Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а
ИмеРепублика България Чрез министерски съвет на Република България жалб а
Дата на преобразуване30.01.2013
Размер27.05 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://szb.dir.bg/_files/523097.doc
До ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД на Република България

Чрез МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ на Република България


Ж А Л Б А


от Георги Петров Бакалов – в качеството си на председател на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”, рег. с решение по ф.д. № 429 / 16.03.2000 г. на Бургаски окръжен съд, Булстат 102687494, със седалище и адрес на управление : 8001 Бургас, ж.к. “Лазур” бл.7, вх.А


ПРОТИВ :

Приетата от Министерския съвет

( с ПМС No 80 от 03 май 2005 г.; ДВ,бр.41 от 13 май 2005 г.)


НАРЕДБА за общите условия, минималната застрахователна сума,

минималната застрахователна премия и реда за сключване на

задължителната медицинска застраховка на чужденците, които

пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,


Съгласно чл.39, ал.5 ( ЗСВ ) Върховният административен съд се произнася по спорове за законосъобразността на подзаконови нормативни актове, а съгласно чл.13, ал.1 ( ЗВАС ) жалба или протест срещу нормативен акт се подават без ограничение във времето.


Ние обжалваме пред Вас посочената по-горе Наредба по следните причини :


Наредбата за задължителната медицинска застраховка за чужденците

( ПМС No 80 от 03 май 2005 г.; ДВ,бр.41 от 13 май 2005 г.)

е приета от Министерския съвет на Република България

в нарушение на чл.2а от Закона за нормативните актове.


Според чл.2а. (нов, ДВ, бр.55 от 2003 г.)

Лицата, за които възникват задължения или ограничения по силата на нов нормативен акт, се уведомяват преди неговото приемане. Уведомяването се извършва чрез изпращането на проекта до представителни организации на тези лица, чрез публикуването му в средствата за масово осведомяване, в Интернет или чрез оповестяването му по друг подходящ начин, като в срок не по-кратък от един месец засегнатите могат да представят предложения и възражения до съответния компетентен орган.”


Лицата по чл.2а от ЗНА не са били уведомени по установения от Закона ред - нито преди приемането ( 3 май 2005 г.) на нормативния акт, нито между приемането му и публикуването му на 13 май 2005 г. в бр.41 на Държавен вестник.


Не са били уведомени преди приемането на Наредбата ( ПМС № 80 от 3 май 2005 г. ) лечебните заведения в България, посолствата и международните туристически агенции - лицата по чл.2а от страните, за които възникват задължения или ограничения по силата на новия нормативен акт.


Дори да се допусне хипотезата, че лицата по чл.2а от ЗНА са били уведомени между приемането ( з май 2005 г.) и публикуването ( 13 май 2005 г.) на визирания нормативен акт, законовият срок, не по-кратък от един месец, засегнатите да могат да представят предложения и възражения до съответния компетентен орган, очевидно НЕ Е СПАЗЕН.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ВЪРХОВНИ СЪДИИ,


след като се убедите в основателността на твърденията ни,


МОЛЯ


да отмените като незаконосъобразна

НАРЕДБА за общите условия, минималната застрахователна сума,

минималната застрахователна премия и реда за сключване на

задължителната медицинска застраховка на чужденците, които

пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през страната”, приета с ПМС No 80 от 03 май 2005 г.; обн. ДВ, бр.41 от 13 май 2005 г.


Прилагам копие.


Бургас, 05.05.2006 г. С УВАЖЕНИЕ


( Георги Бакалов )

Свързани:

Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Относно: Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2008 г., №702-01-47, внесен от Министерски съвет на 31 октомври...
Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването
Годишна програма за участието на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2010 г.), №002-00-7, внесена...
Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconРепублика българия
По проект за решение за даване на съгласие за водене на преговори и сключване на заемно споразумение между Република България и Международната...
Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconДо върховния административен съд чрез министерския съвет на република българия жалб а
От 1 Сдружение за дива природа балкани, Регистрирано с дело 5150/1992 в сгс; Адрес по регистрация: бул. Драган Цанков No 8, 1164...
Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconРепублика българия четиридесето народно събрание комисия по здравеопазването становище
Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ по Програма „Превенция и контрол на хив/спин в България” между Глобалния фонд...
Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconРепублика българия министерски съвет
България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (оср) за периода 2014-2020 г., по проект №0094-цкз „Подпомагане на цялостния...
Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconРепублика българия министерски съвет национална стратегия за противодействие на престъпността
Република България в Европейския съюз и нато. Ограничаването на престъпността е необходимо условие за осигуряване на безопасност...
Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconРепублика българия министерски съвет
Оон. Стратегията дава рамката на държавната политика за детето, а конкретните задължения на всички държавни институции, ангажирани...
Република България Чрез министерски съвет на Република България жалб а iconРепублика България Чрез министерство на вътрешните работи жалб а
Бакалов – в качеството си на председател на сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност “Съюз на застрахованите в България”,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом