Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
ИмеМинистерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер20.97 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.iag.bg/data/proc/54/obiava_Varbiza.doc
МИНИСТЕРСТВО Н А ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛНА агенция ПО ГОРИТЕ

София, бул. “Христо Ботев” №55, тел. централа 98511, факс 981 37 36
О Б Я В А

На основание чл. 24в, ал.3 т. 4 от Закона за горите, във връзка с чл.16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с Заповед № РД 49-160/08.10.2010г. на Министъра на земеделието и храните, Държавно горско стопанство „Върбица” обявява търг с тайно наддаване за срок от три години за отдаване под наем на следния недвижим имот – публична държавна собственост:

Обект: представляващ горски кантон – състои се от: сграда І - горска барака, сграда ІІ – склад и сграда ІІІ - склад за фураж, всяка от които на 1 /един/ етаж, конструкция - масивна, година на строителство – 1956г., с предоставени права за управление на ДГС „Върбица” – гр. Върбица местност „Боаза”.

1. Разглеждането и класирането на предложенията ще се проведе на 03.12.2010г. от 10.00 часа в сградата на ДГС „Върбица” гр. Върбица, ул. „Септемврийско въстание” № 133.

2. Начална месечна наемна цена за обекта - представляващ горски кантон е в размер на 106,00 (сто и шест) лева без ДДС.

3. Депозит за участие в търга в размер на 150,00 /сто и петдесет/ лева без ДДС, ДДС в срок до 17,00 часа на 02.12.2010 г. включително, вносим по сметка на ДГС „Върбица” по касов или по банков път – набирателна сметка: ЦКБ АД Клон Търговище(CECBBGSF) IBAN: BG31 CECB 9790 1049 5792 01.


4. Такса за закупуване на тръжната документация в размер 50,00 /петдесет/ лева без ДДС – невъзстановима. Сумата се внася в срок до 02.12.2010г. включително.


5. Кандидатите получават Тръжни книжа в деловодството на ДГС „Върбица” след представяне на документ за платена им цена и депозират предложенията си за участие в търга и ценово предложение в запечатан плик, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа в срок до 02.12.2010г., включително


6. Оглед на обекта в присъствието на представител на ДГС „Върбица” и предварително съгласуван, може да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 17.00 часа от 02.11.2010 г. до 02.12.2010 г. включително.


7. Ако на търга не се яви нито един кандидат, както и никой от явилите се не бъде допуснат до участие, търгът се обявява за непроведен. Повторен търг ще се проведе на 21.12.2010 г. от 10.00 часа в сградата на ДГС „Върбица” гр. Върбица при същите условия както първоначалния търг.


8. Оглед на обекта, плащане цена за тръжни документи и депозит за участие, както и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, до 20.12.2010 г. включително.


Лице за контакт: Светлана Желева - ЛС

За справки и информация тел. 05391/21-06

Свързани:

Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconО изпълнителна агенция по горите
Изпълнителна агенция по горите към Министерство на земеделието и храните е партньор при изпълнението на проект „futureforest” по...
Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите пазарджик
Бул. “Александър Стамболийски” №50, тел.: 44-83-95, факс: 44-83-96, e mail
Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионалнадирекцияпогорите пазарджи к
...
Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Ж. к. Възраждане,бл. 78,вх а,ет. 1,ап. 3, тел./факс 052/510 679, e-mail
Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 89 и чл. 90 от Кодекса на труда...
Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...
Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
Регионална дирекция по горите, гр. Пазарджик, бул.”Александър Стамболийски” №50, на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на...
Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите регионална дирекция по горите – берковица
Берковица, ул. “Митрополит Кирил” №13, тел. 0953/80300, факс 0953/80301,e-mail
Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Министерство н а земеделието и храните изпълнителна агенция по горите iconМинистерство на земеделието и храните изпълнителна агенция по горите
София, бул. “Христо Ботев” №55, п код 1040, тел централа 98511199, факс 981 37 36
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом