Регионален инспекторат по образованието софия-град
ИмеРегионален инспекторат по образованието софия-град
страница2/3
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер384.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/docs_files/rio_docs/Godishen_plan_RIO_2011-2012.doc
1   2   3

Мярка Доразвиване и усъвършенстване на системата за външно и вътрешно оценяване

Оптимизиране на формата на приемен изпит след 7.клас по математика

Организиране и провеждане на работни срещи на старши експертите по математика с учителите по математика от столичните училища.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по математика

Оптимизиране на формата на ДЗИ по география и икономика за ДЗИ

Организиране и провеждане на работни срещи на старши експерта по ОНГО с учителите по география от столичните училища.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. ксперт по ОНГО

Тематична проверка:

Тема на проверката: Усъвършенстване на системата за вътрешно и външно оценяване – спазване на ДОИ за учебно съдържание и прилагане на учебната програма по география и икономика за Х клас в професионалните гимназии, с оглед избор на учебния предмет за ІІ ДЗИ и покриване рамката на учебно-изпитната програма.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ОНГО

Проверявани училища: ПГЖПТ, ПГЕБ, ПГХМТ, ПГХВТ, ПГФК, ПГСС

Организиране и провеждане на НВО в 4., 7., 8. клас

Организиране и провеждане на Регионални външни оценявания.

Организиране и провеждане на работна среща с директорите на столичните училища относно изпълнение на Заповеди на министъра на образованието, младежта и науката за провеждане на НВО в 4, 7 и 8 клас.

Срок: април 2012 г.

Отг.: Председатели на

регионалните комисиии

Контрол при провеждане на НВО.

Срок: май-юни 2012 г.

Отг.: Председатели на

регионалните комисиии

Тематични проверки:

Тема на проверката: Усъвършенстване на системата за вътрешно и външно оценяване – спазване на ДОИ за учебно съдържание и прилагане на учебната програма по математика в ІV клас, с оглед провеждане на НВО.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по НО

Проверявани училища: 67 ОУ, 75 ОУ, 106 ОУ, 32 СОУ, ЧЕСОУ „Дорис Тенеди”,47 СОУ, 56 СОУ, 85 СОУ, 94 СОУ, 128 СОУ, 144 СОУ, ЧНУРЧО „Фоти”

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание и учебната програма по „Човекът и природата” за VІ клас – изследване на образователните постижения на учениците /съвместно с ЦКОКУО/.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ПНЕ

Проверявани училища: 20 ОУ, 104 ОУ, ЧСОУ „Рьорих”, 55 СОУ,

Тема на проверката: Методика на преподаване в часовете по физика и астрономия в училища с показани най-високи и най-ниски резултати от НВО в VІІ клас.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ПНЕ

Проверявани училища: 13 ОУ, 124 ОУ, 176 ОУ, 136 ОУ, 141 ОУ, 112 ОУ, 103 ОУ, ЧСОУ „Евростар”, 64 ОУ, 2 СОУ

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание и на учебната програма по география и икономика за V клас – регионално външно оценяване.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ОНГО

Проверявани училища: 13 ОУ, 70 ОУ, 109 ОУ, 136 ОУ, 150 ОУ, 105 СОУ

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание и учебната програма по история и цивилизация за VІ клас – регионално външно оценяване.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по ОНГО

Проверявани училища: 59 ОУ, 126 ОУ, 93 СОУ, ЧСОУ „Авицена”, 113 СОУ, ЧОУ „П. Р. Славейков”

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание и учебната програма по история и цивилизация за ІХ клас – изследване на образователните постижения на учениците /съвместно с ЦКОКУО/.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по ОНГО

Проверявани училища: Духовна семинария, 164 ГПИЕ, 149 СОУ, ЧСОУ „Дружба”, ЧСОУ „Ровел”, СГХСТ

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание и учебната програма по математика за VІІ клас – регионално външно оценяване.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по математика

Проверявани училища: 58 ОУ, 89 ОУ, 156 ОУ, 176 ОУ, 177 ОУ, ЧОУ „Меридиан 22”, 40 СОУ, 47 СОУ

Тема на проверката: Готовност на учениците от VІІІ и ІХ клас за приложение на математическите знания в конкретни житейски ситуации /задачи от тип на международното изследване PISA/ – регионално външно оценяване.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по

математика

Проверявани училища: 33 ОУ, 7 СОУ, 23 СОУ, 36 СОУ, 9 ФЕГ, СПГЕ, ПГТЕ, 1 ЧМГ

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание и прилагане на учебните програми по чужд език за ІХ клас с интензивно изучаване на чужд език – регионално външно оценяване по английски език.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ЧЕ

Проверявани училища: 55 СОУ, 39 СОУ, 144 СОУ, ПГТ „Ал. Константинов”, ПГХВТ, ПГТ „Макгахан”

Организиране и провеждане на ДЗИ

Организиране и провеждане на работна среща с директорите на столичните училища относно изпълнение на Заповеди на министъра на образованието, младежта и науката и Наредба № 3/17.05.2004 г. на МОН за организиране и провеждане на ДЗИ.

Срок: май 2012 г.

Отг.: Председател на регионална комисиия

Тематични проверки:

Тема на проверката: Усъвършенстване на системата за вътрешно и външно оценяване – спазване на ДОИ за учебно съдържание по БЕЛ, с оглед покриване на рамката на учебно-изпитната програма за ДЗИ.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по БЕЛ

Проверявани училища: 91 ГПНЕ, 1 АЕГ, 2 АЕГ, 7 СОУ, НУККЛИИЕК, НФСГ, ПГПСТТ, НТБГ

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание и учебните програми за ЗИП по биология и здравно образование в ХІ и ХІІ клас на професионалните гимназии – мотиви на учениците за избор на биология и здравно образование за ІІ ДЗИ.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по ПНЕ

Проверявани училища: ПГФК, ПГТ, ПГЕА

Тема на проверката: Усъвършенстване на системата за вътрешно и външно оценяване – спазване на ДОИ за учебно съдържание и прилагане на учебната програма по география и икономика за Х клас в професионалните гимназии, с оглед избор на учебния предмет за ІІ ДЗИ и покриване рамката на учебно-изпитната програма.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по ОНГО

Проверявани училища: ПГЖПТ, ПГЕБ, ПГХМТ, ПГХВТ, ПГФК, ПГСС

Организиране на приемни изпити след 7. клас и след завършено основно образование

Организиране и провеждане работни срещи с директорите на столични училища с ученици, обучавани в 7 клас за учебната година и с директори, които ще провеждат приемни изпити след завършено основно образование.

Срок: май 2012 г.

Отг.: Председатели на Областни

комисии

Контрол при провеждане на приемните изпити след 7 клас и след завършено основно образование.

Срок: май-юни 2012 г.

Отг.: Председатели на Областни

комисии и на Комисии за

подготовка и провеждане на

изпитите

Тематична проверка:

Тема на проверката: Проверка и анализ на изпълнението на държавния план-прием в средните училища, в изпълнение на Наредба № 11/28.03.2005г. на МОН.

Срок: 15.12.2011 г.

Отг.: Председатели на ОблК, Ст. експерти по ОСО, ПО, ПВ, НО, КОО

Проверявани училища: 1 СОУ, 3 СОУ, 113 СОУ, 127 СОУ, 137 СОУ, 144 СОУ, 2 АЕГ, ПГТК, ПГТЕ, ПГСС

Мярка Засилване на възпитателната работа с децата и учениците с оглед пълноценно личностно развитие

Подобряване на условията за психолого-педагогическа подкрепа на децата и учениците

Методическо подпомагане и текущ контрол относно организиране и провеждане на психолого-педагогическа подкрепа на децата и учениците в детските градини и в училищата.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ОСО, ПО, ПВ, ОНГО, ИОСУ

Участие на старши експерти от РИО в дейността на комисии на други държавни и обществени институции: Столичен консултативен съвет по образование; Съвет по осиновяване към РДСП; Пробационен съвет на Областна пробационна служба; Държавна агенция за бежанците; Столична комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и пълнолетни; Комисия за детето към Столична община; Национална агенция за професионално образование и обучение; Съвет по безопасност на движението на децата в София към Столична община; Столично управление за пожарна безопасност и защита на населението; Международна организация за предучилищно образование /ОМЕП/; Координационен механизъм за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертва на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция към Столична община.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти

Международен проект на РИО по секторна програма „Коменски” – „Регионални партньорства”: „С внимание към всеки учител, с грижа към всеки ученик”.

Срок: 2011-2012 г.

Отг: Ст. експерти по НО, ОСО

Изграждане на система за превенция на насилието и агресията сред децата и учениците

Информационно и организационно осигуряване на столичните детски градини и училища за дейността на “Националната мобилна група за психологическа подкрепа” и Координационния механизъм.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ОНГО, ИОСУ

Популяризиране на „добри” училищни практики, с оглед превръщане на училището в сигурна и желана територия на ученика – организиране и провеждане на Областна конференция „Училището – желана територия на ученика

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по КОО

Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред децата и учениците/стимулиране на педагогическите специалисти за обучение в програми за работа с родителите/

Методическа подкрепа на столичните училища във връзка с изпълнение на Националната стратегия за борба с употребата на наркотици /2009-2013 г./ - при организиране и дейност на УКППОП; изготвяне на плановете на педагогическите съветници и психолозите; подбор на теми за превенция на зависимостите; взаимодействие с училищните настоятелства и родителите.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ИОСУ, ОНГО

Представяне от директорите на столичните училища и изготвяне на Годишен доклад за изпълнение на националната стратегия за борба с употребата на наркотици /2009-2013 г./.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерт по ОНГО

Организиране и провеждане на традиционна Столична среща с Ученическите парламенти и СБМЧК.

Срок: март 2012 г.

Отг: Ст. експерти ОСО и ПНЕ

Международен проект на РИО по секторна програма „Коменски” – „Регионални партньорства”: „Превенция на зависимостите при децата и младежите”.

Срок: 2011-2012 г.

Отг: Ст. експерт за КПК

Осигуряване на възможности за развитие на интересите и способностите на учениците чрез обучение извън задължителното учебно време и ангажиране на свободното им време:

• Утвърждаване на училищата и извънучилищните педагогически учреждения като центрове за форми за развитие и изява на интересите и възможностите на учениците;

• Координиране и контролиране на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОМН. Създаване на база данни по изпълнението на дейностите, включени в двата Календара.

Организиране, провеждане и анализиране на резултатите от ученическите олимпиади, състезания и конкурси, в изпълнение на заповед на министъра на образованието, младежта и науката, Национален календар за извънучилищни дейности и Национален спортен календар.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти ПВ, НО, КОО, ПО

Изготвяна на предложения от РИО за удостояване на зрелостници от столични училища с почетното отличие на МОМН „Национална диплома”.

Срок: май 2012 г.

Отг: Ст. експерт по ОНГО

Анализиране за региона на броя на училищата и учениците по училища, участващи с проекти по Националните програми на МОМН и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” с тематична насоченост към развитие на интересите и способностите на учениците извън задължителното учебно време.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Началник-отдел АПФСИО; ст.

експерти-координатори по НП

Развитие на личността на детето чрез програми за гражданско, здравно образование и предприемачески умения още от детската градина

  • Кампания «Участвам и променям»

  • Въвеждане на предприемачество в начален етап

Определяне със заповед на началника на РИО на Регионална комисия и оказване от нейна страна на методическа помощ на директорите на столичните учебни заведения при изготвяне на План и Програма на училищно ниво за участие в кампанията.

Срок: октомври 2011 г.

Отг: Председател на Регионална комисия

Обобщаване и изпращане в МОМН на инициативите на столичните учебни заведения по темата.

Срок: 21.10.2011 г.

Отг: Председател на Регионална

комисия

Организиране и провеждане, съвместно с КАТ-СДВР, на Регионална инициатива „Междучасие С пътна полиция”.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ПВ, НО

Организиране и провеждане на Регионална инициатива „Да засадим нашата училищна гора”.

Срок: 10. 2011 – 04.2012 г.

Отг: Началник-отдели

Изготвяне на анализ на резултатите от обучението по една от осемте ключови компетентности – предприемачески умения, в начален етап.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. по НО

Мярка Изграждане на ефективна система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри

Изграждане на информационна система с данни за състоянието на квалификацията и кариерното развитие на педагогическите кадри по проект на ОП РЧР «Квалификация на педагогическите специалисти» - Създаване на национален регистър за квалификация на педагогическите специалисти


Участие на старши експерта за КПК в ЕОУ на проекта. Изготвяне на предложения на РИО за учители за обучение и квалификация, организация и вътрешен мониторинг.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерт за КПК

Участие на старши експерта за КПК в апробиране на „Профил на педагогическия специалист” /портфолио/ на учителя и директора като инструмент на системата за управление на качеството.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерт за КПК

Организиране и провеждане на обучение на директори, помощник-директори и представители на методически обединения от столичните училища, съвместно с фирма „Сирма Медия”, относно внедряване на интернет-платформа в конкретен учебен предмет.

Срок: декември 2011.

Отг: Ст. експерт за КПК

Разработване на проект на ДОС за статут и развитие на педагогическите специалисти:

  • Създаване на цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите кадри.

  • Разработване на система от стимули за повишаване на мотивацията на педагогическите кадри за професионално усъвършенстване и тяхната активност в развитието на иновативни практики;

  • Усъвършенстване и развитие на системата за кариерно развитие.

Участие на старши експерта за КПК в работни групи по разработване на проект на ДОС за статут и развитие на педагогическите специалисти.

Изготвяне на експертни становища.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерт за КПК, КОО

Създаване на цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите кадри:


  1. Основна цел

Изпълнение на Програмата за развитие на образованието, науката и младежките политики в Република България ( 2009-2013г.):

Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес, както и качеството на управление в средното образование. Постигане на съответствие между образователните потребности на учениците и равнището на професионална компетентност на педагогическите кадри. Повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите.

2. Основни задачи

  1. Осигуряване на актуална, своевременна информация за промените в образователната политика - концепции, стратегии, технологии, стандарти.

  2. Стимулиране на педагогическите кадри за самоусъвършенстване и учене през целия живот с цел създаване, чрез осъществения образователно-възпитателен процес, на трайна мотивация у учениците за активно участие в учебната дейност.

  3. Обучение на педагогическите кадри за обогатяване на учебното съдържание, въвеждане на иновационни образователни технологии и методи в учебния процес.

  4. Повишаване квалификацията на всички работещи с децата и младежите с цел създаване на хуманна и толерантна атмосфера в детските градини и училищата, укрепване на социално-нравственото развитие на подрастващите.

2.5. Обучение и мотивиране на педагогическите кадри за използване на ИКТ в образователния процес.

2.6. Повишаване икономическата компетентност на директорите на училища и обслужващи звена в качеството им на разпоредители с бюджетни средства.

2.7. Формиране на умения за разработване на проекти за усвояване на национални и европейски фондове.
1   2   3

Свързани:

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град icon1303 София, ул. "Антим I" №17, тел. 935-60-50, факс 987-04-18
Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
Регионален инспекторат по образованието софия-град iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град протокол за явилите

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
София 1303, ул. Антим I, №17, тел.: 9356050, факс: 9883937, e-mail: rio sofia
Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието – софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието – софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието софия-град

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом