Отче т на съвета на директорите за дейността на "декотекс" ад през 2010 год
ИмеОтче т на съвета на директорите за дейността на "декотекс" ад през 2010 год
Дата на преобразуване29.01.2013
Размер31.34 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://decotex.org/files/2010/DOKLAD OS 2010.doc
О Т Ч Е Т

НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ДЕКОТЕКС” АД ПРЕЗ 2010 ГОД.


През изминалата 2010 година дружеството постигна нетен размер на приходите от продажби в размер на 15 831 хил.лв., при 11 501 хил.лв. за 2009г.- увеличение с 4 330 хил.лв.


Делът на синтетичните килими е по-голям от този на вълнените – 83.5% синтетични килими през 2010г., при 73.86% през 2009г.


Анализът на производството на основните изделия в натурално изражение е както следва :  1. Производство на вълнени прежди :

Произведени са 132 тона – с 30 тона по-малко прежди от предходната година, което е свързано с намаленото производство на вълнени килими.


2. Килими – произведени са 837 000 кв.м., от които 138000 кв.м. вълнени, 85 000 кв.м. BCF и 752 000 кв.м. Heat set. През 2009г. – произведени общо 528 000 кв.м., 138 000 кв.м. вълнени, 109 000 кв.м. полипропиленови и 281 000 кв.м. Heat set. Отчитаме увеличение с 309 000 кв.м. спрямо предходната година.

Изнесени са 755 000 кв.м., което представлява 83 % от общо реализираната продукция килими. Количественото увеличение в износа спрямо 2009 г. е двойно.

Основните пазари са Америка, Белгия, Полша, Германия, Гърция, Латвия, Русия, Катар, Кувейт, Индия.

През изминалата година отчитаме 78000 кв.м. килими продадени на вътрешен пазар, които се реализират чрез :

● дистрибутори - 33 % / 27 % през 2009г./

● вериги магазини – 54 % / 48 % през 2009г./

● собствени продажби – 13 % / 25 % през 2009г./


3. В производството на “ Нетъкани подови покрития през 2010 година отчитаме производство на 298 000 кв.м. “тъфтинг” конфекционирани изделия. Спрямо предходната година намалението е 38 000 кв.м., или 11 %.

4.В производството на печатани изделия отчитаме 36000 кв.м., или 32 000 кв.м. намаление спрямо 2009 година.

През изминалата година Декотекс АД реализира продукция за износ в размер на 8 724 000 $ в сравнение с 2009 г. когато беше реализирана продукция за 5 806 000 $ . Нарастването е с 50%.

За 2010 година е реализирана загуба в размер на 357 хил. лв., която се дължи на високите финансови разходи по лихви за кредитите. Целта на ръководството е намаляване на лихвите с предоговаряне на условията и намаляване на кредитната задлъжнялост.

Към 31.12.2010 год. общият брой на персонала е 314 при 391 бр. за 2009 година, или със 77 работници и служители намаление.


Средната работна заплата за 2010г. е 507 лв. при 451лв

за предходната година.


Основните икономически фактори на стопанската среда, които оказват влияние върху дейността на дружеството през периода са :

  • среден валутен курс на щатския долар за годината :

2010 – 1.47737

2009 – 1.40533

- валутен курс на щатския долар в края на годината :

2010 – 1.47276

2009 – 1.36731

- инфлация в края на годината :

2010 – 4.5 %

2009 – 0.6 %

- основен лихвен процент в края на годината :

2010 – 0.18 %

2009 – 0.39 %


От 01.07.2010 г. в дружеството се внедрява информационна система “Microsoft Dynamiks NAV”, съпътствана с анализ и адаптация в частта на производството и отчитане на разходите в себестойността на продукцията. Тя дава възможност за преглед на себестойността на всички изделия и спиране от производство на губещи такива. От 2011 г. в редовна експлоатация се въвежда Когенерационна система за производство на електроенергия, пара и топла вода. Това ще доведе до оптимизиране на енергийните разходи на дружеството.През отчетната година дружеството ползва инвестиционни банкови заеми от ОББ за придобиване на оборудване в размер:

640 000 Евро. Падежът е 25.08.2012 г.

Салдо към 31.12.2010 г.: 148 131 Евро.

И от “Райфазенбанк” кл. Сливен

Инвестиционен банков заем за придобиване на тъкачен стан

в размер на:

900 000 Евро. Падежът е 25.05.2013 г.

Салдо към 31.12.2010 г.: 325219 Евро.

За придобиване когенерираща система

1 500 000 евро с падеж 25.07.2014 г.

Салдо към 31.12.2010 г.: 775 006 Евро


Обезпечение :

  • машини и съоръжения,

  • материали и готова продукция,

  • новозакупените с кредита активи,


Банкови заеми за оборотни и инвестиционни средства :

От “ОББ”

4 000 000 Евро

Падеж : опция за револвиране : 12 + 12 месеца.

Салдо към 31.12.2010 г. : 3 301 009 Евро


Обезпечение :

- ипотека на част от производствени сгради


За оборотни средства от “Райфайзенбанк”


Свързани:

Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год icon2. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; предложение за решение: ос освобождава от отговорност всички членове на съвета на директорите за дейността им през 2009г.; 3
Девин” ад, което ще се проведе на на 24. 06. 2010г в 11. 00 ч по седалището на дружеството в град Девни, ул. „Васил Левски” №6 и...
Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год iconДоклад за дейността на „холдингцентър ад към 31. 03. 2009 г
Стара Загора, бул”П. Евтимий”23 при следния дневен ред: 1/ промени в състава на Съвета на директорите; 2/ промяна на възнаграждението...
Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год iconЗаседание на Съвета на директорите на "Адванс Терафонд" адсиц
Днес 18 април 2011 год., в град София се състоя Съвет на директорите на “Адванс Терафонд” адсиц на който присъстват членовете на...
Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год iconДоклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г.; проект за решение ос приема Годишния доклад на сд за дейността на дружеството през 2008 г
Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 10. 03. 2009 год и поканата е публикувана...
Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год iconДоговор за възлагане на управление на изпълнителен член от съвета на директорите в акционерно дружество с едностепенна система на управление
Ад   гр и Протокол от год на Съвета на директорите на „ “ ад  гр се сключи настоящият договор между
Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год iconРешение : оса приема годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 г
Индустриален капитал-холдинг” ад – гр. София, на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116 от Закона за публично...
Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год iconДоклад на сд за дейността на дружеството през 2007 година
Събранието е свикано от Съвета на директорите на дружеството с решение, прието с протокол от 27. 03. 2008 год и поканата е публикувана...
Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год iconКонсолидирандокла д на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година
Мбал “Света Анна” – София ад е акционерно дружество, регистрирано в България с адрес на управление: гр. София, ж к. “Младост-1”,...
Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год iconДокла д на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2010 година
Мбал “Света Анна” – София ад е акционерно дружество, регистрирано в България с адрес на управление: гр. София, ж к. “Младост-1”,...
Отче т на съвета на директорите за дейността на \"декотекс\" ад през 2010 год iconМатериали по дневния ред
Приемане на годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2011 г.”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом