Предмет
ИмеПредмет
страница1/3
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер405.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bgshkolo.co.uk/programa/11.doc
  1   2   3& БЪЛГАРСКО ШКОЛО „ВАСИЛ ЛЕВСКИ “, ЛОНДОН

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В VI КЛАС

34 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА СЕДМИЧНО – 102 ЧАСА ГОДИШНО


Общо: 102 часа за годината, 51 часа - български език (БЕ) и 51 часа - литература (Л)

Първи срок (17 седмици) – за всяка седмица: 2 часа български език и 1 час литература

Втори срок (17 седмици) – за всяка седмица: 1 час български език и 2 часа литература

Седмица

Тема

Предмет

Вид на урокаОчаквани резултати

Нови понятия и термини

1

1. Начален годишен преговор

БЕ

ПР

Актуализиране и систематизиране на знанията по БЕ от 5 кл.2. Начален годишен преговор

БЕ

ПР

Установяване входящото ниво на знания и умения по български език./ контролна работа3. Един различен свят – светът на изкуството

Л

НЗ

Представяне на същността на изкуството чрез урочната статия и илюстрациите към нея.

изкуство, видове изкуства

2

4. Същност и функции на текста. Видове текст

БЕ

НЗ

Актуализиране и надграждане на знанията за текст. Овладяване на знания и умения, които се отнасят до видовете текст и техните функции.

текст, функции на текста, видове текст
5. Текстът в научната сфера на общуване. Урочната статия като вид научен текст

БЕ

НЗ

Актуализиране, систематизиране и обогатяване на практическо ниво знанията за текста в научната сфера. Овладяване на знания за функциите и строежа на уроч­ната статия, като вид текст.

сфера на общуване, термин, терминология урочна статия
6. Преговор на изучените литературни понятия в 5. клас

Л

ПР

Актуализиране на знанията по литература от 5. клас. Подготовка за теста, установяващ входящите знания и умения.
3

7. Текстът в научното общуване. Обобщителни упражнения

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на знанията за научен текст.8. Видове прости изречения по цел на общуване и по състав

БЕ

НЗ

Актуализиране и систематизиране на знанията за видовете прости изречения по състав и по цел на общуване. Осмисляне на синтактичния, пунктуационния и интонационния анализ като предпоставка за постигане на правилност и уместност на изказа. Систематизиране на знанията за някои начини на свързване на изреченията в текст.

логическо ударение
9. Да проверим!

Л

У

Тест за установяване на равнището на знания и умения по литература.
4

10. Видове прости изречения по цел на общуване и по състав

БЕ

У

Развиване на умения за синтактичен анализ на изречение с оглед решаването на конкретна комуникативна задача.11. Безглаголни прости изречения

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и функциите на едносъставните и двусъставните изречения. Осмисляне на информацията за безглаголни изречения и умения за правилното им и уместно използване.

едносъставни изречения, двусъставни изречения, безглаголни изречения
12. Елин Пелин, „Косачи”

Чудновати, но хубави...” („Косачи”)

Опозицията истина-приказка в разказа „Косачи“.

Л

НЗ

Овладяване на знания за разказа. Коментиране на опозицията истина-приказка, интерпретирана в разказа. „Чудноватите, но хубави” измислици – приказките, песните, „поправят” „пустата(откъм смисъл) истина”, съвпадаща с разказа за социалната несрета, помагайки начовека „да разбере, че е човек”: изкуството/въображението – за разлика от истината –е не-обходимо условие за живеенето на човека като човек.Фантастично повествование (приказката, разказвана от Благолажа) – реалистичн оповествование (онова, което Благолажа определя като „истина”, и повествованието в„Косачи”)
5

13. Безподложни и безлични прости изречения

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и функциите на безподложните и безличните прости изречения.

безподложни изречения, безлични изречения
14. Безподложни, безглаголни и безлични прости изречения

БЕ

У

Развиване на умения за правилното и уместно използване на едносъставните прости изречения в различни комуникативни ситуации.15. Сюжет и герои в разказа „Косачи”

Разказът като литературен вид

Л

НЗ

Овладяване на знания за героите – характер, поведение, реч, отношение към изкуството. Разказ; „образцовата” повествователна интрига: първоначално равновесие – щета,липса (нарушаване на ново равновесие (задължително различно от първото).

Случката става, героят се променя, проблемът се разрешава” (И. Панова за Елин-Пелиновия разказ).

Сюжет – герои; персонажната система и мястото на Благолажа и на Лазо в нея.

Отношението автор – герои (един от псевдонимите на Елин Пелин е Чичо Благолаж;чертите на фолклорния разказвач в образа на Благолажа).

Характеристика на литературен герой.

Преживявания на героите – сюжетноролеви функции на героите.равновесието) – постигане на

Актуализиране и надграждане на знанията за разказа като литературен жанр.

разказ, художествена условност,

сюжет, композиция литературен герой, повествовател, разказвач,авторово отношение


6

16. Вметнати думи и изрази

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и функциите на вметнати думи и изрази. Осмисляне на правилата за пунктуация на изречения с вметнати думи и изрази.

вметнати думи и изрази

синтактични синоними
17. Вметнати думи и изрази

БЕ

У

Развиване на умения за правилно и уместно използване на вметнати думи и изрази; за откриване и редактиране на грешки, допускани при използване на вметнати думи и изрази.18. „Рисуването с думи” на природата в „Косачи” (Пейзаж). Ролята на пейзажа в разказа „Косачи”

Л

НЗ

Пейзажът в художествен текст. Овладяване на знания за ролята на пейзажа в разказа „Косачи” и развиване на умения за коментиране композиционен елемент от художествен текст. Специфика на пейзажа в Елин-Пелиновия разказ.

Отношенията повествовател (автор) – пейзаж („Авторът се е „скрил” в пейзажа” – И.Панова), пейзаж – персонаж в Елин-Пелиновия разказ; функции на пейзажа в „Косачи”

Отношението пейзаж – образ на царската дъщеря в приказката на Благолажа

пейзаж, човешки свят, природен свят

7


19. Диалог

БЕ

НЗ

Актуализиране на знанията за монологичната и диалогичната форма на общуване. Изясняване същността и функциите на диалога като форма на речевото общуване.

диалог, реплика
20. Строеж и функции на простото изречение. Обобщителни упражнения

БЕ

У

Обобщаване на практическо ниво знанията и уменията за употребата на простото изречение в различни комуникативни ситуации.21. Трансформиращ преразказ

Л

У

Актуализиране на знанията за трансформиращ преразказ.

трансформиращ преразказ, видове трансформации

8

22. Сложно съчинено изречение. Видове

БЕ

НЗ

Актуализиране и надграждане на знанията за сложно съчинено изречение и видовете сложни съчинени изречения.

сложно съчинено изречение, видове сложни съчинени изречения
23. Сложно съчинено изречение. Видове

БЕ

У

Овладяване и развиване на умения за правилно и уместно използване на сложни съчинени изречения.24. Трансформиращ преразказ

Л

У

Развиване на уменията за писане на трансформиращ преразказ.
9

25. Интонация и пунктуация на сложното съчинено изречение

БЕ

НЗ

Систематизиране и обобщаване на знанията и уменията, свързани с пунктуацията и интонацията на сложно съчинено изречение.26. Резюме на текст

БЕ

НЗ

Усвояване на знания за същността на резюмето като текст, който представя обобщено и вярно съдържанието на друг текст. Овладяване на алгоритъм за създаване на устни и писмени резюмета. да се формират умения за редактиране на слабости при резюмиране.

резюме
27. Михаел Енде, из „Приказка без край”

Срещата на двама странни герои

Л

НЗ

Овладяване на знания за романа на Михаел Енде „Приказка без край” и за откъса „Антикварната книжарница” – тема, сюжет, проблеми, герои.
10

28. Сложното съчинено изречение в системата от сложни изречения Обобщителни упражнения

БЕ

У

Обобщаване и систематизиране на практическо равнище знанията и уменията за сложно съчинено изречение.29. Контролна работа върху текст, прости и сложни изречения

БЕ

У

Оценяване на знанията и уменията за текст, прости и сложни изречения30. Художествени похвати за изграждане на образ на художествен герой в епически текст

Л

НЗ

Овладяване на знания за похватите, чрез които се изгражда образ на герой в епически текст: портрет на героя, реч на героя, биография на героя. Развиване на умения за откриване и коментиране функцията на похватите, чрез които са изградени образи на епически герои. Формиране на умения за характеризиране на герой.

похвати за изграждане на образ на герой в епически текст, портрет на героя, реч на героя, биография на героя

11

31. Части на речта. Местоимение

БЕ

НЗ

Осмисляне на отношенията между морфология и синтаксис в рамките на граматичната наука. Запознаване с деленето на частите на речта на самостойни и несамостойни. Актуализиране и надграждане на знанията за местоимението като част на речта. Обогатяване на уменията за правилно и уместно използване на изучените местоимения в текста.


изменяеми и неизменяеми части на речта, местоимение,

видове местоимения
32. Притежателно местоимение

БЕ

НЗ

Овладяване на знания за същността и функциите на притежателното местоимение като част на речта.

притежателно местоимение
  1   2   3

Свързани:

Предмет icon1. Предмет,метод и общи принципи на периодизацията на историята на икономическите теории: предмет
Предмет – изследване на възникването и развитието, и смяна на отделните системи на икономическите възгледи. Основна задача – да се...
Предмет icon1. Предмет, система и източници на Семейното право. Историческо развитие. Връзка и отграничения от Вещното, Облигационното, общата част на Гражданското право. Семеен кодекс- предмет, цели, принципи и функции на Семейното право
Понятие за сп. Семейното право представлява съвкупност от правни норми, която се обособява по предмет на регулиране. Предмет на регулиране...
Предмет iconПредмет на българското зп. Предмет на правно регулиране. Метод на правно регулиране
Предмет на зп са онези обществени отношения, вьзникнали въз основа на действащите правила на зп. Тези обществени отношения, които...
Предмет icon1. Понятие и предмет на Семейното право. Развитие на семейното право
Понятие за сп. Семейното право представлява съвкупност от правни норми, която се обособява по предмет на регулиране. Предмет на регулиране...
Предмет iconКонкурс предмет
Предмет: „Рехабилитация на периметров път и рехабилитация на асфалтови настилки в зоната с ограничен достъп на летище Бургас”
Предмет icon№1 Предмет на Осигурителното право
Предмет на регулиране на оп са осигурителните отношения и непосредствено свързаните с тях обществени отношения
Предмет iconФармакология предмет и задачи на фармакологията
Фармакологията има за предмет на изучаване на биологичното действие на лекарствените средства (ЛС)
Предмет icon1. Понятие и предмет на Семейното право. Развитие на семейното право Понятие за сп
Понятие за сп. Семейното право представлява съвкупност от правни норми, която се обособява по предмет на регулиране. Предмет на регулиране...
Предмет iconФинансов отчет 31 декември 2010 г. Пояснения към финансовия отчет Предмет на дейност
Предмет на дейността на ип „Реал Финанс” ад са инвестиционни услуги и дейности както следва
Предмет iconОтправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга при следните условия
Предмет на възлагане е изпълнението на услугата с предмет: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на Община...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом