Регионален инспекторат по образованието
ИмеРегионален инспекторат по образованието
страница2/6
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер0.65 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-targovishte.com/doc/plan2012-2013.doc
1   2   3   4   5   6

Дейност 3: Подобряване на организацията и анализ на резултатите от НВО

 • Организационно-координиращи:

Осигуряване достъп на всички ученици до НВО в 4 клас, в т. ч. ученици с увреждания и със СОП;

Изготвяне на заповед за сформиране на регионална комисия за организация и контрол на дейностите по Национално външно оценяване на знанията и уменията на учениците от ІV клас през учебната 2012/2013г. към РИО – Търговище

Срок: м. април 2013 г.

Отговорници: началник РИО и ст.експерт НО

 • Методически:

Провеждане на работни съвещания по общини, организирани от РИО, изготвяне на допълнителни указания и инструктажи за организирането и провеждането на приемните изпити след 7 клас.

Срок: 20.05.2013г.

Отговорник: старши експерт по ОСО

Провеждане на обучителен семинар „Контрол и оценка на постиженията на учениците в обучението по природни науки” с 20 учители по химия и физика.

Срок: януари 2013 г.

Отговорник: ст. експерт по ПНЕ

 • Контролна дейност

Целогодишен мониторинг в Основно училище „Г. С. Раковски” с. Голямо Ново, общ. Търговище

 • Контрол по присъствието на учениците в учебни часове

Срок: м. ноември2012 г., м. февруари, м. април 2013 г.

Отговорник: младши експерт по ОСО

 • Ефективност на контролна дейност на директора на училището, свързана с подобряване на резултатите на учениците

Срок: м.декември 2012 г. и м. март 2013 г.

Отговорник: Старши експерт по ОСО

 • Училищни мерки за подобряване на резултатите от НВО и ефективност на вътрешноучилищния мониторинг при прилагането им. Решения за проследяване развитието на всеки ученик. Методическа помощ от РИО.

Срок: м. ноември 2012 г., м. април 2013 г.

Отговорник: Началник на отдел ИОМД

 • Цялостна проверка на обучението по български език и по математика в начален етап.

Срок: м. декември 2012 г.-м. януари 2013 г.

Отговорник: старши експерт по НО

 • Цялостна проверка на обучението по български език и литература

Срок: м. декември 2012 г.

Отговорник: Старши експерт по БЕЛ

 • Цялостна проверка на обучението по математика

Срок: м. декември 2012 г.

Отговорник: Старши експерт по МИИТ

 • Цялостна проверка на обучението по ПНЕ

Срок: м. февруари 2013 г.

Отговорник: старши експерт по ПНЕ

 • Цялостна проверка на обучението по ОНГО

Срок: м. февруари 2013 г.

Отговорник: Старши експерт по ОНГО

 • Цялостна проверка на обучението по чужди езици

Срок: м. март 2013 г.

Отговорник: Старши експерт по ЧЕО

Тематична проверка: Проследяване нивото на усвоените знания и умения по Математика в ІV клас и съпоставимост с НВО”.

Срок: м. ноември 2012г.- май 2013 г.,

Отговорник: ст. експерт по НО

Тематична проверка: „Организиране и провеждане на допълнителното обучение на учениците от І – ІV клас, които не са усвоили учебното съдържание по общообразователна подготовка”

Срок: м. декември 2012г.- февруари 2013 г.,

Отговорник: ст. експерт по НО

Тематична проверка:Спазване на ДОИ за учебно съдържание и учебните програми за ЗП – VІІ клас по география и икономика”

Срок: ноември 2012 г. – януари 2013 г.

Отговорник: Ст. експерт по ОНГО

Тематична проверка: „Изграждане на умения за решаване на тестове с избираем отговор по английски език в VII клас.”

Срок: март – април 2013 г.

Отговорник: ст. експерт по ЧЕО

Тематична проверка: „Създаване на прагматична ориентация на учебния процес и на условия за активна позиция на учениците в учебните часове по български език и литература”

Срок: февруари – април 2013 г.

Отговорник: Старши експерт по БЕЛ


Тематична проверка: Форми и методи за вътрешно оценяване на учениците по химия и опазване на околната среда в VІІ клас и съответствието им с ДОИ за учебно съдържание”

Срок: февруари 2013г. – март 2013 г.

Отговорник: ст. експерт по ПНЕ


Тематична проверка :Прилагането на индивидуалния подход в обучението по математика.”

Срок: февруари – април 2013 г.

Отговорник: ст.експерт по МИИТ

Провеждане на външно оценяване (входно, междинно, изходно ниво) на регионално ниво по български език и литература в І, ІV, V и VІІ клас

Срок: съгласно график

Отговорник: началник на отдел ИОМД

Старши експерт по НО

Дейност 4: Въвеждане на портфолио на ученика

 • Организационно-координиращи дейности

Създаване и разпространение до училищата на образци на ученическо портфолио

Срок: м. ноември 2012 г.

Отговорник: Началник на отдел ИОМД

 • Методически

Семинар: Ученическото портфолио – инструмент за отчитане развитието на ученика. Усъвършенстване на въведените в училищата ученически портфолиа. – с 20 директори на училища

Срок: м. март 2013 г.

Отговорник: Началник на отдел ИОМД

 • Контролна дейност

Осъществява се като част от текущи и тематични проверки на старши експертите от отдел ИОМД.


Дейност 5. Разширяване на формите на работа в час чрез въвеждане на оценяване по проекти

 • Методически дейности

Провеждане на работни съвещания с учителите по ПНЕ за обсъждане на проектите на нови учебни програми V-VІІ и възможностите за включване на работата по проекти в обучението и оценяването им.

Срок: ноември 2012г.

Отговорник: ст. експерт по ПНЕ

Тематична проверка:Оценяване на учениците по информационни технологии и по математика чрез проекти.”

Срок: м.април-м.май 2013 г.

Отговорник: ст.експерт по МИИТ

Мярка: Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие

Дейност 1: Подобряване на условията за психолого-педагогическа подкрепа на децата и учениците

 • Организационно-координиращи:

Акценти на РИО Търговище в процеса на формиране на учениковата личност през учебната 2012/2013г.:

 • засилена работа със семействата на децата за тяхното социализиране, възпитаване на здравни и културни навици;

 • превенция на агресията сред учениците;

 • ролята на педагогическия съветник като фактор за формиране на ценностна система у учениците;

 • координация на работата между директор-педагогически съветник-класни ръководители за оказване на по-ефективна психолого –педагогическа подкрепа.
 • Методически:

Продължаване работата на Областния съвет за психолого-педагогическо въздействие чрез оказване на подкрепа на учители и педагози.

 • Контролна дейност:

Тематична проверка:Изпълнение задълженията на учителя-класен ръководител”

Срок: от 20.11.2012г. до 22.12.2012г.

Отговорник: старши експерт по ОСО


Дейност 2: Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците Приложение 2


 • Методически:

Работна среща на тема „ Права и задължения на органите за закрила на детето на централно и местно ниво по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”- директори и председатели на училищни комисии за превенция от община Търговище.

Срок: ноември.2012г.

Отговорник: старши експерт по НО

 • Контролна дейност:

Тематична проверка: „Контрол върху задълженията на директора, свързани с прилагането на Националния координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция”

Срок: м.декември 2012г.-март 2013г..

Отговорник: старши експерт по НО

Дейност 3: Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред децата и учениците (стимулиране на педагогическите специалисти за обучение в програми за работа с родителите)

 • Организационно-координиращи дейности

Участие на представител на РИО в общински съвет по наркотични вещества; информиране на училищата в областта за различни мероприятия и инициативи, в които могат да участват; координиране на дейностите с училищата и други институции при реализирането им.

Срок: през учебната 2012/2013 година

Отговорник: ст. експерт по ПНЕ

 • Методически дейности

Подпомагане на училищата при изработването и изпълнението на училищни програми за превенция на употребата на алкохол и наркотични вещества.

Срок: през учебната 2012/2013 година

Отговорник: ст. експерт по ПНЕ


Дейност 4: Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време Приложение 6

 • Организационно-координиращи дейности

4.1. Организиране и провеждане на олимпиади по учебни предмети:

 • Изготвяне на график за провеждане на общинските кръгове на олимпиадите по учебни предмети.

Срок: януари 2013г.

Отговорници: ст. експерти по предмети

 • Изготвяне на теми и критерии за оценка за общинските кръгове на олимпиадите по учебни предмети.

Срок: Съгласно график на РИО

Отговорници: ст. експерти по предмети

 • Организиране и провеждане на областни кръгове на олимпиадите по учебни предмети.

Срок: Съгласно график на МОМН

Отговорници: ст. експерти по предмети

 • Изготвяне на протоколи за резултатите от областните кръгове на ученическите олимпиади и заявки за участие в национални кръгове.

Срок: Съгласно график на МОМН

Отговорници: ст. експерти по предмети

4.2. Координиране на взаимодействието между училища и заинтересовани страни за формиране на житейски умения у учениците в изпълнение на областната стратегия.

Срок: постоянен

Отговорник: Началник на отдел ИОМД

 • Контролна дейност

Текущи проверки: Установяване на посещаемостта на учениците в дейностите на ОДК, оптимално използване на свободното време и правилна водене на задължителната документация на институцията

Срок: м. Декември 2012 г. – м. Юни 2013 г.

Отговорник: Старши експерт по ОСО

Дейност 5: Координиране и контролиране на дейностите в Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОМН. Създаване на база данни по изпълнението на дейностите, включени в двата Календара.

 • Организационно-координиращи:

Проучване и систематизиране на дейностите на училищата и обслужващите звена относно извънучилищните дейности и изработване на банка за видеоматериали към РИО Търговище.

Срок: от 10.07.2013г.

Отговорник: старши експерт по ОСО

Запознаване на училищата от област Търговище с Националния спортен календар за учебната 2012/2013 г.; разпространяване на правилата за провеждане на Ученическите игри – чрез сайта на РИО – Търговище

Срок: октомври 2012г.

Отг. Старши експерт по ФВС

Популяризиране на информация с прояви за участие на училищата и учениците в състезания, олимпиади и конкурси в областта на науката, изкуствата и спорта извън задължителното учебно време.

Срок: учебната 2012/2013 г.

Отг. Старши експерт по ФВС

Организиране и провеждане на прояви от Националния спортен календар - за домакинства.

Срок: април-юни

Отг. Старши експерт по ФВС

Анализиране участието на училищата и учениците по училища от региона, участвали в прояви от Националния спортен календар

Срок: юли 2013 г.

Отг. Старши експерт по ФВС

Дейност 6: Изпълнение на проект “Успех”

 • Организационно-координиращи:

6.1. РИО - Търговище приема, регистрира, обобщава и съхранява постъпилата документация на училищата, участващи в проекта съгласно Инструкция за изпълнението на дейностите по проект УСПЕХ. Срок: учебната 2012/2013г.

Отговорник: екипът, работещ по УСПЕХ

 • Методически:

6.2. Организиране и провеждане на работни съвещания с директори на училища, работещи по проекта.

Срок: учебната 2012/2013г.

Отговорник: екипът, работещ по УСПЕХ

6.3. Организиране и провеждане на Регионална конференция за обмяна на добри практики в областта на извънкласните и извънучилищните дейности по проект УСПЕХ.

Срок: ноември 2012 г.

Отговорник: екипът, работещ по УСПЕХ

 • Контролна дейност:

Екипът от РИО-Търговище:

6.4. Проверява, систематизира, обобщава и утвърждава информацията, постъпила от училищата чрез електронен модул, ежемесечно до 15-то число за предходния месец;

6.5. Извършва вътрешен мониторинг за изпълнение на дейностите по проекта на ниво училище и отразява резултатите в протокол. Дейностите включват не по-малко от две проверки на място за учебната година във всяко училище, включено в проекта.

Срок: учебната 2012/2013г.

Отговорник: екипът, работещ по УСПЕХ

Дейност 7: Създаване на база данни за изпълнявани програми за гражданско, здравно образование и предприемачески умения

 • Проучване и обобщаване на информацията за работата на училищата в областта по програми за гражданско, здравно образование и предприемачески умения.

Срок: декември 2012г.

Отговорник: младши експерт по ОСО

 • Създаване на база данни за изпълнявани програми за гражданско, здравно образование и предприемачески умения

Срок: м.януари 2013 г.

Отговорник:младши експерт ОСО, старши експерт ИТ

Дейност 8: Дейности в кампанията „Участвам и променям”

 • Организационно-координиращи:

 • Информиране на институциите за Кампанията „Участвам и променям” за учебната 2012 – 2013 година;

 • Назначаване на Комисия на кампанията;

 • Работни съвещания на комисията – периодично през учебната 2012-2013 година;

 • Провеждане на Национални състезания, олимпиади и конкурси – областно ниво; Съдействие при организирането и провеждането на инициативите;

 • Събиране и обобщаване на плановете по кампанията на училища, обслужващи звена и детски заведения;

 • Популяризиране на дейности по кампанията на сайта на РИО – Търговище и на сайтовете на училищата, обслужващите звена и детските градини;

 • Събиране и обобщаване на отчетите на дейностите по кампанията на училища, обслужващи звена и детски заведения;

Срок: 17.09.2012 г. – 30.05.2013 г.

Отговорник: Ст. експерт по ОНГО

 • Методически:

Организиране и провеждане на регионална инициатива „Включи се – покажи промяната!” - Ден за споделяне на добри практики

Срок: м. април 2013 г.

Отговорник: Ст. експерт по ОНГО

Дейност 9: Активизиране на родителската общност/ родителски срещи, празници, организирани с участие на родители и т.н./

 • Организационно-координиращи:

9.1. Организиране на двустранни гостувания в неформална обстановка, които ще заменят традиционните родителски срещи в класните стаи (В рамките на изпълнението на проект на РИО към ЦОИДУЕМ : „на чаша чай в училище”; „пикник на село”;

„на кафе в ромска къща”, „заедно в сладкарница”)

Срок: м. ноември, м. февруари, м. март и м. април 2013 г.

Отговорник: Екип в РИО за управление на проекта

9.2. Координиране взаимодействието училище-родители като част от взаимодействието училище-заинтересовани страни за формиране на житейски умения у учениците.

Срок: постоянен

Отговорник: Началник на отдел ИОМД
1   2   3   4   5   6

Свързани:

Регионален инспекторат по образованието iconРегионален инспекторат по образованието сливен
За дейността на регионален инспекторат по образованието сливен за учебната 2010/2011 година
Регионален инспекторат по образованието iconГодишен план за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната 2011/2012 година в изпълнение на програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в република българия (2009-2013 г.
За дейността на регионален инспекторат по образованието – сливен в областта на предучилищното и училищното образование за учебната...
Регионален инспекторат по образованието iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град

Регионален инспекторат по образованието iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град протокол за явилите

Регионален инспекторат по образованието iconНа 10. 12. 2007 г е връчен на началника на Регионален инспекторат по образованието в област Сливен г-жа Светла Богданова Драганова, одитен доклад №0012001207 за
На 10. 12. 2007 г е връчен на началника на Регионален инспекторат по образованието в област Сливен г-жа Светла Богданова Драганова,...
Регионален инспекторат по образованието iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието софия-град
Във връзка със Заповед № rд 09-44/13. 01. 2009 год на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите...
Регионален инспекторат по образованието iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас
Пред Вас са тестовите задачи от общинския кръг на олимпиадата по география и икономика. Задачите са от три типа
Регионален инспекторат по образованието iconМинистерство на образованието и науката регионален инспекторат по образованието – гр. Бургас
Пред Вас са тестовите задачи от общинския кръг на олимпиадата по география и икономика. Задачите са от три типа
Регионален инспекторат по образованието iconРегионален инспекторат по образованието сливен

Регионален инспекторат по образованието iconРегионален инспекторат по образованието благоевград

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом