Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан
ИмеПроизводството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер61.53 Kb.
ТипКодекс
източникhttp://blagoevgradrc.judiciary-bg.org/Courts/RC/Blagoevgrad/wa.nsf/e3a2ce731f73417ac22576640047a
намира следното:

Производството е с правно основание чл.358, ал.1, т.1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф.д-р С. Г. М., ЕГН *, декан на П.-И. Ф. на Ю. У. Н. Р. в Б., адрес Б., площад Г. И.-М. 1, П.-И. Ф. на Ю. У. Н. Р., етаж 4. Ответник е самият Югозападен университет Н. Р. в Б., адрес Б., ул.И. М. 66, представляван от ректора проф.д-р И. А. М.

Атакува се законосъобразността на заповед № 114/26.03.2009 г. на ректора проф.д-р И. А. М., с която проф.д-р С. Г. М. е санкционирана с дисциплинарно наказание забележка, за нарушаване на трудовата дисциплина, във връзка с чл.187, т.3 от Кодекса на труда - неизпълнение на възложена работа, неспазване на техническите и технологични правила (неизпълнение на заповед № 527/23.03.2009 г. от ректора; неупражняване на контрол върху работата на служителите по спазване на техническите и технологичните правила при водене на документацията относно студентското състояние на студентите от П.-И. Ф., оформяне и поддържане на студентските досиета), на основание чл.188, т.1 от Кодекса на труда, след взето писмено обяснение от лицето.

Ответната страна е депозирала писмен отговор, с който оспорва твърденията в исковата молба и счита същата за неоснователна.

По делото са приети писмени доказателства.

Съдът смята, че искът е процесуално допустим, трябва да бъде разгледан и по него следва да се постанови съдебно решение, касаещо съществото на спора.

Оплакванията, наведени от ищцовата страна срещу заповедта, са две. На първо място, не била спазена стриктно императивната процедура по чл.193 от Кодекса на труда. На следващо място, издадената заповед не съдържала всички задължителни реквизити съобразно чл.195, ал.1 от Кодекса на труда.

След като взе предвид твърденията и становищата на страните в процеса и ангажираните от тях писмени доказателства по делото (заповед № 114/26.03.2009 г., заповед № 527/23.03.2009 г., докладна записка № 70-05-34/25.03.2009 г., докладна записка № 70-05-35/25.03.2009 г., заповед № 620/03.04.2009 г., протокол № 15/12.03.2009 г., заповед № 418/13.03.2009 г., писмо вх.№ 70-05-31/19.03.2009 г., писмо изх.№ 57/20.03.2009 г., протокол № 16/23.03.2009 г., писмо изх.№ 60/23.03.2009 г., обяснение вх.№ 93-01-185/27.03.2009 г., писмени обяснения от инспектори в учебен отдел, писмено обяснение от Соня Стоянова, секретар на П.-И. Ф., правилник за устройството и дейността на Ю. У., правилник за образователните дейности на Ю. У. от 2005 г., протокол № 13/01.04.2009 г., докладна записка № 70-05-33/23.03.2009 г. и писмено обяснение от доц.Паев - зам.-декан на П.-И. Ф.), съдът стигна до следните правни и фактически изводи:

Предявеният иск с правно основание чл.358, ал.1, т.1 от Кодекса на труда се явява основателен и доказан. Същият подлежи на уважаване. Атакуваната заповед - № 114/26.03.2009 г., с която, на П. основание чл.187, т.3 от Кодекса на труда, на ищцата е наложено дисциплинарно наказание забележка, следва да се отмени.

В акта, с който е санкционирана проф.д-р М., е отразено, че дисциплинарното наказание забележка се налага за неизпълнение на възложена работа, и по-точно - на заповед № 527/23.03.3009 г. на ректора проф.д-р М., както и за неупражнен контрол върху работата на служителите по спазване на техническите и технологичните правила при водене на документацията относно студентското състояние на студентите от П.-И. Ф., оформяне и поддържане на студентските досиета. По делото е приобщена като писмено доказателство въпросната заповед № 527, с която на ищцата се вменяват конкретни задължения и се дава срок от два дни за нейното изпълнение. Във връзка с последното, ищцата е депозирала две докладни записки - вх.№ 70-05-34 и вх.№ 70-05-35, и двете с дата 25.03.2009 г. От горното се установява, че в определения от ректора срок, деканът на П.-И. Ф. на Ю. У. е изпълнил задължението си, вменено му със заповед № 527. На следващо място, изясни се, че даденият за изпълнението на задължението по заповед № 527 двудневен срок не е достатъчен, след като - видно от протокол № 13 - ръководството на Университета впоследствие е сформирало цяла комисия, която да изпълни същите задължения, каквито са вменени на ищцата за изпълнение със заповед № 527. На следващо място, съдът приема, че във връзка с изпълнение на заповед № 527 не са били поискани обяснения на ищцата по реда на чл.193, ал.1 от Кодекса на труда. Срокът за изпълнение на заповедта е бил двудневен и за да се представят валидни писмени или снети устни обяснения, е следвало такива да са били изискани след изтичането на срока, определено за 25.03.2009 г. Налага се заключението, че процедурата по Кодекса на труда за изискването на обяснения не е била спазена, като ответната страна не е изискала обясненията във връзка с приетото от нея нарушение – неизпълнение на заповед № 527, а съобразно практиката на Върховния касационен съд на Република България, материализирана в решение № 360/11.05.1998 г. на III г. о., докладчик съдията Н. З., и решение № 1624/28.10.2002 г. по гр. д. № 242/2002 г., III г. о., докладчик председателят на отделение Т. М., преди налагане на наказание, работодателят е длъжен да поиска обяснение от служителя за всички нарушения, цитирани в заповедта за дисциплинарно наказание. Тежестта за доказване в процеса на обстоятелството, че такива обяснения са получени, лежи върху работодателя. В настоящото производство не се представиха доказателства от ответната страна, от съдържанието на които да се вижда, че след изтичането на срока за изпълнение на заповед № 527 - а този срок е изтекъл в края на работния ден на 25.03.2009 г. - е поискала обяснение от ищцата. Според настоящия съдебен състав, докладна записка вх.№ 70-05-34 не съставлява писмено обяснение във връзка със започналата дисциплинарна процедура. От съдържанието на въпросната докладна записка трудно може да се направи извод, че същата представлява обяснение във връзка със започнала дисциплинарна процедура по чл.193, ал.1 от Кодекса на труда, още повече, че докладната записка е представена в срока за изпълнение на заповед № 527. В тази връзка, при произнасянето си по предявения иск с правно основание чл.358, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, съдът следва да се съобрази с трайната практика на Върховния касационен съд на Република България, съобразно която неспазването на процедурата по чл.193 от Кодекса на труда дава основание на съда да отмени дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество.

Във връзка с втория наведен довод в исковата молба - че атакуваната заповед не съдържа всички задължителни реквизити по чл.195, ал.1 от Кодекса на труда - се констатира, че в съдържанието на заповедта действително не е посочено конкретното нарушение, за което е наложено наказанието, както и времето на неговото извършване. Не е посочено върху работата на кои конкретно служители не е упражнен контрол и през кой период не е упражнен този контрол, поради което следва да се счете, че твърдяното за извършено нарушение на трудовата дисциплина не е конкретизирано и индивидуализирано в нужната степен с неговите обективни и субективни признаци. С оглед на това съдът не може да извърши проверка спазени ли са повелителните изисквания на закона, свързани с процедурата по наказване, както и тази по съществото на спора, налице ли е виновно неизпълнение на трудови задължения и правилно ли са приложени критериите за определяне на наказанието. Недопустимо е с писмени доказателства във връзка със започнала съдебна процедура, работодателят да допълва съдържанието на заповед, с която е наложил дисциплинарно наказание. В тази връзка съдът съобрази и решение № 341/26.IV.1995 г. по гр. д. № 1627/94 г. на Върховния съд, III г. о.

Основателни са и възраженията, изложени в исковата молба, че заповедта е незаконосъобразна, тъй като ищцата е изпълнила заповед № 527, въпреки, че с нея са й вменени задължения, които съобразно правилника за образователните дейности на Ю. У. са в правомощията на отдел Образователни дейности. В чл.101 от въпросния правилник изрично е записано, че отдел Образователни дейности се организира и ръководи от началник, който е на пряко подчинение на ректора, а в ал.2 на същия член е казано, че записването на студентите и воденето на цялостната техническа документация по студентското им състояние, от записването до дипломирането, се осъществява от отдел Образователни дейности, подчинен на ректора. В тази връзка следва да се отчете и протокол № 13/01.04.2009 г., от съдържанието на който се изяснява, че е взето решение от академичния съвет за сформиране на комисия, която да извърши същата дейност, вменена със заповед № 527/23.03.2009 г. на ищцата.

В крайна сметка, не можа да се изясни в необходимата степен за кой период работодателят твърди, че ищцата не е упражнила контрол върху работата на служителите, а същевременно е ноторен факт кога тя е била избрана за декан на П.-И. Ф. на Ю. У., с оглед на което съдът не може да провери и това, дали дисциплинарното наказание е наложено в сроковете по чл.194 от Кодекса на труда, които са преклузивни такива.

По изложените съображения, предявеният иск е основателен и доказан, предвид което съдът


РЕШИ:


ОТМЕНЯВА заповед № 114/26.03.2009 г. на проф.д-р И. А. М. - ректор на Ю. У. Н. Р. в Б., адрес Б., ул.И. М. 66, с която на проф.д-р С. Г. М., ЕГН *, декан на П.-И. Ф. на Ю. У., адрес Б., площад Г. И.-М. 1, П.-И. Ф. на Ю. У. Н. Р., етаж 4, е наложено дисциплинарно наказание забележка, за нарушаване на трудовата дисциплина, във връзка с чл.187, т.3 от Кодекса на труда - неизпълнение на възложена работа, неспазване на техническите и технологични правила (неизпълнение на заповед № 527/23.03.2009 г. от ректора; неупражняване на контрол върху работата на служителите по спазване на техническите и технологичните правила при водене на документацията относно студентското състояние на студентите от П.-И. Ф., оформяне и поддържане на студентските досиета), на основание чл.188, т.1 от Кодекса на труда, след взето писмено обяснение от лицето, като незаконосъобразна.

Решението може да бъде обжалвано пред Окръжен съд Б., чрез Районен съд Б., в двуседмичен срок, считано от 10.07.2009 г.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Свързани:

Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconПроизводството е с правно основание чл. 49 от ск и е образувано въз основа на искова молба, предявена от В. З. М., с Егн: *, село П., община П., с адрес за

Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconПроизводството е с правно основание чл. 200 от кт и е образувано въз основа на искова молба, предявена от Г. Л. М., Егн: *, със съдебен адрес: Г. Б., У. Тодор

Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconПроизводството е с правно основание чл. 34 Зс. Образувано е по подадена искова молба от В. А. П. с Егн*, В. С. П. с Егн*, В. С. Х. с Егн тримата от село
Производството е с правно основание чл. 34 Зс. Образувано е по подадена искова молба от В. А. П. с Егн*, В. С. П. с Егн*, В. С. Х....
Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconПроизводството е образувано въз основа на искова молба, предявена от. О
И. Е. К., Егн против Г. К. П., с постоянен адрес в село К., община П. с посочено правно основание чл. 8
Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Производството е образувано въз основа на искова молба депозирана от К. С. М., Егн *, с постоянен адрес гр. Б., ж к."З.", чрез адв....
Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconПроизводството е с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от кт във връзка с чл. 225 ал. 1 от кт и чл. 224 ал. 1 от кт и е образувано въз основа на искова
Производството е с правно основание чл. 344 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от кт във връзка с чл. 225 ал. 1 от кт и чл. 224 ал. 1 от кт...
Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconПроизводството е с правно основание чл. 108 Зс
Образувано е по искова молба, подадена от ипя от гр. П., ул. „* №.„А”, егн *, против дгя, егн, вгт, егн и П. Нт, егн *, тримата последни...
Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconПо искова молба, подадена от К. С. Г. с Егн и с адрес: Б., с която
Производството е образувано по искова молба, подадена от К. С. Г. с Егн и с адрес: Б., с която срещу Д. Г. З. с Егн и с адрес: Б.,...
Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconПоправена искова молба на л. 33 – л. 37 от делото
Производството е образувано по искова молба, подадена от Т. К. М. с Егн и Г. В. Н. с Егн *, и двете с адрес: Б. с която срещу ответника...
Производството е с правно основание чл. 358, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда. Образувано е въз основа на искова молба, подадена от проф д-р С. Г. М., Егн *, декан iconИ за да се произнесе, взе предвид следното: ба, подадена от С
Производството е образувано по искова молба, подадена от С. А. А. с Егн и с А.: Б., ул.”Б., с която срещу Т. А. с А.: Б., пл.”М....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом