Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
ИмеМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер17.92 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://uspeh.mon.bg/docs/Приложение 20_ІІ god.docx

eu_logo_bwesf_logo_gray


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД


ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 – 2013

Инвестира във вашето бъдеще!


Схема: BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”


Приложение № 20Заповед: № РД09-1812/12.12.2011 г.

Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”

Номер на проект BG051PO001-4.2.05-0001

Име на проект “Да направим училището привлекателно за младите хора. Училище за себеутвърждаване и подготовка за европейски хоризонти (УСПЕХ)“

Училище: ......................................................................................................................................


ПЛАН ЗА РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА


съгласно одобрения бюджет и при спазване изискванията на нормативните актове в областта на обществените поръчкиВид разход

Сума по одобрен бюджет

1. Разходи за възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател на лицата – ръководители на извънкласните дейности до 53%2. Разходи възнаграждения и осигурителни плащания за сметка на работодател за организация на дейностите на ниво училище до 7%
в т.ч. за директор до 3,5%
3. Разходи за закупуване на материали до 33%
4. Разходи за закупуване на оборудване и обзавеждане необходими за провеждането на дейностите до 12,5%
5. Разходи за закупуване на консумативи до 6%
6.Разходи за външни услуги във връзка с изпълняваните дейности до 9%

Дата: ...................20....г.


Директор на училището: ..............................................

/име, фамилия, подпис/

Свързани:

Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Шанс за кариерно развитие на деца застрашени от отпадане от училищната образователна система”, който се осъществява с финансовата...
Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 2013
Европейски Социален Фонд 2007 – 2013, Министерство на образованието, младежта и науката, Република България, отправя покана за подаване...
Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconОперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
Ограмотяване на възрастни” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013” и на основание Заповед №824/18. 06....
Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconПроект на: Народно читалище „Бъдеще сега
Финансиран от: Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г., Република България, Министерство на образованието и науката, Оперативна програма...
Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconЕвропейски социален фонд министерство на образованието, младежта и науката оперативна програма „развитие на човешките ресурси
Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ]
Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Република България Министерство на образованието и науката Оперативна програма
Омуртаг от 17. 09. 2011 година започна работа по проекта „Заедно в училище и свободното време” по схема за безвъзмездна финансова...
Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconЕвропейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси
Фми на су”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския...
Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconСоциален фонд
Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г. Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката
Училищни и студентски практики” и bg051PO001 04 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени”...
Министерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 iconОперативна програма „развитие на човешките ресурси министерство на образованието, младежта и науката
Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом