Регионален инспекторат по образованието софия-град
ИмеРегионален инспекторат по образованието софия-град
страница1/3
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер384.88 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rio-sofia-grad.com/web_folders/docs_files/rio_docs/Godishen_plan_RIO_2011-2012.doc
  1   2   3


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД

София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com


ГОДИШЕН ПЛАН ЗА УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА
ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО

СОФИЯ ГРАД


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Мерки и дейности в областта на предучилищното и училищното образование за УЧЕБНАТА 2011/2012 ГОДИНА В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, НАУКАТА И МЛАДЕЖКИТЕ ПОЛИТИКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2009-2013 г.)


Стратегическа цел ПОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКО КАЧЕСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Мярка Анализ и оценка на системата за качеството в образованието

Дейност

Действия на РИО

Разработване на проект на ДОС за учебния план

Изготвяне на експертни становища и обобщен доклад до МОМН.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ОСО, ПО,

ИОСУ, НО, КОО

Разработване на проект на ДОС за предучилищно образование

Изготвяне на експертни становища от ст. експерти по предучилищно възпитание.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ПВ

Разработване на проекти на учебни програми за предучилищното образование

Изготвяне на предложения на РИО за учители за участие в работните групи.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ПВ

Разработване на проект на ДОС за оценяването на резултатите от обучението

Изготвяне на експертни становища и обобщен доклад до МОМН.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по КОО

Финализиране на проекти на ДОС за общообразователна подготовка по проект от ОП РЧР

Изготвяне на предложения на РИО за учители за участие в обсъждането.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по КОО

Стартиране на проект по ОП РЧР, ориентиран към качеството на ПОО

Информационно и организационно осигуряване на дейностите от РИО на територията на област София - град.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ПО

Разработване на ДОИ, планове и програми за нуждите на ПОО

Организиране на работни срещи с директорите на професионалните гимназии.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ПО

Разработване на модел за осигуряване на качеството в системата на ПОО

Подбор на училища /при поискване от МОМН/ за участие в пилотното прилагане и анализ на резултатите.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ПО

Разработване на проект на ДОС за инспектиране на образователната среда

Изготвяне на експертни становища и обобщен доклад до МОМН.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по ОСО, ПО,

ПВ, ИОСУ, НО, КОО

Стартиране на проект по ОП РЧР, „Усъвършенстване на системата за инспектиране”

Информационно и организационно осигуряване на дейностите от РИО на територията на област София - град.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти

Мярка Изработване на система от индикатори за качество на образованието

Разработване на система от индикатори за съответствие между ДОИ и средствата за тяхното постигане – учебни програми, учебници и квалификация на учители, по проект от ОП РЧР

Изготвяне на предложения на РИО за експерти и учители по учебни предмети за участие в работните групи.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Началник-отдел ИОМД

Ст. експерти по КОО, НО, ПВ,

ИОСУ

Мярка Създаване на условия за включване на българската образователна система в сравнителни анализи за качеството на образователния продукт в контекста на европейските изисквания.

Участие в PISA

Изготвяне на предложения на РИО за учители по съответните учебни предмети за тестови администратори и осигуряване на присъствието им на обучение, с цел прилагане на техническите стандарти на PISA за подготовка и провеждане на основно изследванe.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по КОО

Тематични проверки:

Тема на проверката: Възприемане и създаване на текст в края на прогимназиалния етап и в началото на гимназиалния етап на средната образователна степен – VІІІ и ІХ клас.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по БЕЛ

Проверявани училища: 3 СОУ, 78 СОУ, 127 СОУ, 157 ГПЧЕ, 164 ГИИЕ, НФСГ, СПГЕ, ПГМЕ

Тема на проверката: Готовност на учениците от VІІІ и ІХ клас за приложение на математическите знания в конкретни житейски ситуации /задачи от тип на международното изследване PISA/ – регионално външно оценяване.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по математика

Проверявани училища: 33 ОУ, 7 СОУ, 23 СОУ, 36 СОУ, 9 ФЕГ, СПГЕ, ПГТЕ, ЧМГ

Организационно осигуряване на провеждането на основното изследване в тестовия прозорец в периода от 1 април до 31 май в училищата на територията на област София - град, попаднали в извадката.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по КОО

Мярка Създаване на интегрирано учебно съдържание

Интегриране на ключовите компетентости в учебните програми за първия гимназиален етап 8.-10 клас за придобиване на ключови компетентности по проект на ОП РЧР

Изготвяне на предложения на РИО за учители по общообразователните учебни предмети за участие в разработване на проектите .

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по КОО

Разширяване на въвеждането на интегрирани модули по предприемачество в учебните програми по общообразователните предмети

Създаване на организация и извършване на мониторинг /след въвеждане на модулите/. Анализ на резултатите.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг: Ст. експерти по КОО

Мярка Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати

Създаване на условия за квалификация на учителите за използване на различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание:

  • Разработване и стартиране на проект на „Квалификация на педагогическите специалисти” от ОП РЧР ;

  • Финализиране на дейностите от НП „Квалификация” (РМС № 216/04.04.2011 г.

Методическо подпомагане на училищните екипи за определяне на потребностите от квалификация чрез съгласуване на Плановете за квалификационна дейност на столичните детски градини, училища и обслужващи звена от старши експерта за квалификация на педагогическите кадри.

Срок: 19-30.09.2011 г.

Отг: Ст. експерт за КПК

Популяризиране на „добри” практики за обучение в начален етап, на тема: „Много мишки – един компютър” /демонстрации на столични учители, носители на награди от национални конкурси и състезания/.

Срок: януари 2012 г.

Отг: Ст. експерт за КПК

Тематични проверки:

Тема на проверката: Изпълнение на Плана за квалификационната дейност на столичните училища и на „Правилата за участие на персонала в квалификационната дейност и механизма за финансова подкрепа.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт за КПК

Проверявани училища и ДГ: ОДЗ № 7, ОДЗ № 52, 34 ОУ, 59 ОУ, 57 СУ, 31 СУЧЕМ, 69 СОУ, 97 СОУ, 91 ГПНЕ, 153 гимназия, ПГО, ПГТМД

Тема на проверката: Изпълнение на Единния разходен стандарт в столичните училища.

Срок: ноември 2011 г. – април

2012 г.

Отг.: Началник-отдел АПФСИО

Гл. счетоводител

Проверявани училища: 142 ОУ, 179 ОУ, 81 СОУ, 33 ЕГ, НПМГ, ПГХМТ

Засилване на практическото обучение в училище, в това число чрез модернизиране на материалната база в училищата.

Популяризиране на добри практики при изграждане на материална база в училищата чрез дейности на столичните учебни заведения по национални програми и проекти.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Началник-отдел АПФСИО,

Ст. експерт за КПК

Тематична проверка:

Тема на проверката: Материално-техническата база по физика и астрономия и използването й в часовете по ЗП, ЗИП и ПП.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ПНЕ

Проверявани училища: 29 СОУ, 32 СОУ, 39 СОУ, 118 СОУ, 134 СОУ, 96 СОУ, 157 ГИЧЕ, 36 СОУ, 88 СОУ, 22 СОУРазвиване на дискусионни форми на обучение, симулации, ролеви игри

Организация на образователно-възпитателния процес и управленската дейност на директора

Цялостна проверка:

199 ОУ „Св. Йоан Богослов”.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст.експерти по ОСО,КОО

Тематични проверки:

Тема на проверката: Разпределение на часовете за ЗИП и СИП в училищните учебни планове. Изготвяне на учебни програми за ЗИП и СИП.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по НО, ИОСУ, КОО, ПО

Проверявани училища: НУ, ОУ, СОУ, специални училища, профилирани и професионални гимназии

Тема на проверката: Цялостна дейност на директора.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ОСО, ПО, ПВ

Проверявани училища и ДГ: ОДЗ № 17, ОДЗ № 41, ОДЗ № 93, ОДЗ № 127, ЦДГ № 85, ЦДГ № 129, 191 ОУ, 134 СОУ, ПГЕА

Тема на проверката: Проверка и анализ на изпълнението на държавния план-прием в средните училища, в изпълнение на Наредба № 11/28.03.2005г. на МОН.

Срок: 15.12.2011 г.

Отг.: Ст. експерти по ОСО, ПО, ПВ, НО, КОО

Проверявани училища: 1 СОУ, 3 СОУ, 113 СОУ, 127 СОУ, 137 СОУ, 144 СОУ, 2 АЕГ, ПГТК, ПГТЕ, ПГСС

Тема на проверката: Организация и провеждане на обучението в индивидуална, самостоятелна, вечерна и задочна форма на обучение в столичните училища.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ПО, ОСО и КОО

Проверявани училища: 12 СОУ, 40 СОУ, ПГТ, ПГБЕТС, ПГТКИ, 5 ВСОУ, 4 ВСГ

Тема на проверката: Контрол на организацията на образователно-възпитателния процес и състоянието на задължителната училищна документация в столичните спортни и частни училища.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ОСО и КОО

Проверявани училища: 57 СУ, 166 СУ, СУ „ Ген. Вл. Стойчев”, ЧОУ „Д-р Петър Берон”, ЧСОУ „Дойче Шуле”, 1 ЧАЕГ

Тема на проверката: Организация и съдържание на обучението в ПП по информатика и информационни технологии в профилираните гимназии и профилираните паралелки в СОУ /прием след завършен VII/.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по информатика и ИТ

Проверявани училища: 26 СОУ, 29 СОУ, 55 СОУ, 93 СОУ, 192 СОУ, ЧПГ „Образователни технологии”

Тема на проверката: Оптимизиране процеса на изготвяне на учебните програми за ЗИП по информационни технологии в начален етап на основната образователна степен в столичните училища.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по информатика и ИТ

Проверявани училища: 104 ОУ, 163 ОУ, 8 СОУ, 130 СОУ, 56 СОУ, 42 ОУ

Тема на проверката: Организация и съдържание на обучението в ЗИП по „Човекът и природата” в V и VІ клас.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ПНЕ

Проверявани училища: 58 ОУ, 60 ОУ, 100 ОУ, 171 ОУ

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание и прилагане на учебната програма по химия и опазване на околната среда за ІХ клас –ЗП, в профилираните гимназии и профилираните паралелки в СОУ /прием след завършен VІІ клас/.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ПНЕ

Проверявани училища: 18 СОУ, 73 СОУ, 9 ФЕГ, СПГТ

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание по етика и право и по философия при изследване на образователните постижения на учениците по етика и право и философия .

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по ОНГО

Проверявани училища: СМГ, ЧСОУ „Увекинд”, Духовна семинария, ЧСОУ „Дрита”,

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание по гражданско образование и оценяване на личностното развитие на учениците в обучението по свят и личност.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по ОНГО

Проверявани училища: 1 СОУ, 3 СОУ, 71 СОУ, ЧСОУ „”Дрита”, ЧСОУ „Авицена”, ПГПСТТ

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за учебно съдържание и прилагане на учебните програми по чужд език за VІІІ клас с интензивно изучаване на чужд език.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ЧЕ

Проверявани училища: ПГТМД /ФЕ/, СПГЕ /НЕ/, СГСАГ /АЕ/, 1 СОУ /ИЕ/, 14 СОУ, 125 СОЕ /АЕ/

Тема на проверката: Съвременни методи на преподаване на чужд език от І до VІІІ клас.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ЧЕ

Проверявани училища: 41 ОУ, 137 СОУ /АЕ/; 35 СОУ /НЕ/; 17 СОУ /ФЕ/; 107 ОУ, 125 СОУ /РЕ/

Тема на проверката: Прилагане на учебните програми по професионалните учебни предмети и съответствие на тематичните работни планове на учителите с тях.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ПО

Проверявани училища: ПГАВТ, СГСАГ, ПГХМТ, НПГПТО, ПГХВТ, ПГТХТ, ПГТМД, ПГПСТТ, ПГЕБ, НФСГ, ПГО, ПГТ

Тема на проверката: Спазване на ДОИ за УС и прилагане на учебните програми по ФВС в V и ІХ клас.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по ФВС

Проверявани училища: 4 ОУ, 14 СОУ, 68 СОУ, 79 СОУ, ЧПБУ „Евростандарт”, ПГФК

Тема на проверката: Спазване на ЗСООМУП и ЗФВС /чл. 33, ал.1/ при организацията и провеждането на третия час по ФВС.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерт по ФВС

Проверявани училища: 53 ОУ, 76 ОУ,19 СОУ, 36 СОУ, 71 СОУ, НПГТО

Тема на проверката: Приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация.

Срок: уч. 2011/2012 г.

Отг.: Ст. експерти по ОСО, ПО и

КОО

Проверявани училища: 77 ОУ, 141 ОУ, 22 СОУ, 131 СОУ, 33 ЕГ, ЧЕСОУ „Дорис Тенеди”, ЧПГ „Банкер”, ПГМЕ, ПГБЕТС
  1   2   3

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град icon1303 София, ул. "Антим I" №17, тел. 935-60-50, факс 987-04-18
Министерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град протокол за явилите

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град
София 1303, ул. Антим I, №17, тел.: 9356050, факс: 9883937, e-mail: rio sofia

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието – софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието – софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието софия-град

Регионален инспекторат по образованието софия-град iconРегионален инспекторат по образованието софия-град

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом