Вътрешни правила
ИмеВътрешни правила
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер96.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://tu-iiim.org/upload/DP_rules.doc
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЗА ЗАДАВАНЕ, РАЗРАБОТВАНЕ, ЗАЩИТА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ


Вътрешните правила на катедра „Икономика, индустриален инженеринг и мениджмънт” допълват нормативната учебна документация на Технически университет и Стопански факултет. В тях са обхванати въпросите на:

 1. Оформяне на заданията за дипломни работи;

 2. Разработване и представяне на дипломните работи;

 3. Рецензиране и защита на дипломните работи;

 4. Оценяване на дипломните работи и устната защита.

 1. Оформяне на заданията за дипломни работи

1.1. Заданията за дипломна работа се изготвят по утвърдения образец от избрания от студента ръководител и се предават в секретариата на катедрата за оформяне.

1.2. Оформените задания се преглеждат от отговорника за специалността и зам.ръководител на катедрата за съответствие с тематичната насоченост и изисквания, който парафира втория екземпляр и предава дипломните задания за подписване от ръководител катедра и декан.

1.3. Списъците с примерни теми за дипломни работи за бакалаври и магистри от специалностите „Индустриален мениджмънт”, „Стопанско управление” и „Публична администрация”са дадени в Приложения 1 ÷6.

1.4. Списъците с възможни ръководители в съответните области за трите специалности са дадени в Приложения 7, 8 и 9.

1.5. Темите за дипломни работи, имащи за обект конкретни организации, се предлагат от дипломантите и се съгласуват с ръководителя.

2. Разработване и представяне на дипломната работа

Дипломните работи се разработват в съответствие с регламентираните от катедрата Указания за разработване на дипломна работа за... (ОКС „бакалавър” и „магистър от трите специалности).

Дипломната работа се представя на ръководителя, който подписва титулната страница, когато тя е напълно завършена и съответства на изискванията.

3. Рецензиране и защита на дипломните работи

Ръководителят на дипломната работа предлага писмено на гърба на титулната страница рецензента, който се утвърждава от декана чрез издаване на писмена заповед за рецензиране.

Рецензентите в своята рецензия трябва да се ръководят от указанията за изготвяне на рецензии на дипломни работи (Приложение 10).

Защитата на дипломните работи се извършва от Държавна изпитна комисия, назначена от декана. В състава й се включват председател, зам. председател и членове, от които поне 3 хабилитирани лица.

Процедурата по защита на дипломната работа включва следните стъпки:

 • Представяне на дипломната работа от дипломанта с необходимите писмени или електронни илюстрации (с продължителност до 7 минути);

 • Прочитане на рецензията;

 • Отговаряне на посочените в рецензията забележки и/или препоръки;

 • Поставяне на въпроси от членовете на ДИК във връзка с дипломната работа и отговори на дипломанта.


4. Оценяване на дипломните работи и устната защита.

Дипломните работи се оценяват окончателно след устното представяне и защита на всички дипломанти според заповедта на декана на закрито заседание на комисията.

Дипломните работи се оценяват според „Система от критерии и механизми за оценяване и формиране на оценките на дипломните работи” (Приложение 11). При констатирано незадоволително съответствие с изискванията (показатели 1 и 2 на първи критерий) дипломната работа не се оценява и се връща за преработка.

При доказано плагиатство дипломната работа не се оценява, а виновният студент се предлага за административно наказание.

Членовете на ДИК използват специални оценъчни форми за определяне на броя точки по отделните критерии и показатели.

За оценяване на писмените дипломни работи при максимален възможен брой точки 27 са приети следните диапазони и оценки въз основа на усреднените стойности на точките, дадени от членовете на комисията:

При среден брой 21,7 и повече точки (над 80 % от максималния) - отличен 6;

19 - 21,6 точки (над 70 %) – много добър 5;

16,3 - 18,9 точки (над 60 %) – добър 4;

13,6 - 16,2 точки (над 50 %) – среден 3.

За оценяване на устната защита при максимален брой точки 21 са приети аналогично следните диапазони и оценки:

При среден брой 16,9 и повече точки (над 80 % от максималния) – отличен 6;

14,8 - 16,8 точки (над 70 %) – много добър 5;

12,7 - 14,7 точки (над 60 %) – добър 4;

10,6 - 12,6 точки (над 50 %) – среден 3.


Приложение 10


Указания

за изготвяне на рецензии на дипломни работи


Рецензията се състои от увод, оценъчна част и заключение с предложение.

В уводната част се посочва основанието за рецензиране и се дава обща характеристика на разглежданата дипломна работа.

В оценъчната част рецензентът трябва да даде отговор на няколко въпроса:

1. Съответстват ли обяснителната записка и графичната част на дипломната работа на заданието?

2. Отговарят ли съдържанието, обемът и структурата на дипломната работа на изискванията, посочени в Указанията за разработване на дипломни работи?

3. Демонстрирано ли е познаване на актуалното състояние на проблема като теория и практика?

4. Има ли връзка между направените изводи и разработените предложения?

5. Кои са положителните моменти в дипломната работа?

6. Какви недостатъци или пропуски е допуснал дипломантът?

При отговорите на тези въпроси рецензентите трябва да се ръководят и от критериите и показателите за оценяване на дипломните работи.

В заключителната част рецензентите изразяват окончателно становище относно равнището на разработване и качествата на дипломната работа, въз основа на което правят предложения за допускане или недопускане на дипломанта до устна защита.

Категорично не трябва да се прави предложение за допускане до устна защита при несъответствие на дипломната работа със заданието и със изискванията от Указанията за разработване на дипломни работи на бакалаври и магистри.


Приложение 11


Система от критерии и механизми за оценяване и формиране на оценките на дипломните работи


Писмените дипломни работи се оценяват по следните критерии и показатели:

1/ Съответствие с изискванията:

1.1. Съответствие на разработката със заданието.

1.2. Съответствие на разработката с Указанията относно съдържание, обем и структура.

2/ Съдържателност на работата:

2.1. Пълнота и логичност на изложението.

2.2. Демонстрирано познаване на теорията и практиката в съответната област.

2.3. Задълбоченост на анализите.

2.4. Оригиналност на предложенията за усъвършенстване.

2.5. Обоснованост на предложенията.

3/ Техническо оформление на работата

3.1. Оформление на текстовата част (стил и език, правопис, печатни грешки и др.)

3.2. Оформление на графичната част (графики, диаграми, приложения и др.)

Устното представяне и защита на дипломните работи се оценява по следните критерии и показатели:

1/ Представяне по същество:

  1. Общо впечатление за яснота, стегнатост и увереност на презентацията.

  2. Цялостно и точно представяне на дипломната работа.

  3. Демонстрирано разбиране на проблемите в изследваната организация и на подходите за решението им.

  4. Умело използване на илюстративните материали.

  5. Правилно и точно отговаряне на зададените въпроси.

2/ Техническо представяне:

2.1. Качество на нагледните материали.

2.2. Количество на нагледните материали за презентация.


ОЦЕНЪЧНА КАРТА

За оценяване на писмената дипломна работа и устната защита на студента.................................................................................................................Критерии/Показатели

Качествена оценка

Количествена оценка

Дипломна работа

1

Съответствие с изискванията

1.1.

Съответствие на разработката със заданието

Пълно

Частично

Незадоволително

3

2

1

1.2

Съответствие на разработката с Указанията относно съдър-жание, обем и структура.

Пълно

Частично

Незадоволително

3

2

1

2

Съдържателност на работата

2.1

Пълнота и логичност на изложението

Напълно отговаря на изискванията

Налице са отделни пропуски

Работата се характеризира със сериозни пропуски


3


2


1

2.2

Демонстрирано познаване на теорията и практиката в съответната област

Много добро

Сравнително добро

Задоволително

3

2

1

2.3

Задълбоченост на анализите.

Напълно отговаря на изискванията

Налице са отделни пропуски

Работата се характеризира със сериозни пропуски

3


2

1

2.4

Оригиналност на предложе-нията за усъвършенстване.

Преобладават оригинални решения

Малък брой оригинални решения

Липсват оригинални решения

3


2


1

2.5

Обоснованост на предложенията.

Много добра обосновка

Сравнително добра обосновка

Задоволителна обосновка

3

2

1

3

Техническо оформление на дипломната работа


3.1

Оформление на текстовата част (стил и език, правопис, печатни грешки и др.)

Много добро

Сравнително добро

Задоволително

3

2

1

3.2

Оформление на графичната част (графики, диаграми, приложения и др.)

Много добро

Сравнително добро

Задоволително

3

2

1

Общ брой точки за дипломната работа
Устно представяне и защита

1

Представяне по същество

1.1

Общо впечатление за яснота, стегнатост и увереност на презентацията

Много добро

Сравнително добро

Задоволително

3

2

1

1.2

Цялостно и точно представяне на дипломната работа.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително

3

2

1

1.3

Демонстрирано разбиране на проблемите в изследваната организация и на подходите за решението им.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително

3

2

1

1.4

Умело използване на илюстративните материали.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително

3

2

1

1.5

Правилно и точно отговаряне на зададените въпроси.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително

3

2

1

2

Техническо представяне

2.1

Качество на нагледните материали.


Много добро

Сравнително добро

Задоволително

3

2

1

2.2

Количество на нагледните материали за презентация.


Напълно достатъчно

Сравнително малко

Недостатъчно

3

2

1

Общ брой точки за устното представяне и защита

Дата: Преподавател:

(.................................................................)

Свързани:

Вътрешни правила iconВътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни
Чл (1) Настоящите “Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори, сключвани от “граве българия...
Вътрешни правила iconВътрешниправил а за
Настоящите “Вътрешни правила за дейността по уреждане на претенции по застрахователни договори, сключвани от “Граве България Животозастраховане”...
Вътрешни правила iconВътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари в дейността на община костинброд
...
Вътрешни правила iconВътрешни правила за определяне на работната заплата в пгсаг
Чл. 1 (1) Настоящите вътрешни правила уреждат формирането, реда и начина за определяне на месечните работни заплати на педагогическия...
Вътрешни правила iconВътрешни правила на
Чл Нормативното основание за разработване на настоящите Вътрешни правила е чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (змип),...
Вътрешни правила iconВътрешни правила
Вътрешни правила са чл. 16 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (змип), във връзка с чл. 9 от Закона за мерките срещу финансирането...
Вътрешни правила iconВътрешни правила
Вътрешните правила включват мерки за превенция на използването на Фондацията за целите на изпирането на пари, които са
Вътрешни правила iconАдминистративна услуга разглеждане на заявления за достъп до обществена информация Правно основание
Закон за достъп до обществена информация (здои) – чл. 1; Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне достъп до обществена...
Вътрешни правила iconВътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на „ еик
Нормативното основание за разработване на Вътрешните правила са чл. 16, чл. 17, чл. 3, ал. 3, т. 31 от Закона за мерките срещу изпиране...
Вътрешни правила iconВътрешни правила
Настоящите правила са изготвени на основание чл. 16/1/ от Закона за мерките срещу изпирането на пари /д в бр. 85/1998 г./ и са задължителни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом