Въпросник по физика за специалността им редовно обучение
ИмеВъпросник по физика за специалността им редовно обучение
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер29.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.tugab.bg/downloads/fizika/konsp-Phys-IM-red_07-08_L-L.doc
ВЪПРОСНИК

по ФИЗИКА за специалността ИМ – редовно обучение

учебна 2007/2008 година


 1. Кинематика на постъпателното движение на материална точка и на въртеливото движение на абсолютно твърдо тяло. Основни величини и закони.

 2. Динамика на постъпателното движение на материална точка (тяло). Закони на Нютон. Закон за запазване на импулса.

 3. Работа на силите. Кинетична и потенциална енергия на механична система. Закон за запазване на енергията.

 4. Динамика на въртеливото движение на абсолютно твърдо тяло – инерционен момент, кинетична енергия, момент на сила. Основно уравнение на динамиката на въртеливите движения.

 5. Молекулно – кинетичната теория за строежа на веществата. Основно уравнение на молекулно – кинетичната теория на идеалните газове.

 6. Елементи на класическата статистика. Барометрична формула. Разпределения на Болцман и Максвел.

 7. Средна дължина на свободния пробег на молекулите на идеалния газ. Явления на пренасяне в неравновесните термодинамични системи.

 8. Вътрешна енергия на идеален газ. Първи принцип на термодинамиката. Работа на газа при изменение на обема му. Топлинен капацитет.

 9. Реални газове. Уравнение на Ван-дер-Ваалс. Вътрешна енергия на реален газ. Ефект на Джаул – Томсън.

 10. Електрично поле във вакуум. Закон на Кулон. Интензитет и потенциал на електричното поле.

 11. Електричен дипол във външно електрично поле. Поляризация на диелектрици. Сегнетоелектрици. Пиезоелектрични ефекти.

 12. Постоянен електричен ток – основни понятия и величини. Закони на Ом, Джаул-Ленц и Видеман-Франц.

 13. Електричен ток в газове. Несамостоятелен и самостоятелен газов разряд. Плазмено състояние на веществото.

 14. Магнитно поле във вакуум. Закони на Био-Савар-Лаплас и Ампер. Сила на Лоренц.

 15. Движение на електрически заредена частица в хомогенно магнитно поле. Ускорители на заредени частици.

 16. Магнитно поле във веществото. Диа-, пара- и феромагнитни свойства на веществата.

 17. Хармонични трептеливи движения. Енергия на хармонично трептяща точка. Затихващи и принудени трептения. Резонанс.

 18. Получаване на еластични вълни. Уравнение на линейна и сферична вълна. Енергетични величини при вълните.

 19. Звукови вълни. Качества на звука. Ефект на Доплер.

 20. Основни закони на геометричната оптика. Фотометрия. Фотометрични величини.

 21. Кохерентност на светлинната вълна. Интерференция на светлината. Опит на Юнг.

 22. Принцип на Хюйгенс–Френел. Дифракция на светлината.

 23. Естествена и поляризирана светлина. Поляризация на светлината при отражение и пречупване. Двойно пречупване на светлината.

 24. Нормална и аномална дисперсия на светлината. Поглъщане и разсейване на светлината.

 25. Топлинно излъчване на телата. Закон на Кирхоф. Закони при излъчването на абсолютно черното тяло.

 26. Външен фотоелектричен ефект. Квантови свойства на светлината. Маса и импулс на фотоните.

 27. Структура на атомите. Модели на Томсън и Ръдърфорд. Постулати на Бор. Опит на Франк и Херц.

 28. Корпускулярно-вълнова природа на частиците на веществото. Опитни доказателства на хипотезата на Луи дьо Бройл.

 29. Поглъщане, спонтанно и принудено излъчване на атомите. Оптични квантови генератори (лазери).

 30. Основи на зонната теория на твърдите тела. Зонен модел на метал, диелектрик и полупроводник.

 31. Класическа и квантова теория на електропроводимостта на металите. Свръхпродимост.

 32. Полупроводници – характерни особености, собствена и примесна проводимост. Температурна зависимост на електропроводимостта на полупроводниците.

 33. Вътрешен фотоелектричен ефект. Фотопроводимост. Релаксация на фотопроводимостта.

 34. Отделителна работа на електрона в метал и полупроводник. Контакт между два метала. Ефекти на Зеебек и Пелтие.

 35. Състав и характеристики на атомното ядро. Енергия на свързване. Ядрени сили. Ядрени модели.

 36. Естествена и изкуствена радиоактивност. Закон за радиоактивното разпадане. Алфа, бета и гама разпад.

 37. Реакции на делене и синтез. Верижни ядрени реакции. Ядрена енергетика.ЛИТЕРАТУРА

 1. Тошев, С., И Баев, М. Маринов, Л.Бончев, Физика, София, “Наука и изкуство”, 1987.

 2. Трофимова, Т., Курс по физика, София, СУ “Климент Охридски”, 1994

 3. Йорданов, Ст.П., Физика за инженери, I , II и III части, Пловдив, 1999.

 4. Лазов, Л., Б. Леммел, Физика 1 и 2 част. Габрово, “Алма Матер Интернационал”, 2001.

 5. Демирева,Д., Физика II, Габрово, УИ “Васил Априлов”, 2003.СЪСТАВИЛИ: доц. д-р Л. Лазов

Свързани:

Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconВъпросник по физика за специалността им редовно обучение
Кинематика на постъпателното движение на материална точка и на въртеливото движение на абсолютно твърдо тяло. Основни величини и...
Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconВъпросник по физика за специалността им редовно обучение
Кинематика на постъпателното движение на материална точка и на въртеливото движение на абсолютно твърдо тяло. Основни величини и...
Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconВъпросни к по физика
Мтт”, „ттт”, „пту”, „хпт”, „тмм”, „ИИ”, „ттоос” редовно обучение – 2007/08 година
Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconВъпросник по Търговска несъстоятелност за студенти от V курс, редовно и задочно обучение
Същност на тн. Разграничение от други подобни институти. Фази на производството по несъстоятелност (ПН)
Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconИзисквано базово образование за допускане на обучение по специалността
Наименованието на специалността е акушерство и гинекология (по-нататък в текста се използва съкратеното изписване аг)
Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconИмена: Стилян Петров горанов дата на раждане
Студент в бакалавърска програма (редовно обучение) на специалността “Връзки с обществеността” във Факултета по журналистика и масова...
Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconПрограма за обучение по специалността "обща и висцерална хирургия"
Специалността покрива остри и хронични заболявания и травми, както и спешни и планови хирургични процедури при пациенти от всички...
Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconОбучение на преподаватели по физика в европейските страни
Работните Групи 2 и 1 и примери на добра практика. Сравнението на различни системи за подготовка на преподаватели по Физика в границите...
Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconТема: здравеопазване
Изпитите за прием в магистърска степен по медицина, редовно обучение, са два по биология на 15 юли и по химия на 20 юли. Първото...
Въпросник по физика за специалността им редовно обучение iconВъпросник по физика и астрономия за ІХ клас закон на Кулон

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом