Устав фондация "надежда за ромите"
ИмеУстав фондация "надежда за ромите"
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер111.38 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.isda.bg/wp-content/uploads/2010/06/ustav.doc
УСТАВ

ФОНДАЦИЯ "НАДЕЖДА ЗА РОМИТЕ"

per. от ОС-гр. Плевен по ф.д. №1034/1998г.,

Приет на заседание от Управителния съвет, състояло се в гр. Левски на 18.01.2008г.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

I./Статут

 

1.,Фондацията е юридическо лице с нестопанска цел, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, /ЗЮЛНЦ/ Устава и Решението на учредителното събрание.

II./ Наименование:

1./ Наименованието на фондацията е "НАДЕЖДА ЗА РОМИТЕ".

2./ Наименованието на фондацията, заедно с указание за седалището, адреса, съда, където е регистрирано фондацията и номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ, трябва да бъдат посочвани в документите от кореспонденцията на фондацията. |

3./ Наименованието на клоновете на фондацията се образува като към наименованието на фондацията се добавя указанието "клон" и населеното място, където е седалището на клона. Към наименованието на клона може да се добави и указание за неговия предмет на дейност.

III./ Седалище и адрес па управление:

1./ Седалището и адресът на фондацията са: гр. Левски/Пл. обл./, ул. "Елин Пелин" №18

IV./ Срок

Фондацията се учредява за неопределен срок.

V./ Определяне на дейността и целите на дейността:

1./ Фондацията  е  организация за  осъществяване  на дейност в обществена полза.

Целите на дейността на фондацията са:подпомагане на обучението на нуждаещи се деца.специализанти в наши и чужди учебни заведения,формулиране на правна култура сред лицата от ромски произход.подпомагане и ремонт на сгради на бедните,на социално слабите.инвалиди и безимотни,на работници и служители за тяхната квалификация и преквалификация,както и подпомагане на затвори,ТВУ,детски домове,домове за сираци и душевно болни и старчески домове,пропагандиране и профилактика в борбата срещу инфекциозните заболявания.

3./ За осъществяване на своите цели фондацията/средства за постигане на целите/:организира конференции,симпозиуми,срещи,специализирани изложбени семинари и други.Извършва издателска,информационна и просветна дейност.Подпомага и организира обучението,специализацията .квалификацията и преквалификацията на нуждаещите се лица. Подпомага институциите и учрежденията при осъществяване на дейността им.Финансира и организира ремонтите на сградите на бедните.Подпомага материално-техническата база на специализираните в страната учреждения,които решават проблемите на лишените от свобода,на децата в детските домове и сираците.Подкрепя инициативите на държавата,обществените организации и отделните лица за разработването на идеи и проекти,които решават проблемите на социално слабите,бедните,децата,науката,образованието,туризма,културата,спорта,инвал иди и безработни,както и на лица ,настанени в местата за изтърпяване наказание "лишаване от свобода|".Поддържа тесни връзки със сродни фондации и специализирани организации в страната ни и в чужбина.Оказва финансово-организационно съдействие на други звена,свързани с постигане целите на фондацията.

VI./ ИМУЩЕСТВО :

1./ Имуществото на фондацията се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове.

2./ Фондацията разходва имуществото си в зависимост от финансовите си възможности и съобразно реда и правилата за осъществяване на дейността си както и за други цели, съответни на тези на фондацията и в съответствие с чл. 41 от ЗЮЛНЦ.

VII./ ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА :

1. Средствата, с които фондацията ще постига своите цели, се набират от:

2. Внесената от учредителите сума от 3 190 д.н. Спонсорство.

3. Спонсорство

4. Целеви постъпления или други организации.

5. Дарения и завещания в полза на фондацията.

6. Други, разрешени от закона средства.

 

VIII./ ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ :

1./ Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност само ако тя е свързана с предмета на основната дейност на фондацията.а приходите се използуват единствено за постигане на визираните в настоящия устав цели.

2./ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

IX./ УПРАВЛЕНИЕ :

Органи на фондацията

1./ Фондацията има колективен върховен орган и управителен орган.

А./ Колективен върховен орган на фондацията е Управителния

съвет ./УС/ .

Б./ Управителен орган на фондацията е Управителят.

X./ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ :

2./ Фондацията се управлява от Управителен съвет.

3./ Управителният съвет се състои най-малко от трима и не повече от десет члена .

4./ Първият управителен съвет, се състои от всички дарители-учредители на фондацията.

5./ Управителният съвет може да вземе решение за попълване на състава си с нови членове-дарители на фондацията.

6./ Член на Управителния съвет се освобождава от длъжност по решение на Управителния съвет или от Управителния съвет по негова писмена молба за напускане.

Свикване на Управителния съвет

7./ Управителният съвет     провежда редовни  заседания  веднъж

месечно.

Заседанията се подготвят от управителя на фондацията ,като всеки член на УС следва да бъде писмено уведомен за датата и мястото на заседанието , както и при какъв дневен ред ще протече същото.Уведомлението следва ла бъде получено поне една седмица преди датата на заседанието.

10./ Заседание на УС може да бъде проведено ако на него присъствуват повече от половината членове на УС.

Права и задължения на Управителния съвет

11./  Членовете  на  Управителния  съвет  имат еднакви   права   и задължения независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях 12./ Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на фондацията и да пазят тайните й и след като престанат да бъдат членове на съвета.

13./ Управителният съвет приема правила за работата си.

14./ Управителният  съвет     единодушно избира управителя  на фондацията измежду членовете си.

15./ Управителният съвет:

а/, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на фондацията и се разпорежда с него при спазване изискванията на устава;

б/. определя реда и организира извършването на дейността в обществена полза,

в/. определя седалището и адреса на управление на фондацията;

г/. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

д/. взема решения за попълване на състава си с нови членове , както и освобождава членове на Управителния съвет.

е./ изпълнява останалите задължения, предвидени в устава. 16./  Управителният съвет   приема  организационно-управленската структура, реда за назначаване и освобождаване на персонала, правилата за работната заплата и други вътрешни правила на фондацията.

17./ Управителният съвет взема решения за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година.

Кворум ,взимане на решения

18./ Решения могат да се вземат, ако присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет.

19./ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решения£а;|ю чл. 14 ал.П и по чл. 31 т.З и 6 от ЗЮЛНЦ- с мнозинство от всички членове у

20./ Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са уведомени писмено за този начин на гласуване и никой не се е противопоставил. Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателствуващия заседанието.

21./ Управителният съвет взема решение при условията на чл. 19 от настоящия раздел за:

а./ съществени организационни промени;

б./ дългосрочно сътрудничество от съществено значение за фондацията или прекратяване на такова сътрудничество;

в./ вземането на решение за предложение за създаване на

клон..

Отговорност на членовете на Управителния съвет

22./ Членовете на Управителния съвет носят солидарна отговорност за свои действия, с които увреждат интересите на фондацията.

23./ Всеки от членовете на Съвета може да бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.

XI./ УПРАВИТЕЛ :

1./ Управителният съвет избира измежду членовете си управител на фондацията, какъвто може да бъде само физическо лице .

2./ Управителят представлява фондацията.

3./ Управителят е длъжен незабавно да докладва на Управителния съвет за настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за фондацията.

4./ Представителната власт на Управителя съдържа следните ограничения:

а./ може да упълномощава други лица за извършване на определени действия, без да ги преупълномощава с всичките предоставени нему права в пълния им обем,

б./ няма право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на фондацията, освен ако е упълномощен изрично за това от Управителния съвет,

5./ Управителят в частност:

а./ организира изпълнението на решенията на Управителния

съвет,

б./ организира дейността на фондацията, осъществява оперативното и ръководство, осигурява стопанисването и опазването hi нейното имущество, съобразно решенията на Управителния съвет;

в./ представлява фондацията в отношенията й с трети физически и юридически лица и изпълнява функциите, които са му възложени от Управителния съвет;

г. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на фондацията.

д./ води почетната книга на дарителите на фондацията и отправя на същите благодарствени писма.

XII./ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ

СЪВЕТ И НА УПРАВИТЕЛЯ :

За своята дейност членовете на управителния съвет и управителя не получават възнаграждение.

XIII./ ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ:

Документи по годишното приключване

1./ Поне веднъж годишно Управителния съвет или управителя по негово поръчение , осигуряват назначаването на лицензиран експерт-счетоводител , който следва да извърши цялостна проверка на дейността на фондацията.

Съдържание на доклада за дейността

2./ Поне веднъж годишно Управителния съвет на фондацията изготвя отчет за дейността си.

3./ В отчета за дейността се съдържат данни за

а./ съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

б./    размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; в./ финансовия резултат.

Проверка на годишното приключване

4./ При годишното приключване се проверява годишният счетоводен отчет от един или няколко експерт-счетоводители въз основа на счетоводството и доклада за дейността. Без проверката годишният счетоводен отчет не може да се приеме.

5./ Проверката има за цел ла установи дали са спазени изискванията за счетоводството и устава за годишното приключване.

Назначаване на експерт-счетоводител

6./ Експерт-счетоводителите се определят Управителния съвет или от управителя по поръчение на Управителния съвет.

Приемане на годишното приключване

7./ Управителният съвет приема годишния счетоводен отчет на свое заседание с мнозинство от всички свои членове.

Задължителна отчетна информация

8./ В срок до 31.05. всяка година Управителя на фондацията по поръчение на Управителния й съвет представя информация за дейността си за предходната година пред Централния регистър при Министерството на правосъдието.В заявлението задължително се описват обстоятелствата по чл. 46 ал.2 от ЗЮЛНЦ.

9./ Съгласно разпоредбите Закона за счетоводството, фондацията ще изготвя отчетна информация при спазване на принципите за откритост достоверност и своевременност.

Дивиденти

10./ Фондацията не разпределя печалба.

Книги на фондацията

11./ За заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя на съответния орган и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от управителя на фондацията. Членовете на Управителния съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.

XIV./ ПРЕКРАТЯВАНЕ:

Основания за прекратяване

1./ Фондацията се прекратява:

а./ по решение на Управителния съвет,

б./При прекратяване на фондацията се извършва ликвидация.

2./ Ликвидацията се извършва по решение на Управителния съвет на фондацията от управителя или друго .определено от УС лице. Той извършва прел видените от Търговския закон действия по ликвидацията й, като ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на юридическото лице с нестопанска цел.

3./ Имуществото, останало след удовлетворението на кредиторите, се предоставя но решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, регистрирано в България и определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да предоставя имуществото за извършване на възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел общественополезна дейност.

XVI./ ПРЕОБРАЗУВАНЕ:

Фондацията не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, съгласно чл. 42 от ЗЮЛНЦ.

XVII./ ПОЧЕТНА КНИГА НА ДАРИТЕЛИТЕ :

1./ Имената на всички дарители на фондацията се записват в почетната книга на дарителите.освен ако в акта на дарението дарителят е указал.че не желае името му да фигурира в почетната книга на дарителите на фондацията.

2./ Фондацията отправя благодарствени писма по повод направено й

дарение.

ХVIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

1./ Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

2./ Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска

3./ Настоящият устав се приема в съгласие с параграф 1 aл.IV от Закона

за юридическите лица с нестопанска цел - единодушно от всички учредители на фондация "Надежда за ромите", регистрирана от Ос-гр.Плевен по ф.д. № 1-34/98г., състояло се на 18.01.2008г. в гр. Левски /Пл.обл./, в уверение на което същите положиха своя подпис под този Устав.

Гр. Левски

18.01.2008г.

ЧЛЕНОВЕ:

 

1./ Христо Младенов Маринов

2./ Петър Любомиров Рачев

3./ Емил Асенов Филипов

Свързани:

Устав фондация \"надежда за ромите\" iconЦели и задачи на Национална Фондация
В този дух са и принципите на регионалната политика на Европейския съюз. Национална Фондация "Надежда за ромите" ще извършва обществено...
Устав фондация \"надежда за ромите\" iconДоклад    
...
Устав фондация \"надежда за ромите\" iconНадежда Нейнски: в арабския свят има развиваща се средна класа
Това заяви евродепутатът Надежда Нейнски на кръгла маса за етническите отношения, организирана от абгр, Гражданско сдружение „евет”...
Устав фондация \"надежда за ромите\" iconФондация
Моля, приложете копия от последната съдебна регистрация и устав на организацията
Устав фондация \"надежда за ромите\" icon4 април 2011 г. 10. 00 ч. Прес клуб бта бул. "Царийградско шосе" пресконференци я
По повод 14 години от старта на тв предаването “Светът на ромите”. Ще бъде представена поредица от документални филми за ромите,...
Устав фондация \"надежда за ромите\" iconIP/10/407 Брюксел, 7 април 2010 г. Европейската комисия призовава за социално приобщаване на ромите
ЕС. В отделен доклад се оценява постигнатият напредък в приобщаването на ромите през последните две години. Участниците във втората...
Устав фондация \"надежда за ромите\" iconБългария Фондация "еврика"
Надежда Аплакова, смг, 8 клас: Питагорови тройки числа и диофантови уравнения, в които се използват
Устав фондация \"надежда за ромите\" iconУстав на
Чл. (1) Фондация "Оренда", наричана за краткост Фондацията, е юридическо лице, регистрирано и опериращо съгласно изискванията на...
Устав фондация \"надежда за ромите\" iconМетодика За оценяване на проектните идеи за инфраструктурни проекти за подобряване на условията на живот на ромите в България
Проектът се изпълнява от консорциум на Фондация Микрофонд София, Клуб „Отворено общество” Русе и Регионален център за икономическо...
Устав фондация \"надежда за ромите\" iconУстав на акционерно дружество
Чл. /1/. С този устав се уреждат статута, отношенията между акционерите, организационната структура, управлението и разпределението...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом