Правилник за дейността на
ИмеПравилник за дейността на
страница1/15
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер1.37 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://tg.stz.bg/gallery/miscellaneous/Pravilnik/Pravilnik_TG_12_13g.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ ”КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”


ГР. СТАРА ЗАГОРА
бул. „Патриарх Евтимий” No114, тел.: 042/622915; 042/622715

ПРАВИЛНИК

ЗА ДЕЙНОСТТА НА


ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ “КНЯЗ СИМЕОН ТЪРНОВСКИ”


Гр. Стара Загораза учебната 2012 /2013 година


ГЛАВА ПЪРВА


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Системата на народната просвета полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява:

 1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

 2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

 3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;

 4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

 5. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

 6. завършване на определените в Закона за народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификация;


Чл. 2. (1) Гражданите ползват правото си на образование в системата на народната просвета независимо от своята възраст.

(2) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование.

(3) Гражданите нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в държавните и общински училища.


Чл. 3. Системата на народната просвета се регулира от единни държавни образователни изисквания.


Чл. 4. (1) Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

(2) В светските училища религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети.

(3) В светските училища могат да се изучават религии в часовете, определени за задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка. Обучението по учебния предмет “Религия” се извършва съгласно инструкция, издадена от министъра на образованието и науката.


Чл. 5. (1) Учениците ползват правото си на безплатно образование в държавните и общинските училища, като:

 1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

 2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си;

 3. учебниците от училищните библиотеки може да се предоставят за ползване до края на учебните занятия на учениците от гимназиалния етап, чийто месечен доход на член от семейството е под установената за страната минимална работна заплата.

 4. ученици които се нуждаят от ресурсни учители имат право да ползват такива.

(2) Министърът на образованието, младежта и науката със заповед определя условията и реда за заплащане на:

 1. такси за дейности извън държавните образователни изисквания в държавните и общинските училища и обслужващи звена, както и за професионално обучение след завършено средно образование по утвърден държавен прием;

 2. разходите за провеждане на конкурсни изпити за приемане на ученици след завършен VІІ клас или след завършено основно образование в държавните и общинските училища.


Чл. 6. (1) Училищното обучение до 16-годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България.

(2) Училището осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за даровити ученици, както и за други ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма.

(3) Училищното обучение може да започне по-късно от определената в чл.7, ал.2 от Закона за народната просвета възраст след писмена молба на родителите или настойниците и с решение на екипа за комплексно педагогическо оценяване към Регионалния инспекторат по образованието

(4) Закрилата на децата с изявени дарби се осъществява при условия и по ред определени с Наредба на Министерски съвет по предложение на Министъра на културата, Министъра на образованието, младежта и науката и Министъра на физическото възпитание и спорта, в която са предвидени мерки и за:

  1. насърчаване на творческите заложби и потребностите на децата;

  2. финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и специализирани образователни програми.


Чл. 7. Обучението и възпитанието на учениците в системата на народната просвета се провежда на книжовен български език.

Чл. 8. Специални условия и ред за приемане на ученици могат да се определят с Наредба на Министъра на образованието, младежта и науката.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Свързани:

Правилник за дейността на iconПравилник за дейността на център за услуги в домашна среда раздел I общи положения
Чл. Този правилник определя организацията и дейността в Правилник за дейността на Център за услуги в домашна среда /наричан по-долу...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността
Чл. Този правилник урежда устройството и дейността на исторически музей град Попово, община Попово, област Търговище, наричан за...
Правилник за дейността на iconПриложение 4 правилник за организацията и дейността
Чл. 1 Този правилник урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие „Общински жилища и пазари ”
Правилник за дейността на iconХимикотехнологичен и металургичен университет правилни к за устройството и дейността на
Чл. Този правилник урежда организацията и дейността на “Университет-ския компютърен център” (укц) при хтму и е неразделна част от...
Правилник за дейността на iconПравилник за Дейността На нуфи "Филип Кутев" гр. Котел през учебната 2012-2013 г
Чл с този Правилник се определя дейността на училището, структурата, организацията и ръководството на образователния процес, правата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на
Чл. 1 Този правилник урежда организацията на дейността в Целодневна детска градина №16, условията за приемане на децата, спецификата...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на исторически музей
Чл. 1 Този правилник урежда устройството и дейността на Исторически музей град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич,...
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността на народното събрание
Чл. Народното събрание създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Конституцията и разпоредбите на...
Правилник за дейността на iconПравилник за устройството и дейността на Център за професионална ориентация Раздел I общи положения
Чл. Този правилник урежда основните задачи, структурата, дейността и финансирането на Центъра за професионална ориентация на су “Св....
Правилник за дейността на iconПравилник за организацията и дейността
Комитета по условия на труд /кут/ създава вътрешната си организация и осъществява дейността си въз основа на Закона за здравословни...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом