Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово
ИмеНаредба за рекламната дейност на територията на община габрово
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер165.61 Kb.
ТипРешение
източникhttp://gabrovo.bg/files/nar-reklama-181012.doc
НАРЕДБА


ЗА РЕКЛАМНАТА ДЕЙНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО


/Приета с Решение № 98/09.07.98 г.,

изм. и доп. с Решение № 124/02.10.1998 г., Решение № 144/20.09.2001 г.,

Решение № 149/04.10.2001 г.,Решение № 80/30.05.2002 г., Решение № 165/28.07.2005 г., Решение № 318/30.11.2006 г, Решение № 236/04.12.2008 г., Решение № 238/18.10.2012 г./


РазделI

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /доп. Решение № 165/28.07.2005 г./ Разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите, информационно-указателните табели и рекламни материали на територията на Община Габрово става при спазване изискванията на настоящата наредба и действащото законодателство.

Чл. 2. (1) /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ По смисъла на тази наредба, реклмно-информационни елементи /РИЕ/ са:

1. Външна реклама е всеки текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привличат нейното внимание с търговска цел.

2. Надпис е всеки текст, обемна форма или изображение върху сграда, свързани с функцията на даден обект в нея.

3. Информационно-указателна табела е всеки текст, обемна форма или изображение, указващи близостта на една сграда, обект или терен, където се извършва определена дейност.

4. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Рекламни материали - знамена, транспаранти, надписи и информационно - указателни т6абели с временен характер, обозначаващи акционни и други дейности.

4.1. /отм, Решение № 165/28.07.2005 г./

4.2. /отм, Решение № 165/28.07.2005 г./

Чл. 3. /отм, Решение № 165/28.07.2005 г.


Раздел II

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

Чл. 4. (1) Рекламно-информационните елементи (РИЕ) независимо от техния вид трябва:

1. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Да бъдат изработени от трайни материали, съобразени с нормативната база, устойчиви на вятър и други атмосферни условия.

2. Да бъдат пожарообезопасени.

3. Да бъдат поддържани в добро състояние по отношение на тяхната чистота и функция от физическото или юридическото лице, за чиято дейност са предназначени.

Чл. 5. (1) При разполагане на РИЕ трябва:

1. Да не се нарушават условията на обитаване.

2. Да не се създават рискови условия за безопасността на движение.

3. Да не се закрива друго рекламно пано, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подходът към него.

4. /нова, Решение № 165/28.07.2005 г./ Да съдържа данни за собственика.

Чл. 6. При разполагане на РИЕ върху покриви, калкани и др.части на сградите, Кмета на общината или упълномощено от него лице, може да задължава рекламоразпространителя да поправя или боядиса указана част от сградата.

Чл. 7. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Всички текстове в областта на външната реклама, надписите и информационно - указателните табели е необходимо да бъдат изписани на български език, с изключение на запазена търговска марка или фирмен знак. Допуска се текстовете на български език да бъдат дублирани на друг език.

Чл. 8 (1) /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Не се разрешава:

1. Монтирането на РИЕ върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик.

2. Използването на светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението.

3. Разполагането на РИЕ, които съдържат невярна или подвеждаща информация

4. РИЕ, които рекламират стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги.

5. Накърняват правата и доброто име на граждани и юридически лица.

6. Извършването на политическа агитация чрез РИЕ, освен по време на предизборна кампания.

7. Пропагандирането под каквато и да е форма на омраза и насилие, расова или етническа нетърпимост.

(2) Забранява се рекламирането на:

1. Забранени за употреба вещества и препарати с наркотично и стимулиращо действие.

2. Лекарствени средства, за които има забрана или ограничения, предвидени в специални нормативни актове.

3. Тютюневи изделия.

4. Полезни качества на алкохолни напитки.

5. Порнографски материали.

6. Оръжия.

7. Други материали в отклонение от моралните норми в страната.

8. Определена религия или религиозна общност, нерегистрирана на територията на Общината.

Чл. 9. Собствениците на РИЕ носят цялата отговорност за причинените от РИЕ щети на трети лица.


Раздел III

ВЪНШНА РЕКЛАМА

Чл.10. (1) Външната реклама може да бъде:

1. Светлинна реклама по покривите (ажурни светещи текстове).

2. Крайпътна реклама, закрепени неподвижно касети, осветени отвътре, рекламни пана за лепене на плакати (осветени или неосветени).

3. Реклама по калкани на сградите.

4. Реклами към магазини, заведения и др.обекти с общественообслужващи функции, разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата или по тротоара.

5. Реклама по градския транспорт - автобуси, тролейбуси, таксита и др.

Чл. 11. Външните реклами следва да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка, а когато са монтирани върху сграда с архитектурния й образ (силует, пластично оформление и др.).

Чл. 12. (1) Не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на община Габрово върху (в):

1. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Сгради, обявени за паметници на културата, съгласно Наредба № 5 от 14.05.1998 г. за обявяване на недвижимите паметници на културата, както и във визуалния обсег на възприятието им, освен за случаите разрешени от Националния институт за паметниците на културата.

2. Скулптурни паметници и др.елементи на декоративната пластика, както и във визуалния обсег на възприятието им.

3. Природни забележителности.

4. Паркове и градски градини.

5. Всякакъв вид дървета и едроразмерна растителност.

6. Ажурни и декоративни огради.

7. Стени на гробищни паркове, както и в самите тях.

8. /доп. с Решение № 80/30.05.2002 г./ Далекосъобщителни, електрически и тролейбусни стълбове, с изключение на серийно разполагане на външна реклама по проект, одобрен от главния архитект на Общината.

9. Елементи от системата за регулиране на движението по пътищата.

10. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Сгради, в които са разположени органите на съдебната власт, изпълнителната власт и техни териториални поделения.

Чл. 13. Разполагането на реклами към спирките за градския транспорт се разрешава само на определените за това места. Тези реклами могат да бъдат с единична площ до 2 кв.м.

Чл. 14. Безплатни съобщения за културни, спортни прояви, некролози и др. се поставят само на определените за това места - афишни колонки, информационни табла и др.

Чл. 15. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Всяко физическо или юридическо лице може да разположи до 4 бр. външни реклами върху общински терени или сгради на територията на гр. Габрово, свързани с рекламирането на неговата дейност или 6 серийно разположени групи РИЕ, по чл. 12, ал. 1, т. 8. За серийно разполагане на външна реклама се счита поредица от минимум 2 рекламни елемента.


Раздел IV

НАДПИСИ

Чл. 16. (1) Когато са доказани с одобрени проекти, надписите могат да бъдат поставени:

1. Върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не надвишава 1 м и не закрива отвори по фасадите.

2. Пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или под прозоречния парапет.

3. Вертикално по фасадата на сградата.

Надписите са елемент от проекта за графично и цветово оформление на обекта, за който са предназначени.

(2) Одобряването на този проект се извършва от главния архитект, който одобрява архитектурния проект за обекта.

Чл. 17. Надписите, поставени върху стена или успоредно на нея, не трябва да надвишават нейните размери, нито да бъдат разположени на повече от 25 см от нея.

Чл. 18. Надписът се премахва от собственика (позлвателя) и мястото се привежда в първоначалния му вид в едномесечен срок след прекратяване на дейността в обекта, за който е предназначен.


Раздел V

ИНФОРМАЦИОННО-УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ

Чл. 19. (1) Информационно-указателните табели се подчиняват на разпоредбите на Раздел III, регламентиращ външната реклама. Те изключват указателните знаци, описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

(2) Информационно-указателните табели се разполагат на не повече от 50 м от обекта, чиято дейност (функция, местоположение) указват.

(3) Всяко юридическо или физическо лице може да разположи до 2 бр. информационно-указателни табели, свързани с един негов обект.

(4) Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1.5 кв.м, като вертикалният ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0.8 м, а хоризонталният - на височина не по-малко от 2.5 м от нивото на терена.

Чл. 20. Не се разрешава разполагането на информационно-указателни табели върху обектите, посочени в чл.12, ал.1,т.т.1, 2, 5, 8, 9, 10.


Раздел VI

/изм. Решение № 165/28.07.2005 г./

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ – ЗНАМЕНА, ТРАНСПАРАНТИ, НАДПИСИ И ИНФОРМАЦИОННО – УКАЗАТЕЛНИ ТАБЕЛИ С ВРЕМЕНЕН ХАРАКТЕР, ОБОЗНАЧАВАЩИ АКЦИОННИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ


Чл. 21. (1) Рекламни материали (знамена, транспаранти и др.) с временен характер, могат да се разполагат на определените за това места и могат да носят само информация, свързана с икономически, социални, културни, политически и спортни мероприятия.

(2) Върху сгради могат да бъдат разполагани временни надписи за събития, които се извършват в сградата.

Чл. 22. (1) Не се разрешава разполагането на транспаранти на улици и булеварди над контактната мрежа за градския транспорт.

(2) /нова – Решение № 238/18.10.2012 г./ Изключения от разпоредбата на ал. 1 се допускат за обществени и производствени обекти попадащи в І-ва, ІІ-ра и ІІІ-та категория, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чиито собственици са заявили намерението си за разполагане на транспаранти в срок до една година от разкриване на дейността им при следните условия:

1. транспарантът да е в радиус до 500 метра от обекта;

2. Липса на друга техническа или градоустройствена възможност;

3. Положително решение на ОЕСУТ;

4. Одобрен проект, гарантиращ безопасното функциониране на контактната мрежа

Чл. 23. Безплатна временна информация може да бъде разрешена от Кмета на общината по изключение, във връзка със събития от общоградски или национален характер.

Чл. 24. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Рекламни материали -знамена, транспаранти, надписи и информационни – указателни табели с временен характер се демонтират от собственика им до 5 дни след изтичане срока на разрешаването им.


Раздел VII

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, ИЗПОЛЗВАНИ САМО ЗА РЕКЛАМА /отм, Решение № 165/28.07.2005 г./

Чл. 25 /отм., Решение № 165/28.07.2005 г./

Чл. 26. /отм., Решение № 165/28.07.2005 г./


Раздел VIIІ

РЕД ЗА РАЗПОЛАГАНЕ

Чл. 27. (1) Рекламно-информационни елементи могат да се разполагат на територията на габровската община въз основа на одобрени проекти, разрешени от компетентните органи на Общината и след заплащане на предвидената административна такса по тарифа, определена от Общинския съвет /Решение № 144/20.09.2001 г.- 5 лв. такса /.

(2) /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Не се изисква разрешение за разлепване на безплатни обяви, описани в чл. 2, т. 4 и чл. 14.

Чл. 28. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Исканията за разполагане на РИЕ се отправят в писмен вид до Кмета на общината и се разглежда от комисия, назначена със негова заповед, в която задължително участва главният архитект. При постъпили повече от едно искания аз дадено общинско място, се обявява конкурс при условията на чл. 37.

Чл. 29. (1) /изм. с Решение № 236/04.12.2008 г./ Исканията за разполагане на РИЕ по чл. 2, ал. 1, т. 1, т. 3 са придружени от:

1. Документ за собственост и писмено съгласие на собственика на сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.

2. Копие от действащия план с обозначени вида и мястото на РИЕ, а при липса на план - ситуационна скица и фотоснимка на мястото.

3. Идеен проект (скица, колаж) за искания вид на РИЕ.

4. Декларация за наличие или липса на задължения към местния бюджет.

(2) Съгласието по ал.(1), т.1 се дава:

1. От ведомството или организацията, стопанисващи имота - при имоти държавна собственост.

2. От Кмета на общината или от определено от него длъжностно лице - при имоти общинска собственост.

3. От ръководителя на съответното предприятие, организация и други - при имоти, притежавани от юридически лица.

4. С решение на общото събрание на собствениците при сгради етажна собственост, при спазване изискванията на Правилника за управление и разпореждане с недвижима етажна собственост.

(3) /нова - Решение № 236/04.12.2008 г./ Обстоятелствата по ал. 1, т. 4 се установяват чрез извършване на служебна справка.

Чл. 30. (1) Компетентните общински органи се произнасят по искането за разполагане на РИЕ в едномесечен срок, като:

1. Издават визи за проучване и проектиране на видовете външна реклама, за които се изисква разрешение за строеж (кинетична, покривна, крайпътна и др. по преценка на главния архитект).

2. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Издават разрешение за разполагане /по образец/ на елементите за външна реклама /в случай, че не се изисква разрешение за строеж/ и на информационно – указателните табели. Главният архитект може да изисква съгласувателни писма от специализирани органи преди издаване на разрешението за разполагане.

3. /нова, Решение № 165/28.07.2005 г./ Издават съгласувателни писма за всички на РИЕ с временен характер.

4. /предишна т. 3/ Постановяват мотивиран отказ.

Чл. 31. (1) Проектът за РИЕ по ал.(1) на чл. 30 трябва да бъде окомплектован както следва:

1. Ситуационно решение.

2. Архитектурно-дизайнерски проект в подходящ мащаб.

3. Снимки, колажи и др.материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда.

4. Конструктивен проект.

5. Инсталационен проект за ел.част в случаите на светлинната реклама.

6. Обяснителна записка.

7. Съгласувателни писма от специализираните органи (Пътна полиция, РС "ПАБ", ВиК, Електроснабдяване, Пътно управление, НИПК и др.).

(2) Книжата по т.1, 2, 4, 5 и 6 се представят в три екземпляра, изработени и подписани от правоспособен архитект, художник и инженер.

Чл. 32. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ По преценка на Главния архитект проектите се внасят за разглеждане в Общински експертен съвет по устройство на територията /ОЕСУТ/.

Чл. 33. /изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ Исканията за останалите видове РИЕ се комплектоват съобразно указание от комисията по чл. 28, в занижен обем и съдържание спрямо този по чл. 29 в зависимост от конкретния случай.

Чл. 34. Разрешение за строеж се издава на името на собственика на РИЕ по негово писмено искане след приключване на всички необходими процедури по одобряване и съгласуване на проектите и след представяне на договор за наем.

Чл. 35 (1) Компетентните общински органи могат да откажат разполагането на РИЕ в случаите, когато:

1. РИЕ не отговарят на изискванията на действащото законодателство, както и на настоящата наредба.

2. Заявителят е нарушавал изискванията на тази наредба или сключени с Общината договори.

3. Вече има издадено друго разрешение за разполагане на РИЕ върху или в непосредствена близост на мястото, посочено от заявителя.

4. Предложеното място е неприемливо в архитектурно градоустройствено отношение.

5. /нова – Решение № 318/30.11.2006 г., изм. с Решение № 236/04.12.2008 г./ Заявителят има задължения към бюджета на Община Габрово.

(2) Отказът за разполагане на РИЕ се издава в писмен вид, като се посочват мотивите за отказа.

Чл. 36. (1) /нов, Решение № 165/28.07.2005 г., изм. с Решение № 318/30.11.2006 г./ Ползването на общински движими и недвижими вещи /имоти, сгради и съоръжения/, както и такива, включени в активите на общинските търговски дружества, за разполагане на РИЕ, се извършва въз основа на наемен договор, който се сключва от Кмета на Общината или упълномощено от него лице, както и от Управителя на дружеството или упълномощено от него лице, след одобряване по общия ред.

(2) /приета с Решение N 124/02.10.1998 г. на ОбС, изм. с Решение № 149/04.10.2001 г./ Договорите по предходната алинея се сключват съгласно Тарифа за определяне размера на месечния наем /лв. на кв.м/ за разполагане на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на територията на община Габрово върху общински имоти, сгради и съоръжения /Приложение № 1/. 50 % от сумата на наема се привежда в общинския бюджет в едномесечен срок от неговото получаване в търговското дружество. Зоните по Тарифата са определени в чл. 96, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово.

(3) Ползването на афишни колонки и табла, общинска собственост за поставяне на краткотрайни РИЕ е безплатно и се извършва без сключване на договор.

Чл. 37. (1) /изм. с Решение № 80/30.05.2002 г./ Кметът на Общината може да обявява конкурси и търгове за разполагане на РИЕ в централната и представителните части на града, както и в обхвата на входно-изходните магистрали, за терени, сгради и съоръжения - общинска собственост.

(2) /изм. с Решение № 80/30.05.2002 г./ Конкурсите по ал.(1) се провеждат по ред и условия, утвърдени от Кмета на Общината.


Раздел IХ

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 38. Контролът по спазване изискванията на тази Наредба се осъществява от специализираните органи на общинската администрация.

Чл. 39. (1) /изм. Решение № 165/28.07.2005 г., Решение № 318/30.11.2006 г./ Който разполага РИЕ без надлежно разрешение от общинските органи в случаите, когато е бил длъжен да поиска разрешение и не го е направил, се наказва с глоба до 1000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции до 10000 лева. При повторно нарушение – глоба в размер от глобата наложена при първото нарушение до 5000 лева, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер от размера на глобата наложена при първото нарушение до 50000 лева, освен ако по друг нормативен акт не подлежи на по – тежко наказание.

(2) /изм. Решение № 165/28.07.2005 г., Решение № 318/30.11.2006 г./ В случаите по ал. 1, когато разположените РИЕ нарушават и други изисквания на наредбата, нарушителите се наказват с глоба до 1000 лева, а при повторно нарушение глоба в размер от размера на глобата наложена при първото нарушение до 5000 лева за физическите лица, а за еднолични търговци и юридически лица – имуществени санкции в размер от размера на глобата наложена при първото нарушение до 50000 лева,, освен ако по друг нормативен акт не подлежи на по-тежко наказание.

(3) /нова, Решение № 165/28.07.2005 г./ При РИЕ разположено от неизвестен собственик или без писмено разрешение от общината, специализираните органи имат право да премахнат незаконно поставеното РИЕ, без да носят отговорност за нанесени щети или унищожаването им в процеса на премахване.

Чл. 40. (1) Органите по чл.38 могат да задължат собствениците на РИЕ, които са неизправни в техническо отношение, с лош външен вид или не отговарят на изискванията на тази Наредба, да ги приведат в изправност или да ги демонтират.

(2) /изм. Решение № 165/28.07.2005 г., Решение № 318/30.11.2006 г./ Който не изпълни в срок предписанията на общинските органи по ал. 1 се наказва с глоба от 100 до 1000 лева.

(3) /изм. Решение № 165/28.07.2005 г., Решение № 318/30.11.2006 г./ С глоба от 100 до 1000 лева се наказват лицата, неизпълнили в срок изискванията за премахване на РИЕ. При повторно или следващо неизпълнение на предписанията, глобата е в размер от 1000 до 5000 лева.

(4) /нова, Решение № 165/28.07.2005 г./ При неизползване по предназначение на РИЕ за период по голям от един месец, рекламното съоръжение се премахва.

Чл. 41. (1) Актовете за констатираните нарушения се съставят от длъжностните лица по чл.38.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Общината или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 42. Редът за съставянето на актовете за нарушения, възраженията по тях, наказателните постановления и тяхното обжалване е според разпоредбите на ЗАНН.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§ 1. Собствениците на заварените РИЕ са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията на тази наредба в шестмесечен срок от влизането й в сила.

§ 2. Постъпилите заявления по § 1 се разглеждат от комисия, назначена със заповед на кмета.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА

§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.

§ 5. Настоящата наредба се изменя по реда на нейното приемане.

§ 6. Наредбата влиза в сила в 10-дневен срок от публикуването й във вестник “Габрово днес”


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Решение за изменение и допълнение № 165/28.07.2005 год.

§ 1. Изменение и допълнение на Наредбата се прави на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА

§ 2. За неуредени въпроси в тази наредба Кметът на Общината утвърждава правила.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Т А Р И Ф А

за определяне размера на месечния наем /лева на кв.м/ за разполагане

на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ на територията на община

Габрово върху общински имоти, сгради и съоръжения

Рекламно-информационни

Елементи /РИЕ/

Местоположение на РИЕ по зони

ид.ц.

I зона

Всички останали зони на територията на

Община Габрово
1.

1.1


1.2


1.3


1.4


2.


3.


3.1


3.2


4.

Външна реклама

/изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ с рекламна площ до 12 кв.м.

/изм. Решение № 165/28.07.2005 г./ с рекламна площ над 12 кв.м.

/нова, Решение № 165/28.07.2005 г./ серийно разполагане

/нова, Решение № 165/28.07.2005 г./ по фасади на частни сгради

над 25 см.

/изм, Решение № 165/28.07.2005 г./ Фирмен надпис и информационна табела

Информационно-указателни табели:

/изм, Решение № 165/28.07.2005 г./ до 4 броя за един обект

/изм, Решение № 165/28.07.2005 г./ над 4 броя за един обект

/изм, Решение № 165/28.07.2005 г./ Рекламни материали

/знамена, транспаранти и

др./ с временен характер15,00


13,00


20,00


5,00


16,00


15,00


16,00


20,0012,00


10,00


18,00


4,00


15,00


12,00


15,20


18,0010,00

8,00


15,00


3,00


14,00


10,00


12,00


15,00Забележка:

1. Размерът на месечния наем за разполагане на РИЕ на входно-изходните артерии на града се приравнява с Тарифата за идеален център.

2. /нова, Решение № 165/28.07.2005 г./ Зоните за разположение на РИЕ са определени с чл. 96 от НРПУРОИ.

3. /нова, Решение № 165/28.07.2005 г./ Цените са без включен ДДС.

4. /нова, Решение № 165/28.07.2005 г./ Тарифата влиза в сила от влизане в сила на приемането на изменението и допълнението на Наредбата.
Свързани:

Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconНаредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно-монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община
Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията...
Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconЗа рекламната дейност на територията на община поморие
Чл (1) с тази наредба се уреждат редът, начинът и условията за извършване на рекламна и/или информационна дейност на територията...
Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconНаредба за рекламната дейност на територията на община велики преслав
Чл. (1) Тази наредба урежда реда и условията за осъществяване на рекламна дейност на територията на Община Велики Преслав
Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconНаредба за рекламната дейност на територията на
Чл. 1 С тази Наредба се уреждат редът и условията на разпространяването на информация със средствата на външна реклама, надписите...
Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconНаредба за рекламната дейност на територията на
Чл. 1 С тази Наредба се уреждат редът и условията на разпространяването на информация със средствата на външна реклама, надписите...
Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconНаредба за рекламната дейност на територията на община в ра ца
Чл с тази наредба се уреждат редът и условията за разпространяването на територията на Община Враца на информация със средствата...
Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconНаредба за рекламната дейност на територията на община търговище
Чл. (1) Разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели на територията...
Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconНаредба за рекламната дейност на територията на община търговище
Чл. (1) Разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите и информационно-указателните табели на територията...
Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconНаредба за рекламната дейност на територията на община кирково
Чл. Тази наредба урежда разпространяването на информация чрез средствата на външната реклама, информационно-указателните табели,...
Наредба за рекламната дейност на територията на община габрово iconНаредба за рекламната дейност на територията на община Крумовград раздел І общи положения чл. 1
Чл Разпространяването на информация със средствата на външната реклама, надписите, информационно-указателните табели и билбордовете...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом