Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
ИмеИзбор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер137 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://svilengrad.bg/documents/UKAZANIA-ODIT.doc


У К А З А Н И Я

КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


«Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект

Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД” във връзка с Договор за финансиране

BG161PO001/4.1-05/2011/004

по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.


І. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.


Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД” във връзка с Договор за финансиранеBG161PO001/4.1-05/2011/004 по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., в съответствие с националните и международни одиторски стандарти, спазване на нормативните документи действащи в Република България и указанията на УО на Оперативната програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., чрез:

 • Одит на междинните, годишен и финален финансов отчет и специализираната сметка на Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД”, както и изготвяне на специализиран анализ на финансовото състояние на Проекта съгласно настоящите указания и приложената Спецификация - работно задание.

• Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение и отчитане на проекта от страна на бенефициента;

• Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органите, отговорни за управление, наблюдение и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007- 2013 г.

•Осигуряване на допълнителен контролен механизъм за проследяване изпълнението на всички правила за изпълнение на дейности и отчитане на разходи по Проекта.


II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

 • Място на изпълнение на услугата:

Община Свиленград, Проект “Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ - Свиленград” ЕООД”

Адрес: гр.Свиленград - 6500, бул.”България” № 32

Срокът за изпълнение на договора: Договорът започва да тече от датата на подписване и приключва не по-късно от 02.12.2013г. с предаването на окончателния одиторски доклад в срок от 10 дни след приключване на всички дейности по проекта, в зависимост от графика на изпълнение. Проектът на всеки одиторски доклад трябва да бъде представен за преглед на Възложителя не по-късно от 10 дни преди окончателното му представяне.


Краен срок на договора – до 02.12.2013г.


ІІІ.ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДЛАГАНАТА УСЛУГА


 • Участникът трябва да осигури извършването на предмета на поръчката с най-висок стандарт на професионално и етично поведение в съответствие с изискванията, залегнали в приложената Спецификация-работно задание, както и Закона за независимия финансов одит.

 • Участникът трябва да е запознат и да спазва актуалните Указания във връзка с изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини.

 • Участникът трябва да е запознат и да спазва актуалните Указания относно техническото изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР с бенефициенти общини.

 • Участникът трябва да бъде напълно безпристрастен и независим по отношение на всички аспекти на управлението или финансовия интерес на организацията, която одитира, както и такива на нейната прилагаща/надзорна институция или пряко свързани организации.

 • По време на периода, обхванат от одита, както и по време на самия одит, участникът не трябва да бъде свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и да няма сключен договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

 • Участникът трябва да се съобразява с всички действащи законови изисквания, свързани с независимостта на одита, както и да разкрие всяко взаимоотношение, което би могло евентуално да компрометира неговата/нейната независимост.

 • Одиторският доклад трябва да се изготви в съответствие с Международните одиторски стандарти.

 • Одиторският доклад трябва да съдържа ясно изразено мнение върху одитираните финансови отчети като цяло.

 • Участникът-регистриран одитор трябва да спазва Международните одиторски стандарти и Професионално-етичния кодекс, приет от Института на дипломираните експерт-счетоводители.


ІV.СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 1. Цената за изпълнение на услугата не следва да надвишава финансовия ресурс осигурен от Възложителя за изпълнение на поръчката в размер на 6 000.00 лв. без ДДС или 7 200.00 лв. с ДДС.

Участник, предложил цена за изпълнение, която надвишава определения финансов ресурс ще бъде отстранен от участие!

Възложителят ще сключи договор с участника предложил най-ниска цена за изпълнение на поръчката, при условие, че отговаря на всички изисквания на Възложителя и е представил всички изискуеми документи в офертата.


2.Финансиране и начин на плащане

Финансирането е осигурено по Договор № BG161PO001/4.1-05/2011-004 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

Плащанията ще се извършват както следва:

Междинни плащания в размер на 10 % / десет процента / от общата стойност на договора.

Междинните плащания ще се извършва в срок до 30 / тридесет / дни след:

 • Направени констатации от страна на Изпълнителя във връзка с подавани Междинни искания за плащания към УО;

 • Изготвен Доклад за фактически констатации;

 • Подписан Приемо - предавателен протокол;

 • Издадена фактура.

Сумата на междинните плащани не трябва да надвишават 50 % / петдесет процента/ от общата стойност на договора.

Окончателното плащане ще се извърши в срок до 1 (един) месец от представяне на:

 • Изготвен Одитен доклад (окончателен);

 • Изготвен Доклад за фактически констатации по образец на ОПРР;

 • Подписан Приемо - предавателен протокол;

 • Представяне на фактура за окончателно плащане по договора с приспаднати междинни плащания;


V. ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Изпълнителят извършва междинни, годишен и окончателен одит на Проекта чрез извършване проверка на 100% от документацията по проекта и не се допуска използването на извадки за целите на одита. Следва да се представи първо предварителен одиторски доклад и след осчетоводяване на плащането за одита, да бъде връчен окончателният одиторски доклад, отразяващ включително плащането за одиторската услуга. И предварителният, и окончателният одиторски доклад се представят на български език на хартиен носител в 2 /два/ оригинални екземпляра, подписани от Ръководителя на одитния екип и се предават на Ръководителя на екипа за управление срещу протокол.

Съдържанието на докладите трябва да е в обхвата, описан в Спецификация - работно задание.


VІ.ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1, т.1 и 5 ОТ ЗОП, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО ВОДИ ДО ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.


1. От участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 т.1и ал.5 от ЗОП:

2. При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 и ал.5 от ЗОП с декларация.

6.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП.

6.2. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1 ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.


VІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА – „Най-ниска цена”.

VIІІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА


Офертите следва да са със срок на валидност не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на офертата.

ІХ.СРОК НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или негов упълномощен представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Върху плика се поставя следния надпис разположен в средата на плика:

За Община Свиленград, гр.Свиленград-6500, бул.”България” № 32


О Ф Е Р Т А

За участие в обществена поръчка с предмет:


«Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект

Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД” във връзка с Договор за финансиране № BG161PO001/4.1-05/2011/004

по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.”


В долния десен ъгъл на плика се посочва: наименование на участника, точния адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и лице за контакт.

Офертите се подават стая 302 на Общинска администрация Свиленград, на адрес: гр.Свиленград - 6500, бул."България” № 32, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч.

Крайният срок за подаване на оферти е до 17:30 ч. на 03.09. 2012 г.


При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или са представени в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на възложителя.


Х. ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ, КОЙТО СЛЕДВА УЧАСТНИЦИТЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ В ОФЕРТАТА:


 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
  участника /свободен текст/.

 2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър /заверено с гриф "Вярно с оригинала" с подпис и печат/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато участникът е физическо лице заверено копие с гриф „Вярно с оригинала” от документа за самоличност.

3.Данни за лицето, което прави предложението и координати за връзка, телефон, факс, адрес /Административни сведения-образец №1/.

4. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ /Приложение 2


5.Декларации по чл.47 от ЗОП – образец № 3 и 4 ; - Образец 3 и 4

6. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БЕЗПРИСТРАСТНОСТ И НЕЗАВИСИМОСТ /ПРИЛОЖЕНИЕ 5

7.Декларация за запознаване с всички обстоятелства и условия на поръчката - образец № 6;

8.Декларация за задължаване да се спазват условията на поръчката и да не се разпространяват данни, свързани с нея – образец № 7;

9.Декларация за приемане на етичните клаузи на поръчката– образец № 8;


10.Списък на лицата (човешкия ресурс/персонал), включени в одиторския екип за всяка ключова позиция поотделно с приложени доказателства за професионална квалификация, образование, опит на участника, професионална автобиографии /по образец/ с приложени дипломи, сертификати, удостоверения, трудови или осигурителни книжки, договори и др. – образец № 9;

11.Декларация за съгласие /попълва се поотделно и се подписва от всяко лице/ – образец № 10;

12.Професионална автобиография /попълва се поотделно за всяко лице и се подписва/ – образец № 11;

13.Списък на основните договори с предмет, сходен с предмета на поръчката изпълнени през последните три финансови години 2009, 2010 и 2011 г. /свободен текст/;

14. Препоръка /една/ за добро изпълнение от Възложител, от която да е видно, че участника е извършил качествено и в срок услугата по извършване на одита, при спазване на всички нормативни изисквания, както и посочване стойността на договора и размера на одитираните средства.

15.Техническо предложение - образец № 12;

16.Ценово предложение /образец №13/. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан плик с надпис „Предлагана цена”

17. Декларации за ползването на подизпълнители – Приложение 14 и 15


ХІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА ВКЛЮЧЕНИ В ОДИТОРСКИЯ ЕКИП


Изисквания към участниците

 • Участникът сумарно обединението да изпълнил през последните три години минимум един договор със сходен предмет.

Изисквания към лицата включени в одиторския екип

Ключов експерт № 1: „Ръководител на одитния екип - одитор"

Участникът трябва да предостави един ключов одитор, носещ отговорност за изпълнение на поръчката, който да отговаря на следните изисквания:

1. Да притежава диплома за висше икономическо образование – степен „магистър”, специалност „счетоводство и контрол”, „финанси” или релевантна;

2. Да има минимум 5 години професионален опит в областта на одитни ангажименти, в т.ч. минимум 2 години опит в одитни ангажименти по проекти финансирани от ЕС;

3. Да притежава Международен одиторски сертификат (ACCA, CIA или CGAP) или еквивалентен;

4. Да познава Българското и Европейско законодателство, необходимо за изпълнение на поръчката;

5. Експертът следва да е регистриран одитор по смисъла на §1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за независимия финансов одит. Доказва се с със сертификат /заверено от участника копие/ от Института на дипломираните експерт-счетоводители.


Ключов експерт № 2:"Дипломиран експерт-счетоводител"

 1. Да притежава диплома за висше икономическо образование – степен „магистър”, специалност „счетоводство и контрол”, „финанси” или релевантна;

1а. Да притежава диплома за дипломиран експерт-счетоводител /саморъчно заверено копие/ или еквивалент.

2. Да има минимум 4 години професионален опит в областта на одитни ангажименти, както и минимум 1 година професионален опит в одитни ангажименти по проекти финансирани от ЕС;

3. Да познава Българското и Европейско законодателство, необходимо за изпълнение на поръчката.


ХІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Възложителят ще възложи извършването на външен одит на Проекта на участника, определен за изпълнител в резултат на проведена обществената поръчка съгласно правилата на Глава осма "а" от ЗОП. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител съгласно техническото и ценово предложение, които са неразделна част от договора.

При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.


ХІІІ. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

1. Всеки опит на Участник в обществената поръчка да получи поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкурентите си или да окаже влияние на длъжностните лица или на Възложителя в процеса на преглед, разяснения, оценка и сравнение на кандидат предложенията, ще доведе до нейното отхвърляне, и до административни наказания.

2. Изпълнителят и неговият персонал, или друга компания, с която Изпълнителят е в съдружие или във връзка, нямат право, дори в ролята на подчинен или подизпълнител, да извършват услуги, да изпълняват работи за проекта без предварителното писмено разрешение на Възложителя. Тази забрана се отнася и за всички други проекти, които биха могли, поради естеството на договора, да доведат до възникването на конфликт на интереси от страна на Изпълнителя.

3. Предлагайки предложението си, Участникът в обществената поръчка трябва да декларира, че той не е обект на никакъв потенциален конфликт на интереси и че той няма никаква конкретна връзка със страни, ангажирани с проекта. При възникване на такава ситуация в процеса на изпълнение на договора, Изпълнителят трябва незабавно да уведоми Възложителя.

4. Изпълнителят трябва да действа във всеки момент почтено и безпристрастно. Той трябва да се въздържа от публични изявления относно проекта или услугите без предварително разрешение от Възложителя. Той не може да ангажира Възложителя по никакъв начин без предварителното му писмено съгласие.

5. През време на срока на договора Изпълнителят и неговият персонал трябва да спазват човешките права и да не накърняват политическите, културните и религиозните норми на приемащата страна.

6. Изпълнителят и неговият персонал са длъжни да пазят професионалната тайна през целия срок на договора и след приключването му. Всички отчети и документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са поверителни.

7. Договорът управлява използването от договарящите се страни на всички отчети и документи, изготвени, получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.

8. Изпълнителят трябва да се въздържа от всякакви връзки, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на неговия персонал. Ако Изпълнителят престане да бъде независим, Възложителят може, независимо от щетата, да прекрати договора без предизвестие и без право на компенсация за Изпълнителя.

9. Възложителя си запазва правото да прекрати или анулира финансирането на проекта, ако открие действие на корупция от произволен характер на произволен етап от процеса на възлагане на договора. За целите на тази клауза “действие на корупция” е предлагането на подкуп, подарък, бакшиш или комисионна на лице, като подбуда или възнаграждение за извършването или неизвършването на действие, имащо отношение към възлагането на договора или изпълнението на вече сключен договор с Възложителя.

10. При осъществяване на дейността си Възложителят се задължава да пази търговската тайна на Участниците в процедурата, както и техния търговски престиж.

11. При подаване на офертата си участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на следните случаи:

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения договор до Регистъра за обществени поръчки;

- когато при писмено искане от участник Възложителят изпълни законовото си задължение да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.


Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат Законът за обществените поръчки, нормативните актове, уреждащи възлагането на обществени поръчки и документацията за участие.


ХІV. ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ.


Г-н/г-жа Милена Янева ; отдел МИРПП

Телефон за връзка: 0379 7 43 31Този документ е създаден в рамките на

Проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на „МБАЛ-Свиленград” ЕООД” по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/4.1-05/2011-004,

Проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма“Регионално развитие ”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез „Европейския фонд за регионално развитие“

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Свиленград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Свързани:

Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconНа обществената поръчка е да бъде избран изпълнител за извършване на независим одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект по проект
Архиви” за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Бюджетна линия bg051PO002/11...
Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconДоклад на овос на инвестиционно предложение "Изграждане на Регионален център за управление на отпадъците, регион Ямбол, обслужващ общини Ямбол, Сливен, Нова Загора, Тунджа и Стралджа"
Изпълнител на обществена поръчка „Извършване на одит на изпълнение на дейностите и отчитане на разходите на проект “Техническа помощ...
Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconОферт а
Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите...
Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconДокументаци я
Избор на изпълнител за извършване на смр за изграждане на информационни пунктове по проект „Изпълнение на дейности за устройство...
Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconДокументаци я
Избор на изпълнител за извършване на смр за изграждане на заслони за коне, огради и помещение за обслужващ персонал по проект „Изпълнение...
Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconТочен адрес за кореспонденция
Избор на изпълнител за извършване на одит на проекти по опрр 2007 2013 г с бенефициент Община Враца
Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconДокументаци я
Избор на изпълнител за извършване на предварителни и други проучвания свързани с Дейности за опазване, възстановяване и поддържане...
Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconI. 1 Наименование, адреси и лица за контакт: Официално наименование
Наименование: Избор на изпълнител на смр за изпълнение на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи...
Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconОтчитане на разходите и приходите
Транзитни нямат начално и крайно салдо; приключват се в края на периода като разходите по ик елементи се отнасят за някоя от дейностите...
Избор на Изпълнител за извършване на външен одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по проект „ iconОбществена поръчка за избор на изпълнител с предмет
Консултантски услуги свързани с изпълнението и отчитането на дейностите до изплащане на помощта по проект „Рехабилитация на общински...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом