І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
ИмеІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
страница1/7
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер253.51 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/18160511.doc
  1   2   3   4   5   6   7

Строителство
 Номер 18 от 16.05.2011

 

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:


 Официално наименование: Община Шумен

 Пощенски код: 9700

 Място/места за контакт:

 E-mail:

 Факс: 054 800400

 Пощенски адрес: бул. "Славянски" № 17

 Адрес за допълнителна информация: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 Град: Шумен

 Адрес за допълнителни документи: Горепосоченото/ите място/места зa контакт

 На вниманието на:: Анатоли Николов - Община Шумен - стая 324

 Адрес за изпращане на заявления: Друго: моля, попълнете Приложение А.III

 Адрес на възложителя: http://shumen.bg/zop/index.html

 Телефон: 054 857713

 Адрес на профила на купувача: http://shumen.bg/zop/index.html

 Страна: Р. България

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ


 От името на други възложители: НЕ

 Основна дейност на възложителя: общи обществени услуги

 Вид на възложителя: регионален или местен орган

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:


 Наименование: Инженеринг на проект "Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Шумен”, по приета програма на Общински съвет Шумен”

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите


(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

 Код NUTS: BG333

 Място на изпълнение: гр. Шумен

 Тип доставки

 Тип строителство: Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възложителя

 Категория услуга

 Обект на поръчката: Строителство

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща


 Предназначение: Обществена поръчка

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)


 Рамково споразумение

 Брой оператора

 Обосноваване на рамково споразумение,

 Прогнозна стойност (валута)

 Прогнозна стойност

 Срок в година/и

 Честота и стойност

 Мин. прогнозна стойност

 Срок в месец/и:

 Макс. прогнозна стойност

 Максимален брой изпълнители

 Мин./макс. прогнозна стойност (валута)

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:


 Описание: Инженеринг на проект "Рехабилитация на част от уличната мрежа на град Шумен”, по приета програма на Общински съвет Шумен” със следните обособени позиции: ЛОТ 1 - „Строителство, реконструкция или рехабилитация на: бул. "Славянски", ул. "Адам Митцкевич", пл. "Кристал", пл. "България", бул. "Плиска", ул. "Ал. Константинов", бул. "Мадара", ул. "Граф Игнатиев". ЛОТ 2 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: бул. "Симеон Велики", ул. "Университетска", ул. "Станционна", ул. "Дедеагач", ул. "Васил Левски", ул. "Райна Княгиня", ул. "Батак". ЛОТ 3 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: ул. "Цар Освободител", ул. "Цар Асен ІІ", ул. "Панайот Волов", ул. "Цар Иван Александър", Паркинг към Нова Поликлиника, ул. "Васил Друмев", ул. "Васил Априлов", ул. "Македония", Улици кв. 655; ЛОТ 4 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: ул. "Съединение", ул. "Карел Шкорпил", Светофарно к-ще на ул. "Съединение" и ул. "Карел Шкорпил", ул. "Стефан Караджа", ул. "Добри Войников", ул. "Скопие", Паркинг в кв. 281, ул. "Паламара" - ул. "Тетово", Светофарно кръстовище на бул. "С. Велики" и ул. "Тетово", ул. "Прилеп"; ЛОТ 5 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: ул. "Климент Охридски", ул. "Марица", ул. "Софийско шосе", ул. "Ген.Столетов" - ул. "Ген.Скобелев", ул. "Август Попов", ул. "Генерал Тотлебен" и "Генерал Драгомиров"; ЛОТ 6 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: ул. "Владайско въстание", Кръгово кръстовище на бул. "Ришки проход", ул. "Вл. Въстание", Реконструкция кръстовище на ул. "Ивайло" - ул. "Вл. Въстание", бул. "В.Преслав", Светофарно кръстовище на бул. "Велики Преслав" и ул. "Вл. въстание", ул. "8ми Март", ул. "Спартак", ул. "Мир", ул. "Пирот".

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)


 Oсн. предмет: 45233120: Строителни и монтажни работи на пътища

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)


 Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)


Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

 Обособени позиции: ДА

 Подаване на оферти: една или повече позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти


 Приемане на варианти: НЕ

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и опции, в приложимите случаи)


В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):

 Описание: ЛОТ 1 - „Строителство, реконструкция или рехабилитация на: бул. "Славянски", ул. "Адам Митцкевич", пл. "Кристал", пл. "България", бул. "Плиска", ул. "Ал. Константинов", бул. "Мадара", ул. "Граф Игнатиев". ЛОТ 2 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: бул. "Симеон Велики", ул. "Университетска", ул. "Станционна", ул. "Дедеагач", ул. "Васил Левски", ул. "Райна Княгиня", ул. "Батак". ЛОТ 3 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: ул. "Цар Освободител", ул. "Цар Асен ІІ", ул. "Панайот Волов", ул. "Цар Иван Александър", Паркинг към Нова Поликлиника, ул. "Васил Друмев", ул. "Васил Априлов", ул. "Македония", Улици кв. 655. ЛОТ 4 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: ул. "Съединение", ул. "Карел Шкорпил", Светофарно к-ще на ул. "Съединение" и ул. "Карел Шкорпил", ул. "Стефан Караджа", ул. "Добри Войников", ул. "Скопие", Паркинг в кв. 281, ул. "Паламара" - ул. "Тетово", Светофарно кръстовище на бул. "С. Велики" и ул. "Тетово", ул. "Прилеп". ЛОТ 5 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: ул. "Климент Охридски", ул. "Марица", ул. "Софийско шосе", ул. "Ген.Столетов" - ул. "Ген.Скобелев", ул. "Август Попов", ул. "Генерал Тотлебен" и "Генерал Драгомиров". ЛОТ 6 - Строителство, реконструкция или рехабилитация на: ул. "Владайско въстание", Кръгово кръстовище на бул. "Ришки проход" ул. "Вл. Въстание", Реконструкция кръстовище на ул. "Ивайло" - ул. "Вл. Въстание", бул. "В. Преслав", Светофарно кръстовище на бул. "Велики Преслав" и ул. "Вл. въстание", ул "8ми Март", ул. "Спартак", ул. "Мир", ул. "Пирот"

 Прогнозна стойност: 9500000

 Прогнозна стойност от/до - валута

 Прогнозна стойност от

 Прогнозна стойност до

 Прогнозна стойност - валута: BGN

ІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)


 Брой повторения

 Описание

 Опции: НЕ

 Прогнозен график - брой дни

 Брой месеци

 Брой дни

 Минимален брой повторения

 Максимален брой повторения

 Прогнозен график - брой месеци

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението


 Крайна дата

 Срок в дни: 123

 Начална дата

 Срок в месеци
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт icon  раздел І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и концесии", ул. "Париж" №1, ст. 2
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: Дирекция "Обществени поръчки и публично частно партньорство"
І: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт iconІ: възлагащ орган I. 1 Наименование, адреси и място/места за контакт
Място/места за контакт:: д-ция "Обществени поръчки и публично-частно партньорство"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом