Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
ИмеДоклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
страница1/3
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер263.83 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/119757COM_2012_385_BG_ACTE_f.doc
  1   2   3
СЪДЪРЖАНИЕ

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ за изпълнението на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници 3

1. Обща информация Error: Reference source not found

1.1. Въведение Error: Reference source not found

1.2. Директива 2003/59/ЕО — основни елементи Error: Reference source not found

1.3. Транспониране на Директива 2003/59/ЕО Error: Reference source not found

2. Прилагане на Директива 2003/59/EО Error: Reference source not found

2.1. Обхват на директивата — член 1 Error: Reference source not found

2.2. Изключения — член 2 Error: Reference source not found

2.3. Квалификация и обучение — член 3 Error: Reference source not found

2.3.1. Задължителна начална квалификация Error: Reference source not found

2.3.1.1. Възможност, комбинираща посещаване на курс и изпит Error: Reference source not found

2.3.1.2. Възможност, включваща изпити Error: Reference source not found

2.3.1.3. Ускорено обучение за придобиване на начална квалификация Error: Reference source not found

2.3.2. Задължително продължаващо обучение Error: Reference source not found

2.3.3. Организация на обучението Error: Reference source not found

2.3.4. Одобрение на центровете за обучение Error: Reference source not found

2.4. Придобити права — член 4 Error: Reference source not found

2.5. Начална квалификация — член 5 Error: Reference source not found

2.6. УПК, удостоверяващ началната квалификация — член 6 Error: Reference source not found

2.7. Продължаващо обучение — член 7 Error: Reference source not found

2.8. УПК, удостоверяващ продължаващо обучение — член 8 Error: Reference source not found

2.9. Място на обучение — член 9 Error: Reference source not found

2.10. Код на Общността — член 10 Error: Reference source not found

2.11. Минимални изисквания за квалификация и обучение — приложение I Error: Reference source not found

3. Заключения и препоръки Error: Reference source not found

3.1. Обща оценка на прилагането на Директива 2003/59/ЕО Error: Reference source not found

3.2. Основни аспекти, които следва да бъдат подобрени, и препоръки Error: Reference source not found

Приложение Error: Reference source not found

ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ

за прилагането на Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства за превоз на товари или пътници

1. Обща информация

1.1. Въведение

Съгласно член 13 от Директива 2003/59/ЕО1, Комисията следва да представи отчет на Европейския Парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите, който прави първоначална оценка на изпълнението на директивата, по-специално по отношение на еквивалентността на различните системи за начална квалификация, предвидени в член 3, и тяхната ефикасност.

Настоящият доклад се основава на отговорите, предоставени от държавите членки и от Норвегия на въпросник, разпространен до националните органи през февруари 2011 г.

Повечето от държавите членки дадоха пълни отговори на поставените въпроси. Някои от тях обаче не разполагат с всички необходими данни, за да предоставят цялата информация.

1.2. Директива 2003/59/ЕО — основни елементи

Директива 2003/59/ЕО относно начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на товарни автомобили или автобуси беше приета с цел гарантиране на общо ниво на обучението на такива водачи с оглед подобряване на пътната безопасност в Европа.

Тя установява разпоредбите за задължителната начална квалификация и продължаващо обучение за професионални водачи, които са граждани на държавите членки или които работят за предприятие със седалище в Европейския съюз. Тяхната цел е да се гарантира, че професионалните водачи притежават необходимата квалификация, за да управляват превозни средства. Началната квалификация и продължаващото обучение се удостоверяват със сертификат, издаден на водачите, който се нарича удостоверение за професионална компетентност (УПК).

Обучението се организира от центрове за обучение, одобрени от държавите членки.

1.3. Транспониране на Директива 2003/59/ЕО

Съгласно член 14 крайният срок за транспониране на директивата изтече на 10 септември 2006 г.

Крайният срок за прилагане на разпоредбите за началната квалификация изтече на 10 септември 2008 г. за водачи, които притежават свидетелството за управление на превозно средство категория D1, D1+E, D или D+E (автобуси), и на 10 септември 2009 г. за водачи, които притежават свидетелството за управление на превозно средство категория C1, C1+E, C или C+E (товарни автомобили).

Всички държави членки са транспонирали директивата и я прилагат.

2. Прилагане на Директива 2003/59/EО

2.1. Обхват на директивата — член 1

Директивата се прилага за „дейността управление на превозно средство“, извършвана от водачи, които са граждани на държава членка или граждани на трети държави, наети от предприятие, установено в държава членка, и използват превозни средства, за които се изисква свидетелство за управление на превозно средство категория C или D.

Според направените изчисления директивата обхваща водачите на приблизително шест милиона превозни средства в Европа2.

Данните по отношение на броя на водачите от трети държави са непълнин или недостатъчни. Когато данните са налице, стойностите в повечето случаи са много ниски в сравнение с общия брой на водачите3.

В повечето държави членки удостоверенията за професионална компетентност, удостоверяващи начална квалификация, издадени за свидетелства за управление на превозно средство категория C, са по-често срещани от удостоверенията, издадени за свидетелства за управление на превозно средство категория D.

2.2. Изключения — член 2

Директивата изключва няколко категории водачи от своя обхват4.

По-голямата част от държавите членки изцяло прилагат изключенията съгласно член 2. Румъния обаче не прилага изключенията, посочени в член 2, букви д), е) и ж). Норвегия прилага всички изключения освен тези от член 2, буква е): „превозни средства за лична употреба, използвани за нетърговски превоз на пътници или товари“.

Съгласно член 2, буква ж) настоящата директива не се прилага за водачи на „превозни средства, превозващи материал или оборудване, което ще се използва от водача на превозно средство по време на неговата или нейната работа, при условие че управлението на превозното средство не е основната дейност на водача на превозно средство“. При някои категории водачи5 (напр. крановици, механици, управляващи превозни средства, които превозват повредени селскостопански машини, и др.) прилагането на това изключение е довело до различни тълкувания: посочените водачи желаят да бъдат освободени, но публичните администрации въпреки това желаят да ги включат в обхвата на директивата. Насоки за поясняване на този въпрос могат да бъдат полезни .

2.3. Квалификация и обучение — член 3

Съгласно член 3 дейността управление на превозно средство е предмет на задължителна начална квалификация и задължително продължаващо обучение.

В раздел 1 от приложение I се описват темите, които следва да бъдат обхванати от обучението.

Темите са организирани в три основни области: „Обучение за напреднали по рационално управление на превозно средство на базата на изискванията за безопасност“, „Прилагане на правната уредба“ и ‘Здравна, пътна и екологична безопасност, предоставяне на услуги, логистика“.

За тези области са определени цели на базата на свидетелството за управление на превозно средство, за което се отнасят.

2.3.1. Задължителна начална квалификация

От държавите членки се очаква да създадат система за начална квалификация, която се състои от посещаване на курс и изпит или от теоретичен и практически изпит.

2.3.1.1. Възможност, комбинираща посещаване на курс и изпит

При първата възможност началната квалификация трябва да включва курс, който обхваща всички теми в списъка на раздел 1 от приложение I. Всеки обучаващ се водач на превозно средство трябва да управлява индивидуално най-малко 20 часа превозно средство, което отговаря на изискванията за изпитно превозно средство, дефинирани в Директива 91/439/ЕИО6. Продължителността на обучението е 280 часа. Следва да се подчертае, че това обучение не може да се комбинира с обучение за други видове квалификация (напр. превоз на опасни товари).

В края на обучението компетентните органи провеждат на водача писмен или устен изпит. Изпитът трябва да включва поне по един въпрос от всички цели за темите, включени в списъка в раздел 1 от приложение I.

2.3.1.2. Възможност, включваща изпити

При втората възможност компетентните органи организират теоретични и практически изпити, за да проверят дали обучаващият се водач на превозно средство има равнището на познание, изисквано в раздел 1 от приложение I по темите и целите, изброени там.

Както е посочено в точка 2.2 от приложениe I, теоретичният изпит се състои от най-малко две части: въпроси с избор от няколко отговора, въпроси, които изискват пряк отговор, или комбинация от двете и решаване на практически казус/ситуация. Минималната продължителност на теоретичния изпит е 4 часа.

Практическият изпит се състои от две части: изпит по управление на превозно средство с продължителност 90 минути, за да се оцени обучението по рационално управление на превозно средство на базата на правилата за безопасност, и практически изпит, обхващащ най-малко способност за натоварване на превозно средство (свидетелство за управление на превозно средство категории C и D), способност да осигури комфорт и безопасност на пътниците (категория D), способност за предотвратяване на криминални престъпления (категории C, D), способност за предотвратяване на физически рискове (категории C, D) и способност на оценка на аварийни ситуации (категории C, D).

Минималната продължителност на този изпит е 30 минути.

Петнадесет държави членки и Норвегия са избрали комбинацията от курс и изпит, докато в 11 държави членки се полагат теоретични и практически изпити. Германия е включила двете възможности в националното си законодателство и водачите имат възможност за избор (таблица 1).

Таблица 1 — Система на началната квалификация в държавите членки и в Норвегия

Само изпити

Австрия, Белгия, Кипър, Гърция, Ирландия, Латвия, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния, Обединено кралство

Курс и изпит

България, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Норвегия, Полша, Словакия, Словения, Испания, Швеция

И двете

Германия

Държавите членки си сътрудничат с различни организации, които съхраняват данните за началната квалификация и продължаващото обучение, като национални и регионални органи7, администрации8, агенции9, дирекции10, министерства на транспорта и пътната безопасност11, държавни предприятия12 и специални центрове, създадени за тази цел13.

2.3.1.3. Ускорено обучение за придобиване на начална квалификация

Придобиването на началната квалификация може да бъде ускорено, като се посещава 140-часов курс и се полага изпит, което се удостоверява с УПК.

Всеки курсист трябва да управлява поне 10 часа превозно средство индивидуално.

В края на обучението водачът преминава през писмен или устен изпит, проведен от компетентните органи. Изпитът трябва да включва поне по един въпрос от всички цели за темите, включени в списъка в раздел 1 от приложение I.

Ускорената начална квалификация, която остава незадължителна, се предлага от 19 държави членки и от Норвегия (вж. таблица 2).

Таблица 2 — Ускорена начална квалификация в държавите членки и в Норвегия

Държави членки, които предлагат ускорена начална квалификация

България, Белгия, Чешка република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Норвегия

Държави членки, които не предлагат ускорена начална квалификация

Австрия, Кипър, Гърция, Ирландия, Латвия, Малта, Нидерландия и Обединено кралство

Съгласно директивата всяка държава членка има право да разреши на водач да управлява превозно средство на нейната територия и преди да е получил УПК.

2.3.2. Задължително продължаващо обучение

От държавите членки се очаква да създадат система за продължаващо обучение, която се състои от задължително посещаване на курс, което се удостоверява с УПК.

2.3.3. Организация на обучението

Обучението обикновено се осигурява от авто-школи, но може да се осигурява също от организации с нестопанска цел, професионални училища, професионални колежи, гимназии14, или средни училища15.

В някои държави членки16 обучението частично се финансира от публичния сектор.

2.3.4. Одобрение на центровете за обучение

Съгласно раздел 5 на приложение I центровете за обучение, които осигуряват начална квалификация и продължаващо обучение, трябва да бъдат одобрени от компетентните органи на държавите членки. Одобрението се получава само в отговор на писмена молба. Молбата трябва да се придружава от документи относно програмата за обучение и методите на преподаване; квалификациите на инструкторите; помещенията, където се водят курсовете, използвания автомобилен парк и броя на участниците.

Компетентният орган дава писмено одобрение, при условие че обучението се извършва в съответствие с документацията, придружаваща молбата.

Той има право да изпраща упълномощени лица да присъстват на курсовете за обучение.

2.4. Придобити права — член 4

Директивата освобождава от изискването за получаване на начална квалификация водачи на превозно средство, които притежават свидетелство за управление на превозно средство от категория D, издадено преди септември 2008 г., и водачи, които притежават свидетелство за управление на превозно средство от категория C, издадено преди септември 2009 г.

От правоприлагащите органи не са докладвани съществени затруднения при признаването на придобитите права на местните и чуждите водачи .

Националните администрации са предоставили информация на правоприлагащата система например чрез разпространението на директивата и законодателството за транспониране, организиране на обучения ad hoc и срещи с полицейски служители, изпращане на писма и административни актове, публикуване на ръководства в интернет и т.н. В някои държави членки разпоредбите бяха предмет на публични консултации, в рамките на които полицията беше един на консултативните органи17. Освен това правоприлагащият орган в Румъния и Норвегия представлява също органът, който издава УПК.

Правоприлагащите органи имат право да използват различни средства, за да проверяват придобитите права на местни и чужди водачи, по-специално като проверяват датата на издаване на свидетелството за управление на превозно средство и неговата автентичност. Те могат да се свържат също с издаващия орган или да се консултират, когато такава е налична, с базата данни, съдържаща данни за началната квалификация и продължаващото обучение.

Според държавите членки този аспект на директивата не създава съществен проблем. Възникват обаче затруднения, когато свидетелството за управление на превозно средство се подновява и вече не съдържа датата на първоначалното издаване. Налице е също несигурност за начина на правоприлагане на разпоредбите, тъй като различните държави членки и Норвегия са на различни етапи в прилагането на директивата. Тази ситуация засяга само малко водачи и лесно се решава чрез пряк обмен на информация между националните органи.

2.5. Начална квалификация — член 5

Директивата определя минималната възраст за управление на превозни средства, предназначени за превоз на товари или пътници, в съответствие с различни критерии като категория на свидетелството за управление на превозно средство, продължителност на обучението за получаване на начална квалификация и пропътувано разстояние.
  1   2   3

Свързани:

Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите достоен живот за всички: Премахване на бедността и осигуряване на устойчиво бъдеще за света
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите чиста енергия за транспорта: Европейска стратегия за алтернативните горива
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите стратегия на ес за премахване на трафика на хора за периода 2012—2016 г
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите към възстановяване и създаване на работни места Въведение
...
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите оползотворяване на потенциала на изчисленията в облак в Европа
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconСъобщение от комисията до европейския парламент, до съвета, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите европейска стратегия за по-добър интернет за децата
...
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите преход към заетост за младите хора
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconСъобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите син растеж: Възможности за устойчив растеж в морските дейности и корабоплаването
Съобщение на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите
Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconДоклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите

Доклад на комисията до европейския парламент, съвета, европейския икономически и социален комитет и комитета на регионите iconДоклад на комисията до съвета, до европейския парламент, до европейския икономически и социален комитет и до комитета на регионите

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом