Съдържание
ИмеСъдържание
страница1/6
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер0.54 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://atsa.bg/upload/docs/documentaciq_01082012.doc
  1   2   3   4   5   6


ДОКУМЕНТАЦИЯ


за участие в открита процедура за възлагане на

обществена поръчка с предмет:


Ремонт на хладилни машини „Carrier” в ЕЦ за УВД и ЛЦ за ОВД Варна”


и Росица Кехайова

Експерт в отдел „Обществени поръчки”


София, 2012 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:ЧАСТ I – Решение и Обявление


ЧАСТ II


Раздел I – Описание на предмета на поръчката

1. Обхват на поръчката

2. Място на изпълнение на поръчката

3. Срокове за изпълнение на поръчката

4. Гаранционнен срок


Раздел II - Техническа спецификация


Раздел III - Изисквания към участниците

1. Условия за участие


Раздел IV – Условия и ред за подаване на офертите


Раздел V - Изисквания към офертите и указания за подготовката им

1. Общи изисквания:

2. Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор”

3. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”

4. Съдържание на Плик № 3 - „Предлагана цена”


Раздел VI - Гаранции

1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора


Раздел VII - Разяснения по документацията за участие


Раздел VIII - Оценка на офертите


Раздел IX - Проект на договор


Раздел X – Приложения

Образец № 1 - Банкова гаранция за участие

Образец № 2 - Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП

Образец № 3 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП

Образец № 4 – Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП

Образец № 5 – Оферта

Образец № 6 – Предлаганата от участника цена за изпълнение на поръчката

Образец № 7 – Банкова гаранция за изпълнение на договора за обществената поръчка

Образец № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

ЧАСТ II


Раздел I – Описание на предмета на поръчката


1.1. Обхват на поръчката

Поръчката е за ремонт на хладилни машини “Carrier” тип 30GX247 0026ЕЕ, тип 30GH085, тип 38AJ-018 00029EE и тип 38XT/40 AB020 чрез доставка и монтаж на компоненти и консумативи, специфицирани в Раздел II – Техническа спецификация.

Монтажът включва и дейностите по програмиране, настройки и пробни изпитвания при експлоатационни условия, които трябва да бъдат извършени със специализирана апаратура, осигурена от изпълнителя.

Вложените компоненти и консумативи трябва да са нови, с посочени фирма-производител и продуктови номера.


1.2. Място на изпълнение на поръчката


1.2.1. Блок 9 и Блок 4 на Единен център за управление на въздушното движение (ЕЦ за УВД) на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД) на адрес 1540 София, бул. „Брюксел” № 1;

1.2.2. ЛЦ за ОВД Варна – на територията на Летище Варна и обект Трасови радио-локационен комплекс (ТРЛК) „Върбица” – на разстояние 15 км. От село Върбица, в района на „Върбишки проход” (около 200 км. oт град Варна).


1.3. Срок за изпълнение на поръчката


Срокът за изпълнение на поръчката е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.


1.4. Гаранционнен срок


Гаранционният срок на компонентите, предмет на поръчката, не трябва да е по-кратък от 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол, удостоверяващ извършената доставка и монтаж на оборудването и готовността му за въвеждане в експлоатация.


Раздел II – Техническа спецификация
Hаименование

тип, модел

бр.

1

2

3

4

А. ХЛАДИЛНИ МАШИНИ В ЕЦ ЗА УВД

І. Доставка, монтаж, и пускането в експлоатация на 1 бр. нов компресор за хладилни машини „Carrier” тип 30GX247 0026EE в блок 9 на ЕЦ за УВД

I.1 Доставка

1

Компресор

06NA2300-S---5NA

1

2

Филтър-дехидратор

48DC

4

3

Филтър за масло

30GX417 132

2

4

Филтър за масло вграден в компресора

06NA 660 028

2

5

Уплътнителен пръстен

KK71EW234

1

6

Уплътнителен пръстен

KK71EW354

1

7

Уплътнителен пръстен

KK71EW223

1

8

Масло за компресор тип 06NA2300S5NA-A00 – 20 литра

Oil SW220

1

9

Монтажен комплект за компресор тип 06NA2300S5NA-A00

06NA 660 013

1

I.2 Монтажни работи

1

Демонтаж на компресор

06NA2300-S---5NA

1

2

Монтаж, програмиране, настройка и пробни изпитвания на компресор /при монтажа да се предвиди подемна техника до 30 м. височина/

06NA2300-S---5NAC

1

3

Монтаж на филтър-дехидратор

48DC

4

4

Монтаж на филтър за масло

30GX417 132

2

5

Монтаж на филтър за масло вграден в компресора

06NA 660 028

2

6

Монтаж на уплътнителен пръстен

KK71EW234

1

7

Монтаж на уплътнителен пръстен

KK71EW354

1

8

Монтаж на уплътнителен пръстен

KK71EW223

1

9

Подмяна на масло за компресор тип 06NA2300S5NA-A00 – 20 литра

Oil SW220

1

ІІ. Доставка, монтаж и пускането в експлоатация на опция за работа при ниски външни температури на хладилна машина „Carrier” тип 30GX247 0026EE в бл. 9 на ЕЦ за УВД

II.1 Доставка

1

Опция за работа при ниски външни температури на хладилна машина №3 в блок 9 на ЕЦ за УВД1

II.2 Монтажни работи

1

Монтаж и пускането в експлоатация на опция за работа при ниски външни температури на хладилна машина №3 в блок 9 на ЕЦ за УВД1

ІІІ. Пълно техническо обслужване на хладилна машина „Carrier” тип 30GH085

III.1 Доставка

1

Филтър-дехидратор4

2

Филтър за масло2

3

Филтър за масло вграден в компресора3

4

Уплътнителен пръстен10

5

Масло – 60 литра1

6

Термо-регулиращ вентил
2

7

Азот – 15 кг
1

8

Екологичен хладилен агент – 55 кг
1

III.2 Монтажни работи

1

Монтаж филтър-дехидратор4

2

Монтаж филтър за масло2

3

Монтаж филтър за масло вграден в компресора3

4

Монтаж уплътнителен пръстен10

5

Подмяна масло – 60 литра1

6

Монтаж термо-регулиращ вентил
2

7

Изтегляне хладилен агент, вакуумиране и зареждане с екологичен хладилен агент
1
Б. ХЛАДИЛНИ МАШИНИ В ЛЦ ЗА ОВД ВАРНА

ІV. Доставка, монтаж и пускането в експлоатация на 1 бр. компресор

за хладилна машина „Carrier” тип 38AJ-018 00029EE - Летище Варна

ІV.1 Доставка

1

Компресор за хладилна машина “Carrier” 38AJ-018 00029EE
1

2

Масло – 20 литра
1

3

Контактор и реле
2

4

Филтър-дехидратор
4

5

Регулатор на обороти за вентилатора на кондензатора 1,5 kW
2

6

Нагревател
1

7

Термо-регулиращ вентил
1

8

Азот – 15 кг
1

9

Екологичен хладилен агент – 30 кг
1

IV.2 Монтажни работи

1

Демонтаж компресор за хладилна машина “Carrier” 38AJ-018 00029EE
1

2

Монтаж и пусканe в експлоатация на компресор за хладилна машина “Carrier” 38AJ-018 00029EE /при монтажа да се предвиди подемна техника до 30 м. височина/
1

3

Подмяна масло – 20 литра
1

4

Монтаж контактор и реле
2

5

Монтаж филтър-дехидратор
4

6

Монтаж регулатор на обороти за вентилатора на кондензатора 1,5 kW
2

7

Монтаж нагревател
1

8

Монтаж термо-регулиращ вентил
1

9

Изтегляне хладилен агент, вакуумиране и зареждане с екологичен хладилен агент
1

V. Доставка, монтаж и пускането в експлоатация на 1 бр. Компресор

за хладилна машина “Carrier” тип 38ХТ/40 АВ020 - ТРЛК „Върбица”

V.1 Доставка

1

Компресор за хладилна машина “Carrier” 38ХТ/40 АВ020
1

2

Масло – 10 литра
1

3

Контактор и реле
2

4

Филтър-дехидратор
1

5

Нагревател
1

6

Екологичен хладилен агент – 30 кг
1

V.2 Монтажни работи

1

Демонтаж компресор за хладилна машина “Carrier 38ХТ/40 АВ020
1

2

Монтаж и пускането в експлоатация на компресор за хладилна машина “Carrier” 38ХТ/40 АВ020
1

3

Подмяна масло – 10 литра
1

4

Монтаж контактор и реле
2

5

Монтаж филтър-дехидратор
1

6

Монтаж нагревател
1

7

Изтегляне хладилен агент, вакуумиране и зареждане с екологичен хладилен агент
1

Раздел III - Изисквания към участниците


3.1. Условия за участие


3.1.1. В обявената процедура може да участва всяко българско или чуждестранно лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и за което не e налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 5, чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП от Закона за обществените поръчки (ЗОП).


3.1.2. Участниците в процедурата трябва да са оторизирани да извършват диагностика, ремонт и поддръжка на хладилни машини „Carrier” от Carrier Corporation или от упълномощено от Carrier Corporation лице.


3.1.3. Участниците в процедурата трябва да притежават документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл. 5/3/ на Регламент /ЕО/ 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006 г. приета с ПМС 336/23.12.2008 г.


Раздел IV – Условия и ред за подаване на офертите


4.1. Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на ДП РВД на адрес: 1540 София, бул. "Брюксел" № 1, в срока, посочен в обявлението, при спазване изискванията на чл. 55 - чл. 57 от ЗОП.


4.2. Върху плика участникът посочва: предмета на поръчката, името на фирмата, адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес.


Раздел V - Изисквания към офертите и указания за подготовката им


5.1. Общи изисквания


5.1.1. Офертата следва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и изискванията на възложителя, посочени в настоящата документация.


5.1.2. Офертата трябва да бъде подписана от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.


5.1.3. Пликът с офертата трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

а) плик № 1, с надпис „Документи за подбор”;

б) плик № 2, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”;

в) плик № 3, с надпис „Предлагана цена”, който съдържа ценовото предложение на участника.


5.1.4. „Предложението за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена“ следва да бъдат подписани от лице, което представлява участника съгласно търговската регистрация на участника или от изрично упълномощено за това лице.


5.1.5. Всички страници в офертите на участниците трябва да бъдат номерирани.


5.2. Съдържание на Плик № 1 „Документи за подбор”


5.2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.


5.2.2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице.

5.2.2.1. Чуждестранните участници в процедурата, физически или юридически лица или техни обединения, представят документа по т. 5.2.2 в официален превод.


5.2.3. При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.


5.2.4. Документ/и за внесена гаранция за участие в процедурата.


5.2.5. Доказателства за техническите възможности на участника съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП:

5.2.5.1. Документ, удостоверяващ, че участникът е оторизиран да извършва диагностика, ремонт и поддръжка на хладилни машини „Carrier” от Carrier Corporation или от упълномощено от Carrier Corporation лице.

5.2.5.2. Документ за правоспособност (сертификат) съгласно чл. 17б, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух във връзка с чл. 5/3/ на Регламент /ЕО/ 842/2006 г. относно някои флуорирани парникови газове и Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент /ЕО/ 842/2006 г. приета с ПМС 336/23.12.2008 г.


5.2.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 2.

5.2.7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1 и т. 3 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 3.


5.2.8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП, изготвена съгласно Образец № 4.


5.2.9. Документите по т. 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 и 2.8 на подизпълнителите, когато участникът предвижда участие на подизпълнители.


5.2.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор (съгласно Oбразец № 8).


5.2.11. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява участника в процедурата не е негов представител по закон. Пълномощното трябва да бъде подписано от лицето, което по закон представлява участника. За чуждестранните лица пълномощното следва да бъде представено и в официален превод на български език.


Забележка: Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. Списъкът на преводачите може да бъде намерен на Интернет-страницата на Министерство на външните работи на Република България.


5.3. Съдържание на Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”


5.3.1. Попълнен образец на офертата, съгласно Образец № 5 от документацията;


5.3.2. Каталози или брошури (допускат се и заверени от участника копия) на предлаганите компоненти и консумативи, в случай че се предлагат еквиваленти на посочените в Раздел II на част II от документацията тип и модел;


5.3.3. Декларация от участника, че предлаганите компоненти и консумативи са нови, неупотребявани и са пълен еквивалент на посочените части в Раздел II на част II от документацията тип и модел (когато участникът е предложил тип и и модел, различен от специфицирания).


5.4. Съдържание на Плик № 3 – „Предлагана цена”


Плик № 3 – „Предлагана цена” трябва да съдържа ценовото предложение на участника, изготвено съгласно Образец № 6.


Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е форма извън този плик.


Раздел VI - Гаранции


6.1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

6.1.1. Гаранцията за участие в процедурата e в размер на 1 200,00 (хиляда и двеста) лева. Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми:

а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ДП РВД:

"УниКредит Булбанк" АД, „Агенция Митница Летище София”,

гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 1,

Банков код BIC: UNCRBGSF, Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414.

Като основание за внасяне на сумата, в платежния документ трябва да се посочи номера на решението за откриване на процедурата, за която се внася гаранцията.

б) оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на възложителя, съгласно формата представена в Образец № 1 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока на валидност на офертите.


6.1.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа и освобождава от възложителя при условията на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.


6.2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

6.2.1. Съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 3 от ЗОП при подписването на договора, участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, трябва да представи гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и може да бъде представена в една от следните форми:


а) парична сума, платима по банковата сметка на ДП РВД:

"УниКредит Булбанк" АД, „Агенция Митница Летище София”,

гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 1,

Банков код BIC: UNCRBGSF, Банкова сметка IBAN: BG80UNCR76305000044414.

В платежния документ трябва да се посочи, като основание за внасяне на сумата, номера на решението за определяне на изпълнител на поръчката, за което се внася гаранцията.

б) оригинал на банкова гаранция за изпълнение на договор, издадена в полза на възложителя, съгласно формата представена в Образец № 7 от настоящата документация и валидна най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на гаранционния срок по договора.


6.2.2. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава от възложителя в съответствие с условията на проекто-договора.


Раздел VII - Разяснения по документацията за участие


7.1. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие, при условията на чл. 29, ал. 1 от ЗОП, на адрес: ДП РВД, София 1540, бул. „Брюксел” №1, факс: 02/ 980 38 64.


7.2. В 4 (четири) дневен срок от постъпване на искането Възложителят ще изпрати писмено разяснение до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението ще се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други участници. За всички останали заинтересовани лица Възложителят ще публикува на електронната си страница (www.bulatsa.com) разясненията по документацията за участие.


7.3. Възложителят ще публикува в електронната си страница (www.bulatsa.com) информация за часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти.


Раздел VIII - Оценка на офертите


Критерият за оценка на офертите ще бъде „най-ниска цена”.


До оценяване ще бъдат допуснати само офертите на участниците, които не са предложени за отстраняване от участие в процедурата на основанията в чл. 69 от ЗОП и отговарят на обявените от Възложителя изисквания за изпълнение на поръчката.


На първо място ще бъде класиран участникът в процедурата, който е предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката.


Другите участници ще бъдат класирани в низходящ ред според стойността на предложените общи цени за изпълнение на поръчката.

Раздел ІХ – Проект на договор


Д О Г О В О Р


№........./............ 2012 г.


Днес, .............................2012 г. в гр. София между:


Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД), регистрирано по фирмено дело № 5515/2001 г. в СГС - фирмено отделение, със седалище и адрес на управление: гр. София 1540, бул. „Брюксел“ № 1, телефон 937 1111; факс 980 00 43, ЕИК 000697179, представлявано от г-н Диян Георгиев Динев - Генерален директор, наричано в текста „Възложител“ от една страна, и


.................................................................................., регистрирано по фирмено дело № ........./ ............ г. на ........................... съд, ЕИК/идентификационен № по БУЛСТАТ ....................................., с адрес ...................................................., телефон ...................., факс .….................., представлявано от ........................................, наричано в текста „Изпълнител“ от друга страна,


на основание чл. 41, ал. 1 от Закона обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на Решение №......../...................... за класиране и определяне на изпълнител на обществена поръчка, се състави и подписа настоящия договор.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Съдържание iconСъдържание съдържание 2 встъпление 3
Речник на юридическите термини и съкращения, най-често използвани при работата на съдебните служители 34
Съдържание icon«By becoming a monster one learns what is to be human.» Съдържание Съдържание 1

Съдържание icon3. Оптимално водно съдържание – wopt
Параметри, определящи уплътняването са: уплътнителната работа А; водното съдържание (w), и обемната плътност на скелета (d). Зависимостите...
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Съдържание iconКратко съдържание Кратко съдържание 2
Всички запазени марки, използвани в тази книга, са собственост на техните притежатели
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом