6. Изпълнява операции за шлифоване/ръчно и машинно/ като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

8. Разчита техническа и технологична документация – чертежи, скици, спецификации,разходни норми,

технологични карти и др. и изработва изделия от дървесина в съответствие с документацията за производство


8.1.Изброява елементите на техническата документация за производство.

8.2. Разчита чертежи, скицира изделия и ползва целенасочено информация от технологична и конструктивна документация.

8.3. Ползва или съставя спецификации на елементите на изделията.

8.4. Ползва или съставя на ръка или с компютър разходни норми за материали.

9. Оценява качеството на детайлите и на готовите изделия9.1. Работи точно, вярно и прецизно в съответствие със стандартите и процедурите за качество.

9.2. Описва качественитехарактеристики,

на които трябва да отговаря изработе-

ният детайл/изделие.

9.3. Сравнява произведеният детайл/ изделие със зададените параметри в документацията за производство.

9.4. Описва най-често срещаните дефекти при производството на детайли/изделия от дървесина и начините за тяхното отстраняване.

9.5.Открива и коригира дефекти в готовия детайл/изделие в съответствие с параметрите, описани в техническата и технологичната документация.

Специфични компетенции за специалност

5430201 Производство на мебели
10. Произвежда мебели от дървесина


11. Извършва ремонт на мебели

10.1. Класифицира видовете мебели и изброява конструктивните им елементи.

10.2. Описва конструктивните особености на различните видове мебели.

10.3. Описва технологичните процеси за производство на различни видове мебели.

10.4. Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на различните видове мебели.

10.5. Знае предназначението и обяснява устройството и принципа на действие на специализираните машини за производство на мебели.

10.6. Изброява правилата за безопасна работа със специализираните машини

10.7. Описва начините и операциите за сглобяване и опаковане на мебели.

10.8. Изброява видовете опаковки и опаковъчни материали.

11.1. Познава видовете ремонтни работи.

11.2. Подбира и ползва материали и обков за ремонт на мебели.

Специфични компетенции за специалност 5430202 Производство на врати и прозорци
12. Произвежда врати и прозорци от дървесина и дървесни материали


13. Извършва монтаж, демонтаж и ремонт на врати и прозорци12.1. Класифицира видовете врати и прозорци.

12.2. Описва конструкциите на различните видове врати, прозорци и балконски врати.

12.3. Описва технологичните процеси за

производство на врати, прозорци и балконски врати.

12.4.Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на различните видове врати, прозорци и балконски врати.

12.5. Обяснява устройството и принципа на действие на специализирани машини за производство на врати и прозорци.

12.6. Изброява правилата за безопасна работа със специализирани машини.

12.7. Демонстрира умения за изработване на конструктивни съединения и профили за врати и прозорци.

13.1. Описва начините за окачване на крила към каси на врати, прозорци и балконски врати.

13.2. Знае и прилага изискванията за монтаж на врати и прозорци.

13.3. Изброява и подбира материали и обков за ремонт на врати и прозорци.

Специфични компетенции за специалност 5430203 Производство на тапицирани изделия
14. Подготвя тапицерски материали


15. Произвежда тапицирани изделия


16.Извършва ремонт на тапицирани изделия

14.1. Изброява тапицерските материали и изискванията към тях.

14.2. Разпознава и подбира видовете тапицерски материали.

14.3. Описва начини и схeми за разкрояване на тапицерски материали.

15.1. Разграничава видовете тапицерия/с или без пружинни пакети и напластени пълнежни материали/

15.2. Изброява конструктивните елементи на тапицираните изделия.

15.3. Описва в последователен ред технологичните операции за производство на тапицирани изделия.

15.4.Изпълнява технологичните операции за производство на различни видове тапицирани изделия.

15.5. Познава и избира ръчни инструменти, машини и съоръжения за тапициране.

15.6. Демонстрира умения за безопасна работа с ръчни инструменти, машини и съоръжения в тапицерството.

15.7. Описва начините за опаковане на тапицирани изделия и изискванията към опаковките.

16.1. Описва необходимостта от ремонт на тапицирани изделия.

16.2. Подбира и ползва тапицерски и спомагателни материали за ремонт.

Специфични компетенции за специалност 5430204 Производство и монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби
17. Извършва импрегниране на дървесината


18. Произвежда мебели и обзавеждане на кораби


19. Монтира корабно обзавеждане

17.1. Определя необходимостта от импрегниране на дървесината.

17.2. Изброява методите и химическите вещества, които се използват за импрегниране.

17.3. Описва действието на съоръженията /автоклави/ за импрегниране на дървесина.

18.1. Класифицира видовете мебели и облицовки за кораби.

18.2. Посочва техническите изисквания към конструкциите на мебелите и лепила

та за слепване.

18.3. Описва технологичните процеси за производство на корабно обзавеждане.

18.4.Изпълнява в технологична последователност операциите за производство на мебели и обзавеждане на кораби.

19.1. Знае и прилага изискванията за неподвижен монтаж на вътрешно обзавеждане на кораби.

19.2. Изброява видовете обков и подбира подходящ обков за монтаж на корабно обзавеждане.

Специфични компетенции за специалност 5430205 Моделчество и дървостругарство
20. Извършва подготовка за изработване на модели и струговани изделия


21. Изработва модели и струговани изделия от дървесина20.1. Изброява елементите на моделни комплекти кутии за сърца, мъртви глави, отливъци и др.

20.2. Класифицира видовете струговани изделия.

20.3. Обяснява конструктивните особености на моделни комплекти и струговани изделия.

20.4. Обяснява и изработва конструктивни съединения за модели и струговани изделия.

20.5. Разчита и ползва чертежи на модели с нанесена леярска технология.

20.6. Изработва шаблони.

21.1. Описва и изпълнява в последователен ред технологичните операции за изработване на модели.

21.2. Знае и спазва видовете леярски наклони и прибавки за механична обработка.

21.3. Демонстрира умения за изработване на полуфабрикати за модели и кутии.

21.4. Стругова различни детайли на дърводелски струг, като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

21.5. Извършва ремонт на модели и

струговани изделия.

Специфични компетенции за специалност

5430206 Дърворезно, амбалажно и паркетно производство
22. Подготвя суровини и материали


23. Произвежда дървени фасонирани материали,амбалажи,подови настилки и облицовки


24. Работи с машини, инструменти, съоръжения и механизация22.1. Изброява и прилага правилата за измерване, кубиране и маркиране на трупи и дървени фасонирани материали.

22.2. Съставя рационални диспозиции за бичене на трупи.

22.3. Определя необходимостта и извършва сортиране и антисептиране на бичени материали.

23.1. Класифицира дървените фасонирани материали, амбалажи и подови настилки.

23.2. Описва и изпълнява технологичните операции за разкрояване на трупи на основните дърворезни машини.

23.3. Описва и изпълнява в последователен ред технологичните операции за производство на дървени амбалажи, подови настилки и облицовки

23.4. Обяснява същността на процеса “пропарване” на дървесината.

24.1. Обяснява устройството и принципа на действие на машините за бичене на трупи и за производство на амбалажи и подови настилки.

24.2. Демонстрира умения за работа със съоръжения за механизация в складовете за трупи.

24.3. Обяснява действието на специализирани и комбинирани машини за амбалажи и подови настилки.

24.4. Демонстрира умения да настройва за работа, поддържа и работи с машини, инструменти и съоръжения.

24.5. Изброява методите и съоръженията за пропарване на дървесина.

24.6. Изброява и прилага правила за здравословни и безопасни условия на труд при работа с машини, инструменти и съоръжения в дърворезното и амбалажното производство.

Специфични компетенции за специалност 5430207 Производство на дървесни плочи
25. Подбира и подготвя суровини и спомагателни материали за дървесни плочи


26. Произвежда плочи от дървесни частици и плочи от дървесни влакна25.1. Знае и прилага изискванията за подбор на дървесина и лепила за плочи.

25.2. Описва и прилага режими за хидротермична обработка на дървесината.

26.1. Изброява видовете ПДЧ и ПДВ, включително ПДВ със средна плътност (MDF) и плочи с ориентирани частици (OSB).

26.2. Знае и посочва размерите по стандарт на дървесните плочи.

26.3. Обяснява действието и работи на машини за добиване на технологични трески и за раздробяване и развлакняване на дървесината.

26.4. Описва процеса на сушене на раздробена дървесина.

26.5. Обяснява устройството и действието на сушилни съоръжения за раздробена дървесина.

26.6. Изброява параметрите и прилага режими на сушене на раздробена дървесина.

26.7. Знае и описва технологичните изисквания за транспортиране,

съхраняване и олепиляване на дървесните частици и влакна.

26.8. Обяснява действието и работи на формиращо-пресови линии.

26.9. Описва и прилага технологии за механична обработка и повърхностно облагородяване на плочите.

26.10. Изброява и спазва правилата за ЗБУТ при работа с машини, съоръжения и поточни линии за производство на дървесни плочи.

Специфични компетенции за специалност

5430208 Производство на фурнир и слоиста дървесина
27. Подбира и подготвя суровини и материали


28. Произвежда фурнир и слоиста дървесина27.1. Посочва изискванията за подбор на трупи за добиване на фурнир.

27.2. Изброява видовете фурнир и начините за получаването му.

27.3. Знае и прилага изискванията за сортиране и подбор на фурнирните листове.

27.4. Изброява начините и съоръженията за сушене на фурнирни листове.

27.5. Прави класификация на шперплат по различни показатели и го категоризира по качество.

28.1. Обяснява същността на процеса “пропарване” на дървесината, методите и съоръженията използвани за пропарване.

28.2. Обяснява устройството, принципа на действие на машините за рязане и за развиване на фурнир.

28.3. Описва действието на машините за разкрояване, снаждане, кърпене на фурнир.

28.4. Изброява начините за нанасяне на лепило и формиране на пакети от фурнирни листове.

28.5. Изпълнява на пресови машини режими на слепване на шперплат.

28.6. Демонстрира умения за работа на машини за окрайчване и шлайфане на шперплат,като спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

28.7. Описва технологичните изисквания за опаковане, маркиране и съхраняване на шперплат.

28.8. Изброява технологичните операции и описва видовете пресформи за изработване на огънато-слепени детайли.

Специфични компетенции за специалност 5430209 Производство на дървени детски играчки
29. Подбира и подготвя основни и спомагателни материали за дървени детски играчки


30.Произвежда дървени детски играчки

29.1. Посочва и прилага изискванията за подбор на основни и спомагателни материали за дървени детски играчки.

29.2. Знае и посочва изискванията на стандартите по отношение на размери, конструкции, използвани материали и безопасност на дървените детски играчки.

30.1. Изброява видовете детски играчки.

30.2.Изброява изискванията към дизайна на детските играчки.

30.3. Описва конструктивните елементи и механизми на дървените детски играчки, и тяхното подвижно и неподвижно съединяване.

30.4. Обяснява и изработва конструктивни съединения за детски играчки.

30.5. Описва и изпълнява в последователен ред технологичните операции за производство на детски играчки.

30.6. Изброява материали, методи,

машини и съоръжения за повърхностна обработка на детски играчки.

30.7. Описва начините за сглобяване и опаковане на детски играчки.
1   2   3

Свързани:

Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и възрастни в съответствие със Закона за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост”, съгласно Списъкa на професиите за професионално образование и обучение(2005г.),...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В са представени специалностите, включени в професията “Монтьор на железопътна техника”, съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професия “Техник по очна оптика”, съгласно Списъка на професиите за професионално образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
В е представена специалността, включена в професията “Техник в лозаро-винарството” съгласно Списъкa на професиите за професионално...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Съответствие на учебните планове и програми с Рамковите програми за придобиване на професионална квалификация, Държавните образователни...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минимално входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 г., съгласно Закона за професионалното образование...
Национална агенция за професионално образование и обучение iconНационална агенция за професионално образование и обучение
Изисквания за минималното входящо образователно равнище за ученици и за лица, навършили 16 години, в съответствие със Закона за професионалното...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом