Докладна записка
ИмеДокладна записка
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер21.89 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/17.2DZ_opr_Varbina.doc
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

град ДОБРИЧ


ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

Ангел Табаков

Председател на Общински съвет град Добрич


Относно: Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Върбина Стефанова Господинова


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,


От Администрацията на Президента на Република България в Общински съвет град Добрич е постъпила преписка, образувана по заявление вх. № 94-00-320/10.02.2012 г. от Върбина Стефанова Господинова с настоящ адрес: гр.Добрич, ул.”Княз Дондуков” 6, вх.А, ап.9 за опрощаване на дължими държавни вземания от Президента на Република България.

Задължението е към фонд “Общо заболяване и майчинство” на Държавно обществено осигуряване, възникнало поради неоснователно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете за периода, в който г-жа Господинова е настанила детето си Даниела Йорданова Господинова в детско заведение преди навършване на 2 години.

Общият размер на задължението към 23.02.2012 г. е установен на 2066,03 лв., от които главница 1 451,43 лв., лихва по разпореждането 549,58 лв. и лихва просрочие в размер на 65.02 лв. За възстановяване на дълга е поставено Разпореждане № РВС-682 / 05.12.2011 г. на Началник отдел КПК при ТП на НОИ гр.Велико Търново.

Основният мотив за исканото опрощаване е, че детето е посещавало детската ясла само по няколко часа на ден за адаптация и майката не е била уведомена за настъпилите промени в чл.53, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване от 22.08.2006 г. Представено е Становище на директора на ТП на НОИ – РУСО гр.Велико Търново, регистрирано в Община град Добрич с вх. рег. № 01-00-6/28.02.2012 г. ведно с приложена справка с мнение, че сумата подлежи на събиране от лицето.

Към преписката с писмо вх. рег. № 01-00-6/24.02.2012 г. от Дирекция “Местни данъци и такси” е предоставена информация за имотното състояние на майката Върбина Господинова.

Преписката е обработена и окомплектована с необходимите декларации, справки и цитираното Становище от директора на ТП на НОИ РУСО – гр.Велико Търново, съгласно указанията на Администрацията на Президента, изпратени с писмо с изх. № 94-00-320 от 10.02.2012 г.

Въз основа на събраните справки и документи Общинският съвет трябва да изрази мотивирано мнение по исканото опрощаване, като се съобрази с изложените по-горе факти и обстоятелства.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, предвид обстоятелствата и фактите по преписката, предлагам Общинският съвет да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ:


Общински съвет град Добрич, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и въз основа на обстоятелствата, фактите и мотивите, изложени в докладната записка, изразява положително/ отрицателно становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Върбина Стефанова Господинова, което да бъде изпратено до Администрацията на Президента на Република България чрез НОИ гр. София.


АНГЕЛ ТАБАКОВ

Председател на Общински съвет

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Докладна записка iconДокладна записка
Докладна записка и мотиви за приемане на наредба №3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат,...

Докладна записка iconДокладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г
Относно т Докладна записка вх. № Обс- 00-09 /22. 11. 2011 г от Сабри Юсеин– председател на Общински съвет –Джебел относно: Сформиране...

Докладна записка icon7. Докладна записка №360/18. 06. 2010г от Стойко Стоянов секретар на община Несебър, относно именуване на цдг с. Оризаре
Докладна записка №358/18. 06. 2010г от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно осигуряване на собствен принос и покриване...

Докладна записка icon6. Докладна записка №311/18. 05. 2010г от Виктор Борисов – зам. Кмен на община Несебър, относно отпускане на гориво за специализирано полицейско управление – гр. Бургас
Докладна записка №309/18. 05. 2010г от Иван Гургов – зам. Кмет на община Несебър, относно изменение на решение №896 от Протокол №24/23....

Докладна записка iconДокладна записка от Снежина Минчева Маджарова Председател на Общински съвет
Докладна записка от Снежина Минчева Маджарова – Председател на Общински съвет относно: Удостояване на д-р Гарабед Адашест Папазян...

Докладна записка iconДокладна записка №598/12. 06. 2008 г от Николай Димитров кмет на община Несебър, относно промени по бюджета на община Несебър. 8
Докладна записка №617/20. 06. 2008 г от Благой Филипов – Председател на Общински съвет Несебър, относно отчет за дейността на общинския...

Докладна записка iconДокладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България
Докладна записка от група общински съветници от пп „Национален фронт за спасение на България” относно: Отмяна на решение по т. 3...

Докладна записка iconДокладна записка №723/05. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно утвърждаване на средни месечни брутни работни заплати за дейност „Общинска администрация. 8
Докладна записка №712/03. 09. 2008 г от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изменение на Наредба №4 за реда и условията...

Докладна записка icon10. Докладна записка №238/19. 04. 2010г от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно промяна на статут на терен собственост на община Несебър от публична в частна общинска собственост
Докладна записка №218/14. 04. 2010г от Красимира Тодорова – зам. Кмет на община Несебър, относно разглеждане и приемане на Общинска...

Докладна записка iconНа общински съвет-радомир от заседание
На община Радомир, докладна записка, вх.№ С-1061/27. 02. 2009 г. Вносител: Красимир Борисов-кмет на община Радомир и приемане годишен...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом