Предмет
ИмеПредмет
страница3/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер405.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgshkolo.co.uk/programa/11.doc
1   2   3

64. Градът в „Братчетата на Гаврош” – пространство на социалната несправедливост (Лирическо обръщение)


Л

У

Персонификацията на града – „чудовище”

Контрастът (между празника, блясъка, красотата на „теменужената вечер” и

бедността, социалната маргинализация/„невидимост”, „оглеждащ” социалния

конфликт) – основен лирикокомпозиционен принцип в стихотворението65. „Моят град”


Л

У

(Подготовка за литературно писане на лирическо стихотворение по ритмическия модел на „Братчетата на Гаврош” или съчинение )
66. Минало предварително време

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за семантиката, образуването и употребата на формите за минало предварително време.

минало предварително време

23

67. Човекът и изкуството

Веселин Ханчев, „Художник”

Светът на човека и изкуството в стихотворението „Художник”

Светът, побран в стая („Художник”)

Л

НЗ

Изясняване на понятието изкуство чрез запознаване с урочната статия и илюстративния текст – стихотворението „Изкус­тво“ на Веселин Ханчев. Коментиране на посланията в стихотворението „Художник “. Образът на изобразителното изкуство, изграден в „Художник”:

• „бедната стая” като алегория на човешкия „оголен” (сведен до биологичното, до жизненонеобходимото и практически полезното) живот

голотата/празнотата, необитаемостта, „мъртвината” на света без изкуството

значението на „затварянето” (композиционното завършване) на образа на света в рамка („закачи света и го затвори...”): условие за конструиране на смисъл

Междутекстови връзки с „Косачи” („пустата истина” – „празните стени”/„мъртвите пустини”) в тълкуването на отношението живот – изкуство

изкуство
68.Богатството и бедността според „Художник” на В. Ханчев и „Братчетата на Гаврош” на Хр. Смирненски (Метафора)


Л

У

Социални и естетически значения на бедността и богатството

Функциите на метафорите, метонимиите, персонификациите/олицетворенията в „Художник” и „Братчетата на Гаврош”

Конструиране на междутекстови връзки69. Бъдеще време в миналото

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за семантиката, образуването и употребата на формите за бъдеще време в миналото.

бъдеще време в миналото

24

70. Ролята на твореца на изкуството според „Художник”


Л

У

(Подготовка за писане на отговор на въпрос, свързан с интерпретираната от В.-Ханчевото стихотворение проблематика) или разсъждение върху един от въпросите: Изкуство ли е да бъдеш добър или Науката или изкуството са по-важни за хората71.Човекът в българския свят

(Образи на българския човек в националния свят)

Л

НЗ

Изясняване на понятията родно, национално пространство, национална принадлежност, национална общност, национални ценности, национален герой, исторически момент, исторически етап и историческо събитие чрез запознаване с урочната статия. Овладяване на знания за Българското възраждане чрез илюстративния материал към уроч­ната статия.

родно, национално пространство, национална принадлежност, национална общност, национални ценности, национален герой, исторически момент, исторически етап и историческо събитие
72. Съчинение разсъждение по житейски проблем

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността на съчинението разсъждение по житейски проблем. Развиване на умения за изграждане на съчинение разсъждение по житейски проблем; да се формират начални социалнокомуникативни умения, свързани с убеждаването като функция на речта.

съчинение разсъждение по житейски проблем

25

73. Славянобългарска история... в полза на българския народ” (П. Хилендарски)

Л

НЗ

Запознаване с делото на Паисий Хилендарски. Връзката между Паисиевата История и историческата епоха на създаването й (начало на Българското възраждане)

Връзката между българската национална идентичност и българския език

Специфични значения на понятията род, народ, език, история, памет в Предисловиетона „История славянобългарска”

род, национална принадлежност
74. Образи на „своето” и „чуждото” в Паисиевата История

Л

У

Ценностни опозиции, зададени от Паисиевата История и валидни за възрожденската епоха: свое/българско–чуждо, славно минало–печално настояще, (българска) „простота и незлобивост” –„коварна (гръцка/европейска) култура”

Реторически стратегии на оценностяване и защита на своето/българското

Образите на автора и на читателя в Предисловието на „История славянобългарска”75.Използване на сложни глаголни времена в текста. Обобщителни упражнения

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на знанията и уменията, свързани с използването на сложни глаголни времена в текст.
26

76. „Ти, българино, не се мами, знай своя род и език и се учи на своя език!”

Л

У

(Подготовка за устно изказване или дискусия на тема „Участта на националните ценности в условията на глобализация”)77. Ценностният свят на възрожденския българин в „Къде си, вярна ти любов народна?” на Д. Чинтулов


Л

НЗ

Основни ценности на Българското възраждане – родина, вяра, свобода, борба, „служене майце си”, саможертва

Функции на образа на родното във възрожденската поезия:

идентификация на родината във времето и пространството

изграждане на страстно емоционално напрежение около образа на Отечеството

утвърждаване на саможертвата в името на свободата на Отечеството като свръхценностен жест

Ролята на „гласа голям” за конструирането на образа на родното78. Контролна работа върху глагл и глаголни времена

БЕ

У27

79. Реториката на Възраждането в „Къде си, вярна ти любов народна?”


Л

У

Комуникативна структура на Чинтуловия текст: специфични характеристики на лирическия адресант, на лирическия адресат и на комуникативното пространство.

Фигурите на езика и техните функции в „Къде си, вярна ти любов народна?”80. Родината в свободата и в робството в „Стани, стани, юнак балкански”

Л

НЗ

Опозицията свобода–робство – ключова опозиция във възрожденската култура

Традиционни езиковообразни форми, чрез които се осмисля българското през Възраждането, в „Стани, стани, юнак балкански”: хералдически образи – герб, знаме, персонификацията „юнак балкански”, светлината/славата

Фигури (метафори, алегории) на робството/тирана: сънят, змията, тъмнината(„тъмен облак”)...

Мъченическият образ на поробения народ и свободата/славата като свръхценност

Аксиологизация на славната ни история като гарант за достойно бъдеще („да бъдем пак каквито бяхме...”)81. Смислова страна на думата. Речниково значение

БЕ

НЗ

Актуализиране на информацията за същността и функциите на думите, за техните преки и преносни значения. Овладяване на умения за лексикално-смислов анализ.

речниково значение на думата

28

82. Родината в свободата и в робството в „Стани, стани, юнак балкански”

Л

У

Опозицията свобода–робство – ключова опозиция във възрожденската култура

Традиционни езиковообразни форми, чрез които се осмисля българското през Възраждането, в „Стани, стани, юнак балкански”: хералдически образи – герб, знаме, персонификацията „юнак балкански”, светлината/славата

Фигури (метафори, алегории) на робството/тирана: сънят, змията, тъмнината(„тъмен облак”)...

Мъченическият образ на поробения народ и свободата/славата като свръхценност

Аксиологизация на славната ни история като гарант за достойно бъдеще („да бъдем пак каквито бяхме...”)83. Любен Каравелов „Хубава си, моя горо”: емоционалното преживяване на родната природа


Л

НЗ

Природният образ на българското

Типичните белези на възрожденския песенен тип поезия в Каравеловото стихотворение(интимно преживяване на родното в относителната му необвързаност с целите на Възраждането)84. Употреба на домашни думи и на чужди думи в текста

БЕ

НЗ

Осмисляне на разликите в произхода на думите, формиране на умения за уместното използване на чужди думи в речевото общуване; осмисляне на ролята на чуждите думи за обогатяване на речниковия състав на езика.

домашни думи, чужди думи, заемки, чуждици, речник на чуждите думи

29

85. Човешкото и природното в „Хубава си, моя горо”


Л

У

Възрожденската поетика в Каравеловото стихотворение и интерпретираната в него надвременна (индивидуално значима) проблематика (цикличната обнова на природата – крайността на човешкото съществуване)

Уместна съпоставка с народната песен „Черней, горо, черней, сестро”86. Ценности и конфликти в незавършената поема „Хайдути. Баща и син” на Хр. Ботев (Реторичен въпрос)


Л

НЗ

Отношенията между патриархалните и възрожденските ценности в Ботевата поема:

конфликтът между патримониалния и матримониалния ред на унаследяване (образите на бащата и сина, от една страна, и образите на майката и вуйчото, от друга, в „Хайдути”)

конфликтът между свободолюбивия национален дух и робството в неговите национални и социални измерения

ценностни отношения и обмен между опозициите високо–ниско („Стара планина”–„чуждо село”), свое–чуждо87. Видове чужди думи в българския език

БЕ

НЗ

Обогатяване на представата за лексиката като най-проницаема езикова система; насочване на вниманието към факторите, влияещи върху развитието на езиците, и върху заемането на думи от международната лексика. обогати речникът на шестокласниците с думи от международната лексика, употребявани в различни социокултурни сфери.


международна лексика, самобитност на българския език

30

88. „Песни юнашки, хайдушки” и национално пространство в „Хайдути”

Л

У

Функции на песента:

учредява националното пространство като (възрожденско)митологично

осъществява връзка между тукашното и отвъдното

набавя отвъдбитови (отвъдситуативни, отвъдпрактически,

отвъджизненонеобходими) измерения на човешкото съществуване

Образът на Родината – типичен възрожденски образ: пространствено свит, обозрим, очертан чрез географски граници (емблематични топоними)89. Гласът срещу писмото в Ботевата поема


Л

У

Ботевата поема – снемаща основни характеристики на българската възрожденска поезия:

вокативност

фикционализиран образ на звучащия човешки глас

експлициран адресат

В епоха на трансформация на основните комуникативни медиуми Ботевата поема утвърждава „живия”/звучащия глас („викването на песента) срещу „мъртвата буква”

на писмото (майката иска Чавдар „на книга да се изучи... майце си писма да пише...”)90. Звукова страна на думата

БЕ

НЗ

Актуализиране и систематизиране на знанията за звуковия строеж на думата. Усъвършенстване на уменията за звуков анализ.
31

91. Иван Вазов Ти рай си, да...” (”Отечество любезно”). Реторично възклицание


Л

НЗ

Образът на българското/родното като природен и като „природен”/митологичен (съвпадащ с божествения „рай прекрасен” – съвършен, изпълнен без остатък: „Що

нямаш ти? Що липсва под синий ти покров...”) – типичен възрожденски образ на Родината

Езикът, инсцениран като поглед („Как твоите картини меняват се омайно!/ При всеки поглед нови, по-нови красоти...”): нагледът съответства на „естествеността”/самоочевидността/саморазбираемостта на (ценността на) Отечеството
92. Приключенията на погледа и проблематизираният образ на Отечеството в „Отечество любезно”. Градация


Л

НЗ

В разгръщането на лирическия сюжет инсценираният поглед става все по-„далекоглед” (вижда все по-детайлно родината) и накрая „ослепява” („Но ний не видим нищо...”):

Вазовото стихотворение сдвоява слепотата на поетикообразно равнище с детайлния/аналитичния поглед, но на реторическо равнище – с незнанието („Не те

познават даже децата ти сами... и ний живейме в тебе кат същи чужденци”) и така проблематизира образа на българското

Динамика на опозицията свое/българско–чуждо в стихотворението

градация
93. Употреба, правоговор и правопис на думите в текста

БЕ

НЗ

Актуализиране и надграждане на знания за откриване и отстраняване на правописни и правоговорни грешки. Осмисляне на възможността да се постига желан ефект, като се използват определени звукове и съчетания от звукове. Формиране на умения за отбелязване на български букви с латински букви.
32

94. „Къде си ти, къде, родино моя...” (П. Яворов).


Л

У

Подготовка за съчинение разсъждение по житейски проблем95. „Радини вълнения” – из „Под игото. Из живота на българите в предвечерието на Освобождението” (Роман). Ценностите на българите от периода на Възраждането, разкрити в главата „Радини вълнения“

Л

НЗ

Отношения между просвещенския и възрожденския проект на българина в епохата на Възраждането в „Радини вълнения”

Изпитът на ученичките и изпитанията на публиката/обществото

роман
96. Думата – градивен елемент на изречението и на текста. Обобщителни упражнения

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на практическо равнище знанията за думата като градивен елемент на изречението и текста.
33

97. „Радини вълнения” – из „Под игото. Из живота на българите в предвечерието на Освобождението” (Роман). Ценностите на българите от периода на Възраждането, разкрити в главата „Радини вълнения“

Л

У

Отношения между просвещенския и възрожденския проект на българина в епохата на Възраждането в „Радини вълнения”

Изпитът на ученичките и изпитанията на публиката/обществото98. Герои и конфликти в „Радини вълнения”. Портретна характеристика и характеристика чрез постъпки и действия на литературен герой

Л

У

Етически и идеологически основи на конфликта Стефчов (антагониста/„злодея”) и Огнянов (протагониста/„рицаря”)

Техники на легитимация на „чужденеца” в обществото на Бяла черква99. Контролна работа върху дял лексикология

БЕ

У

Оценяване на знанията и уменията на учениците от дял лексикология
34

100. Да проверим!

Л

У

Тест за установяване равнището на знания и умения върху текстовете от раздела „Човекът в българския свят”101. Годишен преговор

Л

ГП

Припомняне, обобщаване и систематизиране на знанията и уменията по литература, придобити в 6. клас.102. Годишен преговор

БЕ

ГП

Припомняне, обобщаване и систематизиране на знанията и уменията по български език, придобити в 6. клас.


Изготвил :

/ М. Начева /

1   2   3

Свързани:

Предмет icon1. Предмет,метод и общи принципи на периодизацията на историята на икономическите теории: предмет
Предмет – изследване на възникването и развитието, и смяна на отделните системи на икономическите възгледи. Основна задача – да се...
Предмет icon1. Предмет, система и източници на Семейното право. Историческо развитие. Връзка и отграничения от Вещното, Облигационното, общата част на Гражданското право. Семеен кодекс- предмет, цели, принципи и функции на Семейното право
Понятие за сп. Семейното право представлява съвкупност от правни норми, която се обособява по предмет на регулиране. Предмет на регулиране...
Предмет iconПредмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране
Предмет на зп са онези обществени отношения, вьзникнали въз основа на действащите правила на зп. Тези обществени отношения, които...
Предмет icon1. Понятие и предмет на Семейното право. Развитие на семейното право
Понятие за сп. Семейното право представлява съвкупност от правни норми, която се обособява по предмет на регулиране. Предмет на регулиране...
Предмет iconКонкурс предмет
Предмет: „Рехабилитация на периметров път и рехабилитация на асфалтови настилки в зоната с ограничен достъп на летище Бургас”
Предмет icon№1 Предмет на Осигурителното право
Предмет на регулиране на оп са осигурителните отношения и непосредствено свързаните с тях обществени отношения
Предмет iconФармакология предмет и задачи на фармакологията
Фармакологията има за предмет на изучаване на биологичното действие на лекарствените средства (ЛС)
Предмет icon1. Понятие и предмет на Семейното право. Развитие на семейното право Понятие за сп
Понятие за сп. Семейното право представлява съвкупност от правни норми, която се обособява по предмет на регулиране. Предмет на регулиране...
Предмет iconФинансов отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към финансовия отчет Предмет на дейност
Предмет на дейността на ип „Реал Финанс” ад са инвестиционни услуги и дейности както следва
Предмет iconОтправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга при следните условия
Предмет на възлагане е изпълнението на услугата с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом